🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Papp
következő 🡲

Papp Antal (Nagykálló, Szabolcs vm., 1867. nov. 17.-Miskolc, 1945. dec. 24.): görögkatolikus megyéspüspök. - Apja g.k. lelkész volt. 1893: sztelték pappá. 1912: utódlási joggal munkácsi spp., s még ez évben átvette a kormányzást. XI. 17: a hajdúdorogi egyhm. ap. korm-ja is lett, és megkezdte az új egyhm. megszervezését. 1916. VI. 24: bevezette a →Gergely-naptárt, de a hívek lázongása miatt 1918. XI. 21: kénytelen volt visszaállítani a →julián naptárt. A trianoni szerz. után 1924. VII. 4: a p. felmentette a munkácsi ppség alól, küzikei c. érs-ké és az újonnan alapított miskolci ap. exarchátus ap. kormányzójává nevezték ki. Megszervezte az exarchátust. - Utóda Miskolcon 1945: Szántay-Szémán István. 88

Miskolci g.k. korm. 1940:99. - Salacz 1975:26.

Papp Antal (Erzsébetváros, Küküllő vm., 1875.-Bp., 1948. nov.): helyettes államtitkár, egyetemi tanár. - A jogot a bpi tudegy-en végezte, 1896: drált. 1894: a főv. adófelügyelőségen számgyakornok. 1897: mint min. segédfogalmazót berendelték a Pénzügymin-ba, ahol 1909: min. titkár, 1913-19: kolozsvári pénzügyigazg., utóbb mint min. tan. 1919: Bp-re menekült, ahol 1935 k. h. államtitkárként nyugdíjazták. 1937: a Ferenc József Tudegy. a m. államszámviteltan mtanárává képesítette. - 1932-42: a M. Cserkészszöv. orsz. eln. 1933. VIII. 4: a →Gödöllői Cserkész Világtalálkozó h. táborparancsnoka, a gazd. csop. vez-je. Elnöksége idején szervezték meg a vízi-, a repülős, a rádiós és a regős cserkészetet, kezdték a szöv. gazd. vállalkozásait. 1939-42: a Cserkész Világszöv. Intéző Biz-ának tagja. - M: A községi közegeket érdeklő illetékszabályok. Bp., 1902. (Közigazg. Kvtár IV. évf. 2., 3.) - Dohányjövedék. (Uaz V:7.) Bp., 1903. (3. bőv. kiad. Uo., 1907) - A hagyatékok illetéke a közig. bíróság gyakorlásában. Uo., 1904. (Uaz V:10/12.) - Italmérők kv-e. Uo., 1905. (Gyakorlati Közigazg. Kvtár és Döntvénytár. I.) - Gr. Teleki Pál emlékezete. Uo., 1942. Bo.J.-Fe.Má.-88

Szinnyei X:270. - Pénzügyigazg. 1913:146. - Új Idők lex. X:5005. - M. Nemz. 1948. XII. 13. - Gulyás/Viczián XX.

Papp Artúr (Ózd, Borsod vm., 1905. dec. 30.-Bp., 1982. ápr. 17.): plébános. - 1929. VI. 29: pappá szent., Nagykőrösön, 1930: Lajosmizsén, 1931: Alsónémedin, 1933: Kispesten kp., 1942: Pestújhelyen hitokt., 1944: egyházjogból drált. 1945: Solton, 1947-55: Pestszenterzsébeten plnos. Külf-ről zsilettpengéket kapott a bátyjától, azokat a tp. javára árulta. Ezt gazd. bűncselekménynek minősítették, e címen ítélték el 2 és fél évre. 1954-1956. X. 27: raboskodott a váci fegyházban. 1957-58: Pesterzsébeten, 1958: Rákoshegyen plnos. 88

Schem. Vac. 1970:339. - Hetényi Varga I:417. - Diós 1999:164. (2318.)

Papp Asztrik, OFM (Kisgörgény, Maros-Torda vm., 1916. ápr. 27.-Brassó, 1985. júl. 17.): plébános, költő. - A gimn-ot Székelyudvarhelyt és Medgyesen végezte, ahol 1932. VIII. 29: belépett a r-be. A teol-t Vajdahunyadon hallg. 1939. VI. 29: szent. pappá. Marosvásárhelyt a laikus testvérek magisztere. 1941: Kolozsvárott, 1944: Csíksomlyón hitszónok. 1938: Pázmány Péter Társ. l. tagja, 1938: az →Erdélyi Katolikus Akadémia tagja. - A háború elől menekülve elhagyta a r-et, de már 1945: visszatért. 1948: Mikházán h. újoncmester. 1951. VIII. 20: Máriaradnára hurcolták, 1952-57: Esztelneken kényszerlakhelyes. 1957: Szárhegyen házfőn., a rendszer elleni izgatás vádjával 7 é. kényszermunkára ítélték. 1964: szabadult, Szárhegyen házfőn. 1966: Nyárádselyén, 1971: Marosszentgyörgyön, 1976: Désen plnos. 1984: a fogarasi rházban nyugdíjas. Sárkány állomáson a sínek között eszméletlenül találták, vsz. kilökték a vonatból. - Kb. 800 verset írt, néhány tp. népének lett. Írásait a ferences lapok közölték. 1942 k. a Hírnök, 1951: Máriaradnán az Erdélyi Ferences Futár c. gépiratos lap. szerk-je. - M: Üzenem... Versek. Kolozsvár, 1938. - A Jézushágón. Vál. versek. Uo., 1994. - A csíksomlyói pünkösdi búcsú. Néprajzi tanulm. Szeged, 1995. - Álneve: Papp József. Ku.P.

RMIL IV:405.

ez új 2008. aug. 15.

