🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lutter
következő 🡲

Lutter János (Lök, Bars vm., 1830. jún. 10.-Bp., 1911. ápr. 19.): főgimnáziumi igazgató. - 1842-48: Léván, Vácon és Budán elvégezte a gimn. 6 o-át, az 1848/49-i szabharcban tüzér, mint komáromi menleveles tért vissza a szülői házba. 1850-53: Darócon (Sáros vm.) a Szmrecsányi család gyermekeinek nevelője, 1854: Selmecbányán éretts., a bécsi egy. bölcs. hallg-ja. 1859: a pécsi főgimn. tanára, a pesti kir. főgimn-nak 1861: h., 1863. V. 28: r. tanára, 1863. IV. 22: term-tan és mennyiségtan szakos tanári okl-et szerzett. 1868-69: Tübingában a kormány ösztöndíjával a szemináriumokat tanulmányozta. 1873: a gyakorló-főgimn. vez. tanára, 1884-96: nyugdíjazásáig a kir. egy. II. ker. kat. főgimn. ig-ja. - M: Új elméleti és gyakorlati tanmód a fr. nyelv gyors és alapos megtanulására, az irály, olvasmány és társalgás tekintetbevételével Ahn-, Georg- és Ollendorff-féle tanmód szerint. Írta Noel Károly. Ford. I. tanf. Előszó: Lutter Ferdindand [Nándor]. Pest, 1860. - Az ált. term-tani földr. alapvonalai. Uo., 1868. (2. jav. kiad. Uo., 1870) - Közzétette Budán 1872: Dúshegy Mártonnal és Lányi Adolffal A Dúshegyi-Lányi-féle reál és gymnasiumi tan-nevelőint. s két é. előkészítő tanf. értesítvénye az 1871/72. tanévről, Bpen 1885-95: A bpi II. ker. kir. egy. kat. főgymn. [s a vele 1889/90-:kapcsolatos Ferenc József-nevelőint.] 1884/85-1894/95. értes. c. kiadványokat. 88

Corsan-Avendano Gábor: A bpi kir. kat. főgimn. értes. Bp., 1883. - Szinnyei VIII:152. - B. Hírl. 1911. IV. 21. - Értesítők 4:B 130-40; 7:B 5437.

Lutter János (Bp., 1884. febr. 10.-Bp.?, 1944 u.): jogakadémiai tanár. - A bpi II. ker. kir. kat. gimn-ban éretts., 1902-05: a bpi tudegy. jogi karán végbizonyítványt szerzett, a hittud. és bölcs. karon több félévet hallg. 1906: jogi dr-rá avatták. 1908. IX: a M. Orsz. Levtárban fogalmazó gyakornok, 1909. I: s-fogalmazó, XI: az egri érs. jogakad. rk. tanára. 1914: a nagyváradi kir. jogakad. m. alkotm. és jogtört. és egyházjog ny. rk. tanára, 1917. I. 2: az egri érs. jogakad. ny. r. tanára. 1917: a bpi tudegy. jogi kara az egyhjog mtanárává képesítette. 1921-36(?): a M. Külügyi Társaság ig-ja, 1938(?)-44: egyik aleln. és végrehajtó biz. tagja. - M: A desponsatio mint házasságkötés. Bp., 1910. (Klny. Hittud. Folyóir.) - Az egyh. büntetőjog az apostoli kortól Nagy Konstantinig. Uo., 1910. (Klny. Religio) - Az egyh. büntetőjog tört. és jelen állása. 1. köt. A tört. fejlődés az ap. kortól Gratianig. Uo., 1913. - A szt koronával való koronázás alkotmányjogi jelentősége. Nagyvárad, 1917. - A kánonjogi kódex létrejötte, jelentősége és jellemzése. Bp., 1918. (Klny. Religio) - Sketch of Hungary's Constitutional Past and Present. London, 1935. - Álneve: Amadé (napilapokban). T.E.

M. társad. lex. 1930:354. - Révai XXI:653. - Eckhart 1936:667. - Ki kicsoda? 1936:515. - Gulyás XVII:1295.

Lutter Nándor Ferdinánd, Angyali Üdvözletről nev., Piar (Bér, Nógrád vm., 1820. szept. 3.-Bp., 1891. dec. 30.): tanár, székesfővárosi tankerületi főigazgató. - A Léván végzett 6 gimn. o. után 1836. IX. 14: lépett a r-be, 1837: Privigyén tanító, 1838: Podolinban gimn. tanár, Nyitrán teol-t tanult, 1842. VII. 26: ünn. fog-at tett, 1845. VIII. 2: pappá szent. 1847: tanár a budai gimn-ban. 1848. IV: a rend átalakítására szervezett 3 tagú ideigl. választmány tagja, Eötvös József br. min. szakértője, nemzetőr. 1849 elején a Budára bevonuló osztrákok III. 13: a tanítástól eltiltották, ezután honvédtüzér(ek tábori lelkésze?) a szabharcban. Büntetésből nem taníthatott, 1849: a Szmrecsányi családnál nev. 1852: tanár a selmecbányai, 1858: ig. a pesti, 1861: a budai gimn-ban, 1864: rendi kormányzótan., 1867: a budai tanker. h. vez-je, 1868: r. kormánysegéd, 1884-91: a bpi tanker. főig-ja. - 1859. XII. 16: a MTA l. tagja, 1867: az Orsz. Középisk. Tanáregyes. egyik megalapítója és első elnöke, 1875: az Orsz. Közokt. Tanács tagja. Az Eötvös József br., min. által tervezett egységes középisk. megvalósítása érdekében írta Középtanodai tanügyünk (Pest, 1866) c. kv-ét; az 1868. évi népokt. törv. alapján létesített új népisk-k számára 1870: írta hivatalos számtantanítási tanítói kézikv-ét; részt vett a középisk. mat. tanterv kidolgozásában. Úttörő jelentőségűek a modern hazai középisk. tananyagának kialakításában korszerű didaktikai elvek alapján készített mat. tankv-sorozatai. Sokáig használták logaritmuskv-ét is. - Fm: A mo-i kat. gimn-ok jövendő szervezésére vonatkozó javaslat. Buda, 1862. - Középtanodai tanügyünk. Pest, 1866. - Ötszámjegyű sorszámi és szögmértani táblák. 14. kiad. Bp., (1908) - 1882-88: szerk. a Közoktatás c. lapot. 88

EME X:352. - Schem. Piar. 1874:40. - Szinnyei VIII:148. - MTA tagjai 1975:177. - Viczián 1995:178. (1022.) - Gulyás XVII:1296. - Koltai 1998:240. - Zakar 1999:141.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.