🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lambeth-konferencia
következő 🡲

Lambeth-konferencia: az anglikán nemzeti egyházak püspökeinek időszakos konzultációja (→anglikán egyház). - A canterburyi érs-ek londoni rezidenciáján, a Lambeth Palotában általában tízévenként tartják, időszerű egyházszervezeti, teol., liturgikus, missziós, sőt társad. és pol. kérdések megvitatására, ajánlás jellegű közös álláspont kialakítására. A ~k határozatairól közös közleményt adnak ki, melyek az Anglikán Közösséghez (Anglican Community) tartozó egyh-akban csak akkor kötelezőek, ha az egymástól független nemzeti egyh-akban zsinat megerősíti. A ~k célja az irányító közp-ot nélkülöző, 1997: 37 autonóm egyh-at és 600-nál több pp-öt számláló anglikán társegyházak működésének összehangolása. - Az 1. ~t 1867: tartották a kanadai anglikán tartományi zsinat kezdeményezésére (1865), főleg J. Colenso pp. bibliakritikai munkássága és a liberális teol. áramlatok ellensúlyozására. Időszerűvé tette egy pán-anglikán tanácskozás létrejöttét az ang. gyarmatokon eredetileg alakult anglikán (episzkopális) közösségek fokozatos önállóvá válásának folyamata is. Az akkori angliai és USA-beli pp-ök egy részének, akik ellenezték tantételek meghatározására hívatott gyűlés tartását, tartózkodása, sőt tiltakozása (majd távolmaradása) miatt a ~t tanácskozó jelleggel hívta össze C. T. Longley canterburyi érs. mint a legnagyobb tekintélyű, „primus inter pares” anglikán egyházfő. - A későbbiekben a részvétel egyre általánosabbá vált, beleértve az amerikai episzkopális egyh-ak pp-eit is, és a ~k jelentősen hozzájárultak az anglikánok belső egységének erősödéséhez. 1897-től állandó ügyvivőként egy Tanácskozó Testület, 1948-tól a missziókkal foglalkozó Tanácsadó Testület segítette a ~k előkészítését. Mivel felmerült az igény egy folyamatos működésű és nemcsak pp-ökből álló pán-anglikán intézmény létrehozására, 1968: a két testületet összevonták Anglikán Konzultatív Tanács néven, azzal a feladattal, hogy a ~k ülései közötti időszakokat áthidalva javaslataival támogassa a tagegyházakat. - A ~k által tárgyalt főbb témakörök: 1878: a pp-szentelés kérdése, 1888: a közös hitelvek meghatározása (→Lambeth Quadrilateral), 1920: a ker. egység, 1930: a hitelvek kérdése, a fajelmélet elítélése, 1948: egyh. a modern világban, a házasság, 1958: a Biblia tekintélye, a béke kérdései, a család a mai társad-ban, a családtervezés korlátozott engedélyezése, 1968: egyh. megújulás, egyh. szolgálat, ker. egység, dialógus más világnézetűekkel, segítségnyújtás a fejlődő országoknak, 1998: humanizmus, az igehirdetés kérdései, a hit helye a pluralista világban, ökumenizmus. - A ~knak kezdettől kitűzött céljai közé tartozott a kerség egységének előmozdítása, mely minden összejövetel tárgykörében szerepelt; kezdetben különösen erős volt a görögkeleti egyh-akhoz való közeledési szándék. Mindezzel jelentős hatást fejtettek ki általában az ökumenikus mozgalom fejlődésére és a ker. egyh-ak közti közeledésre (1920: Appeal to all Christian People). Kapcsolatokat ápolnak a kat. egyh-zal, az ortodoxokkal és a különféle prot. egyházakkal, bár a kat. egyh-zal és az ortodoxokkal való viszony elhidegülésére, sőt az Anglikán Közösségen belüli feszültségekre vezetett 1992: a nők pappászentelésének engedélyezése, az 1978. és 1988. évi ~ ajánlásai alapján. A 10. ~ (1968) óta megfigyelőként más ker. egyh-ak küldöttei és nem ppi rangú anglikán konzulensek is részt vesznek a tanácskozásokon. A skandináv és balti ev. pp-ök egyezmény alapján rendszeres részvevők. - A ~ példájára prot. egyházcsop-ok (1875/1921: ref-ok, 1905: bapt-k, 1923: ev-ok) saját tagegyházaik számára világszervezeteket, ill. eltérő hitelvű prot. egyh-ak együttes fórumokat hoztak létre (1938/48: →Egyházak Világtanácsa). N.D.

LThK VII:760; 1993. VI:619. - NCE VIII:244; XVI:245. - ÚE 1998. VIII. 2.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.