🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Medjugore
következő 🡲

Medjugore (Bosznia-Hercegovina): falu a Križevac és a Podbrdo hegyek között, a mostar-duvnói egyházmegye területén. - 1. A Mária-jelenések 1981. VI. 24: kezdődtek. A látomásban részesült: Ivanka Ivanković, Mirjana Dragičević, Vicka Ivanković, Ivan Dragičević, Ivan Ivanković, Milka Pavlović. Másnap visszatértek a jelenés helyére, és újra látták a Szűzanyát. VI. 26: Ivan Ivanković és Milka Pavlović helyére Maria Pavlović és Jakov Colo lépett. Ettől kezdve ők hatan részesei jelenéseknek, melyek eleinte a szabadban, 1982. I. 15. óta a plébániatp-ban is történnek. Maria Pavlović külön üzenetet kap minden csütörtökön a ~i pléb. és a zarándokok számára, minden hónap 25-én az egész világ részére. 2000: Maria, Vicka és Ivan naponta, Ivanka VI. 25, Jakov karácsony napján, Mirjana III. 18: és minden hónap 2-án részesedett a rendkívüli kegyelmi ajándékban. Ezenkívül Jelena Vasili is kap belső sugallatokat, melyek a jelenéseknél később kezdődtek. - A látnokok a jelenések kezdetekor 8-15 é. helybeli fiatalok voltak. 2002: nagyrészük családos, különböző iskolázottságúak (Mirjana egy-et végzett), de zömük úgy tekinti, hogy a Gospa (horvátul: a Szűzanya) „szeretetiskolájába” járt. Ivan Bostonba (USA), Maria Olaszo-ba, Vicka egy szomszédos faluba házasodott. Mindannyian nagyon sok időt töltenek ~ben, a zarándokokat szolgálva tanúságtételükkel. - Nyáron 18.40-kor, télen 17.40-kor a tp-ban közös rózsafüzér-imádság van (mindenki a maga nyelvén mondhatja), majd csend, és jelenés. Ilyenkor bárkinek megjelenhet a Szűzanya ~ban, sőt a látnokok szerint nem is kell ~ban lenni ahhoz, hogy ebben az időben bárki szívében megszólaljon a Szűzanya. -

2. A Szűzanya ~ban a Béke Királynőjeként mutatkozott be. Üzeneteiből mint mozaikokból a béke, a hit, a megtérés, az imádság és a böjt fontossága rajzolódik ki. A 3. jelenéskor mondta: „Békének kell lennie Isten és az ember és a népek között.” A 4. jelenéstől kezdve hitet kér, mert ez a béke alapfeltétele. Nagyon gyakran buzdít megtérésre és kiengesztelődésre, mert ez tisztítja meg a szívet; megtérés nélkül nincs béke. Állandóan buzdít az imádságra és a böjtre, valamint a Sátán elleni harcra. E harc fegyvereiként ajánlja a rózsafüzért és a Szentírás olvasását (naponta), a szerdai és pénteki böjtöt, a havi gyónást, gyakori szentáldozást és szentségimádást. -

3. Napcsoda. Az első évek jelenéseinek állandó kísérője volt, főként nagyobb ünnepeken v. közelükben. Nemcsak ~ban, hanem jóval szélesebb körben is látható volt, olykor még D-Mo-on is. Sokan látták, de nem mindenki. A →napcsoda az Oltáriszentséggel kapcsolatos csodák közé tartozik (Fatimában is volt). ~ban két formája volt: a nap megnagyobbodott, kifehéredett, és olyan áttetsző, szelíd lett a fénye, hogy szabad szemmel, minden segédeszköz nélkül szemlélni lehetett. E napcsodát a természetben is érezhető nagy nyugalom és békesség (csönd) kísérte. Ált. 1-2 percig tartott, de ~ban, a Szűzanya megjelenése közben előfordult az 1-1,5 órás napcsoda is. Másik formájában a nap szintén szabad szemmel szemlélhető volt: keskeny pereme gyorsan forgott egy világosabb, a Szentostyára emlékeztető kör körül. -

