🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > New York
következő 🡲

New York (N. Y.): az USA 2. állama, a 13 alapító egyike. - Határai: Kanada, Vermont, Massachusetts, Connecticut, Atlanti-óceán, New Jersey, Pennsylvania. Ter-e 127.350 km², főv-a Albany. - Őslakói 5 indián törzshöz tartoztak, melyek szöv-ben éltek egymással. A fr-k irokézeknek nevezték őket. Harcoltak a gyarmatosítók és a misszion-ok ellen. 1524: a fr. szolg-ban álló Giovanni da Verazzano lépett elsőként földjükre, s a fr. kir. nevében birtokba vette. 1609: megkísérelték Új-Fro. megalapítását, de még ebben az évben Henri Hudson a holl. K-Indiai Társaság megbízásából felfedezte a ter. É-i részét. 1624: megalapították Új-Holl-t. A Manhattan szg-et 60 guldenért vették meg az indiánoktól. 1664: a holl. gyarmatot az ang-ok foglalták el, s II. Károly kir. öccsének, a későbbi II. Jakabnak, York hg-ének ajándékozta az új gyarmatot, innen ~ neve. 1685: koronagyarmat. 1776: függetlenné vált Angliától, 1788: ratifikálta az USA alkotmányát. - 1640: a holl. kálvinisták Új-Holl-ban csak a ref. vallást engedélyezték (Jouges Szt Izsák). 1672: ~ tulajdonosa, York hg. katolizált, s helytartója, Thomas Dongan kormányzó 1682: ált. vallásszabadságot hirdetett. 1689: kálvinista vezetés mellett forr. tört ki, s üldözni kezdték a kat-okat. 1776: a kat-ok nagy része üldöztetésük ellenére a függetlenség pártjára állt. 1783: 234 ezer lakosból 1500 volt kat. Az ang. fennhatóság megszűntével a kat. egyh. is felszabadult, de csak 1806: nyert egyenjogúságot. - Érssége és ppségei: 1808: New York, 1847: Albany, Buffalo, 1853: Brooklyn, 1868: Rochester, 1872: Ogdensburg, 1886: Syracuse, 1957: Rockville-Center. 1966: ap. exarchátust, 1977: ppséget szerveztek Brooklynban az USA-ban élő maroniták számára. - 1996: 7.309.228 kat. (39,5%). 1980: 115.981 m. anyanyelvű, 167.013 m. származású személyt számláltak. **

Pallas XIII:155. - Kiss 1978:463. - NCE X:394. - AP 1984. - EH 1992:51.

New York: 1. érseki székhely New York államban (USA). Az 1808: alapított ppség 1850. VII. 19: érsség lett. Suffr-ai: Albany, Brooklyn, Buffalo, Ogdensburg, Rochester, Rockville Centre, Syracuse. - 12.212 km²-en 2002: 5.492.762 l, 2.471.742 h, 411 pb, 1017 ep, 927 szp, 354 ád, 1438 sz, 3267 szn, 537 ni, 78 ki-e volt. - 2. Szt István egyházközség. Már 1849-ben olvasni lehetett a New York Tribune újságban magyar tüntetésekről és ,gyűlésekről a szabadságharc támogatása mellett. Kossuth Lajost, mint a szabadságharc hősét ünnepelték szárnysegédjével, Asbóth Lajossal együtt. 1886: Munkácsy Mihály tisz- teletére rendeztek bankettet a városban. 1900: kb. 120.000 magyar élhetett New York városában, és 1901: egy nemzeti díszlobogót is küldött nekik az Országos Nemzeti Szövetség Magyarországról. A magyar bevándorlók legtöbbje katolikus volt, de nem volt papjuk. Egyházközséget és tp-ot fenntartani Amerikában csak a hívők önkéntes fillérei tettek lehetővé az Egyház és állam szigorú szétválasztása miatt. Ezért csak anyagi biz- tonságuk megteremtése után gondolhattak az emigráns magyarok egy nemzetiségi tp. építésére.