Papp Béla (Tarcal, Zemplén vm., 1900. aug. 8. - Bp., 1978. okt. 16.): tanító, ogy. képviselő. - Tanító okl. szerzett, Nyírgelsén g. kat. isk. tanítója, a Kat. Agrárifj. Legényegyletek Orsz. Testületnek (KALOT) tagja. 1940: a hajdúdorogi egyházm. KALOT-titkára, a hajdúdorogi népfőisk. ig. 1945-: a Demokrata Néppárt (DNP) tagja. 1947. VIII. 31: a →kékcédulás választás után a Szabolcs és Szatmár-Bereg vmi választóker. ogy. képviselője. A 1949. II. 4: önfeloszlatása után párton kívüli képviselő. Képviselőtársa Balogh József, mandátuma megsemmisítése érdekében KALOT-titkári múltjára hivatkozva 1948. VI. 15: kezdeményezett összeférhetetlenségi eljárására a parlamenti biz. az ügyet 1949. IV. 12: a parlament föloszlatásáig elodázta. 1949-: Bpen gyakran változtatott munkahelyeken dolgozott, 1953?-: az Áll-i Biztosító ügynöke. 1956. okt. 30: részt vett a DNP újjáalakuló ülésén, de tisztséget nem vállalt.  88

Holnap 1947. VIII-IX. - Ogy. alman. 1947/49. - Gulyás-Viczián XX: (kz-ban)

Papp Elemér, Kalazanci Szt Józsefről nev., Piar (Vitka, Szatmár vm., 1900. nov. 29.-Bp., 1978. szept. 25.): házfőnök, igazgató. - 1920. VIII. 27: lépett a r-be, 1924. XII. 24: szerz. fog-at tett, a Pázmány Péter Tudegy-en m-lat. szakos tanári okl-et szerzett, 1925. VI. 14: pappá szent. Tatán, 1930: Szegeden tanár és a cserkészcsapat parancsnoka is, 1933: Bpen tanított. 1934-40: a tatai piar. gimn. ig-ja, házfőn. 1940-43: Vácott ig. és házfőn. 1943-45: Bpen a rfőnöki iroda vez-je, 1944-46: a dunántúli egyh. tanker. főig-ja. 1946-50: Tatán, Szegeden, Bpen tanított, házfőn. és ig. Tatán és Vácott. 1944: a Katolikus Tanügyi Főigazgatóság tagja, később aleln. Mint ilyen →Sík Sándorral együtt 1950: részt vett az állammal kötött isk. megállapodás kidolgozásában. 1950-71: a kat. gimn-ok főig-ja. Közvetített a MPpK és a rfőn-ök között, az áll. felügyeleti hatóságokkal folytatott tárgyalásokon a kat. isk-k hagyományait és törv-es jogait képviselte. 1967. IX: agyvérzés érte. 1971: nyugdíjazták. Bo.J.-Fe.Má.-88.

Schem. Piar. 1943/44:62. - Gimn. Évkv-ek 1978-79. - Szolg. 1979. 44:98. - Koltai 1998:289.

Papp Ervin (Bp., 1922.-Bp., 1951. szept.): teológiai hallgató. - A bpi ciszterci gimn-ban éretts. 1944: a budai ellenállási mozg. egyik vez-je, →Kálló Ferenc munkatársa. 1945-48: közgazdász hallg-ként a kisgazda Független Ifj. Szöv. bpi egy. szervezetének vez-je, a Független Kisgazdapárt (FKgP) nagyválasztmányának tagja, a Bp. XII. ker. FKgP szervezet aleln., a szfőv. tvhat. biz. tagja, majd a Független M. Demokrata Párt tagja (FKgP v. FMDP képviselőjelöltje?). 1949. VIII. 20: Schubert Antal lakásán Romvári István BSzKRT főtisztviselővel az akkor már teológus hallg. megalakította a Keresztény Néppártot. 1950. II. 4: összeesküvés és szervezkedés vádjával letartóztatták. Ügyét Jónás Béla (1905-56) tanácselnök és Alapy Gyula (1911-76) ügyész 1950. V. 10: tárgyalta a Markó u. bíróságon. A vád szerint illegális pártot akartak alapítani, a Mindszenty és Grősz-csoport és Tito között összeköttetést akartak kiépíteni, Papp és Romhányi röplapokat szerk. és tervet dolgoztak ki földalatti mozgalomra, robbantásokra, szabotázsokra, stb. ~t I. rendű vádlottként halálra ítélték, több mint egy esztendeig siralomházban tartották, a Gyűjtőfogházban Romvári Istvánnal egyidőben fölakasztották. Az e perben életfogytiglani fegyházra ítélt Selem Ernőt és a 12 évre ítélt, 1956. X. 27: Vácról kiszabadított Czerman Lajost 1959. III. 28: kivégezték. 88

Fehérváry 1978:31. - Bpi közéleti névmutató 1945-1950. Bp., 1988. II:159. - Havasy 1990:403. (†1950. máj.) - Hetényi Varga I:204. - Szántó 1992:132. - 1956 kézikv-e I:359.

Papp Erzsébet, SJC (Pápa, Veszprém vm., 1878. szept. 17.-Bp., 1945. márc. 20.): szerzetesnő. - Apja István r.k. ácsmester, anyja Andrásik Anna r.k. htb. ~ fehérnemű és felsőruha varrást tanult. 1922. X. 13: Bpen lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. 1926. I. 1: első, 1943. VII. 2: örök esküjét uo. tette. A központi ház ruhatárában dolg. r.k.

