🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Németh
következő 🡲

Németh Ágnes Makrina, IML (Zsira, Sopron vm. 1893. márc. 19.-Verőce, 1970. aug. 2.): szerzetesnő. - Sopronban 1911. IX: lépett a kongr-ba. 1913. V. 19: első, 1920. IV. 29: örök fog-át uo. tette. 1921-31: Amerikában dolg. Hazatérte után a soproni anyaházban szolgált, a tp-ot (pléb-t) gondozta. - A szétszóratás után a verőcei szoc. otthonban élt. r.k.

Németh Alajos (Sopron, Sopron vm., 1904. dec. 31.-Sopron, 1993. szept. 15.): plébános, történetíró. - 1928. VI. 28: Győrött sztelték pappá. Mosonban kp., 1932: Szakonyban adm., 1933: Győrött kórházlelkész, 1934: a tanítóképző intézet internátusában pref. 1935: Sopronban karkp., 1936: a bpi Hittud. Karon egyhjogi dr. 1944: Sopronban hittanár, 1950: ismét karkp. 1962: Tápszentmiklóson, 1964: Bágyogszovát II-ben lelkész. 1974: nyugdíjasként a soproni orsolyita tp. lelkésze. - M: Papok a rács mögött. Bp., 1991. - Sopron könnyes és véres dátumai. Sopron, 1993. - Sóhajok palotája 1886-1945. A sopronkőhidai fegyház tört. Sopron, [1994]. He.J.

Schem Jaur. 1985:159. - ÚE 1994. I. 16. (Hetény János: Sopron könnyes-véres dátumai. Egy kv. és szerzője.) - Aranykönyv 2000. Sopron, 2000. (Sarkady Sándor: ~)

Németh Ambrus Győző, OSB (Szany, Sopron vm., 1865. jan. 15.-Répcevis, 1952. okt. 22.): gimnáziumi tanár. - 1883. VIII. 1: lépett a r-be, 1889. VII. 2: ünn. fog-at tett, 1890. VII. 6: pappá szent. 1889-1905: gimn. tanár Győrött, 1893: Bpen lat-tört. szakos tanári okl-et szerzett. 1905: ideigl. nyugdíjban, 1906: gimn. tanár Győrött, 1924: ideigl. nyugdíjban Győrött, 1925: perjel, 1926: nyugdíjas Bakonybélen, 1927: Zalaapátin, 1929: Celldömölkön, 1930: Sopronban, 1931: Kőszegen ill. rokonainál Szakonyban. - A SZIT tud. és irod. o., 1915: a SZIA II. o. tagja. - M: A győri tud-akad. tört. keletkezésétől 1785-ig. 1-3. r. Győr, 1889-1904. - Egyhtört. középisk. használatra. Strommer Viktorinnal. Győr, 1903. - A pannonhalmi Szt Benedek r. tört. 5. köt. Társszerzőkkel. Bp., 1907. - Világtört. középisk-k számára. Írta Vaszary Kolos. 1. köt. 12. kiad. Átd. Bp., 1909; 2. köt. 9. kiad. Átd. Uo., 1910. - A győri kir. jogakad. tört. 1867-től 1892-ig. (Melléklet: A győri sztbenedekrendi kat. főgimn. 1914/5. é. értes-jéhez) Győr, 1915. - Szt Kamill-r. szerz-ek Győrött (1761-1786). Bp., 1915. (A SZIT tud. és irod. o. felolv. üléseiből 91.). T.E.

Vajda 1900:97. - Szinnyei IX:905. - Barthos-Csetri 1923:112. - PN 1987:124. (965.)

Németh Andor (Bp., 1919. febr. 21.-): jogász, cserkésztiszt. - Bpen, majd a gödöllői prem. gimn-ban tanult, 1937: a bpi bencés gimn-ban éretts. A Pázmány Péter Tudegy. jogi karán 1943. I. 30: drált. 1947. V. 28: kitüntetéssel szakvizsgázott. 1943-tól különféle bírósági beosztásokban dolg. 1951-79: nyugdíjazásáig a Mélyépterv jogtanácsosa, 1991-ig jogsegélyszolgálatának vez-je. 1992-96: ügyvéd. - 1919-31: a gödöllői prem. gimn. 44. sz. II. Rákóczi Ferenc, majd a bpi bencés gimn. 314. sz. Czuczor Gergely cserkészcsapatának tagja. 1933: a →Gödöllői Cserkész Világtalálkozón ném. nyelvű idegenvezető, 1937: a hollandiai jamboree-n a parancsnoki törzsben dolg. Több őrsvezetői tábor kiképzője, tagja a Házi Őrsvezetők Körének. 1937: segédtiszti, 1939: vízivezetői kiképzést kapott. 1989: cserkésztiszt, az újjáalakult Magyar Cserkészszöv. Orsz. Intéző Bizottságának tagja. 1992-98: a szöv., ill. annak I., majd X. Cserkészkerületének jogtanácsosa. Csapatát a rendszerváltás után a felső-krisztinavárosi pléb-n szervezték újjá, segíti annak munkáját és táborainak szervezését. Rendszeresen kiadja az őrsvezetők felkészítését segítő füzeteket (mottója: „Minden nap egy jótett = egy évben 365 napi jótett”). 1993. XI. 24: csapata „örökös tiszteletbeti parancsnoka”. 1991: megkapta a Magyar Cserkészszöv. újraalakulási díszjelvényét. Bo.J.-Fe.Má.

Németh Anna M. Klotild, DNAK (Szentpéterfa, Vas vm., 1897. júl. 15.-Jászberény, 1973. dec. 1.): szerzetesnő. - Kőszegen 1918. XII. 4: lépett a kongr-ba. 1919. VIII. 4: első, 1922. VIII. 4: örök fog-át uo. tette. Hódmezővásárhelyen szakácsnő. 1950. VI. 16., a szétszóratás után egyhközs. munkát végzett. r.k.

Németh Anna Sponsa, KN (Markotabödöge, Győr vm., 1914. júl. 5.-Bakonybél, 1994. jan. 4.): szerzetesnő. - 1934. VI. 1: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1937. VII. 21: tette. Betegápolóként dolg. - A szétszóratás után 1950 őszétől a bakonybéli szoc. otthonban élt. r.k.

Németh Antal, 1894-től bejczi (Bejc, Vas vm., 1838. jan. 17.-Győr, 1902. jan. 21.): tankerületi főigazgató. - A gimn-ot Szombathelyen, Győrött, Nagyszombatban, 1859/60: Esztergomban végezte, a bpi tudegy-en 1864: mennyiségtan-termtan szakot végzett, 1868: drált. 1860/61: a budai főreálisk. h. tanára, 1861-72: a pozsonyi főgimn. tanára, 1872. VII. 27: Esztergom, Győr és Komárom vm. tanfelügy-je, 1878: a pozsonyi áll. tanítónőképző int. ig-tanácsának tagja, 1879: alelnöke. 1878. III. 27: a győri tanker. középisk. főig-ja. A SZIT Tud. és Irod. O. választmányi tagja, az Orsz. Egészségi Egyes. győri fiókjának alapítója. - M: Beszéde... máj. 23. Pest, 1861. - Versus memoriales Em. Alvári de generibus nominum. M. és ném. értelmezéssel. Uo., 1862. (3. kiad. Uo., 1867) - Versus memoriales Em. Alvári de praeteritis et supinis verborum. M. és ném. értelmezéssel. Uo., 1864. (2. kiad.) - Viszonyok és arányok s az ezeken alapuló számolások. Pozsony, 1865. - Tört. zsebszótár, bőv. az 1848/49. események színhelyeivel. Uo., 1867. (2. bőv. jav. kiad. Győr, 1883) - Sokrates. Bölcs. dolgozat. Pozsony, 1869. - Etwas über unser Schulwesen. Uo., 1871. - A pozsonyi el. iskolák. Uo., 1872. - Mikor remélhetjük népnevelésünk előmenetelét? Uo., 1872. - Esztergommegye tanügyi állapota az 1871/73. isk. évben. Uo., 1873. - Komárommegye tanügyi állapota 1869-1872-ben. Esztergom, 1873. - Esztergommegye tanügyi állapota és Esztergom város el. isk. 1874-ben. Uo., 1875. - Esztergommegyei népisk-k és némely közművelődési mozzanat 1875-ben. Uo., 1875. - Érzelmek, és ezek nevelése. Pozsony, 1875. (2. bőv. kiad. Győr, 1879) - Komárommegye népiskolái 1873-ban. Esztergom, 1875. - Az öngyilkosságról. Uo., 1876. - Lázadás Kairóban. Tört. elb. Bonaparte egyiptomi hadjáratából. Kletke Gy. után ném-ből átd. Győr, 1880. (Gross M. Ifj. Kvtára 2.) - Iránydolgozatok. Uo., 1878. - M-lat. és lat-m. zsebszótár. Uo., 1882. - Zsebkv. Mo. tanulói sz. 1883/84. naptári függelékkel. Uo., 1883. - M-ném. és ném-m. zsebszótár. 1-2. r. Csemez Józseffel. Uo., 1885. (2. jav. bőv. kiad. Uo., 1892-93) - Zsebkv. gymn. és reálisk. tanulók sz. Rövid kivonat a termtan-, vegytan- és mennyiségtanból, m., lat., gör., ném., fr., ol., ang. és sp. irodtört-ből, az egyh- és műtört-ből, világ- és m. tört-ből, a termrajz- és földr-ból, stb. Bp., 1885. - Szabályrendeletek, utasítások és felhívások. Győr, 1888. (2. kiad., 3. bőv. összeáll. Bp., 1898) - Alkalmi beszédek és toasztok prózában és versben. Győr, 1890. - Pro memoria semper iucunda. József Ágost főhg. érettségi vizsgálata Pannonhalmán. Uo., 1890. - A győri orsolyiták új el. isk-ja és a zárda tört. Emléklap. Uo., 1892. - Emléklapok, tanügyi beszédek. Uo., 1893. - Titus diadalmenete. Uo., 1895. - A gladiátor. Uo., 1895. - A középisk-k tört. fejlődésének rövid vázlata. Uo., 1895. - A győri el. isk-k egészségügye. Uo., 1895. - A ker. nevelés alapelvei. Uo., 1895. - A m. nők a tört-ben. Uo., 1896. - Három tanügyi előterjesztés 1882- és 1894-ből. Uo., 1896. - Emléklapok b. ~ dr. kir. tan. Győr-tanker. kir. főig-nak tanári értekezleti beszédeiből. Összegyűjt. L(asz) S(amu) középisk. tanár. Győr, 1896. 88

