🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kollonics
következő 🡲

Kollonics Lipót, Kollonich, Kollonitz, kollegrádi, gr. (Komárom, Komárom vm., 1631. okt. 26.-Bécs, 1707. jan. 20.): prímás-érsek. - Atyja a komáromi vár parancsnoka volt. Anyja kérésére telepítette II. Ferdinánd Komáromba a jezsuitákat. ~ 1645: a bécsi egy-en kezdett tanulni. 1650: máltai lovag, 1651. I: Máltára ment, s részt vett a candiai tengeri csatában. 1657: visszatért, s Mailbergben (Alsó-Au.) a lovagok parancsnoka lett. 1659: meg akarták mérgezni. Elhagyta a katonai pályát, s papnak jelentkezett. Még Bécsben teol., amikor I. Lipót 1666. IX. 24: nyitrai pp-ké nevezte ki. 1668. II. 25: pappá szent., IX. Kelemen p. IV. 30: hagyta jóvá ppi kinevezését. Áthelyezve 1670. VI-1685: Bécsújhely mpp-e. 1672: a m. kir. kamara elnöke. A türelmetlen ellenreformáció fő képviselője, 1673-74: a prot. papokat elítélő pozsonyi bíróság tagja. 1679: a pestis idején kitűnt a segítségnyújtásban. 1683: Bécs ostroma alatt élelemmel sietett az ostromlottak segítségére. Ápolta a sebesülteket, s az elhagyott török táborból 500 ker. gyermeket vett magához. 1685. III. 21-1695. VII. 17: győri pp., 1691-95: ap. adm., 1686: bíb. 1688: megbízták a visszafoglalt m. ter-ek berendezkedésének megtervezésével, amit 1688. VII. 29: adott át I. Lipótnak. Ebben Mo-ot a rendiség eltörlésével s a magyarság visszaszorításával, a ném-ek betelepítésével, a nemesség megadóztatásával az örökös tart-okhoz hasonlóvá akarta tenni (→Kollonics országszervezési terve). Az →apostoli királyság eszméjének ápolója és fejlesztője a központosító hatalom érdekében. 1689. VI. 18-1695: kalocsai érs. Csak meglátogatta a székvárosát, ez alkalomra rendbehozatta a várkpnát. 1692: miniszter, a bécsi udvari kamara elnöke. 1695. VII. 14: esztergomi érs. Törv-einket sértő intézkedéseivel és a gyenge akaratú I. Lipót m-ellenes befolyásolásával egyik fő kiváltója volt a kuruc fölkelésnek és Rákóczi szabharcának. A ~ elnökletével folyt tárgyalások eredménye lett az 1703. VI. 15-i kir. rendelet a főpapok végrendelkezéséről: ezután hagyatékuk 1/3-áról szabadon rendelkezhetnek, 1/3-a a kincstáré, 1/3-át csak a tp-ok-ra, pléb-kra v. papnevelőkre hagyhatják; széküresedéskor a javadalmak jövedelmének fele az egyh-é, fele a kincstáré. - Erdélyben 20 ezer gör. kat-t vitt át a róm. rítusba. Eperjesen és Pozsonyban megtelepítette a jezsuitákat, Nagyszombatban nyomdát alapított. Országszerte tp-okat, isk-kat, kórházakat és szegényházakat építtetett. 1700. XII. 3: utódlási joggal spp-e Keresztély Ágost hg. Pozsonyban, az általa alapított jezsuita tp-ban temették el. - M: Unbestürzte Freude. Írta A. Sarasa SJ. Ford. Nagyszombat, 1679. - Augustana et Antiaugustana confessio. H.n., 1681. - Forma Processus Judicii Criminalis Regi Hung. Josepho I. dicata. Uo., 1687. - Annus Coelestis. Írta Nádasi Ioannes. Kiad. Uo., 1687. - Das Einrichtungswerk des Königreichs Ungarn. Emlékirat 1688. VII. 29: az orsz. közig-ának átalakításáról. - A Dücsöséges Örök Mindenható S. Háromság. Írta Nagy Moses. Kiad. Uo., 1700. - Utóda Nyitrán 1670. VI: Pálffy Tamás, Bécsújhelyt 1686. I. 19: Christophorus de Rojas Spinola, Győrött 1696. I. 19: Keresztély Ágost, Kalocsán 1696. IV. 9: Széchenyi Pál, Esztergomban 1707. I. 21: Keresztély Ágost. 88

