🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lippay
következő 🡲

Lippay György, zombori, gr. (Pozsony, Pozsony vm., 1600. okt. 9.-Pozsony, 1666. jan. 30.): prímás-érsek. - L. Gáspár országbíró testvére. Pozsonyban, Bécsben és 1620: már mint egri knk. Grácban tanult, fölvette a 4 kisebb r-et, Pázmány ajánlásával 1621. X. 2: a CGH növ-e lett. 1625. II. 27: papként tért haza, Szempcen plnos, 1625. IV. 4: esztergomi knk., 1627: tornai főesp. és érsekújvári plnos, 1628. IX. 3: esztergomvári Szt Istvánról nev. prép. (Pray szerint [I:305] 1631: pécsi pp., de ezt a pécsi semat-ok nem közlik!) 1633. II. 1: veszprémi mpp., VIII. Orbán p. VI. 6: erősítette meg. 1635: kir. kancellár, 1637. V. 1: egri mpp. Jogot kapott az egri ppség egyh. javadalmainak adományozására, a nagyprép-ét kivéve, amit a kir. magának tartott. ~ kezdte meg a hazai ruszinok katolizálását. Egri ppi helynöke →Cziglédy Albert kisprép., zempléni esp. volt. 1642. XI. 19: esztergomi érs. X. Ince 1645. XII. 4: erősítette meg, a palliumot 1646. III. 12: nyerte el. A Lósi-alapítványt 15 ezer Ft-tal kiegészítve 1649. VII. 31: megalapította a nagyszombati egy. jogi karát, amit 1667. I. 17: nyitottak meg. Célja a prot-ok visszatérítése az Egyh-ba, hiszen az esztergomi egyhm-ben 1650 k. kb. 220 r.k. pléb. volt a kb. 1000 prot-sal szemben. Főként a csallóközi mezővárosokból és falvakból elűzte a prot. lelkészeket, helyükre jezsuitákat küldött, megtiltotta a nem kat-ok birtokszerzési jogát, s azt, hogy kat. nő prot. felesége legyen, ha az nem tért át. Nagyszombatban 1648. IX. 14: zsin-ot tartott, melyen a m. egyh. rend befogadta a JT-ot, s mely a m. papképzés kiterjesztésére életre hívta a nagyszombati generális szem-ot, melyet 1649. VIII. 29: nyitottak meg. Körmöcbányán ferences ktort alapított, letelepítette a JT-ot Besztercebányán, Szakolcán, Selmecbányán, 80 ezer Ft-os alapítványával létrehozta Trencsénben a jezsuita koll-ot. 1658. VI. 2: egyhm. zsin-ot tartott. 1659. VII. 31: a prot-sá lett Rozsnyóra jezsuitákat telepített, 5 ezer Ft-ot adott s évenkénti támogatást ígért nekik. Kb. 200 ezer Ft-ot költött Érsekújvár erődítésére. - 1642: pozsonyi kvtárába 3300 aranyért megszerezte a bécsi Fugger-kvtárat. Később az egészet Nagyszombatba vitette. 1674-ből fennmaradt katalógusa 3032 kötetet, kb. fele-fele arányban vallásos és világi anyagot tartalmaz. Az érsség visszaköltözésekor szétszórtan beolvadt az →Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárba, de a Fugger-könyvek könnyen fölismerhetők jellegzetes fehér kötésükről, rajtuk Fugger-ex libris 1586-os évszámmal és ~ címere. - M: Theatrum Philosophi. Grác, 1621. - S. Ladislaus rex. Bécs, 1653. - Rituale Strigoniense. Nagyszombat, 1656. - De dignitate et péuritate sacerdotum. Az 1629. nagyszombati zsin-on tartott ért. (Péterffy: Sacra concilia R. Hungariae. Pozsony, 1741) - Pázmány, ~ és Eszterházy levelezése I. Rákóczi Györggyel. Közli: Beke Antal. (Történeti Tár, 1881-82) - Magyar levelei 1644-től. (Győri tört. és rég. füzetek. II. 1863:184.) - Utóda 1637. V. 22: Veszprémben és 1642. IX. 21: Egerben Jakusich György br., Esztergomban 1666. I. 15: Szelepcsényi György; a kir. kancellárságban 1642: Bosnyák István. 88

