🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Manassze
következő 🡲

Manassze: 1. József és Asznát legidősebb fia (Ter 41,51). Jákob fiává fogadta, ezzel elvesztette elsőszülöttsége jogait (48,1-21); →Efraim. A népetimológia a nasah, 'elfeledtet' szóval hozza összefüggésbe, ti. „Isten elfeledtette velem balsorsomat és atyámnak egész házát”. - 2. Izrael 12 törzsének egyike. →Jákob áldásában nem szerepel (a Ter 49 csak Józsefet ismeri), →Mózes áldásában (MTörv 33,13-17) Efraimmal együtt szerepel, József neve alatt. A törzs a Szám 1,35 szerint 32.200, a 26,28-34 szerint 52.700 fegyverforgató ffiból állt. A Szám 32,33 és MTörv 3,13-15: a törzs fele a Jordántól K-re telepedett le, az amorita Szichon birodalmában és Og országában (→Básán). 3,13: Argob egész vidékét ellepték; 1Krón 5,23-26: egészen a Libanonig fölhúzódtak (vö. 7,14-19); ugyanakkor a Jordántól Ny-ra is szerepeltet a krónikás nemzetségeket ~ törzséből (5,24: Aszriel, 7,18: Abiezer és Sekem). 5,23-26: ~ törzsének ez a része átvette az őslakók vallását; az asszír kir. (Pul, III. Tiglat-Pilleszer) elhurcolta őket Halachba, a Hábor mellé, →Gozán folyója mentére; a krónikás úgy tudta, hogy még az ő korában is ott éltek. Józs 17,16: a törzs másik fele előrenyomult a Jordántól Ny-ra eső vidéken, itt Efraim törzsével (17,14-18: József háza) elfoglaltak egy ter-et (Bír 1,27), ennek határait a Józs 17,7-10 írja le. - 3. ~ Júda 12. királya (ur. Kr. e. 687-642), Hiszkija fia (2Kir 21,1-17; 2Krón 33,1-20). 12 éves korában lett kir., így többen is hatásuk alá tudták vonni, elsősorban olyanok, akik rossz szemmel nézték Hiszkija intézkedéseit; ~ teljesen más utakon járt, mint apja. Eltűrte, sőt támogatta a helyi szentélyeket, Baalnak, Astarténak és az ég seregének →magaslati kultuszát (Jer 7,18; 8,2; 44,19), még Jahve tp-ában is. Vsz. a fiát is föláldozta →Molochnak. Akik szembehelyezkedtek vele, azokat kiirtotta (Izajás mártírhalála?). E téren és más vonatkozásban (viselet) is az asszír hatás jutott érvényre. ~ adót fizetett Azarhaddonnak. Egyiptom csak Kr. e. 663 u. kezdte az asszír hatalmat visszaszorítani. A 2Krón 33,11 szerint ~t megláncolva Bábelbe vitték. Asszurbanipál vsz. azért bocsátotta szabadon, hogy Júdából megbízható csatlós állam legyen Egyiptom ellenében. Erre utalnak ~ erődépítési munkálatai (2Krón 33,14). ~nak fia, Ámon lett az utóda. - Különös, hogy ~t nem Asszúrba, hanem Bábelbe vitték. A 33,12.18 szerint ~ akkor Jahvéhoz folyamodott, és szabadon bocsátották; a krónikás még ismerte imádsága szövegét; sőt fönn is maradt az apokrif Manassze imája. Ez a legtöbb gör. kz-ban azon ódák között szerepel, amelyeket, mint a zsoltárokat, rendszeresen énekeltek a kultuszban; lat. fordítása függelékként a legtöbb Vg-kiadásba belekerült. Tób 14,10 említi ~ megtérését. Ezd 10,30.33: más ~ nevű személyek szerepelnek. **

BL:1153.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.