🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kenyeres
következő 🡲

Kenyeres Balázs (Brassó, Brassó vidék, 1865. febr. 21.-Bp., 1940. febr. 10.): orvos, egyetemi tanár. - A gimn-ot Brassóban, az egy-et Bpen végezte, 1888. XII: orvosdr-rá avatták. Gyakornok, majd tanársegéd a Törvényszéki Orvostani Int-ben, 1893: a törv-széki orvostan mtanára a bpi egy-en. 1894. VIII. 27: ny. rk., 1896. I. 14: ny. r. tanár a kolozsvári egy-en, ahol a Törv-széki Orvostani Int. ig-ja és a törv-széki orvosi vizsgáló biz. tagja is. 1897/98 és 1904/05: az orvosi kar dékánja, 1898/99 és 1905/06: prodékánja, 1913/14: az egy. rektora, 1914/15: prorektora. 1915. IX. 1: a bpi egy. ny. r. tanára, 1919-22: az orvosi kar dékánja, 1934/35: az egy. rektora. Tagja volt az Igazságügyi Orvosi Tanácsnak. Az emberi és állati csontok mikroszkopikus elkülönítő vizsgálatával és a radiológia törv-széki orvostani alkalmazásával foglalkozott. Tanárelnöke volt a M. Egy. és Főisk. Hallg-k Turul Bajtársi Szöv-ének. - 1918. V. 2: a MTA l., 1935. V. 16: r. tagja, 1929: a SZIA IV. o. tagja. - M: Az orvosi mentés kézikv-e. Többekkel. Bp., 1891. - A tüdőpróba megváltozása magasabb hőmérséklet behatása folytán. Uo., 1893. (Klny. Orvosi Hetilap) - Megfigyelési minták orvosszakértői jegyzőkv-ek szerk-éhez hatósági orvosok számára. 1 füzet. Uo., 1896. - Az orvosszakértői működés körül előforduló hibák, azok forrása és orvoslásuk eszközei. Kolozsvár, 1909. (Klny. Erdélyrészi Jogi Közl.) - Törvényszéki orvostan. 1-3. köt. Bp., 1909-11. - A társad. részvétele a gonosztevők elleni küzdelemben. Kolozsvár, 1913. - Az orvos-termtud-ok a büntető cselekmények nyomozásában. Uo., 1914. - Rectori beszéd... Uo., 1914. - Az öncsonkításról. Uo., 1915. - A gonosztevők titkos értekezéséről. Uo., 1915. (Klny. Lechner emlékkv.) - Dr. Hanasiewicz Oszkár mtanári képesítése tárgyában. Uo., 1917. - Törv-széki orvostani jegyzetek. ~ előadásai alapján összeáll. L. A. Makó, 1922. - A törv-széki orvostan feladatai és teljesítésének feltételei. Bp., 1925. - A m. törv-széki orvostan tankv-e a m. törv-ekre való tekintettel. 1-2. rész. Uo., 1925-26. - A végrendelet. Uo., 1928. - Szemelvények egy meg nem írt naplóból. Uo., 1933. - Székfoglaló beszéd, melyet a kir. m. Pázmány Péter Tudegy. tanévnyitó ünnepélyén, 1934. X. 19-én tartott. Uo., 1934. - Baráti visszaemlékezés Tóth Istvánra. Uo., 1935. (Klny. Orvosképzés) - Sachliche Beweise bei d. Klärung von Todesfällen. Berlin-Leipzig, 1935. - A Sachliche Beweise bei d. Klärung von Todesfällen c. kv-ének és a törv-széki orvostan újabb irányának ismertetése. Uo., 1936. - Elnöki megnyitó beszéd a MONE 1936. V. 7: tartott rendes közgyűlésén. Uo., 1936. T.E.

Hőgyes Endre: Emlékkv. a bpi Kir. M. Tudegy. Orvosi Karának múltjáról és jelenéről. Bp., 1896. - Szinnyei VI:27. - Pallas XVIII:36. - Ország-Világ 1903:18. sz. Arck. - Erdélyi Lapok 1912:4. sz. Arck. - Révai XI:472; XX:466; XXI:499. - MTA tagajánl. 1918:32; 1935:57. - SZIA tagajánl. 1929:23. - Kerkápoly 1930:741. - M. társad. lex. 1930:285. - Karczag 1932:632. - M. legújabb kor lex. 1932:681. - Strazimir 1933:681. - Kenyeres emlékkv. ~ 40 é. tanári működése alkalmából tisztelői, tanítványai és munk. által írt közlemények. Bp., 1935. - Avarffy Elek: ~ prof. Beszéd. Bp., 1936. -: ~ a ker. nemz. pol-ban. Uo., 1937. - Ki kicsoda? 1937:411. - Akad. Értes. 1940:310. - Új Magyarság 1940. II. 11. - MÉL I:900. - MTA tagjai 1975:142. - Gulyás XVII:169.