Papp Ferenc (Bp., 1901. júl. 31.-Bp., 1969. jan. 8.): geológus, egyetemi tanár. - A középisk-t és az egy-et Bpen végezte, 1924: termrajz-földr. szakos tanári okl-et szerzett. 1925: ásványkőzettanból drált. 1924: a műegy. ásvány- és földtani tanszékén tanárs. 1927: a Ludovika Akad. földtani előadója is, 1928: a műegy. meghívott kőzettani szakelőadója, 1935: egy. mtanár, 1943: ny. rk. tanár, 1953: egy. tanár, 1960: dékán, 1961: az ásvány- és földtani tanszék vez-je. A műegy-en kívül oktatott az Áll. Műszaki Főisk-n, a Kertészeti Főisk-n, az Építő-, Építész- és Vegyészmérnöki Karon. A neláni kőzeteket elemezve a Börzsöny vidékét kutatta, számos andezittípust különböztetett meg. Vízföldtanban a bpi gyógyforrások kutatásában volt eredményes, megalapította a tanszékéhez tartozó jósvafői Karszt- és Barlangkutató Állomást. A mérnökföldtan első hazai tanára volt; ~ szakvéleményezte pl. a bpi földalatti vasút építkezését, megszervezte 1964: az önálló mérnökföldtani szakmérnökképzést. A Barlangtani Társ. elnöke. - 1937: a SZIA IV. o. tagja, 1956: a föld- és ásványtani tud-ok kandidátusa. - M: A Börzsöny hg. eruptív kőzetei. Bp., 1932. - Die warmen Heilquellen von Bp. Uo., 1938. (Klny. Hidrológiai Közl.) - Reichert Róbert emlékezete. Uo., 1938. (Klny. Földtani Közl.) - A hazatért Felvidék és Kárpátalja gyógyforrásai és gyógyfürdői. Uo., 1939. (Klny. uo.) - Bp. melegforrásai. Uo., 1942. - Gyógyvizeink és a földtani adottságok. Uo., 1942. (Mérnöki Továbbképző Int. XI. 7.) - A források foglalása. Uo., 1943. - A székelyföldi új vasútvonal földtani érdekességei. Karcag, 1943. - Vál. fejezetek a geológiából. Vendl Aladárral. Uo., 1942. - Termésköveink előfordulása és hasznosíthatósága. Bp., 1943. (Mérnöki Továbbképző Int. XVIII. 43.) - A kőzetek beosztása. 3. kiad. Uo., 1943. - Kőzettan. Egy. jegyz. Uo., 1947. (új kiad. 1951) - Mo. ásványvizei. Frank Miklóssal és Sarlós Károllyal. Uo., 1949. (Balneológiai kvt. 2.) - Mo. gyógyfürdői. Összeáll. Aujeszky Aladárral és Frank Miklóssal. Uo., 1949. (Uaz 1.) - Mérnök geológia. Egy. jegyz. Uo., 1951. (Egy. tankv. Uo., 1962) - Ásványtan. Főisk. jegyz. Uo., 1951. - Kőzethatározó. Kertész Pállal és Meizl Istvánnal. Egy. segédkv. Uo., 1953. - Földtani kutatási eredmények felhasználása alagútépítésnél. Uo., 1954. (Mérnöki Továbbképző Int. 2349) - Karsztos formák, kül. tek. a műszaki követelményekre. Uo., 1957. - Geológia, hidrológia és klimatológia az I. é. hallg-k számára. Uo., 1962. - Geológiai kirándulások Bp. környékén. Schaforzik Ferenccel és Vendl Aladárral. 3. átd. bőv. kiad. Uo., 1964. - Kőzethatározó. Egy. segédkv. Kertész Pállal. 2. átd. kiad. Uo., 1964. - A geológia útügyi vonatkozásai. Boromisza Tiborral és Kertész Pállal. Uo., 1966. - A műszaki kőzettan. Uo., 1966. - Mo. műszaki földtana. Vitális Györggyel. Uo., 1967. - A mérnöki geológia szakmérnöki ágazat hallgatói részére. Uo., 1967. - A practical example for the engineering geological problems of plain-land storage. (The Kisköre Tisza river barrage) Uo., 1979. - Szerk. 1934-től a Hidrológiai Közl-t, 1937-től a Földtani Értes-t s a Földtani Közl-t. T.E.

SZIA tagajánl. 1937:11. - Ker. m. közél. alm. II:794. - Emlékfüzet. Szerk. Török Endre, Zsilók György. Bp., 1961. - Földtani Közl. 1969:310. - Hidrológiai Közl. 1969/4:145. - Földtani Tört. Évkv. 1978:65.

Papp Géza (Bp., 1915. ápr. 29.-): karnagy. - 1934-37: a Liszt F. ZF-n Harmat Artúr és Bárdos Lajos tanítványaként egyházkarnagyi, 1938-40: Ádám Jenő tanítványaként középisk. énektanári, 1937-41: Zalánfy Aladár tanítványaként orgona szakon okl-et szerzett. 1941-60: ált isk., gimn. és tanítóképzői ének-zene tanár, 1946-59: kántorkarnagy. 1960-77: nyugdíjazásáig a Tankönyvkiadó fel. szerk-je. 1971: bölcs. dr. és a zenetud. kandidátusa. Az MTA Zenetud. Biz. tagja. 1996: megkapta a M. Közt. Érdemrend kiskeresztjét, 1997: a Szabolcsi Bence-díjat. - M: A m. kat. egyh. népének kezdetei. Bp., 1942. (Klny. Jászóvári Prem. Kanonokr. Budafoki Szt István gimn. évkv-e) (OMCE szerdák 2.) - Zongoraisk. a tanítóképzők sz. 1-4. köt. Máthé Miklósnéval és Kapik-Králik Jenővel. Bp., 1952-55. - A XVIII. sz. énekelt dallamai. Uo., 1970. (Régi m. dallamok tára 2.) - Készségfejlesztés az ált. isk. ének-zene órán. Uo., 1981. 88-s.k.

Székely 1979:246; 1988:349. - Gulyás/Viczián XX.

Papp Gizella Dominika, ZND (Mezőkövesd, Borsod vm., 1882. szept. 29.-Jászberény, 1954. jan. 30.): apáca. - Apja István r.k., anyja Husvéti Anna r.k. htb. Törökbálinton lépett az →ágostonos kanonisszák rendjébe és tett fog-at. Konyhásnővér uo., 1929: Zalaegerszegen. - A szétszóratás után a jászberényi szoc. otthonban élt. r.k.

