🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > katedra
következő 🡲

katedra (gör., lat. cathedra): tanítói szék. - Az ókori uralkodók, bírák, tanítók és hivatalnokok hatalmuk gyakorlásakor az e célra fölállított, rendszerint karfával és háttámlával ellátott széken ültek. Az uralkodók széke volt a trónus, a bíráké a bírói szék, a tanítóké a ~. A széknek és a rajta ülésnek szimbolikus jelentése volt. A rajta ülő rangfokozatát a szék magasságával és ékességével tették láthatóvá. Így a ~ szemmel láthatóan különbözött a trónustól. - Az egész művelt világ e szokását a zsidóság is átvette: a trónus Istené (→Isten trónja), a ~ Mózesé (→Mózes széke). - Az ősegyh-ban a pp. közösségének tanítója és bírája is volt, ezért ha prédikált v. igazságot szolgáltatott, külön székbe ült, mely kezdetben egyszerű, vászonkendővel leterített, mozgatható ~ volt, s az apszis falánál a papság padjai között állították föl. Csak a törv-esen beiktatott pp. ülhetett e ~ra, ezért e szék az apostoli jogfolytonosság jelképe, s így tisztelet tárgya volt. Jeruzsálemben ezért őrizték Szt Jakab, Antiochiában, majd Rómában Szt Péter ppi székét. - A 4. sz: a pp-ök áll. hivatalnokká léptek elő, s a ~ból a hivatalnoknak járó trónus lett, mely alá →pódiumot, föléje →baldachint építettek. A pp-szentelést lezáró aktus, a ~ba ültetés →intronizáció lett. Maximinus ravennai pp. 6. sz. elefántcsont ~ja mutatja, hogy milyen ékesek lehettek ezek a trónusok. - Vsz. 1000 k., amikor a főoltárt az apszis falához építették, a ~t a tp. tengelyéből elmozdítva oldalt állították fel. A köv. lépés az volt, amikor a ~t jogszabály az evang. oldalán, 3 lépcsős pódiumon, mozdíthatatlan trónusként határozta meg, kárpitjául és baldachinként selymet írt elő. - Rómában már a 3. sz: megünnepelték a p. trónfoglalásának évfordulóját (natalis episcopi, 'a pp. születésnapja'). Hamarosan külön ünnepet kapott II. 22: →Péter székfoglalása, Cathedra Petri. A Szt Péter-baz. apszisában barokk foglalatban őrzött Szt Péter ~ja valójában egy Kopasz Károly számára készített s a p-nak ajándékozott kir. trónus, melybe beleépítették annak az egyszerű tölgyfaszéknek darabjait, melyet a hagyomány Szt Péter ~jának tart. - A 6. sz: a ppi tp-ot ecclesia cathedralisnak, 'székesegyház'-nak nevezték. Az I. vat. zsin. az óker. kor szimbolikájára alapozva így írja körül a p. legfelső tanító tekintélyének gyakorlását: ex cathedra sua Romana loquitur, 'római székéről beszél' (D 1839). - Több római katakombában látható a tufakőből faragott ~, melyet korábban ppi v. gyóntatószéknek véltek. Valójában azonban (keskeny mérete utal erre) a halotti torra meghívott halott jelképes helye volt. - A II. vat. zsin. utáni lit. előírás szerint a pp. ~jának és a papi széknek „világosan fölismerhetővé kell tennie, hogy ki a közösség elöljárója és ki vezeti az imádságot”. **

LThK VI:66. - Onasch 1981:64. - KEK 1184.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.