Kenyeres József, SJ (Szombathely, Vas vm., 1724. máj. 24.-Rozsnyó, 1805. márc. 25.): kanonok. - 1743: lépett a JT-ba. 1761: pappá szent. Nagyszombatban a bölcs. karon 1762/63: a fiz. tanára, 1764/65: a kar dékánja, a hittud. karon 1763/64: a szentek tört-e, 1764/65: a kontroverzia, 1765/66: a kánonjog, 1766-73: a teol. és a fil. tanára, 1772/73: a kar dékánja. 1773: a r. eltörlése után Kassán akad. ig., 1780: rozsnyói knk. - Fm: Trenckii bilangs pondere vacua. Buda, 1790. - Censura tentaminis demonstrationis trium propositionum. Uo., 1790. - Castigatio libelli: Jus rei publicae in boina ecclesiasticorum. Kassa, 1792. - Analysis libri: „Ad utramque aurem” dicti. 1-2. köt. Pest, 1796. T.E.

Mendlik 1864:106. - Szinnyei VI:28. (*máj. 24.) - Schem. Rosn. 1913:6. - Szentpétery 1935:82. - Hermann-Artner 1938:579. - JTÉ 1942:1171. (†máj. 21.)

Kenyeres Lajos (Rákóczifalva, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1908.-Vezseny és Tiszavárkony között, 1957. febr. 28.): plébános. - 1930: pappá szentelték. Üllőn, 1943: Kispesten, 1947: Kiskundorozsmán kp., Tiszavárkonyban plnos. 1957. II. 28: vezsenyi hitoktatásról hazatérőben a Tisza-gáton 7 „pufajkás” megtámadta, összeverte, majd Fekete János „rendőr” tarkón lőtte. Martfűnél fogták ki holttestét, rokonai csak III. 6: temethették el. Gyilkosai büntetlenek maradtak. - M: Kat. élet. R.k. hittankv. Osztatlan és részben osztott tanyai isk. sz. Összeáll. Szentes, 1936. - Kat. gyermek. R.k. hittankv. az osztatlan és részben osztott tanyai isk. 1-3. o. sz. Összeáll. Pestszenterzsébet, 1939. - R.k. hitvédelem. Hittankv. az el. isk. 7. o. sz. Összeáll. Tóth József. + R.k. erkölcstan. Hittankv. az el. isk. 8. o. sz. Összeáll. Szentes, 1940. - Mi van a földi élet után? Bp., 1940. (Actio Catholica 66.) - Bpen 1932. X-1933. I: a Levelek fel. kiadója. 88

Schem. Vac. 1930; 1948. - M. kat. alm. 1930/31:149. - Pilinyi 1943:107. - Tóth 1948:113. - Hetényi Varga I:410. - Szántó 1992:88. - Viczián 1995:175. (1068.) - Diós 1999:98. († nov.)


Kenyeres Elemér (Pusztamagyaród, Zala vm., 1891. jan. 31.–Siófok, 1933. aug. 25.): óvónőképzői tanár. – 1909: Egerben tanító okl-et szerzett, 1919. IV. 20: a bpi VII. ker. áll. óvónőképző r. tanára. 1930 k. a Testnev. Főisk. tanára, egy. mtanár. 10 é. a Kisdednev. Orsz. Egyes. titkára. 1926/27: Genfben áll. ösztöndíjjal az új nevelés módszereit tanulmányozta. – M: A kisdednev. és a kisdedóvó-int. tört. A kisdedóvódai foglalkozások. Óvónőképző int. növendékek [1. o.] sz. Bp., 1921. – Frőbel gyermekismerete. Pécs, 1925. (Klny. Kisdednev.) – A gyermek első szavai és a szófajok föllépése. Bp. (ny. Pécs), 1926. – ABC és olvasókv. Az el. népisk. 1. o. sz. Szerk. Maurer Mihállyal. Uo., 1926. (Kalász iskolakv-ek) – Pósa Lajos a gyermekszobában és a kisdedóvódában. Uo., 1926. (Klny. Kisdednev.) – Az új isk. és pedagógiája. Uo., 1928. – A gyermek beszédének fejlődése. Uo., 1928. – A gondolkodás nevelése. Írta John Dewey. Ford. Uo., 1931. – Időismeret a gyermek és ifjúkorban. Adalékok a isk. tört. tanításhoz. Uo., 1931. – Időismeret 10 é. kor után. Uo., 1932. (Klny. Bp. VII. ker. Áll. Óvónőképző értes.) – Bpen 1924–1933. VI: a Kisdednevelés szerk-je, 1933:5. sz.: a M. Gyermektanulm. Társ. A Gyermek c. lapja fel. szerk-je. 88