Mo-i középtanodák névkv-e 1868/69:59. (*Bécs!) - Szinnyei IX:907. - Balogh 1939:45.

Németh Antal Pacifik, OFMCap (Egregy, Zala vm., 1882. dec. 19.-Esztelnek, 1960. máj. 29.): sekrestyés testvér. - 1921. V. 25: Scheibbsben lépett a r-be, első fog-át 1922. V. 26: uo., örök fog-át 1925. X. 4: Tatán tette. - 1922. VI: Tatán gazdász, 1934. VII. 15: Móron, 1942. VII. 15: Nagyváradon sekrestyés. A szétszóratáskor 1950. XI: a román hatóságok Esztelnekre internálták. r.k.

Németh Antal Pius, OFM (Fertőrákos-Piuszmajor, Sopron vm., 1903. júl. 15.-Esztergom, 1980. dec. 9.?): tanár. - 1918. VIII. 27: lépett a mariánus ferences r-be, 1924. VII. 21: ünn. fog-at tett, 1926. VI. 20: pappá szent. Zalaegerszegen, Veszprémben és Hévízen kp. 1936: tört-földr. szakos tanári okl-et szerzett, s az esztergomi ferences gimn. tanára, 1945: uo. a Szt Antal Szeretetotthon ig-ja. 1950: Szentendrén, 1953: Esztergomban gimn. tanár. A környék plébániáin kisegítő lelkész. - M: A Bold. Szűz. Írta Spirago Ferenc. Ford. Mojzes Ferenccel. Bp., 1936. 88

Schem. SM 1949:106. (*Fertőrákos, júl. 19.) - Szolg 1981. 51:106. (*Piuszpuszta!, júl. 15.)

Németh Aurélia (Németh Lászlóné Fasching Aranka) (Lengyeltóti, 1921. márc. 4.-Bp., 1989. szept. 21.): szobrász. -Kisfaludi Strobl Zsigmond, majd Laborcz Ferenc tanítványa. 1963-66: ösztöndíjas Olaszo-ban. 1964: elnyerte a római nemzetk. kiáll. szobrászati díját. Főként vallási témájú, bronz és terrakotta szobrokkal szerepelt kiáll-okon. - Egyh. művei: Krisztus, szentek kb. 30 terrakotta, kő- és faszobra Eger, Győr, Gyöngyös, Kaposvár, Bp-Bosnyák tér, Bp-Lékai (2001: Apor Vilmos) tér tp-aiban (1950-80); a bp-zuglói Szt Antal-tp. keresztútja (1960); az eutini (NSZK) Szt Erzsébet-szobor (1960); Tatabánya-Bánhida Szentcsalád-szobra (1974); a lajosmizsei tp. előtti tér Pietàja. **

KMML II:915.

Németh Bernát Sándor, OSB (Kisszöllős, Veszprém vm., 1905. dec. 4.-Pannonhalma, 1980. júl. 9.): tanár. - 1924. VIII. 6: lépett a r-be, 1929. IX. 12: szerz. fog-at tett, 1932. VI. 19: pappá szent. Kőszegen gimn. tanár. 1933: Zalaapátiban hitokt., 1935: lelkész. 1966: Ménfőcsanakon, 1979: Pannonhalmán nyugdíjas. - Írásai: Kőszegi bencés gimn. értes. 1933. (Fréh Alfonz), Pannonhalmi Szle 1938:225. (Etelka főhercegnő: A m. tanyavilág). 88

PN 1987:3. (1441.) - Diós 1999:154. (1763.) - Gulyás/Viczián XIX:418.

Németh Döme Ferenc, OSB (Kőszeg, Vas vm., 1898. febr. 21.-Pannonhalma, 1960. júl. 31.): gimnáziumi tanár. - 1914. VIII. 6: lépett a r-be, Pannonhalmán teol-t, 1921: a Pázmány Péter Tudegy-en lat-ném. szakot végzett. Magánúton zenét is tanult (zongora, brácsa, zeneszerzés). 1921. V. 16: ünn. fog-at tett, VI. 29: pappá szent. Pannonhalmán, 1922: Pápán, 1933: Esztergomban, 1935: Győrött, 1944: Kőszegen gimn. tanár, 1948: kp., 1950: Sopronhorpácson rokonainál élt, 1951: Pannonhalmán gimn. tanár. - 1923: a bpi Középisk. Dalosversenyen pápai diákjai I. díjat nyertek. Pápán az Iparos Dalkör karnagya; a Győri Ének- és Zeneegylet tagja. - Megzenésítései: Sík Sándor: Az andocsi Máriához; Szt Erzsébet himnusz; Ave Maria (3); Öt zsoltár (ősi földolgozásban); Liliomos hg.; M. imádság az Oltáriszentséghez; Nagy Miklós: Pécsi diákok 4 fv. dráma dalbetétei (bemut. Pécsi Városi Színház, 1925. XII. 23.) - M: Daloskv. a fiú középisk. 1-2. o. számára. Szerk Solymos Vendellel. Bp., 1930. - Uaz a fiúgimn. 1. o. sz. Szerk. uazzal. Uo., 1938. - Uaz a 2. o. sz. Szerk. uazzal. Uo., 1938. - Uaz a 3. o. sz. Szerk. uazzal. Uo., 1938. - Uaz a leánygimn. 1. o. sz. Szerk. uazzal. Uo., 1938. - Uaz a 2. o. sz. Szerk. uazzal. Uo., 1938. - Uaz a 3. o. sz. Szerk. uazzal. Uo., 1938. 88

Molnár 1936:453. - Balogh 1941:35. - PN 1987:171. (1305.)

Németh Ernő (Rábasömjén, Vas vm., 1918. febr. 14.-Sparchen, Au., 1980. jún. 5?): hittanár. - A szombathelyi prem. gimn-ban éretts., 1937: itt lépett be a szem-ba. 1942. VI. 14: pappá szent. Muraszombatban, 1946: Körmenden kp. 1948: a Kufsteinben élő m-ok lelkésze lett. 1956-63: az innsbrucki m. gimn. hittanára. 1959: Sparchenbe költözött. **

Szolg. 1980. 48:99.

Németh Ferenc, Frank Nimrod, SJ (Kecskemét, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1899. jan. 1.-USA, 1987. márc. 6.): fizikus. - A teol-t Vácott végezte, 1924: szentelték pappá. 1927. VII. 16: lépett a JT-ba, a Ferenc József Tudegy-en fiz-kém. szakos tanári okl. szerzett. 1938: Pécsett, 1939-44(?): Kalocsán vegytan-fiz. szakos tanár. 1947: Uruguayban, 1953-: Ausztráliában és Olaszo-ban, 1957-: az USA-ban élt. 1963: San Franciscóban lelkipásztor és a Szt István Ház megalapítója. 1984: az Árpád Akad. tagja. - A momentum-fizika (beleértve az ált. mezőelmélet megoldását) felfedezője, Erdélyi L. István momentum-elméletének folytatója és műveinek kiadója. - M: Jöjjetek, áldozzunk! Sztáldozási előkészületek és hálaadások. Írta M. M. Loyola. Ford. Bp., 1938. - Solved Riddles: Elementary Mass, Material Mass, Momentum-Energy Continuity. San Francisco, 1964. - Lesere and Their Applications on the Basis of Momentum or Impulse Theory. Uo., 1965. - Sensation in Scientific Explanation. New Ways for the Parapsychology on the Basis of the Momentum or Impluse Theory. Uo., 1965. - Az utolsó ítélet. Drámai költ. Buenos Aires, 1974. (ang-ul 1976 és San Francisco, 1980) - Book of Parents and Educators. San Francisco, 1977. - Álnevei: Nimród Ferenc; Frank Nimrod (mindkettő külföldön). 88

Schem. Vac. 1925:27. (s.v. Németh Franciscus) - Cat. SJ 1940:57. (s.v. P. Németh Franciscus S.); 1949:57. - Jámbor 1942/178. - Pilinyi 1943:259. - Bölöny VI:114. (s.v. Frank Nimrod) - Nagy 2000:743. (s.v. Nimrod Frank, Nimród Ferenc) - Gulyás/Viczián XIX:423.