Papp György, tarczi (Nyírgelse, Szabolcs vm., 1909. jan. 8.-Hamilton, Kanada, 1975. dec. 30.): g.k. kanonok. - Esztergomban és a Pázmány Péter Tudegy. Hittud. Karán teol. végbizonyítványt szerzett, a Jogi Karán egyhjogból drált, 1933. XII. 6: pappá szent. 1934: a ppi iroda fogalmazója, 1934-36: Rómában jogból képezte tovább magát és a m-bizánci ker. kapcsolatok forrásait kutatta. 1937: sztszéki jegyző, 1939: ppi titkár, 1942: szegyh. knk., a nyíregyházi g.k. hittud. főisk. egyhjog tanára. - 1945. IV: a nyíregyházi MADISZ eln., Szabolcs vm. tanfelügy-je. 1945: a Független Kisgazda Párt programjával 1945/47: a Szabolcs-Szatmár-Bereg vm. választóker. nemzgyűl. képviselője. 1947 őszétől kutatási ösztöndíjas Rómában. 1949: Kanadában telepedett le, 1949-1976. I. 18: a hamiltoni Szt Mihály-tp. parókusa, ahol 1950. X. 10-?: megszervezte a wellandi Szt János, a windsori és a courtlandi parókiát s a montreali, az oshawai, a torontói és bradfordi leányegyházat. 1956: az akkor alapított m. esp. ker. első esperese. - 1940-44: a Sajtókamara, 1949-56: a Magyar Nemzeti Bizottság tagja. - M: A magyarság és a bizánci kerség kapcsolatának kezdetei. Nyíregyháza, 1938. - A munkácsi ppség eredete. Miskolc, 1940. - Az ungvári unió időpontja. Uo., 1941. - Adalékok De Camillis József munkácsi pp. működéséhez. Uo., 1941. - A hajdúdorogi egyhm. területváltozásai. Uo., 1942. - Szabolcsi g.k. paróchiák. Nyíregyháza, 1942. - A mohácsi Miatyánk. H.n., 1942. - Voci Romene contro la Diocesi di Hajdúdorog. Bp., 1942. - A munkácsi egyhm. székeskápt-jának statutumai. Ungvár, 1942. - A mo-i g.k. ppségek és a relatio diocesana kötelezettsége. Nyíregyháza, 1942. - Mo. prímásának joghatósága és a g.k. egyh. Miskolc, 1943. - A m. g.k. egyh. partikuláris jogforrásai. Bp., 1943. - A Tametsi dekrétum és a keleti egyhjog. 1. köt. Uo., 1944. - Egyhm. zsinati jogalkotás Mo-on a C.J.C. óta. Nyíregyháza, 1945. - A m. g.k. szórványok egyhjogi helyzete. Uo., 1945. - Magasztalja az én lelkem az Urat! Imakv. Toronto, 1952. - Nyíregyházán 1937. I-1940. V: a G.k. Élet, Miskolcon 1940. III-1943. II: a Keleti Egyh. szerk. biz. tagja, 1942/43: a G.k. Szemle munk., Nyíregyházán 1944: a Keleti Fény fel. szerk-je, 1945. XI. 8-XII. 19: a Magyar Nép fel. szerk-je és kiadója, 1946. X. 1-1947. II. 1: a Szabolcsi Kis Újság szerk-je és fel. kiadója. 1968: a Magyar Kultúra szerk-je. 88

A m. sajtó bibliogr-ja 1954-ig. 1956:112. - Szy 1966:325. - Szabolcs-Szatmár m. sajtóbibliogr. 1969:20. - A Hajdúdorogi Egyhm. és a Miskolci Ap. Exarch. körlevelei 1976:I. sz. - M. Élet 1976:2. sz. (Deme Lajos: P. prel. ravatalánál) - Török 1978:348. (†1976. I. 18.) - Pirigyi 1987:218. - Nagy 2000:772. - Gulyás/Viczián XX. - Bodnár István windsori (Kanada) g.k. lelkész közlése

Papp Gyula (Nyírkarász, Szabolcs vm., 1882. okt. 19.-Debrecen, 1945. nov. 20.): g.k. parókus. - A középisk-t Ungvárt, a teol-t Bpen végezte, 1907. III. 31: pappá szent. Biriben, Kótajon h. lelkész, 1912: Debrecenben parókus s a piar. gimn. hittanára. Tanítói, s-lelkészi és hitokt. állásokat szervezett, isk. kpnát építtetett. Az I. vh-ban és 1919-20: a Nemz. Hadseregben táb. lelkész. - M: Nagy az imádság hatalma. Alkalmi imák harctéren lévő ker. kat. katonák részére. Debrecen, 1914. - 1929. XI. 1-1931. XII: a debreceni Egyh. Híradó szerk-je. 88

M. társad. lex. 1931:166. (*Nyírkalász!) - Diós 1995:162. - Viczián 1995:23. (265.) - Gulyás/Viczián XX.

Papp Gyula (Nagyenyed, Alsó-Fehér vm., 1888. máj. 13.-Bp., 1945. máj. 15.): a →Magyar Cserkészszövetség első elnöke. - Ref. El. és középisk. Nagyenyeden, a jogot 1914: a bpi tudegy-en végezte, ahol jogi dr-rá avatták. 1916-17: a Földmívelésügyi Min-ban dolgozott, majd Oklándon (Udvarhely vm.) szolgabíró. 1936-40: a Baár-Madas ref. leánygimn. gondnoka, hites könyvvizsgálóként nyugdíjazták. - 1909: a Keresztyén Ifj. Egyes-be került. Ott bekapcsolódott a cserkészetbe, s amikor az alapító Szilassy Aladártól átvette a cserkészcsapat vezetését, →Sík Sándorral 1912. XII. 28: a Kálvin téri ref. egyh. gyülekezeti termében alakították meg a Magyar Cserkészszövetséget, melynek első elnöke. Az I. vh. idején nagy része volt a katonákat, sebesülteket, özvegyeket és árvákat segítő cserkész szolgálat megszervezésében, 1919: a cserkészet egységének megőrzésében és a Ny-Mo-i Cserkészszöv-nek a M. Cserkészszöv-be való visszatérésében. Évtizedekig részt vett a közp. munkájában. - M: Légy résen! A cserkészpróbák kis kátéja. Bp., 1914. - A cserkészvez. tanf. vezérfonala. H.n., 1915. - Cserkészvezetők útmutatója. H.n., 1919. - A cserkészfiúk kv-e. Szerk. Kiss Józseffel, Záborszky Jánossal és Gabona Istvánnal. (2. teljesen átd. és 3. kiad. Uo., 1920., 4. kiad. Uo., 1924). Bo.J.-Fe.Má.