Az első magyar katolikus pap Amerikában valószínűleg a mosonmagyaróvári Kutassy Ferenc volt, aki 1848-ban érkezett ide, de az indianai Evansville-be kapott beosztást német plébániára. Az első magyar egyházközséget a márianosztrai Bőhm Károly alapította meg Clevelandben, ahol a Szent Erzsébet tp. plébánosa lett. Utána jött a Kováts Kálmán, a McKeesportban levő Szent István tp. plébánosa. Ők valóban úttörők voltak. Sok helyen a nemzetiségeknek meg kellett osztaniok a papot egymás között. 1891: a New York-i érsek Januschek Ferencet bízta meg az összes magyarhoni bevándorlók lelki szükségleteinek ellátásával, ami a magyarok ellátásán kívül felölelte a tótokat, horvátokat, németeket is. Januschek atya a magyarok számára végzett első szentmisét a St. Bridget tp-ban mutatta be 1891-ben. Röviddel ezután találunk egy Szent Erzsébet tp-ot a 345 East 4th Street alatt, amelyet a szlovákok és magyarok közösen használtak. Itt misézett 1893: Bella Sámuel, aztán később Dénes Ferenc vette át ezt a plébániát. A nemzetiségi feszültségek miatt azonban ez a megoldás tarthatatlannak bizonyult. - 1901-ben megalakult a Szent István Római és Görög Katolikus Tp. és Betegsegélyző Egylet, amely kérte az érsektől egy magyar egyházközség megalapítását. Samassa egri érsek Ft. Perényi László, fiatal jászberényi hittanárt küldte erre a feladatra Amerikába. Perényi atya kibérelte a Szent Szaniszló lengy. tp. alagsorát ideiglenes magyar tp-nak. Az egyházközség 1902: kezdte meg működését és az anyakönyvek vezetését. Mivel sokan a bevándorlók közül New York- ot csak átmeneti tartózkodási helynek tekintették, nem igyekeztek anyagilag segíteni egy állandó magyar tp. építését. Mégis Perényi atya mégis elkezdte a gyűjtést, amihez segítséget nyújtott az 1904-ben idelátogató gr. Apponyi Albert is. Ennek következtében sikerült is nekik megvásárolni egy presbiteriánus tp-ot 30.000 dollárért. Az átalakítás rögtön megindult és 1905-ben a tp-ot ünnepélyesen megáldották. A saját tp. létrehozása elősegítette az egyesületek - Szent Imre Ifjúsági Kör, Nők Oltáregylete, Mária Gyermekei Társaság, Rózsafűzér Egylet - alakulását is. Perényi atya 1907: lemondott plnosi hivataláról, Perth Amboyba ment, 1980: visszatért Egerbe. - Helyét Passaicból Kovács Lajos foglalta el. Megszervezte a vasárnapi m. isk-t és a tp-ot m. kultúrközponttá tette. - 1911: South Bendből Fröhlich János lett a plnos. Meghívta az →Isteni Szeretet Leányai Társulatot, akik több pléb-án kezdték el áldásos működésüket. 1914: megalakult a Szent Klára Oltáregylet, megindult a negyvenórás szentségimádás. 1921: →Bangha Béla SJ tartott m. missziót. Az egyhközs. fő támaszai a Szent István Egylet és a Magyarok Nagyasszonya Egylet voltak. - Az I. vh. után a m-ok, akik addig hazatérésről álmodtak, feladták reményüket és most már Amerikát választották végleges otthonuknak. Ezért szívesebben adakoztak tp-ra és isk-t is akartak a gyermekeiknek. Az Isteni Szeretet Leányai már tíz évvel korábban megkezdték szociális tevékenységüket a Yorkville-ben alapított Mária Otthonban, s most ide vonzódott a m. közösség is. Az isk-t is a nővérek vezették, az oktatás ang. nyelven folyt, de lehetett m-ul is tanulni, sőt zenei képzést is kaphattak. 1922: az Otthon lelkésze, Kemenes István lett a m. plnos, mert Fröhlich atya hazatért Mo-a. 1923: távozott, s mivel a jezsuiták nem vállalták el a pléb-t, az 1922-ben érkezett magyar ferencesek vették át. - Az érs. →Peéri Bonaventurát nevezte ki plnosnak. 1934-ig a hvők száma 4000-re nőtt, jóllehet a távolságok miatt nem mindenki tudott minden vasárnap a tp-ba járni. Megindult a Szent Név Társulat és Szent Ferenc Harmadrendje, a régi egyesületek új erőre kaptak. 1924-ben Zadravecz István pp. látogatta meg a plébániát és bérmált. Látogatást tett náluk Csernoch János érs. is amikor a chicagói Eucharisztikus Kongresszusra érkezett. Peéri atya tovább akart terjeszkedni és ezért megvásárolt négy házhelyet. 1928-ban Csiszarik János pp. sztelte fel az új m. tp-ot, 1930: Zadravecz István pp. áldotta meg a harangokat. Az új tp.  román stílusa emlékeztet a jáki tp-ra, közel 1000 hívőnek nyújt férőhelyet. A tp-mal összeépült hatemeletes épület 12 tantermes elemi iskolát foglal magában. Az alagsori ban Fehér terem sok kulturális igényt is kielégít. Az új tp-ban a vallási élet is fellendült. Egyhetes missziót tartottak a felnőtteknek, végezték az egész nagyheti szertartást, keresztutat állítottak, vegyeskar emelte a liturgia ünnepélyességét. Évente triduummal készültek Szent Antal, Szent Anna és Szent István ünnepére. 1929-: a gazd. válság ellenére Peéri atya 1932: rmegalakította a Szent István Dalárdát és az Anyák Klubját. A sok gond és munka azonban felőrölte erejét, s orvosi utasításra kimerülten visszahajózott Eu-ba. -  Raffinszky Romuald lett a plnos, de a hanyatlást nem lehetett megállítani, 1933: az egyhközs-et átadták az amerikai-ír Szent Név Ferences rtart-nak, azzal a feltétellel, hogy mindig lesz ott 1-2 m. ferences pap is.

