🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gergely
következő 🡲

Gergely, Csodatévő, Thaumatourgosz, Szt (Neocezarea, Pontus, 213. k.-Neocezarea, 270. k.): püspök. - Előkelő pogány családból származott, Theodorosznak hívták. 14 é. korában árva lett, a gyámja öccsével együtt Berütuszba (Fönícia) küldte jogot tanulni. Nővérük házasságkötése kapcsán kerültek a palesztinai Cézáreába. Itt 231/33: ~ kapcsolatba került →Origenésszel, kinek hatására fil-val kezdett foglalkozni s ~ névre megkeresztelkedett. Vsz. 238: tért vissza Neocezareába. Az amasziai metrop. a szinte teljesen pogány város pp-évé szentelte. Már életében Csodatévőnek nevezték, 250/51: a Decius-féle üldözés idején tanácsolta híveinek, hogy meneküljenek el, s maga is elrejtőzött. 264/65: részt vett a →Szamoszatai Pállal foglalkozó antiochiai zsin-on. - ~ székfoglalásakor a pogány városban 17 ker. volt, halálakor a ker. városban 17 pogány maradt. - M: PG 10. (Hálabeszéd Origenészhez. Hitvallás. Sirák fia parafrázis.) - Kánoni levele m-ul: ÓÍ V:356. (ford. Erdő Péter) - Árvíz ellen kérik oltalmát. Ü.: nov. 17. **

BS VII:214. - ÓI I:421.

Gergely Náregi, Náreki, Szt, Krikor Náregáci (örm-ül Virrasztó Gergely), (945/50-1003): örmény szerzetes, költő. - A Ván-tó déli partján, a hegyekben, a náregi ktorban nevelkedett, majd uo. tanított. Életét aszketikus szemlélődésben élte le. Sztként tisztelték, sírja búcsújáró hellyé vált. 1002: befejezett imakv-e , a Voghperkuthjun ('Siralmas panaszok') a misztikus irod. különlegessége, az örm-ek között közkedvelt volt és egyszerűen →Náregnek nevezték. - A legenda szerint hithűsége kivizsgálására egy papi bizottságot küldtek ki, de ~ céljukat megsejtve asztalhoz ültette őket. Két galambot süttetett, de a vendégek a pénteki böjt megszegése miatt felháborodva tiltakoztak. Erre ~ a galambokhoz fordult: „Keljetek szárnyra és térjetek vissza dúcotokba” - mire azok életre keltek és elrepültek. A küldöttek pedig térdre borultak és ~ bocsánatát kérték. - Emléknapja az örm. kat. egyh-ban: szept. 2. Szám L.

Schütz Ödön: Hajk és Bél harca. Szombathely, 1995:128.

Gergely, Nazianszoszi, Nazianzi, Gregoriosz, Szt (Arianz, Kappadókia, 329/330 k.-Arianz, 390): püspök, a →négy nagy keleti egyházatya egyike. - Apja egy zsidóker. szektához tartozott, felesége, Nonna hatására tért meg, s Nazianszosz pp-e lett. Isk-it ~ a kappadókiai és a palesztinai Cézáreában, Alexandriában és Athénban végezte, majd Kappadókiában rétor. 357 k. Nazianszoszban telepedett le, ahol apja megkeresztelte, pappá szent. Apja vélt zsarnoksága elől néhány hónapra barátjához, Vazulhoz menekült, aki Cézárea pp-e lett, Szaszimában új ppi széket alapított, s ~t küldte oda pp-nek. Fölszentelték, de ezt a széket nem foglalta el, visszatért Nazianszoszba. 374: meghalt az apja, s hamarosan anyja is. 379: ~ Szeleukeiába ment, hogy az aszkézisnek és a szemlélődésnek éljen, magánosságát levelezéssel próbálta oldani. Vazul halála után ~ lett a niceai hitvalláshoz hű egyhközs. feje. Theodósziosz cs. a niceai hitvallást követte, de főv-ában, Konstantinápolyban egy kivételével az összes tp. az ariánusok kezén volt. 380. XII. 24: ~t vál. Konstantinápoly pp-ének. Sokat küzdött az ariánus Maximosz ellen. 381: a konstantinápolyi zsin. pp-ké nevezte ki, de a ppség fölcserélését szemére vetették, ezért a zsin-tól fölmentését kérte. Rövid nazianszoszi segédkezés után Arianzban telepedett le, levelezése mellett fil-val és költ-tel foglalkozott. - M: PG 35-36. - Ikgr. Gör. pp-ként, →mitra nélkül ábrázolták. A Ny-i Egyh. műv-ében ritkán, K-en más egyhatyákkal együtt főként a négy nagy K-i egyhatya csop-jában fordul elő. - Attrib-ai: galamb (vállán), a bölcsesség és tisztaság allegóriái. - A költők védősztje. Ü.: jan. 2. **

Ralbovszky Endre Péter: Nazianzosi Szt ~ költ-e. Bp., 1914. - Nicolescu, Emil: Din vietile sfintilor Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz si Ioan Gura de Aur. Kolozsvár, 1942. - BS VII:194. - ÓÍ I:596; VI:303. (Első beszéd Julianus cs. ellen. Ford. Orosz László), 374. (Ötödik teol. beszéd. Ford. Ladocsi Gáspár.), 399. (Búcsúbeszéd a konstantinápolyi zsinaton. Ford. Vanyó László.), 421. (A szt húsvétra. Ford uő.), 445. (Levelek. Ford. uő), 478. (Költemények. Ford. Ladocsi Gáspár.) - Sachs 1980:158. - SzÉ 1984:29. - Puskely I:336.

