🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Giesswein
következő 🡲

Giesswein Sándor (Tata, Komárom vm., 1856. febr. 4.-Bp., 1923. nov. 15.): nyelvész, filozófus, antropológus, vallástörténész, kanonok. - A középisk-t Tatán és Győrött, a teol-t a KPI növ-eként Bpen végezte. 1878. VII. 9: győri egyhm-s pappá szent., 1880. VI. 12: teol. dr. Kismartonban kp., 1881. IX: a győri r.k. tanítóképzőben a termtud., mértan és ném. nyelv tanára, 1883. VII: ppi szertartó, 1885. VIII: sztszéki jegyző, 1892. IV: ppi titkár, XII: sztszéki ülnök, 1897: győri knk. - 1897: Győrött megalakította az első mo-i ker. munkásegyes-et. 1902: c. apát, 1903-21: a SZIT alelnöke, 1904: a Ker. Szoc. Egyesületek Szöv-ének elnöke, 1905: és 1906: néppárti programmal a magyaróvári ker. ogy. képviselője. 1909: p. prel., 1910. I. 17: kilépett az Ogy. Néppártból és csatlakozott az Orsz. Kerszoc. Párthoz. Ekkor már a liberális katolicizmuson alapuló kerdem. elképzelésekkel egészítette ki eszmerendszerét. Híve volt a demokratikus szabadságjogoknak, írásaiban és szónoklataiban támogatta a választójog reformját, a munkásság szervezkedési szabadságát, nemcsak a munkásság, de a földművelő nincstelenek sztrájkhoz való jogait is elismerte. A klérus közreműködésével kisbérletek formájában a kerszoc. földbérlő szövetkezeteken keresztül földhöz kívánta juttatni a rászorulók egy részét. E próbálkozásait nem sikerült megvalósítania, bár az Orsz. Kerszoc. Párt társelnökévé választotta. 1910: a magyaróvári ker. újra megválasztotta ogy. képviselőnek; ~ volt pártja egyetlen képviselője. 1910: a M. Sztkorona Orsz. Békeegyesületének elnöke, 1912: az Orsz. Kat. Tanügyi Tanács egyh. elnöke, 1916-1921. IV. 13: a bizalom megvonásáig a SZIA elnöke volt. Az I. vh. utolsó éveiben a háborúellenes egyes-ek támogatója, 1918. XI: a Nemz. Tanács tagja. 1920: és 1922: a magyaróvári ker. nemzgyűl. képviselője a kerszoc., ill. a Ker. Nemz. Egyesülés (Haller) párt programjával. 1922: olvasóknk., vezetőségi tagja a gráci székhelyű Kat. Internacionálénak és a Kat. Világifjúságnak. - A MTA 1914. V. 7: l. tagjává, a SZIA I. szako. 1915: tagjává választotta. - A →volapük, majd az →eszperantó híve, 1911: a Magyar Országos Eszperantó Egyesület elnöke, amely vezetése alatt megszilárdult, tekintélyes társad. szervezetté vált és (azóta is élő hagyományként) elkötelezte magát a béke ügye mellett. A Nemzetk. Katolikus Eszperantista Unió vezetőségi tagja. Bár az eszperantó csak a II. Vat. Zsin. után lett elfogadott lit. nyelv, ~ már számos eszperantó nyelvű szentmisét és prédikációt tartott nemzetk. találkozók alkalmával. 1910: a Magyar Békeegyesület elnöke, 1923: az Eszperantisták Nemzetk. Békeligájának alapítója és elnöke.