Németh Gábor (Tárkány, Komárom vm., 1870. nov. 5.-Nagyvázsony, 1945. márc. 26.): plébános. - 1891: Győrött éretts., a teol-t Veszprémben végezte, 1895. VI. 26: pappá szent. Nagyvázsonyban, 1898: Somogysámsonban kp., 1904-35: nyugdíjazásáig Nagyvázsonyban plnos. - M: Adatok Nagy-Vázsony tört-éből. Veszprém, 1901. 88

Szinnyei IX:914. - Sziklay 1931:263. - Pfeiffer 1987:772.

Németh Gábor György, OSB (Körmend, Vas vm., 1839. júl. 7.-Zalaapáti, 1906. dec. 22.): pap. - 1858. IX. 12: Göttweigben lépett a r-be, 1862. VII. 7: fog-at tett, 1863. VIII. 9: pappá szent. Zalaapátiban kp. és kvtáros, 1873: Zalaváron, 1890: Csácson lelkész, 1905: nyugdíjas Zalaapátiban. - Cikkei: Hölgyfutár (1859: Gieszeke és Lenau, Göthe ifjúsága, Kurz után; Gieszeke vagy Kőszeghy Mo-ban született ném. költő emlékezete; 1860: A természet, töredék 1780-ból Göthe után, Rousseau, Swift, Molière, egy kaczagó philosoph hátrahagyott irataiból, Kezdő képíróink). 88

Szinnyei IX:914. (s.v. N. Gy[örgy] Gábor) - Egyh. Közl. 1906:52. sz.; 1907:3. sz. - Gulyás/Viczián XIX:426. (s.v. N. Gy. Gábor)

Németh Gellért   →Németh Kálmán Gellért

Németh György, dömötöri (Nagyszombat, Pozsony vm., 1788. okt. 22.-Esztergom, 1863. máj. 30.): választott püspök. - A gimn-ot Pesten, fil-t Pozsonyban és Nagyszombatban végezte. 1807: a Pázmáneum növ-e lett. A 4. teol. évet a fr. háború miatt Pesten magántanulóként végezte. 1811. VI. 19: pappá szent. Tardoskedden kp. 1815: Nagycétényben adm., XI. 24: Izsa plnosa, 1825. IV. 7: esztergomi knk. 1830: a Pázmáneum rektora, máriavölgyi apát. 1832: a kir. tábla bírája, XII. 30: nógrádi főesp., 1840. VI. 12: szentgyörgymezei prép., 1846. I. 15: tribunici vál. pp., a →hétszemélyes tábla elnöke. A szabharcot ellenezte, Haynau rémuralma alatt azonban mentette az üldözötteket. 1850: visszaköltözött Esztergomba, létrehozta a hajóhidat, vezette a baz. építését. 1857. IX. 1: nagyprép. - Fm: Solemnia consecrationis Basilicae Strigoniensis. Esztergom, 1856. - Utóda a tribunici c-en 1863: Lipcsey György. 88

LBE:581. - Zelliger 1893:353. - Némethy 1894:814. - Kollányi 1900:446. - Szinnyei IX:914.

Németh György (†Bp., 2001. márc. 10.): orvos, cserkészvezető. - Okl-e megszerzése után katona. 1943: zászlóaljorvos a doni fronton, fogságba esett. 1947: került haza. - 1926 őszén kiscserkész. 1929: tett fogadalmat a gödöllői prem. gimn. 44. sz. II. Rákóczi Ferenc cserkészcsapatában. 1931 őszén átlépett a bpi bencés gimn-ba, ahol a 314. sz. Czuczor Gergely csapat tagja. Előbb őrsvez., 1933: rajvez., 1937: a csapat főtitkára, parancsnokh-e. A fogságból hazakerülve már nem vett részt a cserkészetben. Az újrakezdéskor, 1988: bekapcsolódott a szervezésbe, az őrsvezető-képzésbe és az öregcserkész munkába. Bo.J.-Fe.Má.

Czuczor Gergely füzetek 314. sz.

Németh Gyula (Pápa, Veszprém vm., 1865. júl. 24.-Szany, 1941. okt. 31.): plébános. - A gimn-ot Pápán és mint papnöv. Győrött a bencéseknél, a teol-t Győrött végezte, 1888. VII. 8: pappá szent. Bágyogon, 1889: Győr-Újvárosban, 1891: Győr-Belvárosban kp. s a Kat. Legényegylet elnöke, a Szt Vince Egyes. titkára. 1902. X. 22: Egyházaskeszőn plnos és a r.k. isk. felügy-je, 1922: a szanyi ker. esp-e, 1928-41: Szanyban plnos. - Szerk Bpen 1904-19: a Szt István Társulat naptárát. - M: A ker. kath. anyaszentegyh. tört. Bp., 1899. - Magyarázatok a kis katekizmushoz. Bp., 1914. (előbb: Tanítók évkv-e) - A kivándorlásról. H.é.n. - Várady L. Árpád győri pp. fölhívására összeáll. az ifj. egyletek vezetőinek szánt Vezérkönyvet, mely az I. vh. miatt kz-ban maradt. 88

Schem. Jaur. 1890/1940. - Szinnyei IX:916. - Gulyás/Viczián XIX:427.

Németh Gyula, gyertyáni (Hegyhátgyertyános, Vas vm., 1892. jan. 4.-Tallinici fogolytábor, SZU, 1946. febr. 16.): festő. - A gimn-ot Sopronban végezte. Bpen az Iparműv. Isk-n Újváry Ignác (1860-1927) tanítványa, 1913: végzett. 1914: behívták katonának, 1915 őszén orosz hadifogságba került, 1922: tért haza. A fogságban portrékat készített fogolytársairól és az or. parasztokról. 1927: műteremlakáshoz jutott (Bp. VIII. ker. Víg u. 18. sz.), műkereskedők számára festett képekkel tartotta fenn családját. Vallásos tárgyú képeinek többségét Amerikába vitték. 1942: tartalékos főhadnagyként behívták. 1945. IV: →malenkij robotra hurcolták; egy hazatért fogolytársa néhány színes ceruzarajzát hazahozta. - 1924-től a Műcsarnok állandó kiállítója. Témáit a m. népéletből vette (falusi szobabelső, aratás, cséplés). Vallásos képei: Golgota, Levétel a keresztről, Búzaszentelés stb. **

Kerkápoly 1930:878. Arck. - Fia, N. Lajos közlése

Németh Gyula Berárd, OFMCap (Nemesrádó, Zala vm., 1906. ápr. 23.-Mór, 1991. dec. 17.): kertész testvér, bányász. - 1924. V. 27: Scheibbsben lépett a r-be, első fog-át 1925. V. 28: uo., örök fog-át 1928. VII. 3: Máriabesnyőn tette. - 1925. V: Máriabesnyőn kertész. A szétszóratás után 1950. X: Pusztavámon bányász. 1966. V: nyugalomba vonult Mórra, ahol 1982. II: sekrestyés, 1989: szerzetesként. r.k.

Németh Imre (Vág, Sopron vm., 1884. okt. 18.-Kőszeg, 1948. dec. 15.): tanítónőképzői igazgató. - A középisk-t Sopronban, Esztergomban és Nagyszombatban, a teol-t és bölcs-et a bpi tudegy-en végezte. 1908: a bpi II. ker. érs. gimn. lat-tört. tanára és internátusi elöljáró, 1916. IX-1919. III. 15: a nagyszombati érs. gimn. tanára, ekkor a csehek az egész tanári karral együtt kiutasították, visszakerült a bpi II. ker. érs. gimn. állományába. 1920-44: Kőszegen a domonkos apácák r.k. tanítóképzője és a polg. leányisk. ig-ja. 1924: p. titkos kamarás. - Írásai a Nagyszombati Hetilap (1916-19), a Kath. Nevelés (1918), a M. Kultúra (1918), a Zászlónk (1920-25), a Mária Kongr. (1924), a Rózsafüzér Kirnéja (1924), az Élet (1924) c. lapokban, stb. - M: Nagyszombati diákélet. Bp., 1922. (A Zászlónk Diákkvtára 52.) - Elmélkedések Árpádházi B. Margit erényeiről legendája nyomán. Kőszeg, 1927. - A Szt Domonkos-rendű apácák vezetése alatt álló 50 é. kőszegi r.k. el. isk. tanítónőképző tört. 1874-1924. Uo., 1928. - Aprógyöngyök Árpádházi B. Margit életéből. Uo., 1930. - Neveléstörténelem a tanító- és tanítónőképző int. 5. o. sz. Frank Antallal. Bp., 1930. - Elmélkedések a lelki életről. Uo., 1930. - A Szt Domonkos-rendi nővérek vezetése alatt álló kőszegi r.k. el. isk. tanítónőképző Mária-kongr. negyedszázados tört. Összeáll. Kőszeg, 1931. - Leányok, asszonyok Krisztus szolgálatában. Szombathely, 1933. - Az édesanya adventje. Szombathely, 1939. (2. kiad. 1941) - Hetedik szentség: a házasság. + Koszterszitz József: Hogyan gondolta el Isten a házasságot? Bp., 1942. (Actio Catholica 92.) 88

Schem. Strig. 1943:320; 1982:397. - Gulyás/Viczián XIX:433.

