🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kassai
következő 🡲

Kassai András, Cassai, OFM (1652.-Csíksomlyó, 1705. jan. 27.): nyomdász. - Ev. vallásúként 1676: került a →Kájoni János alapította csíksomlyói nyomdába. ~ nyomtatta az első ott készült kv-et, a →Cantionale Catholicumot. Katolizált, 1679. XI. 19: belépett a r-be, 1684: már pap. 1693-95(?): Brassóban lelkészkedett, majd visszatért Csíksomlyóra, ahol nyomdász mesterségre tanította a laikus testvéreket. 88

György 1930:525. (508.) (s.v. Cassai is!)

Kassai Endre, Endres Kaschauer (15-16. sz.): ötvös, éremvéső. - 1488: Nürnbergben vették föl az ötvös céh tagjai közé, 1505-11: a nürnbergi pénzverdében éremmintákat és pecséteket készített. T.E.

ML 1935. I:532.

Kassai István (Kassa?, Abaúj vm., 1425/30-Buda?, 1499 előtt): építész, szobrász. - Mint Kassa város építőmestere dolgozott a →kassai dóm Ny-i részén. 1472 e. ~ építette Cromer Ágoston kpnáját. A Szt Erzsébet-tp-on való tevékenységét a városi tanácsnak Bártfa városához címzett, 1464-es ajánlólevele említi. Erre az ajánlásra készítette hiteles műveit, 1464: a bártfai Szt Egyed-tp. késő gótikus sztélyboltozatát és 1465: sztségházát, melyek bécsi hatásról tanúskodnak. I. (Hunyadi) Mátyás kir. (ur. 1458-90) 1476: a diósgyőri vár építkezésein alkalmazta, 1486 u. vsz. a kir. hívására költözött Budára, ahol polgárjogot szerzett. ~ építette a budaszentlőrinci pálos ktor szentségházát. L.P.-T.E.

Művészet 1914:377. (Kemény Lajos: ~) - Csemegi József: ~ műv-e. Bp., 1939. - Bp. Régiségei 1955:135. (F. Tóth Rózsa: ~) - ML 1966. II:475. - Műv-tört. Értes. 1971:261. (Marosi Ernő: Tanulm-ok a kassai Szt Erzsébet tp. építéstört-éhez III.)

Kassai Jakab (Kassa, Abaúj vm.-1463 k.): szobrász. - Ifjúkorát Kassán töltötte. 1429 u. bécsi források gyakran említették. Egyetlen hitelesített műve az 1443: készített freisingi főoltár szobordísze (Bayerisches Nationalmuseum, München). Vsz. ~tól származik az 1443 e. hundsheimi Madonna és a bécsújhelyi címerfal V. Frigyes-alakja. Festőként is említették, hiteles képe nem ismert, valószínűtlen az osztr. Albert-oltár mesterével való azonosítás. L.P.

Genthon István: M. művészek Au-ban a mohácsi vészig. Bp., 1927. - KL II:509. - ML 1966. II:475. - Radocsay 1967:49.

Kassai János (15-16. sz.): kőfaragó. - Krakkóban 1507-11: a kir. vár építésén, 1522: a reneszánsz Zsigmond-kpnán dolgozott. T.E.

ML 1966. II:475.

Kassai József (Bodrogkisfalud, Zemplén vm., 1767. márc. 15.-Pécs, 1842. márc. 15.): plébános. - 1779: a tokaji piar. gimn-ban kezdte tanulm-ait, 1783-84: Kassán gimn., 1785-86: bölcs. tanuló, Egerben papnöv., 1786. XI-1790: Pesten hittud. hallg., XII. 1: pappá szent. 1791: Tarcalon kp., 1794. XII. 5: Szerencsen plnos. Nyugdíjazása (1824) után Almási János vendége Noszvajon. 1827-től Pécsett Szepessy Ignác pp. védnöksége alatt teol. kora óta gyűjtött szótára kiadásán dolgozott és füvészkedett. 1832. III. 9: az MTA l. tagja. - M: M. nyelv-tanító kv., az mely a m. beszédnek és írásnak szabásait meg-ítélve, gáncsolva és megválasztva adja elé. Sárospatak, 1817. - Barátságos és ügyes felelet... Kassa, 1818. - Származtató, s gyökerésző m. diák szókv. ... 1-5. r. (csak a T betűig jelent meg, a 6. r. és a lat-m. rész kz-ban maradt). - Kz-ai az OSZK-ban. T.E.

M. Sion 1891:704. - Koncz 1892:131. (†Noszvaj) - Szinnyei V:1143. - Pallas X:240. - KL II:509. - Nyelvtud. Közlem. 1958. (Gáldi László: ~ szláv-m. szóegyeztetései) - MÉL I:874. - MTA tagjai 1975:137.

Kassai Lajos (Gyergyószentmiklós, Csík vm., 1858. aug. 27.-Gyergyószentmiklós, 1935. aug.): gimnáziumi tanár. - A gimn-ot Csíksomlyón és Gyulafehérvárt, a teol-t Gyulafehérvárt végezte, 1883. VII. 16: pappá szent. 1886: a kolozsvári egy-en m-lat. szakos tanári okl-et szerzett. 1886: Székelyudvarhelyt, 1892-98: és 1904-11: Csíksomlyón gimn. tanár, s utóbb a fiúnev. int. ig-ja is; 1898-1904: Csíksomlyón plnos. 1911. IX-1926. IX. 1: nyugdíjazásáig a Csíkszeredába áthelyezett főgimn. ig-ja. - M: A csík-somlyói r.k. főgimn. önképző körének 25 é. működése 1870-1895. (A csíksomlyói főgimn. 1896. évi értes-je) - Szerk. Az Erdélyi r.k. Status csíkszeredai főgimn-ának értes-je az 1924/25. isk-évről. Csíkszereda, 1925. - A Gyergyói Újs. és az Erdélyi Tudósító állandó munk. **

Szinnyei V:1146. - Schem. Trans 1913:279. - Várady-Berey 1934:217. Arck. - Irodt. 1935:245. - Dir. AJ 1935:36.

Kassai Miklós (†1365 u.): üvegfestő. - Péter leleszi prép. megrendelésére 1365 k. 100 aranyforintért 4 üvegablakot készített a leleszi tp számára. L.P.

ML 1966. II:475.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.