Az új házfőnök a paplakot rendházzá alakította át 8 fő számára. Terence McNally 1934: vette át a plnosi hivatalt, Fehér Péter volt a m. lelkész. McNally atya létrehozta az angol Harmadrendet, megszervezte a Szent Ferenc misenovéna ligát és bevezette Szent Júdás-novénát. 1941: heti rádióprogramot indítottak. McNally atya 15 éven át vezette az egyhközs-et. Az ő idejében hivatásokat is adott az egyhközs: 1943: Arthur Butlert, 1944: Szlezák Imrét, 1947:  Mészáros Lipótot sztelték pappá ők ketten hamarosan itt lettek m. lelkészek). - A II. vh. után, főleg 1948-: a modern népvándorlás politikai menekültek ezreit hozta az USA-ba. Szlezák atya 1953: a Hit Szava rádióprogramot, amihez az elmélkedéseket Kilián Csaba adta. - 1956 u. 36.000 menekült jött az USA-ba, legtöbbjük New Yorkba érkezett, a m.papok sokat segítettek nekik.

Ekkorra már a magyarok között a 2. nemzedék nőtt fel s nem mindegyikük tanult meg m-ul; nagyon lecsükkent az igény a magyar nyelvű szertartásokra. McNally atya 1942-ben megalapította a Szent Júdás Leánykórust, a CYO számára pénteki táncokat rendezett, baseball-csapatot is alakított, megszervezte a Katolikus Veteránok Csoportját, majd a Szülői-Tanári Egyesületet. De továbbra is megmaradt a Szent Név Társulat, az Anyák Klubja és az Oltáregylet. A negyvenes években elindult a Szent Júdás novénák sorozata, és a Szűzanya-szobor májusi koronázása. McNally atya a Szent István oltárképet egy hatalmas, színes üvegablakkal cserélte ki. Mindszenty bíboros 1947-ben látogatott el a tp-ba. Kelemen Krizosztom OSb főapát 1948-ban mondott ünnepi szentmisét. McNally atya bevezette az öt első szombati ájtatosságot is engesztelésül. Mindszenty bíboros letartóztatá- sa után érte is, és Stepinac érsekért is, ima- és tiltakozás-napot rendeztek. 1951-ben ~ c. Közi Horváth József mondott megrázó beszédet Grősz József kalocsai érsek bebörtönzéséről. 1952-ben Szent István napját a St. Patrick katedrálisban ünnepelték Spellmann bíb. és Zita királyné jelenlétében. 1953-ban megalakult az Éjjeli Szentségimádás Egylete, s az évben fogadták a Fatimai Szűz vándorszobrát. Az 1956-os forradalom első évfordulóján P. Kilián Csaba OFM mondta a szentbeszédet a St. Patrick katedrálisban.

1954-ben megalakult a Hit Szava Énekkar.

1958: Benedict Dudley új rházat épített. 1959: Edward Holleran modernizálta a tp-ot is és új pléb-t és kolostort épített. A világiakat egyre jobban bevonták a liturgiába. Léghűtést vezettek be a tp-ba és a tp. melletti telket átalakították a fatimai Szűzanya kegyhelyévé, valamint parkolóhelyet létesítettek. 1966-ban P. Frederick McKeever OFM lett a plébános s ő vezette be a II. vatikáni zsinat újításait, mint pl. a Világi EfNházközségi Bizottságot. meg a liturgikus változásokat. Jól- lehet a Szent István tp. kezdettől. fogva nemzetiségi plébánia volt, egyre inkább magába foglalta a környéken lakókat is. 1967-ben P. Edmund DeStefano OFM aktív ifjú- sági programot indított meg, teológiai előadássorozatot szervezett a felnőttek számára. Elkészült a Szent Jobb mása hiteles ereklyével és díszes ereklyetartóval. A guadalupei Szűz életnagyságú képe az előcsarnokban nyert elhelyezést. 1974-ben Mindszentv bíboros ismét meglátogatta a tp-ot, amelyet a magyar hívek zsúfolásig megtöltöttek. Másnap a bíb. a St. Patrick székesegyházban misézett latinul. 1976: Philadelphiában a 41. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson sok m. is részt vett. P. Patrick Morris OFM hivatali idejére esett az egyházközség hánnas jubileuma 1979-ben: Szent Ist- ván 1000 éve, az egyházközség 75 éve, és a tp. 50 éve.