Baranyai–Keleti 1937:80. – MÉL I:900. – Jáki 1970:322. – Gulyás XVII:169. – Viczián 1995:175. (484.)

Kenyeres Imre (Bp., 1911. máj. 23.–Bp., 1962. okt. 25.): lapszerkesztő. – A Pázmány Péter Tudegy-en 1934: tanári és bölcsészdri okl-et szerzett. 1934–40: az irodtört. tanszéken tanárs. 1935: az Egyetemi Nyomda Kv-barát Mozgalmának egyik alapítója, 1937–44: az Officina képeskönyvek sorozat társszerk-je. Megbénult, 1948 nyarától haláláig ágyban fekvő beteg volt. – M: A m. irodtört. írás fejlődése a 18. sz-ban. Bp., 1934. – Népszínmű és népiesség. Uo., 1934. – Aurora. Hazai almanach 1822–1831. Összeáll. és bev. Uo., 1939. (Officina képeskv-ek 4.) – Rejtelmes irod. Uo., 1938. – M. szabadság. Bethlen Miklós önéletírása. II. Rákóczi Ferenc emlékezései és vallomása. Széchenyi István 1848-as naplója. Vál. és bev. Uo., 1942. (Officina kvtár 14., 15., 16/7. sz. is) – 1935–1939. VII: a Magyar Könyvbarátok Diáriuma, 1939–1948. karácsony: a Diárium, 1938. V–IX/X: a Prohászka Mozgalom Új Élet c. kassai lapjának bpi szerk-je. 88

MÉL I:900. – Gulyás XVII:171. – Viczián 1995:175. (1846.)

Kenyeres Júlia Ágnes SZLT (Nagykőrös, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1908. ápr. 21.–Kisnána, 1993. jún. 6.): szerzetesnő. – A polg. isk után ápolónőképzőt végzett. 1928. II. 2: Bp-en lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-át 1933. II. 2: uitt tette. Az Újpesti kórhjáz ápolónője. –1950 u. a gyöngyösi Bugát Pál kórház ápolónője, majd Kisnánán a körorvos asszisztense. 1980: a bakonybéli szoc. otthonba, 1993. III: Kisnánára költözött. r.k.

Kenyeres Zoltán (Bp., 1939. jan. 17.–): irodalomtörténész. – 1957–62: m–ang. szakot végzett az ELTE-n, 1962: a Kossuth Kv-kiadó szerk-je, 1964–: az MTA Irodtud. Int. munk., 1974: tud. titkára. – 1981: az ELTE BTK docense, 1988–: egy. tanára, 1994–2004: a modern m. irodtört. tsz. vez-je. 1986: az irod-tud. dr-a. 1992–2004: a M. Irodtört. Int. ig. 1985–90: az MTA Irod-tud. Biz. eln. 1978: József Attila-, 1995-ben Komlós Aladár, 2008: Széchenyi díjat kapott. – M: Gondolkodó irod. Bp., 1974. – Esszépanoráma. 1–3. köt. Vál. a 20. sz. első felének m. esszé és tanulmány irod-ából. Szerk. Uo., 1978. – A lélek fényűzése. Uo., 1983. – Tündérsíp. Weöres Sándorról. Uo., 1983. – Nyugat. Antol. Szerk. Uo., 1988. – Irod., tört., írás. Tanulm-ok. Uo., 1995. – Ady Endre. Uo., 1998. – Etika és esztétizmus. Tanulmányok a Nyugat koráról, Bp., 2001. – Korok, pályák, művek. Válogatott tanulmányok, Bp., 2004. – 1975–92: a Látóhatár szerk-je, 1990. I–: a Vigília és az Irodalomtörténet szerk. biz. tagja. 88

ÚMIL II:1015. – Viczián 1995:175. (1963.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.