Papp Imre (Kishegyes, Bács-Bodrog vm., 1918. nov. 20.-Székesfehérvár, 1978. júl. 23.): spirituális. - Szabadkán éretts., a teol-t Zágrábban és Bpen végezte. 1942. VI. 14: Kalocsán pappá szent. 1943: Bpen teol. dr., Adán kp., 1944: Szabadkán a Paulinum spirituálisa, majd Kisgörbőn lelkész. 1945: Kiskőrösön, majd Jánoshalmán hitokt. 1946: Kalocsán az érs. tanítóképző hittanára. 1947: Kalocsán teol. tanár. 1948: a Hitoktatónőképző tanára és szem. pref. 1951: Szegeden teol. tanár. 1953: a KPI spirituálisa. 1958: a Hittud. Akad. mtanára. 1959: Kecelen lelkész, 1963: Baja-Belvárosban kp. 1969: betegség miatt nyugalomba vonult. **

Schem. Col. 1942:280; 1975:86. - Szolg. 1979. 42:92.

Papp János (19. sz.): kántortanító és orgonista Szigetvárt (Somogy vm.). - M: Katholisches Gesang- und Gebetbuch. Fünfkirchen, 1885. - Szt énekfüzér a r. kath. hivek és ifj. használatára. Bp., 1893. 88

Szinnyei X:308.

Papp János (Napkor, Szabolcs vm., 1871. júl. 1.-Hajdúdorog, 1950. nov. 27.): g.k. parókus, tiszteletbeli kanonok. - A teol-t és a tanítóképzőt Ungvárt végezte, ahol 1897. XII. 12: Firczák pp. pappá szent. Debrecenben szervező lelkész és a g.k. isk. tanítója. Előbb isk. kpnát létesített, majd tp-ot és isk-t építtetett. 1913: hajdúböszörményi, 1927: hajdúdorogi parókus. 1918: tb. knk., 1921: a M. Gör. Kat-ok Orsz. Szöv-ének egyh. elnöke. 88

Schem. Hd. 1918:57; 1948:16. - Pirigyi 1982:149.

Papp János, B. Papp (Hajdúdorog, Hajdú vm., 1921. ápr. 26.-): főiskolai tanár. - 1948: Szegeden tanári okl-et szerzett. 1941-42: Tiszaújhelyen tanító. 1947: Hajdúdorogon a g.k. tanítóképző, 1949: Kisvárdán a ped. gimn., 1951: Nyíregyházán a tanítónőképző, 1959: uo. a tanárképző főisk. tanára. 1968: a debreceni egy-en bölcs. dr. 1972: Nyíregyházán a Bessenyei György Tanárképző Főisk. int. vez-je, 1985: nyugdíjazták. - 1991: Hajdúdorogon megszervezte az orsz. első g.k. gimn-át, melynek 1994-ig ig-ja. - 1971: a MTA neveléselméleti albiz-ának, 1973: ped. és pszichológiai biz-ának, 1978: a TMB ped. biz-ának tagja. - 1984: Szakszervezeti Munkáért aranyérmet kapott, 1970: az oktatásügy kiváló dolgozója, 1994: Hajdúdorog díszpolgára. - M: Hajdúdorog isk-tört-e (1638-1948). Hajdúdorog, 1988. - Hajdúdorog küzdelme a M. G.K. Egyhm. felállításáért. Uo., 1996. P.I.

Papp Kálmán (Sopron, Sopron vm., 1886. febr. 28.-Győr, 1966. júl. 28.): megyéspüspök. - A gimn-ot Sopronban és Győrött, a teol-t Győrött végezte. 1908. VI. 29: pappá szent. Mosonban kp., XII. 23: Frigyes főhg. családjában nev. 1912: a győri főreál és felsőkeresk. isk. hitokt-ja. Az I. vh-ban a győri 19. gyalogezred táb. lelkésze, 1920: Röjtökmuzsaj, 1925: Sopron városplnosa és knk., poki prép. 1946. V. 3: nevezték ki győri pp-ké, VI. 16: a soproni Szt Mihály-tp-ban szent. föl. 1947: az egyhm-ben a könnyező Mária tiszt-ére jub. évet hirdetett. - Utóda 1966. XII. 22: Bánk József ap. kormányzó mpp. joggal. 88

Schem. Jaur. 1943:153; 1947:8; 1968:70. - Gulyás/Viczián XX.