Mendlik 1864:28. (59.) (1642-66: érs.), 50. (65.) (s.v. Lippai; 1633: veszprémi pp.), 99. (1637-42: egri pp.) - Gams 1873:387. (1633. II. 11-1637: veszprémi pp.), 368. (1637. V. 1-1642. XI. 18: egri pp.), 380. (1642-†1666. I. 2: esztergomi érs.) - Koncz 1892:157. - Zelliger 1893:293. (1631: pécsi pp. is!) - Pallas XI:551. (1631: pécsi pp. is!) - Szinnyei VII:1258. (†Nagyszombat; 1631: pécsi pp. is!) - Fraknói 1895:543. - Kollányi 1900:230. - Eubel IV:366. (1633. VI. 6: veszprémi pp.), 73. (1637: egri pp.), 323. (1645. XII. 4: esztergomi érs.) - Veress II:26. - Chobot II:994. - Schem. Vesp. 1975:30. (*Bécs; 1631: pécsi pp., pécsi semat-ok nem említik!) - Bedy 1938:431. - Sugár 1984:309. (*Bécs, 1631: pécsi pp.!; Arck., aláírása) - Pfeiffer 1987:55. (1631: pécsi pp.!) - Csapodi-Tóth-Vértesy 1987:103.

Lippay János, zombori, SJ (Pozsony, Pozsony vm., 1606. nov. 1.-Trencsén, 1666. jún. 12.): egyetemi tanár. - L. György esztergomi érs. öccse, apja a legfőbb bíróság elnöke. Tanulm-ait a bécsi ill. pozsonyi isk-kban végezte. Leobenben 1624. X. 7: lépett a JT-ba, ahol novíc. 1626-28: Grácban fil-t tanult, 1629-30: Győrött, 1631: Nagyszombatban a grammatika oktatója, 1632-35: teol-t tanult, majd a héb. nyelv tanára. Grácban 1635. IV. 7: pappá szent. 1636: Komáromban ünn. fog-at tett. 1638-41: a koll. rektora Győrött. Utolsó fog-át 1643. II. 2: Nagyszombatban tette. 1642: Bécsben pref. és a héb. nyelv tanára, 1646: Nagyszombatban h. rektor, 1647: Szakolcán és 1649: Trencsénben elöljáró, 1653: Nagyszombatban a nemes ifjak koll-ának ig., 1654: Ungvárt házfőn., 1659-66: az érs. udvarban élt Pozsonyban. Az akkor már híres reneszánsz díszkert fölkeltette érdeklődését a bontanika, a kertészeti irod. iránt. - ~ írta az első m. nyelvű kertészeti szakkv-et (Posoni Kert). A kv. másoktól csak kritikával vesz át adatokat. Ábrái kerti kapukat, sövények alakítását, virágágyak rajzát és útvesztő tervét mutatják. Kerttechnikai, talajjavítási, öntözési, trágyázási, növényvédelmi tanácsokon kívül a kert tervezésével is külön foglalkozik, pl. a célszerű tájolással, a terep kiválasztásával és alakításával. Hangsúlyozza a tervezés szükségességét, valamint a területnek jellegzetes négyzetes, táblás felosztását, a reneszánsz kerttervezés legfőbb elvét. A gyümölcsös kertek kialakításáról szóló 3. rész néhány részletében is foglalkozik kerti kérdésekkel, pl. az alakfákkal kapcsolatban, melyek előzményei az antik irod-ban az ifj. Plinius leveleiben is felbukkannak (opus topiarium). Tisztában volt a hazai adottságokkal, hangsúlyozta a növény és környezete kölcsönhatásának fontosságát. - M: Calendarium Oeconomicum Perpetuum... Nagyszombat, 1662. (új kiad. Lőcse, 1674; Kassa, 1751) - Posoni kert. Kiben minden kerti Munkák, Rendelések Virágokkal, Veteményekkel, Fákkal, Gyümölcsökkel és Kerti Csömötékkel... találtatnak. Nagyszombat, 1664. (1. kv. Virágos kert. 2. kv. Veteményes kert. Bécs, 1664) - Gyümölczös kert. Bécs, 1667. (új kiad. Győr, 1753) **-S.J.

