🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nemes
következő 🡲

nemes (lat. nobilis): kiváltságos személy, akinek öröklés vagy urakodói kegy révén a társadalom többi tagjával szemben előjogai voltak, pl. bármilyen tisztséget betölthetett, adót nem fizetett („vérével adózott”), külön bíróság ítélkezett fölötte, stb., jogosultságát oklevéllel (armális, →címeres levél) igazolni tudta. →nemesség, →nemesi kiváltságok 88

Nemes Antal, kisberzsenyi (Kisberzseny, Veszprém vm., 1850. nov. 26.-Hajmáskér, 1912. aug. 13.): plébános. - A gimn-ot Veszprémben, Szombathelyen és Székesfehérváron végezte. Bosznia 1878. VII. 29-X. 20: megszállásakor katona, a teol-t Veszprémben végezte, 1879. VI. 27: pappá szent. Tüskeváron ideigl. adm., majd kp., 1897: Hajmáskéren plnos. - M: Falusi képek. Elb-ek. Veszprém, 1892. - Tövisek és rózsák. Uo., 1896. - A Veszprémi Hírlap munk. 88

Szinnyei IX:882. - Sziklay 1931:262. - Pfeiffer 1987:766.

Nemes (1885-ig Nerhaft) Antal (Pest, 1855. febr. 13.-Bp., 1941. jún. 28.): választott püspök. - Bpen éretts. Az egy. jogi kara után drált, majd a Pázmáneum növ-e lett. 1885. X. 20: pappá szent., s Drégelypalánkon kp., 1889: Bpen hittanár, majd a Mátyás-tp. kp-ja, 1898-1936: nyugdíjazásáig plnosa. 1899. VI. 28: pécsi c. apát. A Sacré Coeur fr. gyóntatója, a budai Legényegylet elnöke s a Bp-jobbparti Szt Vince Egylet titkára. 1905: p. prel., 1912: makáriai vál. pp. (vsz. utolsóként). 1924/25: a Magyar Országos Eszperantó Egyesület eln., 1929: tb. eln. - Fm: A Jézus szt szíve ájtatosság. Ismertető. Bp., 1890. - A Nagyboldogasszonyról nev. Budavári Főtp. tört. és leírása. Uo., 1893. - Egyh. törvénykezési rendtartás. Uo., 1895. - Bp. szfőv. közterein álló vallásos jellegű szobrainak tört. és leírása. Uo., 1895. - Makária. Régi gör. gyarmat Dalmáciában ppi székhely. Bp., 1929. - Adalékok a budavári főtp. tört-éhez. Bp., 1932. 88

LBE:363. (itt Szemes!) - Zelliger 1893:352. - Pallas XVIII:326. - Szinnyei IX:882. - Schem. Strig. 1930:166. - Irodt. 1941:141. - Circ. Strig. 1941. - Nemz. Újs. 1941. VI. 28. Arck. - Gulyás/Viczián XIX:378.

Nemes Dénes (Lócs, Sopron vm., 1853. okt. 7.-Körmend, 1928. júl. 31.): plébános. - A gimn-ot Szombathelyen, a teol-t Veszprémben és Bpen végezte, 1879. VI. 27: pappá szent. Somogysámsonban, 1881: Lengyeltótiban, 1882: Városlődön kp., 1883: Veszprémben karkp., 1885: alkántor és sekrestyeig., 1886: Márkón plnos, 1902: a veszprémi ker. esp-e, 1914. X. 21-1927. III. 1: nyugdíjazásáig Tésen plnos. - Márkón újjáépíttette a plébházat, Bándon isk-t építtetett, Tésen 9 változatú orgonát szerzett. - Írásai: Veszprémi Hírlap (1909:48. sz.-1910:5. sz. A márkói pléb. tört.) 88

Sziklay 1931:262. - Pfeiffer 1987:767.

Nemes (1906-ig Novotny) Endre, Szt Annáról nev., Piar (Orkuta, Sáros vm., 1868. nov. 25.-Kolozsvár, 1912. ápr. 10.): gimnáziumi tanár. - 1889: a kecskeméti gimn-ban éretts., a teol-t 1890-91: Nyitrán végezte, 1892. VI. 8: szerz. fog-at tett, VII. 12: pappá szent., a Ferenc József Tudegy-en mat-termtud. szakon tanult. 1893: Nagybecskereken, 1895: Kolozsvárt h. tanár és tanári okl-et szerzett. 1896: Veszprémben, 1899: Kolozsvárt gimn. tanár és a Mária Terézia konviktus h. kormányzója, 1904: Kecskeméten pref. és gimn. tanár, 1906: Bpen a Kalazantinum pref-a, 1908: Vácott gimn. ig., 1908: Kolozsvárt gimn. ig., a Marianum leánygimn. és a Mária Terézia konviktus kormányzója. - M: Az erdélyi r.k. státus kegyesrendiek vez. alatt álló kolozsvári főgimn. 1908/09-1910/11. é. értes. (3 db) Közzétette. Kolozsvár, 1909-11. 88

Kalmár 1910:113. - Koltai 1998:272. - Értesítők 10:16.583-585.

