🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Halotti Beszéd
következő 🡲

Halotti Beszéd: 32 soros temetési beszéd és hozzá kapcsolódó könyörgés, a legkorábbi összefüggő magyar nyelvi, irodalmi és liturgikus szövegemlékünk. - A →Pray-kódexben maradt ránk, ahol a lat. temetési szert. végén olvasható a sír mellett elmondandó m. nyelvű prédikáció s az azt követő imádság. A kódex e részét 1192-95: másolták, de a ~ már a mintapéldányban is szerepelt, nyelvállapota szerint a 12. sz. közepére datálható. - A kódexben a m. beszéd után olvasható egy hasonló tartalmú, részletesebb lat. beszéd, a ~ mintája. A ~ készítője átszerkesztette, egyszerűbbé, de erőteljesebbé tette a szöveget, ugyanakkor valamennyi stíluselemet ügyesen átvette az ismétléstől a felkiáltásig és a figura etymologicáig (halálnak halálával halsz). A ~ lat-ul nem tudó, de alapvető hittani ismeretekkel rendelkező hívők számára készült. A m. szöveg oly kifogástalan, amennyire csak egy többször elhangzott, élő szóban kiforrott beszéd lehet, amit azután valaki leírt. A ~ a m. nyelvű sírbeszéd modellje lehetett. Művelődéstört. értékét növeli, hogy e műfaj akkor nem volt általános Eu-ban, s a népnyelvű prédikációk lejegyzése sem volt gyakori. - A ~et először 1770: →Pray György ismertette, a szövegét ugyanekkor közölte →Sajnovics János SJ Demonstratió művében.

A ~ betűhív átírása:

Latiatuc feleym zumtuchel //

mic vogmuc. ysa pur es chomuv uogmuc. Menyi milostben terumteve eleve mív isemucut adamut. es odutta vola neki //

paradisumut hazóá. Es mend paradisumben uolov gimilcíctul //

munda nekí elnie. Heon tilutoa wt ig fa gimilce tvl. Ge //

mundoa nekí meret nu(m) eneyc. ysa kí nopun emdul oz gimils //

twl. halalnec halaláál holz. Hadlaua choltat terumteve isten tvl. ge feledeve. Engede urdung intetvinec. Es evec oz tiluvt //

gimilstwl. es oz gimilsben halalut evec. Es oz gimilsnec vvl //

keseruv uola vize. hug turchucat mige zocoztia vola. //

Num heon muga nec. ge mend w foianec halalut evec.//

Horogu vec isten. es veteve wt ez muncas vilagbele. es levn//

halalnec es puculnec feze. es mend w nemenec. Kic ozvc//

miv vogmuc. Hug es tiv latiatuc szumtuchel. isa es num//

igg ember mulchotia ez vermut. ysa mend ozchuz iarov//

vogmuc. Wimagguc uromc isten kegilmet ez lelic ert. hug//

iorgossun w neki. es kegiggen. es bulscassa mend w bunet.//

Es vimagguc szen achscin mariat. es bovdug michael archangelt.//

es mend angelcut. hug uimaggonoc erette. Es iumagguc //

szent peter urot. kinec odut hotolm ovdonia. es ketnie hug ovga mend w bunet. Es vimagguc mend szentucut.//

hug legenec neki seged uromc scine eleut. hug isten ív ui/

madsagucmia bulsassa w bunet. Es zoboducha wt urdung//

ildetuitvl. es pucul kinzotviatwl. es vezesse wt paradisu(m)//

nugulmabeli. es oggun neki munhi uruzagbele utot. es //

mend iovben rezet. Es keassatuc uromchuz charmul. Kirl. [Kyrieleyson]

Scerelmes bratym uimagguc ez scegin ember lilki ert//

kit vr ez nopun ez homus vilag timnucebelevl mente.//

kinec ez nopun testet tumetívc. hug ur uvt kegilmehel//

abraam. ysaac. iacob. kebeleben helhezie. hug birsagnop //

ívtua mend w szentíí es unuttei cuzicun iov//

felevl iochtotnia ilezie wt. Es tiv bennetuc. clamate III. K. [Kyrieleyson]

Látjátok, feleim, szemetekkel, /

mik vagyunk: íme, por és hamu vagyunk. Mennyi malasztban teremté kezdetben [Úr] mi ősünket Ádámot, és adta vala neki

paradicsomot házzá. És mind[en] paradicsomban való gyümölcsöktől monda neki élnie. Csupán tiltá őt egy fa gyümölcsétől. De

mondá neki, miért ne ennék: Bizony, aki napon eendel az[on] gyümölcs-

től, halálnak halálával halsz.„ Hallá

holtát Teremtő Istentől, de feledé.

Engede ördög intetének és evék azon tiltott

gyümölcstől. és az[on] gyümölcsben halált evék. És azon gyümölcsnek oly keserű vala leve, hogy torkát megszakasztja vala. Nem csupán magának, de mind(en) ő fajának halált evék.

Haraguvék Isten és veté őt ez munkás világba; és lőn halálnak és pokolnak martaléka, és mind[en] ő nemének. Kik azok? mi vagyunk.

[A]hogy ti is látjátok szemetekkel: Bizony egy ember sem kerülheti el ez vermet, bizony, mind ahhoz járó vagyunk. Imádjuk Urunk Isten kegyelmét e lélekért, hogy irgalmazzon őneki és kegyelmezzen, és bocsássa mind[en] ő bűnét! És imádjuk Szent Asszony Máriát és Boldog Mihály arkangyalt és mind[en] angyalokat, hogy imádjanak érte! És imádjuk Szent Péter urat, akinek ad[at]ott hatalom oldania és kötnie, hogy oldja mind[en] ő bűnét. És imádjuk mind[en] szenteket, hogy legyenek neki segedelmére Urunk színe előtt, hogy Isten ő imádságuk miá bocsássa ő bűnét! És szabadítsa őt ördög üldözésétől és a pokol kínzásától, és vezesse őt paradicsom nyugalmába, és adjon neki mennyországba utat, és mind[en] jóban részt! És kiáltsátok Urunkhoz háromszor: kyrie eleison!

Szerelmes testvéreim! Imádjunk e szegény ember lelkéért, [a]kit Ur e napon e hamis világ tömlöcéből mente, [a]kinek e napon testét temetjük, hogy Úr őt kegyelemével Ábrahám, Izsák, Jákob keblében helyezze, hogy bírságnap jutva a mind[en] Ő szentei és kiválasztottai között jobb felől iktatnia élessze fel őt! És tibennetek. Clamate ter: kyrie eleison!

Szövegkiadásai: Molnár-Simon 1976:26. - Benkő Loránd: Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei. Bp., 1980. - Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom tört-éhez. Középkor. Szerk. Madas Edit. Bp., 1991:317. M.E.

Horváth János: A magyar irod. műveltség kezdetei. Bp., 1931:83. - Szűcs Imre: A ~ tört. Bp., 1931. - M. Nyelv 1942:159. (Pais Dezső: A ~ olvasása és értelmezése); 1970:42. (Ifj. Horváth János: A ~ tört-éhez) - Balázs János: Magyar deákság. Bp., 1980:451. - Tanulmányok a kk. mo-i könyvkultúráról. Szerk. Szelestei N. László. Bp., 1989:39. (Tarnai Andor: A ~ retorikája)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.