🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > kun Miatyánk
következő 🡲

kun Miatyánk: magyarországi kun nyelvemlék (→kunok). - Csaknem teljes szövege 2 forrásból, a →Kun kódexből (Codex Cumanicus, CC), ill. Mo-on a debreceni koll-ban és a kunszentmiklósi levtárban őrzött 18. sz. példányból ismert. Korábban Nánásy János Kiskun ker. táblabíró rendeletére a fülöpszállási isk-ban is oktatták, s 1948-ig a kunsági isk-kban is tanították. 1744-45: a kun nyelvet utolsóként még beszélő Varró István Bécsben lediktálta a ~ már erősen torzult szövegét a felvidéki születésű Kollár Ádám István (1718-83) történetírónak, levtárosnak, a K-i nyelveket ismerő kvtárig-nak, aki 1771: Herpay Mihály kiskun kapitánytól is kapott egy újabb változatot. - A ~ felbukkanása eu. tudósok érdeklődését is fölkeltette, elsőnek a ném. Thunmann a kunokról írt művében publikálta is a Kollár által lejegyzett ~ mindkét változatát. A ~ szövegével foglalkozott →Pray György és Cornides Dávid (1732-82) történetíró, →Jerney János utazó és Gyárfás István Jászkun kerületi törv-széki ülnök. Pray, Jerney és Gyárfás elutasították a kunok kipcsak-török eredetét. Velük ellentétben ezt hangsúlyozta s a nyelvemléket kipcsak-tatár szövegként jellemezte: Thunmann, A. L. Schlözer, J. Eichhorn, F. Adelung, H. J. Klaproth, J. Hammer-Purgstall. - Thunmann volt az első kutató, aki a ~ néhány szavát a török nyelv segítségével „megfejtette”. Jerney János közreadta (Jerney J. keleti utazása, Pest, 1851) a 18. sz: lejegyzett szövegeket (számos változat később vált ismertté), s a ~ szövegét, felülvizsgálva korábbi álláspontját, tatárnak minősítette. - Vámbéry Ármin (1832-1913) turkológus szerint (Nyelvtud. Közlemények 9. köt.) a ~ olyan nyelvi kuriózum, melynek sem nyelvészeti, sem történeti fontossága nincs. A szöveget ő is török-tatár jellegűnek tartotta, mert azt szerinte egy krími tatár készítette Mo-on az oszmán-török hódoltság idején. A műveletlen tatár nagyon gyatra ford-t publikált, s az elvont tartalmú szövegrészt egyszerűen kihagyta. Sommás megállapítása számos kérdést hagyott válasz nélkül: pl. egy muszlim tatárnak mi érdeke fűződött ahhoz, hogy a Pater nostert kunra fordítsa, méghozzá prot. változatban. - Németh Gyula és Mészáros Gyula is foglalkozott a ~ szövegével. - A Kun kódexben fölfedezett Miatyánk szövegének összevetése a magyar változatokkal, Kollár Ádám István, ill. Mándoki Kongur István rekonstruált szövegével, cáfolja Vámbéryt. A mo-i szöveg magyarul-latinul tudó, de még a kun nyelvet is ismerő személy(ek) munkája. Bár a két változat között az időbeli távolság 150-200 év s a földr. távolság 1500 km, az azonosság nagyfokú. Kuun Géza Codex Cumanicus c. művében foglalkozott a szöveggel, s a ~ot határozottan mo-i kun nyelvemléknek tartotta. Az általa elvégzett szövegmagyarázatok és szófejtések jelentős része időtállónak bizonyult.  F.I.T.

A Kun kódexben fölfedezett Miatyánk szövegének összevetése a magyar változatokkal, Kollár Ádám István, ill. Mándoki Kongur István rekonstruált szövegével:

A források rövidítése: CC = Codex Cumanicus, KÁI = Kollár Ádám István, MKI = Mándoki Kongur István

A fonetikai jelek magyar megfelelői:

ï = mély hangú i, mely korábban megvolt a magyarban is. Pl: a szirt szóban, melynek többes száma Csokonainál még szirtok, ma szirtek.