Szinnyei VII:1260. - Cat. SJ Au. II:660. - Bpi Szle 1915:161. (Takáts Sándor: Kertjeink a XVII. sz. első felében) - Gombocz Endre: A m. botanika tört. A m. flóra kutatói. Bp., 1936. - Termtud. Közl. 1938:664. (Rapaics Raymund: A Pozsonyi Kert) - Magyar kertek. A kertműv. Mo-on. Bp., 1940:55. - Kertészeti és Szőlészeti Főisk. Évkv. 1961. Gödöllő, 1961. (Somos András: ~, a m. kertészeti irod. megteremtője) - Kertészet és Szőlészet 1964:24. sz. (Geday Gusztáv: Háromszáz éves a „Posoni kert”) - Vigilia 1965:510. (Vértesy Miklós: Az első m. kertészeti szakkv.) - Stirling 1996.

Lippay Lajos (Magyarszőgyén, Esztergom vm., 1897. szept. 27.-Esztergom, 1949. márc. 8.): kanonok. - A gimn-ot Esztergomban végezte. 2 é. teol. Innsbruckban, majd 1918: a CGH növ-e. 1923. VII. 28: Rómában pappá szent., teol. dr. 1925: hazatért, Balassagyarmaton kp. 1926: Bpen a Sophianum hittanára, 1928: a Szt Imre Koll. pref-a. 1930: a →jeruzsálemi magyar zarándokház vicerektora. 1932: az esztergomi szem. pref-a és dogmatanára. 1939: egyhm. cenzor. 1941: Balassagyarmat plnosa. 1944: az egyhm. K-i részeinek érs. biztosa. 1945: az érsekvadkerti tanker. el. iskoláinak felügy-je. 1946: knk. - M: A pápaság a világ tükrében. Összeáll. Enrico Rosa. M-ra átdolg. Bp., 1929. - Küzdelmekben az igazság felé. Szt Ágoston bölcselete. Uo., 1930. - Krisztus szülőföldjén (Palesztina). Uo., 1933. (Dom kat. kv-ek 1.) - A K-i egyh-ak. Uo., 1934. (Szt István kv-ek 111.) - A protestantizmus. Uo., 1935. (uaz 121-122.) - Ünnepi beszéd Szt Adalbertről. Esztergom, 1935. - A titokzatos K-en. Bp., 1937. - Az ősegyh. hite. Esztergom, 1938. - Esztergomi utikv. Leopold Antallal. Uo., 1938. - A m. Vatikán. Hgprím. palota. Ker. Múz. képtára, gobelin és régiség gyűjt-e. Uo., 1938. - Szerk. Just Bélával és Nyisztor Zoltánnal 1937-től a M. kat. írók kv-ei sorozatot. - Esztergomban 1934. IX. 15-1944. X. 15: a M. Sion fel. szerk-je és kiadója, Miskolcon 1940. III-1943. II: a Keleti Egyház szerk. biz. tagja. 88

Schem. Strig. 1936:196; 1947:244. - Ker. m. közél. alm. I:606. - KB 1950:113. - Beke 1989:69. Arck. - Gulyás XVII:1083. - Viczián 1995:178. (900, 1163.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.