Mendlik 1864:28. (62.) (1695-1707: esztergomi érs.), 56. (49.) (s.v. Kollonich; 1666-69: nyitrai pp.), 70. (1685-95: győri pp.), 79. (s.v. Kollonich; 1691-95: kalocsai érs.) - Gams 1873:376. (53.) (1666-1670. VI: nyitrai pp.), 322. (19.) (s.v. Kollonitsch; 1670. VI-1685: bécsújhelyi pp.), 374. (s.v. Kollonich; 1685-91: győri pp., 1691-95: adm.), 372. (1691-95: kalocsai érs.), 381. (1695. VII. 14-†1707. I. 20: esztergomi érs.) - Iványi István: ~ bíb. országszervező munkája. Szabadka, 1888. - Maurer, Joseph: Cardinal Leopold Graf Kollonitsch, Primas von Ungarn. Innsbruck, 1888. Arck. - Zelliger 1893:254. - Pallas X:685. - Fraknói 1895:409. - Szinnyei VI:773. - Winkler 1929:59. (s.v. Kollonitz) - Bedy 1938:440. - MÉL I:953. - Schem. Jaur. 1968:55.

Kollonics Zsigmond Lipót, kollográdi, 1716-tól hg. (Pozsony, Pozsony vm., 1676. máj. 30.-Bécs, 1751. ápr. 12.): bíboros érsek. - K. Lipót esztergomi érs. unokaöccse. Tanulm-ait a neuhausi (Cseho.) jezsuita koll-ban kezdte, 1693. X. 30: a CGH növ-e lett. 1699: nagybátyja Bécsben pappá szent., teol. dr. 1700. VI. 30: tért haza, győri knk., pápóci prép., skutari cpp. és kir. tanácsos. 1701. IV. 1: esztergomi knk., 1703: tapolcai apát, 1706: sasvári főesp. 1708. XII. 1: váci mpp. Megalapította a piar. koll-ot, a papnev. int-et, 1712: a városban lakó kálvinistákat mint földesúr a városból a Kis-Vác néven alapított községbe telepítette, ahol külön egyh-uk lehetett, s a kötelezettségeiket évi 300 Ft-tal megválthatták. 1713. VII. 15: a városnak 2 é. bérbe adta a vám, rév, ital- és húsmérés jogát. A kápt-ban éneklő- és főesp. knk-ságot szervezett, 12 nógrádi pléb-t visszaszerzett az egyhm-nek. - 1716. IV. 16: hg. és bécsi mpp. lett. 1723: Bécs érsség rangjára emelkedett, ~ elsőként kapta a palliumot. 1727. XI. 26: bíb., utóbb Szicília főinkvizítora, 1738: No. protektora. Mivel a K. család ~tal kihalt, fiává fogadta rokonát, Zay László gr-ot. - M: Gravamia religionis catholicae... H.n., 1736. - Utóda a skutari c-en (mely 1708-18?: vsz. betöltetlen v. nem m-ok kapták) 1718. VII. 18: Zichy Pál, a váci széken 1716. IV. 16: Leslie Vilmos, a bécsin 1750. XII. 7: Joannes Josef Trautson. 88

Mendlik 1864:74. (s.v. gr. Kollonich; 1709-16: váci mpp.) - Gams 1873:384. (71.) (1709-16: váci mpp.) - Gams 1873:384. (71.) (1709-16: váci pp.), 322. (1716. VIII. 18-†1751. IV. 12: bécsi pp., érs.) - Fraknói 1895:443. - Szinnyei VI:775. (s.v. Kollonics) - Zelliger 1893:255. (*1677! s.v. Kollonich) - Kollányi 1900:319. (*1677! s.v. Kollonics) - Chobot II:607. (s.v. Kollonitz) - Veress II:92. (*1677. máj., s.v. Kollonicz) - Bedy 1938:453; 1939:44.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.