ä = zárt  e, melyet helyesírásunk nem jelöl, de a dunántúli tájszólások ejtik, s az őző nyelvjárásban ö lett belőle. Pl. hegyes (ceruza), högyös; hegyes (terület), högyes.

x = kh, pl. technika, árokhoz

s = sz (CC-ban és MKI-nál)

 (š) = s (CC-ban)

  (č) = cs

j (hacsekkal) = dj, melyből d, ill. gy fejlődött (MKI-nál)

y  = j (CC-ban és MKI-nál)

q  = hátul ejtett k

  =  gh

 = ny

 lat.

                     Pater noster, qui es in coelis

m.

Miatyánk, ki vagy  a mennyekben

CC

Atamïz kim kökte sen

Atyánk, ki (az) égben vagy

KÁI

Bezén attamaz kenze kikte

Mi Atyánk, ki vagy (az) égben

MKI

Bizi atamïz kim-sin kökte

Mi Atyánk, ki vagy (az) égben

lat.

                      Sanctificetur nomen tuum

m.

Szenteltessék meg a te neved

CC

alïlï bolsun seni atïn

megszentelt legyen (a) te neved

KÁI

szenlészen szenádon

szent lészen (a) te neved

MKI

sentlensin seni adïn

szenteltessék meg (a) te neved

lat.

Adveniat regnum tuum

m.

Jöjjön el a te országod

CC

kelsin seni xanlïxïn

Jöjjön el (a) te országod/kánságod

KÁI

-

-

MKI

-

-

lat.

Fiat voluntas tua

m.

Legyen meg a te akaratod

CC

bolsun seni tilemegi

(meg a) te akaratod

KÁI

dösön szen küklön

történjen (meg a) te akaratod

MKI

dösön sen(i) könlü

történjen (meg a) te akaratod

lat.

Sicut in coelo et in terra

m.

Mint a mennyben, úgy a földön is

CC

neik kim köktä alley yerda

mint (az) égben, úgy (a) földön (is)

KÁI

nitziégen gerda ali kékte

mint (az) égben, úgy (a) földön (is)

MKI

neik kim jerda allay kökte

mint (az) égben, úgy (a) földön (is)

lat.

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie

m.

mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma

CC

kündegi ötmäkimizni bizgä bugün bergil

mindennapi kenyerünket nekünk ma add (meg)

KÁI

bezén ako mozne oknémezne bergézge pitbütörg küngön

mi kenyerünket kenyerünket  add (meg) nekünk mindennap

MKI

bizi ekmegimizni ber bizge büt-bütün künde

mi kenyerünket add (meg) nekünk mindennap

lat.

Et dimitte nobis debita nostra

m.

és bocsásd meg a mi vétkeinket

CC

daï yazuklarïmïzni bizgä boatqïl

és bűneinket nekünk bocsásd meg

KÁI

il bézen méne mezne

és (a) mi bűneinket bocsásd meg

MKI

ilt bizi minimizni

és (a) mi bűneinket bocsásd meg

lat.

Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris

m.

miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek

CC

neik biz boatïr-biz bizgä yaman etxenlergä

miképpen mi megbocsátunk az ellenünk jövőknek

KÁI

heszembezde jermezbezge utrogergenge

miképpen mi megbocsátunk az ellenünk jövőknek

MKI

neik kim biz de iyermiz bizge ötrü kelgenge

miképpen mi megbocsátunk az ellenünk jövőknek

lat.

Et ne nos inducas intentationem

m.

és ne vigy minket kísértésbe

CC

da ï yekni sïnamaqïna bizni küvürmägil

és senki ne tegyen bennünket próbára (a) gonosszal/rosszal

KÁI

iltme bezne olgya nanga

és ne forduljon elő bennünk  gonoszság/rosszaság

MKI

iltme bizni ol jamanga

és ne forduljon elő bennünk (a) gonoszság/rossz

lat.

Sed libera nos a malo

m.

de szabadíts meg minket a gonosztól

CC

basa bara yamandan qutxarïl

de a gonosztól/rossztól szabadíts meg

KÁI

kútkor bezne algya manna

szabadíts meg a gonosztól/rossztól

MKI

qutqar bizni ol jamannan

szabadíts meg a gonosztól/rossztól

lat.

Quia tuum est regnum et potestas et gloria in saecula, amen.

m.

mert tiéd az ország a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen.

CC

-

-

KÁI

szen borszony boka csalli botson igyi tengere-ammen

te vagy ez az erős, ez az igazságos, jó Isten, amen.

MKI

sen barsï bu küli bu in iygi teri-amen

te vagy ez az erős, ez az igazságos, jó Isten, amen.