Németh Imre Gellért (Pápa, Veszprém vm., 1859. okt. 15.-1938/43 között): pap. - Belépett a ferences r-be, a bölcs-et Nagyszombatban, a teol-t Pozsonyban végezte. 1882. VII. 26: pappá szent. A rend konventjeiben hosszabb ideig hitszónok. 1894: fölvették az esztergomi főegyhm-be. 1897: Bpen a M. Néplap kiadója. 1902: átlépett az erdélyi egyhm-be, nyugdíjazásáig (1912) lelkészkedett. - M: A drága méreg. Mulattató elb. a m. nép számára. Bp., 1888. (Népiratkák 14.) - A nyolc boldogság. Írta Stolz Albán. Ford. Pozsony, 1890. (Oktató Népkvt. I. 8/10.) (2. kiad. 1-2. köt. Bp., 1906) - Paulai Szt Vince. Írta uő. Ford. Uo., 1890. (Uaz II.) - Egy darab kenyér. Írta uő. Ford. Uo., 1890. (Uaz II.) - A keresztre feszített irgalmasság, vagyis Mo-i Szt Erzsébet. Írta uő. Ford. Uo., 1890. (Uaz II.) - Szegénység és gazdagság. Írta uő. Ford. Uo., 1891. (Uaz II.) - Hét hátbavágás meg egy jókívánat. Írta uő. Ford. Uo., 1891. (Uaz II.) - Az isten nem segít, de nem is felejt. Írta uő. Ford. Uo., 1891. (Uaz III.) - Derű és ború. Írta uő. Ford. Uo., 1891. (Uaz III.) - Isten ujja. Írta uő. Ford. Uo., 1892. (Uaz III.) - Isten jutalmaz és büntet. Tanulságos elb. Bp., 1894. (Uaz 34.) - Alakok a falunkból, meg egy figura. (A 8 boldogság képekben). Az uraság. Bp., 1907. (Uaz XVI.) - A plébános úr. „Boldogok a szelídek.” (A 8 boldogság képekben) Uo., 1907. (Uaz XVI.) - Bpen az Oktató Népkvtár sorozatnak, 1892. II. 12-1893. XII: a M. Néplap pol. hetilapnak és melléklapjának, a Mezőgazda hetilapnak 1894. I-1898. XII: szerk-je, 1895. VI. 1-1896: a néppárti tót Krest'an hetilapnak fel. szerk-je, 1896. VI-1919. II: a Christlisches Volksblatt társkiadója. - Álneve és betűjegye: Botos ispán (Mezőgazda); N. G. (Alkotmány, 1915); Németh Gellért. 88

Szinnyei IX:919. - Schem. Strig. 1897:88. - Schem. Trans. Gyulafehérvár, 1913:281. (az állomáshelyét jelző 254. oldalon nincs!) - Krücken-Parlagi 1918. - Dir. AJ 1935:37; 1938:45. [az 1943: már nincs] - Sziklay 1941:376. - Gulyás/Viczián XIX:432.

Németh Irma Borbála, FMMN (Kisunyom, Vas vm., 1912. márc. 9.-Bp., 1981. jan. 16.): szerzetesnő. - Kőszegen tanítóképzőt végzett. 1937. VI. 11: Bpen lépett a →Ferences Mária Misszionárius Nővérek Társaságába, első fog-át 1939. XII. 15: Grottaferratában, utolsó fog-át 1942. XII. 15: Bpen tette. Tanítónő és kántor volt. Az isk-k álamosítása után a Hermina úti lelkészség kántora. r.k.

Németh István, vitnyédi (Vitnyéd, Sopron vm., 1894. dec. 2.-Győr, 1948. máj. 30.): plébános. - A gimn-ot és a teol-t Győrött végezte, 1919. VI. 29: pappá szent. Gyarmaton, 1921: Csornán kp., 1923. XI. 11-1928. I. 14: a Dunántúli Hírlap szerk-je, 1927. XI. 9: Ácson, 1946: Hidegségen plnos. 1935: egyhjogból drált. ~ szövegével énekeljük a →Hozsanna 8, 76, 84, 206. sz. énekét. - M: Kiáltás az Úrhoz. Versek. Győr, 1916. (Családi kvtár 8.) - Lelkem elküldelek. Versek. Bp., 1922. - Krisztus helyettese Genezáretnél, Rómában és az Északisarkon. Uo., [1940] (Actio Catholica 69.) - Az egyh. szentsége. Bp., [1940] (uaz 74.) - Szociális igazságosság. Uo., [1941] (uaz 89.) - M. fény a nagyvilágban. M. hithirdetők élete és munkássága. Bp., 1941. - Adventi örömök. Szemelvények hátrahagyott írásaiból. [Rákospalota, 1942] (A lelkiélet kiskv-ei 44.) - Győrött 1923. XI. 11-1928. I. 14: a Dunántúli Hírlap fel. szerk-je. 88

Schem. Jaur. 1925/47. - Diós 1995:152. - Gulyás/Viczián XIX:437. -

Horváth 2000:132. (141.)

Németh István (Torony, Vas vm., 1906. okt. 6.-Székesfehérvár, 1991. júl. 20.): plébános. - 1929. VI. 16: Szombathelyen szent. pappá, Jánosházán kp., 1931: Zalaegerszegen hitokt., 1932: Salköveskúton, Alsóságon kp., 1934: Szombathelyen hitokt., 1937-49: az AC titkára, 1942: ppi tanácsos, 1949: Salköveskúton plnos. - M: Égnek az asztagok. Versek. Szombathely, 1937. - 1940-45: a Kat. Tudósító munk. - Írói neve: Toronyi István, T. Németh István. 88

Géfin III:293. - Schem. Sab. 1972:177. (s.v. T. Németh István); 1977:98. (s.v. T. Németh István) - Diós 1995:152. - Gulyás/Viczián XIX:438.

Németh István László, noszlopi (Bp., 1935. júl. 2.-): filmrendező, fotóművész, cserkésztiszt. - Édesapja vállalkozó volt, ezért nem vették föl az egyetemre. Éretts. után Rózsahegyi Kálmán színiisk-jában, majd Németh Antal színi rendezői isk-jában tanult. 1958: fölvették a Filmműv. Főisk-ra, de hamarosan kitették. A Filmgyárban dolg., idővel önállóan rendezett műv., műemléki, helytört. és néprajzi filmeket. A Szolnoki Képzőműv. Filmszemle kezdeményezője. 1975: rokkantnyugdíjas, fotóművészként a Művészeti Alap tagja. Kezdeményezte a gyimesfelsőloki csángó középisk. beindítását. A Szt Lázár Lovagrend tisztje, a Páli Szt Vince Rend Szt Miklós csoportjának eln., a Szt Miklós Kárpátmedencei Szövetség ügyvez-je. - 1947: a kispesti 114. sz. Szt István, 1948: a 301. sz. Szt István cserkészcsapat tagja. 1948: a cserkészet megszüntetése után „indián” közösség néven cserkészkedtek tovább. Az újrakezdés után 1990: a Jézus Szíve pléb. kötelékében megszervezte a szigetszentmiklósi 1016. sz. Somogyváry Gyula cserkészcsapatot. ~ szervezi 1991-től a Szígetszentmiklósi Regős Napokat 500-800 kárpát-medencei magyar cserkész részvételével, 1993-tól a Somogyváry Napokat. 1993: a gödöllői Jamboree Emléktábor műv., regős vez-je, 1996: Ópusztaszeren a Millecentenáriumi Kárpát-medencei Cserkésztestvériség Nagytábor fő szervezője. A Táborkereszt kat. cserkészközösség tagja. Számos szövetségi munkakör után 2000. X. 28: a M. Cserkészszöv. X. Pesti Cserkészkerülete eln., az Orsz. Intéző Biz. tagja. 1991: megkapta a M. Cserkészszöv. újraalakulási díszjelvényét. Bo.J.-Fe.Má.

s.k.

