🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lukinich
következő 🡲

Lukinich Ferenc (Mezőkövesd?, Borsod vm., 1900. márc. 17.-1963?): tanár, karnagy. - Mezőkövesden több isk-ban is zenetanár. 1946: megalakította a Matyó Gyermekkórust, s gyermek fúvószenekart, kamarakórust és kiszenekart is szervezett. A kottákat a szükséges példányban és a hangszeres átiratokat maga írta. →Losonczy Gyula távollétében a →Matyó Dalárda vez-je. **

Peti Imréné Losonczy Mária közlése

Lukinich Imre (Varjas, Temes vm., 1880. ápr. 4.-Bp., 1950. máj. 16.): történetíró, egyetemi tanár. - 1894. VII. 27: a piar. r-be lépett, 1896. V. 27: egyszerű fog-at tett, de 1899: elhagyta a r-et. 1898-1902: a kolozsvári egy. tört-lat. szakos hallg-ja, 1903. IX. 29: tanári okl-et szerzett. 1902: a székelyudvarhelyi főgimn., 1904: a dési áll. főgimn., 1912. IX: a bpi VIII., majd a III. ker. főgimn. tanára. 1909: a kolozsvári egy. Erdély tört-éből, 1914: a bpi egy. az erdélyi nemz. fejedség tört-éből mtanárrá képesítette. 1914. VII-1916. VI: Montenegróban és a görzi hídfőnél harcolt mint főhadnagy. 1918. III. 13: a pozsonyi Erzsébet Egy. egyetemes tört. ny. r. tanára. Az egy-mel 1919: Bp-re menekült, s ott annak 1920/21: rektora, 1921/22: prorektora. Az egy. kvtára Pozsonyban maradt, ezért azt ~ Bpen újrateremtette, az egy. menzájához és koll-ához hasonlóan, melyben 150 hallg. kapott részben v. egészen ingyenes ebédet, ill. 60 ffi és 30 nőhallg. szállást, főként menekült diákok. 1923. II. 5: az OL, 1924: a M. Nemz. Múz. OSZK-a ig-ja, 1925: a Pécsre telepített Erzsébet Egy. ny. r. tanára. 1929. I. 24-1949: nyugdíjazásáig a bpi egy. K-Eu. tört. ny. r. tanára és tanszékvez-je; 1945. III-1947: a bölcs. kar prodékánja. - 1919. X. 23: a MTA l., 1931. V. 15: r. tagja, 1935. V. 15-1946. VII. 24: és 1948. I. 12-1949. XI. 29: o-titkára, 1935. V. 16-1946. VII. 24: ig. tagja, 1949. XI. 29: tanácskozó tagja, 1921: a SZIA II. o. tagja. A M. Tört. Társ. 1916-18: és 1920-tól alelnök-főtitkára, a M. Heraldikai és Genealógiai Társ. és a M. Társad-tud. Társ. választmányi, a Lengyel Tud. Akad. külső, a Lengyel Tört. Társ. tb. tagja, a Lengyel-M. Társ. elnöke és a Fédération de Sociétés Historiques de l'Europe Orientale elnöke volt. - Erdély, a kuruc-kor és a lengy-m. kapcsolatok tört-ével foglalkozott. - M: II. Szilveszter p. Kolozsvár, 1902. - Az udvarhelyi vár tört. Uo., 1903. (Klny. Erdélyi Múz.) - Menander Protector tört. művének fennmaradt töredékei. Ford., bev. és jegyz. Brassó, 1905. (Kk. krónikások 4.) - Néhány külf. utazó Szolnok-Doboka vm-ben. György Zsigmonddal. Dés, 1905. - I. Rákóczi György és a lengy. kirság. Bp., 1906. (Ért-ek a társad-tud. köréből XXI. 4.) - A középfokú oktatás múltja és jelene Désen. Kőrösi Györggyel. Dés, 1907. - Keresdi br. Bethlen Ferenc 1601-1653. Bp., 1908. (Klny. Századok) - Bethlen Ferenc élete. Uo., 1908. - Dés város közélete a 18. sz. elején. Dés, 1908. - Bethlen István támadása 1636-ban. Bp., 1910. - Az erdélyi hódoltság és végvárai. Uo., 1912. - Az erdélyi fejed. cím kialakulása. Uo., 1913. - A M. Tört. Társ. tört. 1867-1917. Alapításának félszázados évford-jára. Uo., 1918. - Erdély ter. változásai a török hódítás korában 1541-1711. Uo., 1918. - Auer János: Ferdinánd naplója 1664. Uo., 1923. - A szatmári béke tört. és okirattára. Uo., 1925. - Az MTA és a m. tört. tud. Uo., 1926. - Mohácsi emlékkv. 1526. Szerk. Uo., 1926. - Nagyenyedi album. Szerk. Uo., 1926. - A bethleni gr. Bethlen család tört. Uo., 1927. - OSZK tud. kiadványai. 1. köt. Szerk. Uo., 1928. - M. tört. életrajzokban. Uo., 1929. - Les éditions des sources de l'histoire hongroise 1854-1930. Uo., 1931. - Hadifogoly m-ok tört. 1-2. köt. Szerk. többekkel. Uo., 1931. - Podmanini és Aszódi br. Podmaniczky-család tört-e. 1. köt. Szerk. Uo., 1931. - Az egy. alapításának tört. Pécs, 1933. - Stefan Báthory. Kraków, 1934. - A MTA történettud. biz-ának másolat- és kz-gyűjt-e. Bp., 1935. (Klny. Akad. Értes.) - Báthory István emlékezete. Uo., 1935. - Rákóczi emlékkv. 1-2. köt. Szerk. Uo., 1934. - II. Rákóczi Ferenc felségárulási perének tört. és okirattára. 1-2. köt. Közzétette, bev., jegyz. Uo., 1935. (Arch. Rákóczian XI-XII.) - La jeunesse d'Etienne Báthory. Cracovie, 1935. (Klny. Báthory-emlékkv.) - Bibliographie hongroise d'Etienne Báthory. Uo., 1935. (Klny. Báthory emlékkv.) - A Podmanini Podmaniczky-család okl-tára. Közzétette, családtört. bev. és jegyz. ellátta. 1. köt. 1351-1611. Bp., 1937-39. - A History of Hungary. London-Bp., 1937. - Dzieje Wegier. Bp., 1938. - A lengy. kérdés és a m. kormány 1914-1917. Uo., 1939. (lengy-ül és ném-ül is) - M. művelődéstört. 3. köt. Szerk. Uo., 1940. - Mátyás kir. emlékkv. 1-2. köt. Szerk. Uo., 1940. - Die siebenbürgische Frage. Többekkel. Uo., 1940. - Mo. tört. földr-a a Hunyadiak korában. 4. köt. Szerk. Uo., 1941. - Sorsdöntő csaták. 1-2. köt. Szerk. Markó Árpáddal. Uo., 1943. - Randbemerkungen zum rumänischen Sammelwerk „Siebenbürgen”. Hrsg. Uo., 1944. - Álneve és betűjegye a Századokban: -ch-e; dr. Dési Imre. T.E.

Szinnyei VIII:128. - SZIA tagajánl. 1921:5. - M. társad. lex. 1930:354. - Szabó 1940:643. - Ker. m. közél. alm. I:617. - Gulyás 1956:593. - MIL II:63. - MÉL II:103. - MTA tagjai 1975:103. - Gulyás XVII:1282.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.