Nemes Imre, haranglábi (Nagymoha, Felső-Fehér vm., 1845. júl. 8.-Bp., 1938. máj. 19.): gimnáziumi igazgató. - A gimn-ot Gyulafehérvárt s a kolozsvári piar-knál 1867: végezte, a bpi egy-en 1870: tanári okl-et szerzett. 1871-72: a berlini és a jénai egy. hallg-ja 1874. I. 24: bölcs. drált. 1872. X. 1: a pesti belvárosi főreálisk., 1873. I. 1: a pozsonyi városi főreálisk. ném. nyelv- és irod. tanára, 1874. VIII. 2: a nagyváradi áll. reálisk. tanára, XI. 11: uo. a kir. kat. jogakad. bölcs. mtanára, 1875. II: a bölcs. mtanárává képesítették a bpi egy-en. 1898. IX: az akkor alapított fogarasi áll. főgimn. mb. ig-ja, 1902. IX: szabadságolták, majd nyugdíjazták. Tagja a SZIT tud. és irod., 1915: a SZIA I. o-ának. - M: Bölcsészeti szemelvények. Buda, 1872. - Ért. a fogalomról. (Bölcs. dri ért.) Pozsony, 1873. - Az emberi test és szellem viszonyának bölcs-e. Nagyvárad, 1877. - Schopenhauer Artur és Hartmann Ede bölcs-ének ismertetése és bírálata. Uo., 1882. - Logica, azaz gondolkodástan középisk-k használatára. Bp., 1884. - Áttekintés Cicero bölcs-éről. Uo., 1907. T.E.

Pallas XVIII:326. - Szinnyei IX:889. - P. Hírl. 1938. V. 22. - Gulyás/Viczián XIX:386.

Nemes Tivadar József, OCist (Székesfehérvár, Fejér vm., 1852. jún. 13.-Bp., 1915. dec. 24.): gimnáziumi tanár. - 1870. IX. 18: lépett a r-be. 1877. VIII. 5: pappá szent. Hercegfalván kp., 1879: Bpen egy. hallg. 1881: tört-földr. szakos tanári okl-et szerzett. 1880: Pécsett, 1881: Baján, 1893: Pécsett gimn. tanár. 1909: Előszálláson plnos. - Írása: Pécsi kat. főgimn. értes. (1894: A cist. rend pécsi főgimn-ának tört.) 88

Békefi 1896:365. - Szinnyei IX:898. - Vasárnapi Újs. 1916:1. sz. - Schem. Cist. 1942:227. - Gulyás/Viczián XIX:397.

Nemes Vazul Pál, OSB (Pápa, Veszprém vm., 1906. okt. 30.-Pannonhalma, 1979. márc. 22.): plébános. - 1924: lépett a r-be, 1932. VI. 12: Győrött pappá szent. Pannonhalmán a r. főisk-n tanított, teol-ból drált. 1941: celldömölki plnos. Kongr-t vezetett, az Isteni Szeretet Leányainak lelkiatyja, a Bencés Oblátus Szöv. ig-ja. Restauráltatta a kegytp-ot és konzerváltatta a pórdömölki romokat. 1953: el kellett hagynia Celldömölköt. Rövid pápai tartózkodás után Nemeskoltán, 1957: Iváncon plnos. 1972: nyugdíjba ment, a pannonhalmi szoc. otthonban élt. - M: Tertullianus gör. műveltsége. Pannonhalma, 1935. (Pannonhalmi füz-ek 16.) - A m. Mária-Cell (Celldömölk) kegyhelyének ismertetése. Celldömölk, 1948. - 1947. II. 19-IV. 6: a Celldömölki Plébánia Körlevél c. időszaki értes. fel. szerk-je és kiadója. 88

Schermann 1940:133. - Vas m. sajtóbibliogr. 1964:12. - Szolg. 1980. 45:99.