Németh Jakab, SJ (Rozsnyó, Gömör vm., 1573. aug. 29.-Pozsony, 1644. jún. 1.): germanikus, misszionárius. - Ev. családban született. Mo-i ev. isk-k után Braunsbergben a jezsuitáknál tanult, 1597: konvertált. 1599. V. 1: a CGH tagja lett. 1600. IX. 8: atyja hívására hazatért. 1601. IX. 29: a CGH-ból lépett a JT-ba. 1603: Kolozsvárt, 1607: Prágában, 1609: Bécsben tanult. 1611: Mo-ra küldték; 1615: Homonnán, 1618: Nagyszombatban, 1620: Bécsben, 1621: Zágrábban, 1622: Mo-on misszion. 1625: Pozsonyban a nyomda vez-je. 1627-28: Káldy munk. a Biblia kiadásában. 1629: Nagyszombatban pref., 1630: Pozsonyban a nyomda vez-je, 1632: Nagyszombatban, 1635: Pozsonyban dolg. 88

Szinnyei IX:949. - Veress II:210. - Cat. SJ Au. II:688. (s.v. Némethi)

Németh János (Hegyfalu, Vas vm., 1778. dec. 7.-Szombathely, 1848. ápr. 12.): kanonok. - A fil-t mint kisszeminarista hallg., 1802: pappá szent. Vámoscsaládon kp., 1803: a szombathelyi líc. tört. tanára és bölcs-ből drált. 1808-tól hittant is tanított, s a líc. ifj. hitszónoka. 1817: rábagyarmati plnos, 1834: c. knk. 1836: Vas vm. táblabírája, 1841: szegyh. knk. 1842. XI. 17: c. pápóci perjel, 1843: c. ráckevei apát, 1847: őrknk. és a kápt. ogy. követe. Vagyonát az Orsz. Tébolydára hagyta. - Írásai: Tud Gyűjt-ben (1817, 1825, 1839). - M: Tentamen publicum ex studio privato graecae linguae. Szombathely, 1799. - Memoria typographiarum inclyti regni Hungariae et magni principatus Transilvaniae quam in systema religit. Pest, 1818. 88

M. Sion 1893:853. - Szinnyei IX:920. - Géfin II:363; III:294. (921.) - Gulyás/Viczián XIX:439.

Németh János (Lédec, Sopron vm., 1855. nov. 24.-Kapuvár, 1926. febr. 21.): plébános. - Növendékpap korában (a győri gimn-ban, a kis- és nagyszem-ban) 15 dolgozatával nyert jutalmat. 1880. VII. 7: pappá szent. Mihályiban, 1880: Kapuváron kp. 1889: Felsőlászlón, s még ez évben Kapuváron plnos. 1899: c. somlyóvásárhelyi prép. - Írásai: Borromaeus (egyh. beszédek) Alkotmány (1902:227. sz. Mária Henriette Anna; 1903:280/81. sz. Hany Istók; 1908:180. sz. A gyufa az erkölcstelenség szolgálatában), kapuvári polg. isk. értes. (1903: Hany Istók; 1914. uaz 2. kiad., klny. is.). - M: A kath. egyh. kultusza. 1-2. köt. Győr, 1887-88. - Emlékbeszéd Cziráky Béla gr. úrnak emlékére. Uo., 1911. 88

Szinnyei IX:922. - Schem. Jaur. 1918:202. - Magyarság 1926. II. 23. - Gulyás/Vicziáns XIX:440.

Németh János (Nemesgulács, Zala vm., 1862. jan 28.-Keszthely, 1943. jan. 14.): plébános. - Veszprémben 1879: éretts., majd teol-t végzett, 1891. VI. 28: pappá szent. Mezőkomáromban, 1892: Igalon, 1896: Gógánfán kp., 1897: Igalon ideigl. adm., 1899: Keszthelyen kp., 1903-31: nyugdíjazásáig Vörsön plnos. - Plnosként 2 tp-ot és 4 isk-t építtetett. A Veszprémi Hírlap munk., 1902. XII. 7-1909. III. 28: a Balatonvidék fel. szerk-je. 88

Veszprémi m. sajtóbibliogr. 1957:25. (47.) - Pfeiffer 1987:775.

Németh János (Vitnyéd, Sopron vm., 1899. máj. 5.-Lövő, 1966. okt. 26.): plébános. - 1923. VI. 29: pappá szent., Győr-Újvárosban, 1924: Győr-Belvárosban kp., 1926: Győr-Szabadhegyen adm., 1927: a Budai Szt Imre Koll. prefektusa, 1932: Győrött karkp., 1935: a győregyhm. AC ig., 1940: Lövőn, 1943: Győr-Szigetben plnos. - Győrött 1938. II. 6-1941. VIII. 30: a Dunántúli Hírlap fel. szerk-je, 1938. II. 6-1945. II. 24: fel. kiadója. 88

Schem. Jaur. 1947:145; 1968:216. - Viczián 1995:18. (218.) - Diós 1999:160. (2080.) - Horváth 2000:132. (141.)

Németh Jenő (Szil, Sopron vm., 1904. jan. 15.-Sopron, 1970. dec. 15.): plébános. - 1927. VI. 29: pappá szent., Bágyogszovát I., 1927: Győr-Belvárosban kp., 1933: Győrött karkp. és hitokt., 1943: Lébényben plnos, 1952: a soproni Isteni Megváltó lelkészségen lelkész. - Győrött 1922-23: a Kis Jézus Egylet Reménysugár kéziratos hetilapjának szerk-je. 88

Schem. Jaur. 1928:134; 1947:150; 1968:174. - Diós 1999:155. (1807.) - Horváth 2000:627. (951.)

Németh József, SJ (Szentivánfa, Vas vm., 1902. máj. 15.-Lotung, Tajvan, 1968. ápr. 9.): misszionárius. - 1921. VIII. 14: lépett a JT-ba. 1926: került a kínai missz-ba, Sien-sienben a középisk-ban segített. 1929 őszén kezdte meg Zi-ka-vejben a teol-t, 1932. VI. 2: pappá szent. Tanulmányait 1933 nyarán fejezte be, s Tamingban a fr. koll. prefektusa és házgondnok. 1936: a fr. középisk. ig-ja, majd →Szarvas Miklóssal megalapította a Szt Alajos Kisszem-ot. 1952 u. többfelé volt kisegítő. r.k.

Cat. SJ 1924:33; 1942:60; 1949:57. (itt VIII. 15: lépett a JT-be!) - Miklósi 1936:113. - Vajda Tibor SJ közlése (1984)

Németh József (Újkér, Sopron vm., 1909. nov. 21.-Bp., 1991. máj. 1.): lelkész ezredes. - Győrött 1933. VI. 18: szent. pappá, a Középisk. Kat. Fiúinternátus pref-a. 1935: Magyaróváron hitoktató. 1938: tábori lelkész. 1948: →Folba János vezéresperes nyugdíjazása után a Katolikus Lelkészi Osztály vez-je. Érdemi munka itt már nem folyt, lelkészek az erőltetett ütemben fejlesztett néphadseregi alakulatokhoz már nem mehettek, a csapatzászlók szentelésére, beszédek tartására nem kerülhetett sor, az ünnepekre csak egy jelmondatot vihettek. - 1950: ~ nyug. táb. esp. VIII: ~et és egyik beosztottját, Taál Jánost letartóztatták, hadbíróság elé állították. 1950. XI: (1951. III. 8: másodfokon) izgatás miatt jogerősen 4 év börtönre és teljes vagyonelkobzásra ítélték, a közügyektől 3 é. eltiltották. 1953. IX. 12: szabadult. - 1990: rehabilitálták, előléptették lelkész ezr-sé. Sírja az újkéri temetőben. Varga József

Németh József György (Szeged, Csongrád vm., 1831. ápr. 20.-Temesvár, 1916. nov. 11.): fölszentelt püspök. - 1854. VIII. 24: pappá szent. Temeshidegkúton kp., 1855. II. 26: ppi szertartó, 1856: sztszéki jegyző, 1857. VII: a kisszem. spirituálisa, 1862: sztszéki ülnök, 1870: a szem. rektora, 1871: csanádi knk., 1874. I. 16: megerősített, IV. 19: fszt. iszauropoliszi pp., ppi helynök. 1879: nagyprép. és szkopiai vál. pp. 1884: ált. ppi helynök, 1889-90: széküresedéskor kápt. helynök. 1905. VIII. 10-1908. V. 10: a csanádi egyhm. ap. adm-a, 1908: Temesvár díszpolgára, 1908. V. 10-1911. V. 9: a pp. lelki helynöke és ált. ügyhallg. Sírja a temesvári szegyh-ban. 88

Schem. Csan. 1916:180. - Ritzler-Sefrin VIII:325. (†1920!)

Németh Julianna Gladesinda, FMMN (Ötvöskónyi, Zala vm., 1917. jún. 7.-Jászberény, 1991. dec. 29.): szerzetesnő. - 1936. XII. 7: Bpen lépett a →Ferences Mária Misszionárius Nővérek Társaságába, 1939. VI. 13: első, 1942. VI. 13: utolsó fog-át uo. tette. A rendház háztartásában dolg. - A szétszóratás után konyhai dolgozó, a Hermina-kpna takarítónője. Utolsó éveit a jászberényi szoc. otthonban töltötte. r.k.

Németh Kálmán (Podolin, Szepes vm., 1903. okt. 11.-Bp., 1979. ápr. 27.): szobrász. - 1922-23: a Bpi Iparműv. Isk. díszítőszobrász szakán Mátrai Lajos, 1927-31: a képzőműv. főisk-n Bory Jenő növendéke. Több mint húsz éven át a Szépműv. Múz. restaurátora. Fóton élt és dolg. Munkásságának zöme a népi faragványokkal és a gótikával rokon bibliai és háborús témát feldolgozó mű. Faszobra áll Bpen a pestlőrinci és a Rokolya u. tp-ban. **

KMML II:924.