Támogatta a feministákat, az első világháborúban az antimilitarista mozgalmakat, 1915: tagja lett a berni székhelyű, pacifista Tartós Béke Központi Szervezete végrehajtó biz-ának. Részt vett az Interparlamentáris Unió munkájában. Többször felszólalt és interpellált az eszperantó érdekében, következetesen kitartott a demokrácia, a humanizmus és a szoc. igazságosság elve mellett, fellépett a fehérterror ellen. Ezért 1919 u. nemcsak a ker. pol. tábor közösítette ki, hanem kiszorították a kat. közéletből is. Kudarca jelezte, hogy a pol. katolicizmusnak Mo-on nem sikerült a pol. élet egyenragú irányzatává, szereplőjévé válnia, erre az egyh. sem tartott igényt. 1923: kerszoc. elveit fenntartva az ellenzéki Reformpárt elnöke lett. A demokratikus reformokért és Kossuth külügyi orientációjának korszerű adaptálásáért szállt síkra. - M: Causae et evolutio Schismatis Graecorum. Dissz. Sopron, 1880. - Mizraim és Assur tanúsága. Az ó szövetségi szt iratok hitelessége és isteni sugalmaztatása az aegyptológia világításában. 1-2. köt. Győr, 1887-88. - Budhismus és kerség. Vallástud. tanulm. Esztergom, 1889. (Klny. M. Sion) - Az ó-egyptomi halottak kv-e. Bp., 1890. (Klny. Hittud. Folyóir.) - Az összehasonlító nyelvészet fő problémái. Győr, 1890. - Az ural-altáji nyelvek helyhatározói és determinatív elemei. Bp., 1894. - A vallás alapja és eredete, kül. tek. a modern vallásbölcs. elméletekre. Uo., 1895. (Klny. Bölcseleti Folyóir.) - Szt-beszéd... Szt István... ünnepén... a kapuc. r. bécsi tp-ában. Győr, 1895. - A kézműipar múltja, jelene és jövője. Előadás. Uo., 1896. - Les progres de la linguistique. Paris, 1899. - Reflexiók a kath. autonómia tervezetére. Bp., 1900. - Munkásvédelem. Uo., 1901. - Történelembölcselet és szociológia. Uo., 1904. (Klny. Kat. Szle) - Deterministische u. metaphys. Geschichtsauffassung. 1-2. füz. Wien, 1905-07. - Szt Jakab, Jeruzsálem első pp-e. Bp., 1906. - Társad. problémák és ker. világnézet. Uo., 1907. - Egyiptom és a Biblia. 1. (egyetlen) köt. Uo., 1909. - Jellemképzés és erkölcsi nevelés. Uo., 1912. - Kerség és békemozg. Uo., 1913. (ném-ül: D. Friede Christi. Wien, 1913; ang-ul: Report of the 19th annual Lake Mohonk Conference, 1913: holl-ul: Kath. Soc. Weekblad. Leiden, 1914:6. sz.) - Kerszoc. törekvések a társad. és a gazd. életben. Uo., 1913. - Világegyetem és a lélek világa. Uo., 1913. - A szociális kérdés és a ker. szocializmus. Uo., 1914. (Népiratkák 294.) - Egyén és társad. Akad. székfoglaló. Uo., 1915. - A háború és a társad-tud. Uo., 1915. - A bérminimum törv-es szabályozása. Uo., 1917. - Igazságosság és béke. Uo., 1917. (Ker. kis kvtár 5.) - Háború és béke között. Uo., 1921. - Jób gazdagsága, balesetei, béketűrése. H.é.n. - Szerk. 1895-1903: Bpen Vincze Alajossal A m. nép kvtára sorozat 1-11. köt-ét, 1902. I-XII: a győri Dunántúli Hírl-ot, 1914-18: a Nemzetk. Életet, 1920-22: az Aurora főszerk-je. R.Á.-88

Pallas VIII; XVII. - Ogy. alm. 1905:268; 1906:104; 1910:278. - MTA tagajánl. 1912, 13, 14. - Nemzgyűl. alm. 1920. - SZIA Értes. 1921:132. - Parlamenti alm. 1922:248. - Az Est 1923. XI. 17. - ~ emlékkv. Bp., 1925. - Mihályfi Ákos: ~ emlékezete. Uo., 1925. - Bedy 1938:490. - MÉL I:597. - MTA tagjai 1975:88. - Gergely Jenő: A pol. katolicizmus Mo-on (1890-1950). Uo., 1977:68.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.