🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jiftach
következő 🡲

Jiftach, Jefte (héb. 'szabadítson meg Jahve'): Izrael bírája 6 éven át. - 1. A Szentírás szerint Gileádból származott, fölszabadította népét az ammoniták v. moábiták elnyomása alól (ez utóbbira ~ üzenete, de különösen a moábiták istenének, Kemosznak említése alapján lehet gondolni; Bír 11,15-27). A gileádi Szafonban (v. Micpában?) temették el. ~ harcainak leírása (10,6-12,7) a kritikusok véleménye szerint több forrásból származik: a J (Jahvista) egy ammoniták, az E (Elohista) egy moábiták elleni háborúról tudósított; az E csak a moábitákkal folytatott tárgyalásokat tartotta fenn, a jelenlegi összefüggésben ez az ammonitákkal való egyezkedésként szerepel. ~ →fogadalmát különféleképpen magyarázzák. A 11,30 szerint: „Ha kezembe adod Ammon fiait, akkor aki elsőnek lép ki házam kapuján, hogy elém jöjjön, amikor győztesen visszatérek az Ammon fiaival vívott csatából, az legyen az Úré, azt bemutatom égőáldozatul”. ~ egyetlen lánya lett az áldozat. Ha valódi értelemben vett emberáldozatra gondolt ~, ahogy az összes régebbi kritikus és az újabb kritikusok közül is a legtöbben föltételezik, akkor nem a moábitáknál szokásos (2Kir 3,27) és az Izr. fiai körében is ismert (Kiv 22,28b; 2Kir 16,3; 21,6; Jer 7,31; Ez 20,31; Mik 6,7), de a MTörv 12,31 által elítélt emberáldozatról lehetett szó; ezt a csata előtt kellett volna bemutatni, nem utána. Az efféle fogadalmat csak az adott nehéz és zavaros körülmények figyelembevételével szabad megítélni. Annyi bizonyos, hogy a Zsid 11,32-34 nem marasztalja el ~ot. Némely egzegéta úgy értelmezi ~ fogadalmát, hogy ~ a szentély szolgálatára adta a lányát. Ezt azzal indokolják, hogy ~ 2 hónap haladékot adott lányának szüzessége (értsd: sorsa, ti. hogy gyermektelenül kell meghalnia) siratására. Ez az érvelés azonban nem meggyőző, hiszen erre a szentélyben élete egész hátralevő idejében módja lett volna. ~nak a gileádiakkal és az efraimitákkal való harcáról szóló tudósításból (Bír 12,1-6) fény derül az efraimiták egy nyelvjárási sajátságára: s helyett sz-et ejtettek; →sibbolet. - 2. Ikgr. Első ismert ábrázolása a 7. sz-ból való a Sinai-hegyi Szt Katalin ktor tp-ában. A kk. könyvfest-ben sokjelenetes képsorozat. ~ áldozatát Ábrahám áldozatával párhuzamosan a keresztáldozat előképének tekintették. ~ leánya szüzességével a Bold. Szűz, sorsával a →reklúzák előképe lett. **

Kirschbaum II:384. - BL:866.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.