4. Egyházi megítélés. ~ mpp-e 1971-93: Pavao Zanić, korábban csak bérmálások alkalmával járt ~ban, a jelenések első hónapjában viszont 5x fölkereste a falut. Kezdetben elfogadta a gyermekek elbeszéléseit, s határozottan állította, hogy 6 gyermek egyszerre ilyen témakörben nem hazudhat. 1981. VIII. 16: a horvát kat. újságnak is így nyilatkozott. - Ugyanakkor ~ plnosa, Jozo Zovko OFM és munk., Zrinko Cuvalo OFM határozottan elutasították a jelenéseket. Zanić pp. próbálta őket meggyőzni, hogy óvatosan és körültekintően ítéljék meg a helyzetet. - VII. 4: a jug. kormány ellenforr. tevékenységnek minősítette a ~ben történteket. A titkosrendőrség előbb a pp-öt, majd Zovko atyát idézte be Szarajevóba. Ezután megfordultak a vélemények: a pp. egyre inkább a jelenések ellen, az atyák egyre inkább azok termfölötti jellege mellett nyilatkoztak. Zovko atyát letartóztatták, VIII. 17: 3 és fél évre ítélték (többször megjelent neki is a Szűzanya a tp-ban, a börtönben és másutt is, 2000: ~tól 30 km-re Široki Brjeg ferences ktorát vezeti, itt fogadja a zarándokokat). Vele együtt ítélték el Ferdo Vlasić, kevéssel később Jozo Krizić atyákat is, sőt a faluból és a zarándokok közül is néhányat. - 1982. I: a pp. a történések kivizsgálását 4 tagú biz-ra bízta, mely azonban nem a helyszínen vizsgálódott, s nem is jutott semmire. 1984. II: a pp. 14 tagúvá bőv. a biz-ot, mely III. 23-24, majd X: ülésezett. A sajtó felé semmitmondó nyilatkozatot adtak arra hivatkozva, hogy a Szentszék óvja a pp-öket az elsietett döntésektől. X. 30: Zanić pp. cikket írt a jelenéseket elutasító álláspontjáról. - 1987: Ratzinger bíb., a Hittani Kongregáció pref-a a vizsgálatot a Jug. Püspöki Konferenciára bízta, mely 1991. IV. 10: Zadarban nyilatkozatot adott ki: „Vizsgálataink alapján nem lehet megállapítani, hogy természetfölötti jelenésekről és kinyilatkoztatásokról van-e szó”. E nyilatkozat kompromisszum volt Zanić pp. elutasító véleménye és a ~i történések tapasztalata között. Érzékelve ~ áldásos hatásait, a pp-ök elhatározták, hogy ~ban külön figyelmet szentelnek a Mária-tiszteletnek, s sajátos lelkipásztori és lit. szabályokat fognak alkotni. - A VI. 16: Mostarban alakított különbiz. eln-e Franjo Komarica Banja Luka-i mpp., tagjai Vinco Puljić szarajevói érs., Slobodan Stambuk hvari pp. és Pavao Zanić mostari pp. voltak. VI. 17: a biz. ~ba ment, Zanić vez. a koncelebrált szentmisét, s Puljić érs. beszélt. Ezzel ~t elismerték az imádság és az Istennel való találkozás helyének. - A biz. VI. 27: akart összeülni, s döntéseket hozni a ~i lelkipásztorkodásról, VI. 26: azonban Szerbia megtámadta Szlovéniát, s a háború következtében széthullott Jug-val együtt a ppi kar és e biz. is felbomlott. - Zanić pp. halála után, 1993: Ratko Perić vette át az egyhm-t. A ~i jelenéseket csalásnak minősítette, 1995: erről kv-et is kiadott, s csak bérmáláskor látogatott ~ba. 2001. VI. 14: a ~i plébtp-ban 72 fiatal bérmálásakor megismételte, hogy nem fogadja el a jelenések termfölötti jellegét, de a pléb. papságának munkájával meg van elégedve. Hangsúlyozta a kat. egyh-zal, a p-val és a helyi pp-kel való egység fontosságát. - A Szentszék 2001: a zadari nyilatkozatot tekinti az eddig egyetlen hivatalos megnyilatkozásnak ~ról, Ratko pp. álláspontja magánvélemény. A jelenések és kinyilatkoztatások termfölötti voltáról nem született hivatalos ítélet, az ígért sajátos lelkipásztori szabályok még nem készültek el, jelenleg (2002 őszén) nincs vizsgáló biz., mely folytatná az események értékelését. A magánzarándoklatok engedélyezettek, ami nem tekinthető hivatalos elismerésnek, és az Egyh. nem tiltja meg, hogy papok kísérjék e zarándoklatokat. -

5. A helyi pléb. adatai szerint évente 1 millió szentostya fogy, amiből a zarándokok nagy számára lehet következtetni. Sok a testi, lelki csodás gyógyulás, ezeket folyamatosan kivizsgálják. ~t a „világ gyóntatószékének” is nevezik, szinte folyamatos a különböző nyelveken a gyóntatás. Több egyh. szervezet képviseli magát. A Cenákulum Közösség ffi és női háza szenvedélybeteg fiatalokat gyógyít munka és imádság által. Alapítójuk az olasz Elvira nővér. - Slavko Barbarić OFM, akit szinte ~ jelképének tekintenek, széles nyelvtudása és szorgalmas apostolsága révén sokat tett ~ megismertetéséért (kv-eket írt, találkozókat, lelkigyakorlatokat szervezett, járta a világot ~t hirdetve). 2001. XI. 24: a Križevac hegyen szívroham következtében meghalt. Másnap a szokásos 25-i üzenetben Maria Pavlovićnak a Szűzanya a szöveg végén tett egy kiegészítő mondatot (amit nem szokott): „Slavko testvéretek velem van a mennyországban”. **

A mennyország hangja. Mária ~i üzenetei. Homokkomárom, 1998. - Emmánuel nővér: ~, a kilencvenes évek. Uo., 1999. - Zorza Pietro: ~, Drága gyermekeim, köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Ford. Gál Jusztina, P. Selymes József. Nagyvárad, 2000.