🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Janus Pannonius
következő 🡲

Janus Pannonius, Csezmicei János, Cesinge, Ungheretto (Csezmice, Kőrös vm., 1432. aug. 29.-Medvevára, Zágráb vm., 1472. márc. 27.): megyéspüspök, költő. - Neveltetéséről nagybátyja, Vitéz János pp. gondoskodott. 1447-58: Ferrarában és Padovában tanult és drált. 1454: váradi knk., hazatérve 1459: pappá szent., kir. személynök, III. 19: vál., XI. 5: megerősített pécsi mpp. Mátyás kir. tanácsosává tette, 1464: bosnyák hadjáratára magával vitte. 1465: követségben járt Itáliában a törökök elleni segítségért. ~ hozta el Rómából Mátyásnak a pozsonyi egy. alapításához a p. fölhatalmazást, aki ~nak a tizedperekben bíráskodási jogot adott. 1469-70: szlavóniai bán. Vitéz Jánossal Kázmér lengy. kir. pártjára állt, akit 1471: Nyitránál fogadott. Mátyás haragja elől Osvát zágrábi pp-höz menekült, ahol tüdőbajban meghalt. A kir. ~t és Vitéz Jánost nem fosztotta meg javadalmától. - Széke 1472. VIII. 23: üres, utóda 1473: Ernuszt Zsigmond. - Verseit Mátyás kir. megbízásából kvtára számára →Váradi Péter gyűjtötte össze. Humanista lat. versei döntően hatottak a m. irod. fejlődésére, ~ az első m. költő, aki a valóságos földi életről írt. - Művei újkori kiadásai: Poemata. Quae uspiam reperiri potuerunt omnia. Ed. Samuel Teleki. Trajecti ad Rhenum, 1784. - Carmina quedam et Epistolae ineditae. Pozsony, 1796. - Epistola ad Joannem Gazzulo Raguzanum. Ragusa, 1803. - Dicsének Jacobus Antonius Marcellusra. Ford., jegyz. és előszó Hegedűs István. Bp., 1897. - M. költő m-ul. ~. Ford. Berczeli Anzelm Károly. Előszó: Fogel József. Szeged, 1934. - Panegyricum in Guarinum Veronensem. Ed. Ladislaus Juhász. Bp., 1934. - Költeményei. Ford. Hegedűs István. Előszó: Huszti József. Uo., 1938. - A Duna mellől. Versek. Ford. Geréb László. Előszó: Huszti József. Uo., 1940. - Itáliai évek. Versek. Ford. Geréb László. Előszó: Kardos Tibor. Uo., 1943. - Válogatott versei. Szerk. Gerézdi Rabán, Kálnoki László. Ford. Áprily Lajos, Berczeli Anzelm Károly stb. Jegyz. és előszó: Gerézdi Rabán. Uo., 1953. - Iani Pannonii episcopi Quinque-Eccles(iensis) illius antiquis ratibus comparandi, recentioribus certe anteponendi, quae uspiam reperiri adhuc potuerunt omnia. Opera Ioanuis Sambuci. Viennae, 1569. (Hasonmás kiad.) Melléklete: Kardos Tibor: ~ reneszanszkori értékelése és költői metódusa. Bp., 1972. - Opera latine et hungarice. ~ munkái lat-ul és m-ul. Szerk., jegyz. és utószó: V. Kovács Sándor. Előszó: Csorba Győző. Ford. Áprily Lajos, Berczeli Anzelm Károly stb. Uo., 1972. - Versei. Vál., szerk. és előszó: Kardos Tibor. Ford. Kardos Tibor, Nemes Nagy Ágnes stb. Uo., 1972. 88-M.F.

Haas 1845:284. (25.) - Schem. Qu. 1857:17. (26.) (s.v. Cesinge); 1981:153. (s.v. Kesenczei III. János) - Mendlik 1864:63. (1459: pp.) - Bunyitay II:138. - Gams 1873:376. (24.) - Fraknói Vilmos: Hunyadi Mátyás kir. Bp., 1890. - Pallas IV:252. (s.v. Cesinge) - M. Sion 1892:47. (*1434) - Szinnyei II:18. (s.v. Cesinge [Csezmiczei] János, *1432) - Fraknói 1895:535. - Hegedűs István: Guarinus és ~. Bp., 1896. - Várady 1896:400. Arck. - Fraknói 1898:131. (s.v. Csezmiczei J.) - Eubel II:242. - Huszti József: ~ asztrológiai álláspontja. Pécs, 1927. (Klny. Minerva) - Huszti József: ~ és Anjou René. Bp., 1929. - Huszti József: ~. Pécs, 1931. - Bakos József: ~ és Martialis. Sárospatak, 1934. - Kardos Tibor: ~ bukása. Pécs, 1935. - Sziklay 1941:17. (*1434) - Olasz Szle 1942. (Pongrácz Alajos: 3 m. humanista és egy firenzei kv-kereskedő. Klny. is) - Feniczy György: Claudius Claudianus és ~ panegyricus költ-e. Bp., 1943. - Irodt. 1950. (Gerézdi Rabán) - Halász Gábor vál. írásai Uo., 1959. (M. humanisták) - ItK 1962. (Gerézdi Rabán: Egy költői hírnév tört.) - MIL I:521. (*1434) - Tóth István: ~ származása. Bp., 1965. (Klny. ItK) - Tört. Szle 1965:487. (Fügedi E. szerint 1434: született, 1451: váradi knk., 1454: titeli prép.) - Gerézdi Rabán: ~tól Balassi Bálintig. Uo., 1968. - MÉL I:802. (*1434) - Takáts Gyula: Egy kertre emlékezve. Uo., 1971:61. (A költővé koronázott poéta) - Kardos Tibor: Élő humanizmus. Uo., 1972:69. -: ~ - egy költői életpálya. Uo., 1972. (Klny. ItK) - Lukáts 1974:253. - MItB I:232. (*1434, s.v. Janus Pannonius)

ad Janus Pannonius: könyvtára

Csapodi-Tóth-Vértesy 1987:55.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.