Nemes Zoltán (Gyula, 1928. máj., 6.-Bp., 1998. okt. 18.): mezőgazdasági mérnök, cserkésztiszt. - A budai ciszt. gimn-ban éretts. 1935: cserkész, 1945: cserkésztiszt, 1947: a 433. sz. Szt Bernát cserkészcsapat parancsnoka. Az Agrártud. Egy-ről 6 félév után 1949: származási és pol. okok miatt kizárták. 1951-65: az ELTE TTK Növényélettani Int-ében dolg. Közben 1956: rehabilitálták. 1963: mezőgazd. mérnöki okl-et szerzett, 1979: drált. 1965-89: a MTA Orsz. Kutatófilm Közp-jának vez-je. - 1974-79: a Nemzetk. Tud. Filmszöv. Kutatófilm Szekciójának eln., 1979: a Göttingeni Nemzetk. Encyclopaedia Cinematographica Tud. filmsorozat aleln. Közben 1974-90: a METESZ szakegyes-ének h. főtitkára, majd szako. eln. 1996-tól haláláig a M. Ciszt. Diákok Szöv-ének eln., a Ciszter Diák és Cserkész Alapítvány kezdeményezője. - 1989-96: ismét a 433. sz. cserkészcsapat parancsnoka, 1989-91: a M. Cserkészszöv. kiscserkész vez. tisztje, majd a Bp. I. Cserkészker. üv. eln-e. - Sírja a bpi Farkasréti temetőben. Bo.J.-Fe.Má.


Nemes Ödön SJ (Győr, Győr vm., 1926. máj. 27.–): misszionárius, h. tartományfőnök. – Az elemit 1932–36: Bpen a Horthy Miklós úti isk-ban járta, a budai Ciszt. Gimn-ban 1944: éretts. Belépett a r-be, a novíciátust 1944–46: Bp-en végezte. A fil-t Szegeden, 1949. II–VI: Innsbruckban hallg. Japán missz-ba küldték. A nyelvet 1949–51: Yokosukában tanulta. Uitt 1951–52: japán középisk. tanár. – A teol-t 1952–56: Torontóban (Kanada) hallg., 1955. VI. 19: Midlandban (Ontario, Kanada) sztelték pappá. A harmadik próbaévet 1956–57: Portlandban (Oregon, USA) végezte. – 1957–69: Kobéban és Ofunában (Japán) angol és etika szakos középisk. tanár. 1969–73: a tokiói jezsuita szeminárium rektora. – 1973–74: Saint Louise-ban (USA) posztgraduális tanulm-ok lelkivezetés és spiritualitás szakon. – 1974–78: Kamakurában (Japán) lelkivezető a japán nyelviskolában, közben alkoholista nők int-ében lelkigondozó, gyűjtőfogházban és fogyatékos gyerekek intézetében lelkész. 1973–93: a Házas Hétvége egyh. asszisztense. – 1993: a gyulafehérvári szem. spirit-a. 1996: visszatért Mo-ra, 2002-ig a tartfőn. asszisztense. Bp-en a szerzetesek és kispapok képzésében vett részt, 1997–: lelkigyakorlatokat ad és lelkigyakorlat-kísérőket képez; 2000–: a Semmelweis Egyetem Lelkigondozói továbbképzésének egyik megalapítója és oktatója. – M. japánul: Cukaeru tame ni (Nyolc napos lelkigyakorlat szerzetes elöljárók számára és Előadások szerzeteseket képzők számára). Tokyo, 1970. – Szeisho to Watasitacsi (Lukács evang. magy-a) 1–3 köt. Uo., 1972. – Reitekisido no tame no workbook (Lelkivezetők számára tartott műhelyek és gyakorlatok). Uo., 1977. – Watasi no rekisi o kanszo suru (Élettörténetemet szemlélve). Uo., 1980. – (A szentmise megélése a szociális valóságokban). Uo., 1987. – Siawase na kekkon e no micsi (Boldog házasság felé vezető út). Uo., 1987. – Dai jon kyorei ni motozuku jokakan no mokuso (A 32. ált. rendgyűlés 4. határozatán alapuló 8 napos lelkigyakorlat jezsuiták számára). Uo., 1991. – Seikacu kara inoru (Az életből imádkozva, a mindennapok lelkigyakorlatai) 1–5. köt. Uo., 1994. – M-ul: Ima és élet. 1–5 köt. Bp., 2002–04. – Párbeszélgetés. Bp., 2006. – Szabadon, örömmel, szeretettel. Uo., 2008. – Párbeszéd az öregedéssel. Uo., 2010. s.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.