🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pfeiffer
következő 🡲

Pfeiffer Antal, Szt Juliannáról nev., Piar (Aranyosmarót, Bars vm., 1845. máj. 1.-Privigye, 1920. okt. 1.): gimnáziumi tanár. - Az algimn-ot Léván, a főgimn-ot 1862-65: Kecskeméten végezte. 1860. IX. 18: lépett a r-be, 1866. VII. 1: szerz. fog-at tett, 1869. VIII. 12: pappá szent. 1866: Trencsénben, 1867: Veszprémben az I. gimn. o. tanára, 1868-69: Nyitrán teol. hallg., a m., a tót nyelv és a földr. tanára, 1870-74: Nagykanizsán a 3-7. o. m., lat., gör. nyelv, tört., termrajz, mat. és kémia tanára, 1874. VII. 23: a m-lat-gör. szakos tanári okl-et szerzett. 1874-78: a bpi főgimn. tanára, 1879-85: a trencséni főgimn. ig-ja és a Trencsénmegyei Természettud. Egylet főtitkára. 1885-96: a temesvári főgimn. ig-ja s a rendház másodfőnöke. 1897-1907: a bpi főgimn. hittan, m. és lat. nyelv és tört. tanára. 1908-14: Trencsénben, 1915-20: Privigyén nyugdíjas. - M: A kegyes tanítórendiek trencséni társházának és a főgimn-ának tört. Trencsén, 1879. - Évkv., melyet a Trencsénmegyei Természettud. Egylet megbízásából szerk. 4-6. évf. Uo., 1881-84. - Lat. nyelvtan és olvasókv. 1-2. o. sz. Bp., 1896. - A kegyestanítórendiek temesvári társházának és a főgymn-nak tört-e. Temesvár, 1896. (Előbb: temesvári főgymn. értes.) - Cornelius Nepos életrajzai. Szótárral ellátta Vass József. Átd. 7. kiad. Bp., 1901. (Gör. és lat. remekírók jegyzetes isk. gyűjteménye) - Gyakorló- és olvasókv. Szepesi Tóth lat. alaktanához. (2. kiad.) Bp., 1902. - Szepesi-Tóth lat. nyelvtana. Teljesen átd. 15. kiad. I. r. Alaktan 1-2. o. sz. Uo., 1902. (II. r. Mondattan. Uo., 1904) - A lat. nyelv tanításának módszere. Bp., 1905. 88

Váry Gellért: 25 év a kegyes-r. irod. életéből. 1850-1875. Vác, 1877:24. - Takáts Sándor: A bpi piar. koll. tört. Bp., 1895:421. - Szinnyei X:1110. - Moravek 1930:37. - Koltai 1998:297. - Gulyás/Viczián XX.

Pfeiffer János (Sopron, Sopron vm., 1897. febr. 14.-Veszprém, 1983. jan. 9.): nagyprépost. - A gimn-ot 1915: a soproni bencéseknél, a teol-t Veszprémben végezte, majd a CGH növ-e. A vh. miatt a fil-t 1916-19: Innsbruckban fejezte be, ahol 1919: drált. 1919-23: teol. a Gregoriana Egy-en, ahol teol-ból drált és 1922. X. 29: pappá szent. 1923. IX. 1: Babócsán kp., 1924. I. 6: Rott pp. udvari papja és ppi levtáros, 1927: sztszéki jegyző, 1931: az egyhm. műemléki biz. titkára, 1934: az AC egyhm. titkára, 1940: teol. tanár és egyhm. tanfelügy. 1943: a Károly-tp. ig-ja és tb. p. kamarás, 1943. V. 23: a bpi egy. hittud. karának bekebelezett dr-a. 1946: veszprémi knk., 1951: a SZIA tagja, 1966: kaposfői c. prép. 1967: az egyházműv. biz. elnöke, 1980: nagyprép. - 1923-30: rendezte a ppi levtárat, az uradalmi közp-ok iratanyagát is Veszprémbe szállíttatta. Megvetette az egyhm. múz-ának alapját. 1933: és 1938: ~ állította össze az egyhm. állapotáról Rómába küldött jelentést. - M: Egyh. beszéd a veszprémi székeskápt. visszaállításának 300 é. fordulóján. Veszprém, 1930. - A veszprémi ppi vár a kat. restauráció korában. Lukcsics Pállal. Uo., 1933. - Egyh. beszéd a Heresznyén újonnan épült tp. megáldásakor. Uo., 1938. - Branda bíb. életr. adatai. Uo., 1940. - Emlékezés gr. Esterházy Károly pp-ről (1725-1799). Uo., 1940. - A nagykanizsai világi pléb. szervezésének tört. Uo., 1941. - A veszprémi kápt. újkori statutumai (1667-1780). Uo., 1943. - Ünnepi beszéd Árpádházi B. Margit szttéavatására. Uo., 1944. - A veszprémi egyhm. legrégibb egyh. látogatásai (1554-1760). Uo., 1947. - Szerk. a Schem. Vesp. 1926. és 1931. köt-ét (névtelenül), 1933-49: A veszprémi egyhm. múltjából sorozat 13 köt-ét. 88