Németh Kálmán Gellért (Szamosújvár, Szolnok-Doboka vm., 1897. jan. 27.-Brownsville, Pa., USA, 1966. márc. 26.): lelkipásztor. - Szülővárosában tanult. 1912. VIII. 19: Medgyesen belépett a ferences r-be, a teol-t Vajdahunyadon végezte. 1917. IV. 29: Medgyesen ünn. fog-at tett, 1920. II. 22: pappá szent. Kolozsvárt teol-ból drált. Székelyudvarhelyen, 1922: Fogarason tanító, 1924: Kolozsvárt hitszónok. 1930: egyhm-s pap lett, s a bukovinai székelyek közé ment lpászt-nak, Hadikfalva, Istensegíts és a porrá égett Józseffalva plnosa, melynek újjáélesztésében nagy szerepe volt. Józseffalván fába véste a bukovinai m-ok tört-ét is. 1938: az →Pázmány Péter Társaság (Erdélyi Kat. Akad.) l. tagja. A Délvidék visszatérése után 1941. VI: a bukovinai székelyek hazatelepítésének egyik szervezője és irányítója; 6 hét alatt 5 Szeret-menti községből 2828 családot (13.198 lelket) telepítettek le a visszacsatolt Bács-Bodrog vm-ben. Józseffalva népe teljes egészében a csantavéri pléb. filiájára, az annak külter-én 1930 k. létesített Hadžičevóra települt, falujukat Bácsjózseffalvának nevezték. 1944. X: a babapusztai 20-42 é. székely ffiak kiirtása hírére s az ezt követő rádiófölhívásra Zala vm-be menekültek.

~ 1945: telepítési kormánybiztos. 1946: mint ilyet az USA-ba küldték, hogy szónoklataival rokonszenvet keltsen s gyűjtsön a menekülteknek. Útján Londonban elveszítette iratait, de hazulról igazolták. Az USA-ban a valós helyzetet ismertette, emiatt Mo-on halálra ítélték, ezért nem tért haza. Adah (Pa.), a brownsville-i m. Jézus Szíve-tp. plnosa. Segítette a clevelandi m. cserkészeket, közrem. az általa Csángó Tanyának nev. cserkészotthon létrehozásában. Amerikában megfestette Cushing bíb. arcképét. Autóvezetés közben hirtelen halt meg. - M: Kis-uram! Hogy volt? Egy „komojodó” fiú feljegyzései. (Elb.) Kolozsvár, 1930. - Az égő hegy. A régi Alverna. Az új Alverna. Mael Ferenccel és Pap Jánossy Bélával. Uo., 1930. - Százezer szív sikolt. Bácsjózseffalva, 1943. - Kolozsvárt 1926. V-1928. III: és 1930. II-XI: a Kat. Világ társszerk-je, 1926. X. 1-1928. VIII. 1: A Hírnök fel. szerk-je, 1963-65?: a 4 nyelvű Catholic World m. oldalainak szerk-je. - Németh Gellért néven írt. Álnevei: Fegyverneki, Krónikás, Pukk Pál. 88-Bo.J.-Fe.Má.

György 1930:609. - Pilinyi 1943:146. - Szij Rezső: A józseffalvai plnos Sárvárott. Pápa, 1944. - Dévényi Endre: Józseffalva égése. A Bukovinából hazatért szemtanúk és N. K. közlése alapján. Kolozsvár, 1944. - Salacz 1975:116. - Gyimesy Kásás-Könnyű 1977:91. - Török 1978:92. - RMIL 2002. IV:142. - Horváth Peregrin közlése.

Németh Károly, SJ (Veszprém, Veszprém vm., 1891. okt. 14.-Pannonhalma, 1980. márc. 24.): pap. - Veszprémben a piar-knál éretts., teol-t végzett, 1914. VI. 30: pappá szent. A kp-évek után 1918. I. 4: Nagyszombatban lépett a JT-ba. 1925-42: Bpen →Zsíros Ferenc munk.; országszerte szívgárdákat és Jézus Szíve szöv-eket szervezett. 1942: Nagykapornakon h. plnos, 1944: Hódmezővásárhelyen a Szt István pléb-n kp. s a tanyavilág lpászt-a. 1952: a pannonhalmi szoc. otthonba költözött. - M: Pál ap-nak a filippibeliekhez írt levele. Lébény, 1928. - Áldozók imakv-e. Írta Xav. Franciscus Lercari. Ford. és bőv. Bp., 1930. 88

Cat. SJ 1939:58. - Szolg. 1980. 47:58.

Németh Klára M. Filomena, CSA (Diszel, Zala vm., 1874. szept. 27.-Jászberény, 1953. szept. 19.): apáca. - 1894. VIII. 26: Pécsett lépett a r-be. 1899. VIII. 28: uo. tett fog-at. 1909: polg. isk. tanári okl-et szerzett. Bölcskén 1946-ig főnöknő. r.k.

Németh (1905-ig Pomikal) László (Kürt, Esztergom vm., 1886. okt. 22.-Szentendre, 1959. aug. 31.): plébános. - A gimn-ot és a teol-t Esztergomban végezte. 1909. VI. 27: pappá szent., Jácon, 1910: Nagytapolcsányban kp., 1911: Bpen hitokt., 1915: tábori lelkész, 1918: Bpen gimn. ig., 1919: a Szt Imre Koll. pref-a és hittanára, 1925: Szentendrén adm., 1926: plnos, 1946: knk. és budakörnyéki ker. esp. - M: A Regnum Marianum állameszme a m. kat. megújulás korában. Bp., 1941. (A Pázmány Tudegy. Egyhtört. Szem. kiadványai 4.) 88

Schem. Strig. 1909/82. - M. társad. lex. 1930:407. - Pilinyi 1943:88. - Beke 1989:123. Arck. - Diós 1995:153. - Gulyás/Viczián XIX:460.

Németh László Imre (Bp., 1956. dec. 11.-): rektor, olaszországi magyar főlelkész. - 1975: a bpi Veres Pálné Gimn-ban éretts. 2 év katonaság után a teol-t 1977-81: Esztergomban, 1981-: Bpen a KPI-ben végezte. 1982. VI. 6: pappá szent. 1983: teol. dr., Szécsényben kp. 1985. IX-1988. VI: Rómában a PMI ösztöndíjasa. 1985-86: a Vatikáni Titkos Levtárban kutatott, 1986-88: az Augustinianumban patrológiát tanult, okl-et szerzett. - 1988: Esztergomban érs. szertartó, 1989: titkár, 1995: irodaig., -titkár, egyidejűleg a hittud. főisk-n a lat., a kateketika, a lit., majd a patrológia óraadó tanára. - 1998. IX. 1: a →Pápai Magyar Intézet rektora. Apor Vilmos és Batthyány-Strattmann László b-gá, ill. sztté avatásának posztulátora. 1999. XII. 1-: a M. Szentszéki Nagykövetség egyh. tanácsa. 2000. I. 29: az olaszo-i m. kat-ok lelkipásztori koordinátora (főlelkésze); VIII. 31: a MKPK római ágense. - 1991: pápai kp., 1994: pápai prel., 2002. VI. 18: az Olasz Közt. Lovagja. - 1990-: a Kupola c. esztergomi kat. értesítő munk., 1991-: a Római Dokumentumok szerk-je, 1992-96: az Esztergomi Névtárak, 1997: a Jubileumi Névtár fel. kiad. - M: A keresztség és az Euch. Szt Ireneusz műveiben. Bp., 1983. (dissz.) - Ford-ai: ÓÍ VII. (Vértanúakták); VIII. (Szt Ireneusz: Az isteni igehirdetés feltárása); XII. (Tertullianus: A bűnbánatról; Minden eretnekség ellen); XV. (Szt Ciprián: Donatushoz; Pseudo-Cyprianus: A bálványok nem istenek). - Martini, Carlo Maria: A szentségek. Bp., 1995. -: Az Egyház. Uo., 1996. -: A boldogságok. Uo., 1997. -: Az erények. Uo., 1998. - Tömegtájékoztatási Eszközök Pápai Tanácsa: Pornográfia és erőszak a tömegtájékoztatási eszközökben. (Római Dokumentumok II.) - Papi Kongr.: A pap, az ige hirdetője... (uaz XVI.) - Cikkei és tanulm-ai: a Vigilia, Életünk, L'Osservatore Romano folyóiratokban. 1990-: kiadja az Új Üzenet c. értes-t. s.k.

Schem. Strig. 1989.

Németh Luciusz György, OFM (Póla, Isztria, 1906. jan. 2.-Lansing, Mi., USA, 1979. jún. 16.): hitszónok. - 1931. VIII. 29: lépett a kapisztránus rtart-ba, 1935. XII. 8: ünn. fog-at tett, 1937. I. 10: pappá szent., egyhjogból drált. Gyöngyösön tanár, 1947-48: Mátraverebély-Szentkúton népmisszióban. 1950: kivándorolt Amerikába, a →Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Kusztódiában dolg. haláláig. - M: A ferences rendszabály tökéletessége. Gyöngyös, 1942. (Gyöngyösi ferences kv-ek 6/1.) - A ferences rendszabály magyarázata. Bp., 1946. (Uaz 9.) - A szerzetesplébánia jogi helyzete. Uo., 1949. (Uaz 11.) 88

Schem. Cap. 1940:53; 1948:87. - Pilinyi 1943:252. - Tóth 1948:129. - Diós 1995:153. - Várnai Jakab OFM közlése (†Roebling)

Németh Magdolna M. Bonaventúra, DNAK (*Szentléránt, Vas vm., 1894. júl. 6.): szerzetesnő. - A tanítóképző elvégzése után 1916. VIII. 3: Kőszegen lépett a kongr-ba. 1917. VIII. 4: első, 1920. VIII. 4: örök fog-át uo. tette. El. isk-ban tanított, az internátusban nevelő. r.k.