Papp Károly, szentkirályszabadjai (Tápióság, Pest vm., 1873. nov. 4.-Tápióság, 1963. jún. 30.): geológus, egyetemi tanár. - A gimn-ot Jászberényben, Szegeden és Iglón végezte, 16 é. korában éretts., 1890-94: a bpi egy. hallg-ja, 1898: termrajz-földr. szakos középisk. tanári okl-et szerzett, 1900: földr-ból drált. 1894: az I. ker. kir. kat. gimn. földr. tanára. 1895-1900. X: Lóczy Lajos meghívására a műegy. technika-geológia tanszékén tanárs. Lóczyval 1895 nyarán a Bakonyt és a Balaton relvidéket, 1896: az Al-Dunát, 1897: Boszniát, Hercegovinát és Dalmáciát tanulmányozta, 1898 nyarán részt vett Déchy Mór 6. kaukázusi expedíciójában, 1899 tavaszán Lóczyval a szicíliai kénbányákat s az Etnát tanulmányozta. 1900: áll. ösztöndíjas No-ban, ahol főként Rügen szg-ének krétarétegeit vizsgálta. 1900. X: a Földtani Int. másodgeológusa, a Maros és a Fehér-Kőrös közötti hegyeket térképezte, majd Erdélyben végzett úttörő munkát, ahol az "aranynégyszög" foglalkoztatta. Nevéhez fűződik a kissármási földgáz (napi 1 millió m3) fölszínre hozása, mely évtizedekig Eu. legjelentősebb földgáz-előfordulása volt. 1915. VIII. 31: az ált. és tört. földtan ny. rk., 1918. XII. 31: ny. r. tanára. 1917. IX: Lőrenthey I. halála után az őslénytani int. ig-ja is, őslénytani előadásokat is tartott. 1930/31: a bölcs. kar dékánja. 1945. XII: nyugdíjba vonult. Lakását a Szövetséges Ellenőrző Biz. elfoglalta, ezért a Földtani Int-ben kapott egy szobát, de az Int. újjáépültével e szobára is igényt tartott; ~ visszatért szülőfalujába s többé nem látogatott Bp-re. 1918: a SZIA IV. o. tagja. - 1919: a kommün alatt tagságáról lemondott, de annak bukása után lemondását visszavonta. - 1920-37: a IV. o. titkára, 1938-46: a SZIA főtitkára. 1920. V. 5-1948. IV. 23: a MTA l. tagja (székfoglalóját nem tartotta meg), a MTA összes üléshatározatával kizárták. - 1909-18: a Magyarhoni Földtani Társ. első titkára, 1942: elnöke, 1943: tb. tagja. - M: A fornai eocén medence a Vértesben. Bp., 1897. - Petris környékének geológiai viszonyai. Uo., 1903. (ném-ül is) - Zám vidékének földtani viszonyai. Uo., 1903. (ném-ül is) - Alváca és Kaznesd vidéke Hunyad vm-ben. Uo., 1904. (ném-ül is, uo., 1905) - Heterodelphis Leiodontus, nova forma Sopron vm. miocén rétegeiből. Uo., 1905. (ném-ül is) - Menyháza és vidékének geológiai viszonyai. Uo., 1905. - A kálisó és a kőszén áll. kutatása. Uo., 1907. - Miskolc környékének geológiai viszonyai. Uo., 1907. (ném-ül is) - A kissármási gázkút Kolozsm-ben. Uo., 1910. - A szlavóniai Daruvár hévvízfürdő védőter-e. Uo., 1910. - A Fehérkőrös völgyében lévő barnaszénmedence. Jelentés az 1909. é. földtani felvételről. Uo., 1911. (ném-ül Wien, 1911) - A futásfalvi Pokolvölgy környéke Háromszék vm-ben. Uo., 1912. - A sármási mélyfúrások Kolozsm-ben. Uo., 1912. - A bányászkodás közérdekű részeiről. Uo., 1914. - A m. birod. vasérc- és kőszénkészlete. Uo., 1915. - Die Eisenerz- u. Kohlenvorrate des ung. Reiches. I. Theil. Die Eisenerze. Im Deutsche übers. von Árpád v. Zsigmondy. Uo., 1919. - Geographical unity of Hungary. With Peter Treitz. Uo., 1920. - Emlékbeszéd Lóczy Lajosról. Uo., 1922. (SZIA emlékbeszédei I. 5.) - Contributioni la tratamentul limfogramulomatozei inghinale subacute cu euifonamide. Kolozsvár, 1939. - K-Mo. és az erdélyi Mezőség ásványkincsei. Bp., 1940. (Klny. Földt. Ért.) - Jelentés a SZIA...1939...1940...1941...1942. é. működéséről. Uo., 1940-43. - Szerk. 1909-18: a Földtani Közl., 1921-44: a Földtani Szle, 1936-44: a Földtani Értes. szaklapot és 1922-43: A Szt István Akad. emlékbeszédei III. 3-10. füzetsorozatot. - Betűjelei: C.P. (Földtani Közl.); P.K. (uo. és Földr. Közlem. 1908). T.E.

Szinnyei X:334. - Gulyás 1956:610. - Földtani Közl. 1965:270. (Bogsch László: ~ emlékezete) - MÉL II:359. - MTA tagajánl. 1975:209.

Papp László (Gyalóka, Sopron vm., 1778. szept. 29.-Szombathely, 1840. jan. 18.): lelki igazgató. - A fil-t mint kisszeminarista végezte. 1801. IX. 27: pappá szent. A szombathelyi gimn. tanára, 1807: a szem. lelki ig-ja, 1810. V. 7: Baltavárt plnos. 1822. IX. 5-1839: nyugdíjazásáig a szem. lelki ig-ja. - M: Versi mulatozás. I. és II. kv. Pest, 1817. (névtelenül; az előszó végén: Kelt Baltavár. P. L. B. P.). - Amicum verbum ad animarum curators. Komárom, 1830. - Aevi nostri genius. Uo., 1830. - Cognitio sui ipsius. Pest, 1833. - Reflexiones emendationem morum aevi nostri respecientes. Uo., 1834. - A religio. Pozsony és Győr, 1837. 88

Szinnyei X:339. - Géfin II:364; III:312. (†jan. 17.)

Papp László (*Kecskemét, Pest-Pilis-Solt vm., 1857. okt. 17.): kántortanító. - A gimn-ot Kecskeméten, a tanítóképző 1-2. o-át 1873-78: Csongrádon, a 3. o-t 1879-80: Kunfélegyházán végezte. Időközben Kónyban (Győr vm.), Tatárszentgyörgyön (Pest vm.) és Tápioszentmártonban (Pest vm.), okl. tanítóként 1880-81: Pápateszéren (Veszprém vm.) segédtanító. X. 15: Zalaszentgyörgyön kántortanító, 1882. X. 1: Nagykutason (Zala vm.) közs. tanító. - Írása: Zalai Tanügy (1882: Hogyan eszközölheti a tanító, hogy tanoncai az erdőknek, az utak melletti fáknak szükségességéről és hasznáról meggyőződve, azokat kiméljék, 1883: A tankötelesek összeírása érdekében) - M: A m-ok tört-e dióhéjban falusi isk-k sz. Nagykanizsa, 1882. - Temetési rendtartás. Szeged, 1885. 88

Szinnyei X:340.