Az egyhközs. épülete nemcsak tp-ot és isk., de kultúrközpont is volt a hívek számára. A Fehér teremben színelőadásokat mutattak be, heti táncokat rendeztek a fiatalságnak, hajókirándulást szerveztek. A Szent István Dalárda és a Szent Cecília női kórus fontos szerepet játszott a tp. életében. Mindig megünnepelték III. 15-ét és X. 6-át is. A Mária Kongregáció közös szentáldozás át mindig reggeli követte. 1951: →Varga Béla tiszt-re rendeztek ünnepi vacsorát. Itt fogadta a vendégeket Mindszenty bíboros is 1947-ben. 1952: →Mihalovics Zsigmond méltatta Prohászka Ottokárt, →Közi Horváth József beszélt Mindszenty bíboros igazságtalan bebörtönzéséről, 1953: Kállay Miklós volt miniszterelnök szólt a közönséghez. --A Ladies Auxiliary bingót rendezett hetenként és penny-sale-t, hogy segítsen az anyagiakban. 1954: Kilián Csaba új négyszólamú énekkart szervezett, mely 1959-ig többször nyilvánosan is szerepeltek mindaddig. Szlezák atya a Szentföldről tartott vetített képes előadást, aztán meg magyarországi körútjáról mutatott be képeket. 1959-ben z~rándoklatot ren- deztek Dovlestownba, az ottani magyar pálos atyák meghívására. A Mikulás-délutánt a gyerekek nagyon kedvelték. 1964-ben P. Holleran megalapította a Szent István Egyhközs. Hitelszövetkezetét. A Szent István búcsút minden évben különös pompával ünnepelték meg, de rendeztek utcai fesztivált (block party) is. 1979-ben a hármas jubileum al- kalmával sok ünnepi esemény történt. A záróünnepélyt pontosan a tp. 50. évfordulóján ünnepelték McCarrick püspökkel. - 1982: Csorba Domonkos OFM lett a m. lelkész, Végvári Vazul és Páldeák Szabolcs segítették. 1983: Irányi László pp. 1989 és 2000: Paskai László, 1990-től szinte évente Miklósházy Attila SJ pp., 2001: Seregély István érs. látogatta meg a plébániát. Évente lelkigyakorlatokat tartott a tp-ban Kiss Barnabás. -Néhány évig Kormon József volt a m. lelkész, aki felújította az 1984: alakult Kapisztrán Ifiúsági Alapot a délvidéki, erdélyi, felvidéki m-ok anyagi támogatására. 1992: visszatért Mo-ra, az Alap vezetését Kiss Barnabás és Ligeti Angelus vették át. A 7. sz. Erős Gusztáv és a 46. sz. Bánfy Kata cserkészcsapatok is szépen működtek. Csorba atya közben nem messze a tp-tól, vett egy emeletes házat az átutazó m. vendégek számára, amit 1993: az amerikai  kapisztrán kusztódia felszámolása után kénytelen volt eladni. - 1992-2005. VIII: Csorba atya egyedül végezte a m.  lelkipásztori munkát. 2005. X: Hesz Dénes és Bagyinszki Ágoston érkezett a Szent István tp-hoz, hogy a magyarok lelkipásztori szolgálatát ellássák. - Plébánosai: Perényi László, 1907: Kovács Lajos, 1911: Frőhlich János, 1922: Kemenes István, ferencesek: 1922: Peéri Bonaventura, 1933: Raffinszky Romuald, 1935: Terence McNally, 1949: Patrick Howard, 1952: Felician Berkery, 1958: Benedict Dudley, 1964: Edward Holleran, 1967: Frederick McKeever, 1973: Patrick Morris, 1982: David McBriar, 1985: Ronald Stark, 1986: John Murphy, 1990: Neil O'Connell, 2000: Angelus Gambatese. - 3. Szt Kereszt felmagasztalása g.k. egyházközség. 1937. I. 3: alapították. Megvásároltak egy üres zsinagógát, s karácsonykor fölszent. - Parókusai: Roskovics Konstantin, Kerényi Péter, Éles Ferenc, Erdey József, Skinta István, Szabó Marcel. - 4. Magyar kat. sajtója: 1879-1922(?): Magyar Amerika, 1932-33: A Kereszt - Egyetértés, 1955-56(?): Tudósító, 1972-: Barátainknak a Magyar Jezsuiták, 1974-75: St. István's Hungarian Catholic Church Bulletin. **

Török 1978:225, 234. - AP 2003:458. - Miklósházy 2005:42.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.