Németh Mária Alinka, DNAK (Katafa, Vas vm., 1919. febr. 9.-Döbörhegy, 1953. aug. 30.): szerzetesnő. - Szarvaskenden 1939. III. 22: lépett a kongr-ba. Uo. tette 1940. I. 19: első, Kőszegen 1943. I: 19: örök fog-át. Szarvaskenden szakácsnő. 1950. VI. 16., a szétszóratás után Szombathelyen a Szt Márton pléb-n dolg. r.k.

Németh Mária Filippa, ANK (Káptalanfa, Zala vm., 1919. okt. 5.-Jászberény, 1990. febr. 19.): szerzetesnő, okleveles ápolónő. - A polg. isk. elvégzése után 1940. IX. 20: Szombathelyen lépett a kongr-ba. 1942. VIII. 15: első, 1948. VIII. 15: örök fog-át uo. tette. A r-ben betegápoló nővérként dolg. r.k.

Németh Mária Rajnéria, KN (Hegykő, Sopron vm., 1902. szept. 10.-Csákvár, 1960.): szerzetesnő. - 1929. V. 1: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1932. I. 6: tette. Pécsett, Nyíregyházán, Mohácson betegápoló. - A szétszóratás után 1950 őszétől a csákvári szoc. otthonban élt. r.k.

Németh Nándor (Bp., 1910. ápr. 29.-New York, USA, 1978. jan. 29.): festő, grafikus. - A bpi Vörösmarty Gimn-ban 4 o. elvégzése után nem tanulhatott tovább. A Ganz Vagon- és Gépgyárban lakatosinas, 1927: géplakatos. Ekkor már cserkész. A gyár ig-ja javaslatára a bpi Iparműv. Isk. grafika szakán Helbing Ferenc, majd Haranghy Emil növ-e. 1934: fejezte be tanulm-ait. Behívták katonának, a háború végén zászlósként szerelt le. 1945: a honvédséggel Passauba (No.) került, ahol az amerikai megszállók díszítőmunkása. 1946 húsvétján Ambergbe költözött. 1948: Regensburgban, 1949: Ambergben grafikus. A m. Vatikáni Misszió részére készítette Maradj hű Szt István országához c. plakátját. 1950: kivándorolt az USA-ba, New York-ban kv-illusztrátor, majd tanulm. és mesefilmekhez rajzolt. Ex libriseket készített Nixon elnöknek, VI. Pál p-nak, Mindszenty bíb-nak, 200 ex librise a New York-i Metropolitan Art Museum tulajdona. ~ festette a Guadalupei Szűzanya oltárképét a New York-i Szt István-tp-ban. A Külf. M. Képzőműv. Világszöv. tagja. T.E.

Iparműv. Isk. évkv-e 1880-1930:86. - Gyimesy Kásás-Könnyű 1977:92. - ~ kisgrafikai alkotásjegyzése. Balatonfűzfő, 2000.

Németh Romuáld János, OSB (Fertőszergény, Sopron vm., 1899. febr. 7.-Bp., 1975. júl. 3.): gimnáziumi tanár. - 1916. VIII. 6: lépett a r-be, Pannonhalmán teol-t, 1923: a Pázmány Péter Tudegy-en m-lat. szakot végzett. 1922. IX. 10: ünn. fog-at tett, 1923. VII. 1: pappá szent. Pannonhalmán gimn. tanár és kp., 1924: Esztergomban, 1926: Sopronban gimn. tanár, 1928: Zalaapátin, 1930: Kajáron, 1941: Komáromfüssön lelkész. 1965: Helembán, 1971: Révkomáromban nyugdíjas. - M: Hangulatok. Versek. Esztergom, 1925. - Rövid m. mise. Ffi karra. Szerzé: Hajnali Kálmán. Szövegét írta. Bp., 1930. 88

Balogh 1941:36. - PN 1987:174. (1329.)

Németh Rozália Ingofreda, FMMN (Nagykanizsa, Zala vm., 1908. márc. 5.-Bp., 1980. dec. 8.): szerzetesnő. - 1932. VI. 9: Bpen lépett a →Ferences Mária Misszionárius Nővérek Társaságába, 1934. XII. 15: első, 1938. XII. 15: utolsó fog-át uo. tette. Ápolónőként dolg. - A szétszóratás után házmester egy bérházban. r.k.

Németh Sándor (*Szeged, Csongrád vm., 1844. aug. 29.): plébános. - 1868. VII. 11: pappá szent. Nagycsernyán, Nagybecskereken, Törökbecsén, Hidegkúton, Apátfalván, Újszentannán és Szeged-Belvárosban kp., 1876: Kevermesen adm. 1878: Zsombolyán kp., 1879: Majlátfalván, 1882: Földeákon adm., 1891. VII: Battonyán plnos, 1904: szegyh. knk., 1915. I. 1: nyugdíjazták. - M: A tp. tiszteletben tartásáról. Okos beszélgetés a jó m. népnek. Bp., 1892. (Népiratkák 42.) (tótul 1907) - A pokol útja: vagy ne dobd el, amit te szereztél. Tanúlságos beszélgetés az öngyilkosságokról. Uo., 1892. (uaz 43.) (tótul 1907) - Beszélgetés a kántor-tanítói hivatal fontos voltáról. Uo., 1892. (uaz 46.) 88

Szinnyei IX:939. - Schem. Csan. 1902:238; 1910:217; 1916:179.

Németh Sándor (*Körmend, Vas vm., 1876): tanítóképző intézeti tanár. - 1895: Csáktornyán tanító okl-et szerzett. 1907: a csurgói áll. tanítóképző, 1919-36: a bpi I. ker. áll. tanítóképző tanára, tanügyi főtan., c. ig. - M: M. irod. tört. és olvasókv. A tanító és tanítóképző int. sz. Írta Prónai Antal. Átd. Novy Ferenccel. 1-2. köt. Bp., 1932-33. - M. irod. olvasókv. A líc. és a leánylíc. 1. o. sz. Szerk. Kelemen Józseffel és Somos Lajossal. Uo., 1939. (SZIT líceumi tankv-ei) - Uaz a 2. o. sz. Szerk. uazokkal. Uo., 1939. (Uaz) - M. nyelvkv. A lic. és leánylic. 1-2. o. sz. Kelemen Józseffel és Somos Lajossal. Uo., 1939. (Uaz) - M. irod. olvasókv. és a m. irod. tört. Petőfi föllépéséig. A líc. és leánylíc. 3. o. sz. Írta és szerk. Kelemen Józseffel. Uo., 1940. (Uaz) - M. irod. olvasókv. és a m. irod. tört. Petőfi föllépésétől napjainkig. A líc. és leánylíc. 4. o. sz. Írta és szerk. uazzal. Uo., 1941. (Uaz) - 1907-08: a Csurgó és Vidéke főmunk., 1919-10: fel. szerk-je. 88

Áll. tanítóképző int. értes. Csáktornya, 1894. - I. ker. áll. tanítóképző int. értes. Bp., 1937:5. (Padányi-Frank Antal: A munka élvezet. Búcsúzó.) - Gulyás/Viczián XIX:471.

Németh Viktor, OFM (Bánmajor, Vas vm., 1827. jan. 29.-Péliföldszentkereszt, 1896. szept. 21.): hittanár. - 1844. X. 8: lépett a mariánus rtart-ba, 1850. IV. 3: pappá szent. Érsekújvárott gimn. tanár, majd a nagyszombati rházban a biblikum tanára. 1866. VIII: Esztergomban házfőn. és reálisk. hittanár. 1880 u. esztergomi egyhm-s lett, Szentkereszten lelkész. - Cikkei: Kath. Néplap (1853: Thurzó György megtérése, 1854: A Szt Lélek fölvilágosító ereje áthat a börtönök zárain); Religió (1854: A zárdák apostoli látogatása mikor üdvös?); Napkelet (1857: Hunyady János diadalmenete); Esztergom és Vidéke (1886-87: Emlékezzünk régiekről, Esztergom vm. helységei 100 év előtt, Korabinszky és Vályi nyomán, czikksor., 1887-88: Mo-i céh-szabályok; 1890: Melyik Maróthon történt Dobozy Mihály veszedelme? 1892: Régi Mo. Kulturtörténeti adatok Lucas és Linda után) - 1864: a Sürgöny c. pol. lap levelezője. 88

Zelliger 1893:353. - Szinnyei IX:939. - Gulyás/Viczián XIX:473.

Németh Vilmos Mihály, OSB (Szentmárton, Győr vm., 1843. szept. 25.-Tihany, 1912. júl. 30.): tanár. - 1861. IX. 8: lépett a r-be, a teol-t Pannonhalmán végezte, 1868. IV. 14: ünn. fog-at tett, VIII. 1: pappá szent. Pápán, 1872: Komáromban gimn. hittanár, 1879: ig. s a mértani rajz tanára, 1887: kpna-ellenőr is, 1895: Sopronban gimn. hittanár, 1897-99: Tárkányban, (Győr)Szentivánon lelkész, 1908: nyugdíjas, 1910: Tihanyban perjel. - M: Szót kérek. Régészeti ért. Komárom, 1875. - Pannonhalmán alapított Szt Benedek r. főapátsági szegyh. újjászületésének emlékére... Óda. Uo., 1876. (névtelenül) - Mo. hegy-, sík- és vízrajzi viszonyainak átnézeti térképe isk. használatra. Bp., 1881. - Komáromi Szt Benedek rendi kisgimn. 1880-1895. é. értes. Szerk. 1-16. füz. Komárom, 1881-95. 88

Szinnyei IX:941. - Egyh. Közl. 1912:32-33. sz. - PN 1987:100. (772.) - Gulyás/Viczián XIX:473.