Papp László, Magyarok Nagyasszonyáról nev., Piar (Rahó, Máramaros vm., 1909. jún. 10.-Bp., 1994. okt. 5.): gimnáziumi tanár. - 1925. VIII. 27: Vácott lépett a r-be, 1926-30: Kecskeméten a gimn. 5-8. o-át végezte, 1931. IX. 8: szerz. fog-at tett, 1931-36: a Pázmány Péter Tudegy-en teol. és lat-tört. szakot végzett. 1936. VI. 14: pappá szent. és drált. 1937: Vácott, 1939: Bpen gimn. tanár és évekig a Bpi Piar. Gimn. 2. sz. BKG cserkészcsapatának parancsnoka. 1947: gimn. ig. 1949-50: Bp-Belvárosban kp., a Katolikus Tanárképző Biz. tagja. 1951: a Patrona Hungariae Leánygimn ig-ja, 1973-74: nyugdíjazásáig tanára. - M: A hiteles helyek tört. és működése az újkorban. Bp., 1936. (Palaestra Calasanctiana 14.) - Piaristák a XIX. és XX. sz-ban. (Bp., 1942: Bolla Márton 1751-1831; Spányik Glicér 1781-1850; Takáts Sándor 1860-1932) - Regnum egyhtört. évkv. 5. köt. Bp., 1943. (A hiteleshelyi intézmény megszűnése) - A m. kegyes tanítórend bpi ált. isk. és gimn. évkv-e az 1946/47. évről. Szerk. Dragos Károllyal. Uo., 1947. - A m. kegyes tanítórend bpi r.k. kollégiumának (ált. isk. és gimn.) évkv-e az 1947/48. évről. Szerk. Uo., 1948. Bo.J.-Fe.Má.-88

Koltai 1998:288. - Gulyás/Viczián XX.

Papp Mária Roberta, MKSZI (*Kishegyes, Bács-Bodrog vm., 1877) : szerzetesnővér. - 1942: Jánoshalmán a Miasszonyunkról nev. Iskolanővérek polg. leányisk-jának ig-ja. - M: Miasszonyunkról nev. Iskolanővérek jánoshalmi int. polg. leányisk., el. isk., gazd. továbbképző népisk. és kisdedóvójának 1941/42-1945/46. é. évkv-e. (5 db) Szerk. Baja, 1942-46. 88

Polg. isk. tanárok évkv-e 1942/43. 1943:268. - Értesítők 9:12.208-12.

Papp Mihály   →Lucskay Mihály

Papp Miklós, keresztesi (Dés, Belső-Szolnok vm., 1837. okt. 29.-Kolozsvár, 1881. febr. 12.): lapszerkesztő, történetíró. - Kolozsvárt kezdett egy. tanulm-ait betegsége miatt abbahagyta, atyjának keresztesi birtokán szépirod. és tört. tanulm-okkal foglalkozott. 1860: a Korunk, majd a Kolozsvári Közl. munk., megalapította és 1867. III. 17-1881. II: szerk. Kolozsvárt a M. Polgár napilapot. 1869: elzarándokolt a szíriai és palesztinai szt helyekre. 1871. I. 1: a lyceum nyomdájának az ig-ja lett. - Értékes okmány- és kv-gyűjteményt hagyott hátra, különösen értékes 1848/49-es hírlapgyűjt-e. - Fm: Tarka lapok az élet és történet kv-éből. 1-2. köt. Kolozsvár, 1861. - Régi képek a krónikákból. Elb. Uo., 1864. - Caraffa és az eperjesi vésztörvényszék. 1-2. köt. Pest, 1863. - Az 1735-i zendülés tört. Kolozsvár, 1865. - Széchenyi István gr. Blickje. Ford. Uo., 1870. - Bölöni Farkas Sándor emlékiratai. Kiad. Uo., 1870. - A vádlottak padján. Reg. Uo., 1874. - Absolon papa. Vj. Uo., 1879. K.D.

Pallas XIII:791. - Armenia 1897:6. sz. (Szongott Kristóf: K. P. M.) - Szinnyei X:352. - Gulyás 1956:610.

Papp Vilma, KN (Dénesfa, Sopron vm., 1883-Gyón, 1957): szerzetesnő. - Chorinban lépett a kongr-ba. Fog-át uo. tette. Zsámbékon rajztanár. - A szétszóratás után 1950 őszétől a gyóni szoc. otthonban élt. r.k.

Papp Vilma Ladislája, FMMN (Eted, Udvarhely vm., 1877. febr. 2.-Vác, 1952. márc. 6.): szerzetesnő. - 1904. XI. 18: Bpen lépett a →Ferences Mária Misszionárius Nővérek Társaságába, 1909. I. 6: első, 1912. VII. 16: utolsó fog-át uo. tette. A rház portáján dolg. - A szétszóratás után a váci szoc. otthonba került. r.k.

Papp Zsigmond, nagysomkúti (Somkút, Szatmár vm., 1817.-Bp., 1889. okt. 8.): g.k. lelkész, újságíró. - A gimn-ot Belényesen és Nagyváradon végezte. 1834: a nagyváradi jogakad. joghallg-ja. 1836: papnöv. a KPI-ben. 1841. IV. 11: pappá szent., a belényesi g.k. gimn. tanára. 1848: otthagyta a tanári állást, csatlakozott a szabharchoz. A m. kormány Kővár-vidék főkapitányának nevezte ki. 1848/49: Zaránd vm., 1861-73: Naszód vidék ogy. képviselője. Bpen megalapította, 1861-71: szerk. a rum. Concordia pol. és irod. lapot, de nem cirill, hanem lat. betűkkel nyomtatta ki, 1863-70: szerk. Pesten az Amiculu Poporului (Nép barátja) c. lapot; ~ m. hazafias szellemben dolgozott. - M: Predice se serbatori dominice. Pest, 1847. P.I.

