🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Miklós, I.
következő 🡲

Miklós, I., Nagy, Szt (Róma, 810/830 k.-Róma, 867. nov. 13.): III. Benedek utódaként 858. IV. 24-867. XI. 13: pápa. - Apja, Theodorus Rómában regionarius, azaz vsz. ker. jegyző volt. II. Sergius sztelte szubdiákonussá, s ettől kezdve fontos szerepe volt a p. udvarban. Benedek halála után egyhangúlag választották meg. - Johannes, aki 850-878: Ravenna érs-e volt, autokefál módon kezdett intézkedni: ~tól függetlenül sztelte szuffr. pp-eit, gátolta a p-hoz való föllebbezést. ~ 3x megidézte, majd 861. II. 24: kiközösítette. Miután a nyár folyamán személyesen is járt Ravennában, Johannes belátta tévedését és XI. 18: meghajolt ~ előtt. Hinkmar reimsi érs. is a pp-ök közvetlen föllebbezési jogát hagyta figyelmen kívül, amikor megfosztotta hiv-ától és ktorba zárta Rotadus soissoni pp-öt. ~ válaszában világosan értésére adta az érs-nek, hogy a primátusnak milyen jogi következményei vannak. - II. Lothár a feleségétől, Teutbergától kikényszerített hamis vallomás alapján 864: az aacheni zsin-tal kimondatta házassága érvénytelenségét, és házasságot kötött Valdradával, akit kirnővé is koronáztatott. Teutberga Kopasz III. Károlyhoz menekült és fellebbezett ~hoz. Ő Metzben zsin-on vizsgáltatta ki az ügyet, de Lothár pp-ei megvesztegették a p. legátusokat és együttesen jóváhagyták az aacheni határozatot. Az okmányt Günther kölni és Theutgard trieri érs. vitte Rómába, hogy aláírassák ~sal. Ő azonban újra kivizsgálva az ügyet zsin-ot hívott össze, melyen semmisnek nyilvánította a metzi határozatot és kiközösítette a 2 érs-et. Ezek Lothár testvérétől, II. Lajostól kértek segítséget, aki sereggel jött Róma ellen, be is vonult a városba, úgyhogy ~nak a Szt Péter-baz-ban kellett menedéket keresnie. Végül azonban győzött, mert Lajos igazat adott neki. - Konstantinápolyban III. Mihály cs. első minisztere, Bardasz elűzte székéről Szt Ignatiosz pátr-t, száműzték és →Photioszt ültették a helyébe. Photiosz a cs. kancellárja, laikus hívő volt, 6 nap alatt vette föl az összes rendeket és kormányozni kezdett. Ignatiosz elfogadta, de a hívei nem, és 859. II: zsin-on fejezték ki, hogy Ignatiosz a törvényes pátr. Photiosz ellenzsin-ot tartott és ünnepélyesen is letette Ignatioszt, majd ~hoz fordult, hogy törvényesítse eljárását. A 861. IV: tartott zsin-ra ~ legátusokat küldött azzal a megbízatással, hogy tájékozódjanak és tegyenek jelentést neki. A legátusok ezzel szemben jóváhagyták Photiosz intézkedéseit. ~ ezért 863. IV: zsin-on megfosztotta hivatalától Photioszt, de a 2 legátust is, és teljesen rehabilitálta Ignatioszt. Photiosz erről tudomást nem véve tovább kormányzott, III. Mihály cs. pedig gyalázkodó levéllel tiltakozott ~ ítélete ellen. Ő levélben fejezte ki a cs-nak a p. jogokat. és meghívta Rómába az ügy összes szereplőjét. Meghívásának nem tettek eleget, sőt a bolgárokkal kapcsolatos eseményekre válaszolva 867: Photiosz zsin-ot tartott, a →filioque miatt eretneknek bélyegezte ~t, és fölszólította II. Lajos cs-t, hogy fegyverrel űzze el. Közben azonban a konstantinápolyi helyzet lényegesen megváltozott. 865: Photiosz támaszát, Bardaszt, 867: Mihály cs-t is meggyilkolták, a trónbitorló Makedon Bazileiosz pedig letette Photioszt és visszahívta Ignatioszt. Mire ennek híre Rómába ért, ~ már halott volt. - 864: Photiosz küldött papokat Bulgáriába, hogy kereszteljék meg Borisz kánt (ur. 852-889), aki a Mihály nevet kapta a keresztségben. Borisz-Mihály cári címet, cs. koronát és önálló bolgár patriarchátust kért Photiosztól, de kérését nem teljesítették. Ezért 866: Rómához fordult. ~ szívesen fogadta követeit, 2 pp-öt, missziós papokat küldött, és megígérte, hogy érsséget is fog szervezni Bulgáriában. Amikor a fejed. tájékoztatást kért a Róma és Konstantinápoly közötti különbségekről, ~ elküldte neki a Responsiones ad consulta Bulgarorum c. írást, amelyben inkább a gyakorlati, mint a dogmatikus különbségeket taglalja, nem minden polémia nélkül. Photiosz erre válaszolt a 867. évi zsin-tal. Borisz újra Konstantinápolyhoz fordult, Ignatiosz, bár a p. legátusok hevesen tiltakoztak, metrop-t sztelt a bolgároknak, és közvetlenül a konstantinápolyi pátr. alá rendelte. - Ü: nov. 13. - Utóda 867. XII. 14: II. Adorján. T.J.

LThK VII:976. - BS IX:860. - MKA 1984:18. - Mondin 2001:139.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.