Schem. Vesp. 1938:218; 1975:381. - SZIA tagajánl. 1951:3. - Pfeiffer 1987:201.

Pfeiffer Miklós, Msgr. (Sopron, Sopron vm., 1887. márc. 12.-Fribourg, Svájc, 1979. márc. 21.): svájci magyar főlelkész. - 1904-13: a fribourg-i egy-en tanult, teol. dr. 1909. VIII. 12: nyitrai egyhm-s pappá szentelték, de hamarosan átment a kassai egyhm-be. Ppi levtáros és kvtáros, 1914: a szem. erkölcstan, lelkipásztorkodástan és szociológia tanára. 1916: kassai szegyh. knk., majd nagyprép. 30 é. a ném-ek hitszónoka, néhány é. a jogakad. előadója, több é. át egy kassai barakktábor lelkésze. 1920 u. a csehszlovákiai m. egy. hallg-k vándorlelkésze Prágában, Brünnben és Pozsonyban. Kb. 8 é. az Ifjúsági Kat. Akció (IKA) ügyvivője és kongresszusainak főrendezője volt. 1934-38: a Prohászka Körök moderátora, 1939: az AC egyhm. ig-ja, 1940: p. prel., 1943: ált ppi helynök. 1948: Svájcba ment, s Fribourg közelében int. lelkész. 1956: m. lpászt, majd svájci m. főlelkész. 1978: nyugalomban. - M: Az ósz-i szentírásmagyarázat néhány feladatáról. Írta Vincenz Zapletal. Ford. Bp., 1911. (Klny. Religio) - Die ung. Dominikanerordensprovinz von ihrer Gründung 1221 bis zur Tatarenverwüstung 1241-1242. Zürich, 1913. - A közjó Aquinói Szt Tamás erkölcstanában. Kassa, 1914. - Tömeglélektan és háború. Uo., 1915. (Klny. Felvidéki Újs.) - Svájc a háború alatt. Úti benyomások. Bp., 1916. (Klny. uo.) - A domonkosr. m. zárdáinak vázlatos tört. Kassa, 1917. - A jubiláló domonkosr. tört. keretben. Előadás. Kassa, 1917. - XV. Benedek p. és a világbéke. Bp., 1918. - Dr. Fischer-Colbrie „Cultura Christiana” c. kultúrbölcseleti és kultúrtört. műve. Pozsony, 1928. - Brevis conspectus operis catholici internalis „IKA”. Kassa, 1929. - A ker. tulajdonjog mint a modern industrializmus reformjának alapja. Írta Xaver Franz Landmesser. Ford. Uo., 1929. - Szt Imre tankv-e. Pozsony, 1930. - Dicsőség Isten nevének. Bőle Kornéllal. Bp., 1941. (Actio Catholica 83.) - A kat. egyh. és a hazai nemzetiségek. Bp., 1942. - Nemzetnevelésünk legnagyobb akadálya a neobarokk szellemiség. András Károly beszélgetése ~sal. Kassa, 1943. (Klny. Új Élet) - A szociális igazságosság Aquinói Szt Tamásnál. Bp., 1943. - Bpen 1943. I-1944. XI: Az Egység Útja tud. folyóir. munk. 88

Egyh. Közl. 1916. III. 17. Arck.; XI. 10. - Schem. Cass. 1944:95. - Salacz 1975:47. - Szolg. 1979. 42:97. - Viczián 1995:27. (326.) - Gulyás/Viczián XX.