M. Hírl. 1850:221. sz. - B. Közl. 1869:70. sz. - Egyetértés 1889:280. sz. - Szinnyei X.366.


Papp Anna Blanka SZLT (Kerlés, Szolnok-Doboka vm., 1892. jún. 6.–Pécs, 1989. jún. 21.): szerzetesnő. – Bpen óvónőképzőt végzett. 1918. VIII. 8: Bpen lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-át 1923. VIII. 8: Keszthelyen tette. 1919: Keszthelyen, 1921: Bpen, 1937: Kaposvárt óvónő, itt házfőnöknő is. – 1950 u. Pakson óvónő. 1988: a pécsi szoc. otthon lakója. r.k.

Papp Anna M. Rogella SZINT (Kapuvár, Sopron vm., 1897. nov. 27.–Kapuvár, 1957. okt. 26.): szerzetesnő. – Szatmárnémetiben tanítónőképzőt végzett. 1915. V. 12: itt lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1920. VII. 26: Esztergomban tette. Székesfehérváron tanítónő a gyakorló isk-ban. –1950: internálták, majd rendőri felóühgyelet alatt állt. Kapuváron családi körben élt. r.k.

Papp Béla (Tarcal, Zemplén vm., 1900. aug. 8. – Bp., 1978. okt. 16.): tanító, ogy. képviselő. – Tanító okl. szerzett, Nyírgelsén g. kat. isk. tanítója, a Kat. Agrárifj. Legényegyletek Orsz. Testületnek (KALOT) tagja. 1940: a hajdúdorogi egyházm. KALOT-titkára, a hajdúdorogi népfőisk. ig. 1945–: a Demokrata Néppárt (DNP) tagja. 1947. VIII. 31: a →kékcédulás választás után a Szabolcs és Szatmár-Bereg vmi választóker. ogy. képviselője. A 1949. II. 4: önfeloszlatása után párton kívüli képviselő. Képviselőtársa Balogh József, mandátuma megsemmisítése érdekében KALOT-titkári múltjára hivatkozva 1948. VI. 15: kezdeményezett összeférhetetlenségi eljárására a parlamenti biz. az ügyet 1949. IV. 12: a parlament föloszlatásáig elodázta. 1949–: Bpen gyakran változtatott munkahelyeken dolgozott, 1953?–: az Áll-i Biztosító ügynöke. 1956. okt. 30: részt vett a DNP újjáalakuló ülésén, de tisztséget nem vállalt. 88

Holnap 1947. VIII–IX. – Ogy. alman. 1947/49. Gulyás–Viczián XX: (kz-ban)

Papp Ferenc (*Indija, v.Szerém vm., 1929. márc. 27.): kárpitos, politikus. – Szülők: Pál, Halasi Viktória; neje Kalapáti Erzsébet. 1939–47: Újvidéken tanult, 1947: földalatti szervezkedés miatt 2 évre elítélték. Szabadulása után nem fejezhette be a gimn-ot. Kárpitos szakmát tanult 1970–: nyugdíjazásáig önálló mester. 1990. III. 31–: a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) alapító tagja, 1997-ig az elnökség tagja, az újvidéki körzeti szervezet eln-e. A VMDK széthullása után 1997. I. 26–: a Vajdasági Magyarok Kereszténydemokrata Mozgalmának (VMKM, közlönye 1997.V–: a Kereszténydemokrata) – 2000-ig alapító eln-e. 2010: a Nagy Sándor Műemlékvédő és Hagyományápoló Egyes. eln-e, az Újvidéki Diáksegélyező ellenőrző biz. tagja. Kezdeményezője az Újvidéki Katonatemető megtisztításának, megemlékezések megszervezésének, 100 kereszt elhelyezése az 1944. őszi magyargyilkoló partizánok áldozatainak emlékére. 3 választás után az Újvidéki Községi Képviselő-testület tanácsnoka. Az újvidéki Nikola Tesla Ált. Isk. iskolaszékének, a Városi Közlekedési Váll. igazgatóbiz. és a Pax Romana ellenőrző biz. tagja. 88

Révai új XVIII:432.

Papp Franciska Mária SZLT (Derekegyháza, Csongrád vm., 1899. szept. 2.–Bakonybél, 1984. máj. 28.): szerzetesnő. – Tanítóképzőt és tanárképző főisk-t végzett. 1921. IX. 27: Bpen lépett a r-be. – 1950 u. →Szolidaritás Háziipari Szövetkezet dolgozója. 1982: a bakonybéli szoc. otthonba költözött. r.k.

Papp Marcella M. Norberta SZINT (Jászárokszállás, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1906. aug. 6.–Verőcemaros, 1994. jan. 12.): szerzetesnő. – Esztergomban ápolónőképzőt végzett. 1927. X. 17: itt lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1931. VII. 26: uitt tette. Uitt a Kolos kórház műtősnője. –1950 u. ápolónőként dolg. Utolsó éveit a verőcemarosi szoc. otthonban töltötte. r.k.

Papp Mária Valéria SZLT (Cikó, Tolna vm., 1923. dec. 2.–Bp., 2009. febr. 19.): szerzetesnő. – Apja géplakatos, anyja htb. ~ Pécsett tanítónőképzőt végzett. Bpen IX. 8: lépett a vincés nővérek r-jébe. 1946–50: Mihályiban (Sopron vm.) tanítónő, kántor és sekrestyés. Fog-t 1950. IX. 8: itt tette. 1950: Kisfaludon egyhk. nővér. s.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.