Németh Vince (Bősárkány, Sopron vm., 1859. jún. 5.-Magyaróvár, 1923. szept. 15.): plébános. - A gimn-ot Magyaróvárt és Győrött, a teol-t Győrött végezte, 1883: pappá szent. 1883: Győrszigeten, Sopronkövesden, Mezőörsön, Mosonszentjánoson kp., 1896: Halásziban, 1914: Magyaróvárt plnos. 1916: ercsi c. apát. ~ alapította a halászi tejszövetk-et s a Mosonm. Gazd. Egyes-et, melynek haláláig elnöke. 1922: a Ker. Nemz. Egyesülés Pártja programjával a somorjai ker. nemzgyűl. képviselője. T.E.

Schem. Jaur. 1928:116. - Parlamenti alm. 1922:335. - Gulyás/Viczián XIX:474.


Németh Anna Erzsébet SZLT (Várkesző, Vas vm., 1911. dec. 23.–Bakonybél, 1992. okt. 23.): szerzetesnő. – Polg. isk. tanárképző főisk-t végzett. Bpen 1932. IX. 8: lépett a vincés nővérek r-jébe. A nagymarosi, majd a keszthelyi Ranolder Int. polg. isk-jában tanárnő. 1957: a bakonybéli szoc. otthon könyvelője, nyugdíjazásakor, 1976: gondozottja. s.k.

Németh Anna Hedvig SZLT (Gyömöre, Győr vm., 1904. dec. 5.–Bakonybél, 1993. okt. 10.): szerzetesnő. – Tanítónőképzőt végzett. 1931. IX. 8: Bpen lépett a r-be. Törökszentmiklóson tanító és házfőnöknő. – 1950 u. uitt a pléb-n házvezetőnő. 1980: a bakonybéli szoc. otthonba költözött. r.k.

Németh Gizella Alberta SZLT (Kehida, Zala vm., 1915. júl. 25.–Bp., 1997. máj. 12.): szerzetesnő. – Apja molnár, anyja htb. ~ 1933. VI. 24: a pápai Ranolder Int-ben tanítónőképzőt végzett. Bpen 1934. I. 6: lépett a vincés nővérek r-jébe. 1938. VI. 25: itt polg. isk. tanári, 1940. V. 17: Szegeden tanítóképző tanári, 1941. V. 23: Bpen gazdasági szaktanári okl-et szerzett. Közben fog-t 1939. I. 6: uitt tette. – 1940: Vácott keresk. középisk. tanár. 1950. I. 1: Szilágy-Pécsváradon, 1960. VII. 25: Szentdénesen, 1974. VII. 25: Berkesden pléb. mindenes. 1970. I. 1: nyugdíjazták. – Megírta Szentdénes és Berkesd falu- és plébánia tört-ét. Kz-ban maradt. s.k.

Németh Hermina Stefánia SZLT (Gyömöre, Győr vm., 1912. aug. 15.–Gyömöre, 1999. dec. 24.): szerzetesnő. – Apja földműves, anyja htb. ~ 1936: a pápai Ranolder Int-ben tanítónőképzőt végzett. Bpen IX. 8: lépett a vincés nővérek r-jébe. 1937-: Nagymaroson tanított. Fog-t 1941. IX. 8: itt tette. 1948–50: Törökszentmiklóson tanított. – 1950 u,. Gyömörén a sógornőjénél házt. alkalmazott. 1992. X. 9: a bakonybéli szoc. otthonba költözött. s.k.

Németh Ilona Ágnes SZLT (Gyömöre, Győr vm., 1919. nov. 13.–Győr, 2006. júl. 13.): szerzetesnő. – Apja gazdálkodó, anyja htb. ~ 1939, VI. 19: a pápai Ranolder Int-ben tanítónőképzőt végzett. ~ Bpen IX. 1: lépett a vincés nővérek r-jébe. 1940-: Törökszentmiklóson tanított, fog-t 1944. III. 25: itt tette. 1951: Gyömörén, 1952–70: Mosonmagyarváron tanított. Kérésére, hogy édesanyját ápolhassa, visszahelyezték Gyömörére. 1975. VIII. 15: nyugdíjazták. s.k.

Németh Ilona Priscilla SZLT (Sárvár, Vas vm., 1910. júl. 14.–Csákvár, 1993. dec. 14.): szerzetesnő. – Ápolónőképzőt végzett. 1930. IX. 27: lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-át 1935. IX. 27: uitt tette. 1931–50: bpi Gyermekkórházban ápolónő. – 1950 u. a csákvári szoc. otthon lakója. r.k.

Németh Jenő, Fájdalmas Szűzről nev., Piar (Gombos, Bács-Bodrog vm., 1897. júl. 21.–Bp., 1965. nov. 3.): gimnáziumi tanár. – 1913. VIII. 27: Vácott lépett a r-be, 1914–16: Kecskeméten a gimn. 7–8. o-át, 1917–20: Bpen teol. és m–lat. szakot végzett, 1918. XII. 8: szerz. fog-at tett, 1920. VII. 4: pappá szent. és m–lat. szakos tanári okl-et szerzett. 1921: Debrecenben, 1927: Sátoraljaújhelyt, 1929: Vácott gimn. tanár, 1938: Sátoraljaúhelyt, 1942: Szabadkán, 1946: Kecskeméten gimn. ig., 1948: Vácott gimn. tanár. 1949: Bp-Ferencvárosban kp., 1953–57: nyugdíjazásáig Bp. XX. ker-ében tanított. – M: A m. kegyestanítór. kecskeméti r.k. gimn. és ált. isk. 1945/46–1946/47. évkv-e. Szerk. (1946/47. Mészáros Imrével). Uo., 1947. 88

Barthos–Csetri 1923. – Schem. Piar. Bp., 1930:57. – Kegyesr. gimn. évkv-e. Sátoraljaújhely, 1939. – Koltai 1998:273. – Értesítők 9:14302–03.

Németh Julianna Kázméra SDS (Szenttamás, Bács-Bodrog vm., 1912. jan.22.–Vác, 1994. nov. 3.): szerzetesnő. – 1930. III. 12: Bpen lépett a Szalvátor nővérek r-jébe. Első fog-át 1932. I. 6: uitt, örök fog-át 1938. I. 6: Máriabesnyőn tette. 1932–50: az Uzsoki u. kórházban, a piar. rh-ban, a gödöllői prem. rh-ban szakácsnő, Karcagon takarítónő. –1950 u. Vácott a deákvári plébánián házvezetőnő. 1967: nyugdíjazták.

Németh Margit Natália SZLT (Szany, Sopron vm., 1912. júl. 6.– Szombathely, 1982. ápr. 10.): szerzetesnő. – Tanítóképzőt végzett. 1932. IX. 8: Bpen lépett a vincés nővérek r-jébe, A pápai Ranolder Int-ben tanított. – 1950 u. Veszprémben a Közp. Gépellátó váll. adminisztrátora. 1972: a bakonybéli szoc. otthonba költözött. r.k.

Németh Margit Romána SZLT (Szany, Sopron vm., 1911. júl. 2.–Bakonybél, 1999. nov. 20.): szerzetesnő. – Apja földműves, anyja htb. ~ Bpen 1930. VII. 19: lépett a vincés nővérek r-jébe. Fog-t 1935. VII. 19: Pápán tette. 1931. VIII. 14: a pápai Ranolder Int. szakácsnője. 1954. III: a szanyi pléb., 1968: Győrben Kövecses József knk házvezetőnője. Közben 1968. X. 1: nyugdíjazták, 1988. XII: a bakonybéli szoc. otthonba költözött. s.k.

Németh Mária M. Erharda SZINT (Garta, Sopron vm., 1911. nov. 18.–Püspökszentlászló, 1994. dec. 31.): szerzetesnő. – Esztergomban tanítónőképzőt végzett. 1928. IX. 14: itt lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1935. VII. 28: uitt tette. Kapuváron népisk. tanítónő. –1950 u. Seregélyesen egyhközs. nővér. Utolsó éveit a püspökszentlászlói szoc. otthonban töltötte. r.k.

Németh Piroska SDS (?–Máriabesnyő, 1945. márc. 30.): szerzetesnő. – 1932. X. 1: Bpen lépett a Szalvátor nővérek r-jébe. Első fog-át 1934. IX. 8: Máriabesnyőn, örök fog-át 1940. IX. 8: uitt tette. Az Uzsoki u. kórházban ápolónő, betegségben halt meg. r.k.

Németh Rozália Neszte SDS (Rákosszentmihály, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1907. márc. 19.–Bp., 1972. nov. 29.): szerzetesnő. – 1929: Bpen lépett a Szalvátor nővérek r-jébe. Első fog-át 1931. I. 6: uitt, örök fog-át 1937. I. 6.: Máriabesnyőn tette. Bpen a Klotild szeretetház, Kecskeméten a piar. rh., Szegeden a tanulmányi ház háztartásában dolg. –1950 u. hazatért a szülői házba. 1962: nyugdíjazták. r.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.