Gergely, Nüsszai, Szt (Cézarea, Kappadókia, 335): püspök, egyházatya. - Nagy Szt Vazul öccse. Cézareában tanult. 365: amikor Julianusnak a ker. tanítókat az isk-kból kitiltó rendeletét visszavonták, fölszentelt →lektor volt, s úgy döntött, hogy →rétor lesz. Megnősült, emiatt Nazianszoszi (Szt) Gergely komolyan megfeddte. ~ visszatért az Egyh. szolg-ába, 371: Vazul sztelte Nüssza pp-évé. Egy följelentés alapján helyi zsin-ot hívtak össze ellene Pontus tart. kormányzója elnökletével, s megfosztották ppi székétől. ~ 375/76 telén elmenekült, 378: tért vissza. 379: meghalt a bátyja, Vazul és nővére, (Szt) Makrina, ~ Antiochiában zsin-on vett részt, mely megválasztotta Szebaszte metrop-jává és Örményo. vizitátorává. Néhány hónapot töltött Szebasztéban, majd lemondott öccse, Péter javára. Theodósziosz cs. megbízásából meglátogatta Palesztinát és Jeruzsálemet, hogy ellenőrizze a szt helyek állapotát. 381: részt vett a II. →konstantinápolyi zsinaton, ahol az 'ortodoxia oszlopának' nevezték. ~ tartotta a gyászbeszédeket a cs. család elhunytjai fölött. - Ü.: K-en jan. 10., Ny-on a RM: márc. 9. - M: PG 37. (Az ember teremtéséről. A lélekről és a föltámadásról. A hat napról. Eunomiosz ellen. A sors ellen. Kánoni levél. Nagy kateketikus beszéd. Az Úr imájáról. Az általános fogalmakról. Arról, hogy nincs három Isten. Cáfolat Apollinarisz ellen. Húsvéti homíliák. Halotti beszédek. Szentíráskommentárok: Préd, Én, Zsolt) V.L.

ÓI I:617; VI. (503: Nagy kateketikus beszéd; 573: A lélekről és feltámadásról; 645: Mózes élete; 739: Az ált. fogalmakról; 750: 1Kor 15,28-ról; 766: Azok ellen, akik elhalasztják a keresztséget; 777: Beszéd felszentelése évford-ján; 785: Gyászbeszéd Meletiosz fölött; 794: Második levél; 797: 24. levél. Ford. Vanyó László.) - Puskely I:338.

Gergely, Tours-i, Szt, Georgius Fiorentinus (Clermont-Ferrand, Gallia, 538.-Tours, 594. nov. 17.): püspök. - Tekintélyes gallo-román családban született, mely 1 vt-t, 5 (később sztként tiszt.) pp-öt és szenátorokat adott. Özvegy édesanyja 546: gyermekeivel vidéki birtokára költözött. ~t a nagybátyjai, Nicesius és Gallus (később pp-ök) nevelték. Egy súlyos betegségéből Tours-i Szt Márton sírjánál gyógyult meg. 565: diákonussá szent., 578: Reimsben értesült nagybátyja, Eufronius pp. haláláról, s hogy megválasztották utódának. Reimsben szent. pp-ké. - Az I. Klotár alatt egyesített orsz-ot Klotár halála után, 561. XII: fiai, Caribert, Gontran, Sigebert és Hilperic között osztották föl. Tours Sigebert ter-én volt, fekvése és gazdagsága következtében fontos város, ~ miatt Gallia egyik lelki közp-ja. Sigebert halála után, 575: Tours Hilperic birtoka lett, kivel szemben ~nek védenie kellett az egyh. javait és a Szt Márton-baz. →azilumjogát. - ~ sokat utazott, részt vett egyhm. és tart. zsin-okon, Poitiers-ben többször meglátogatta barátját, (Szt) Venantius Fortunatust és a kirnőből apácává lett (Szt) Radegundist. A Szt Márton baz-ban temették el. - Ü.: nov. 17. - M: PL 71. (Miracula S. Marini. Miracula S. Iuliani de vita Patrum. Miracula S. Andraei de gloria martyrum, de gloria confessorum. Historia francorum.) **

LThK IV:1193. - BS VII:217. - Puskely I:341.

Gergely, Világosító (örményül: Grigor Luszávorics), Szt (Válársápát, Örményország, 257-Szebuh hegye, Tortán falunál, 325 u.): püspök, Örményország apostola. - Párthev Grigornak is nevezték, mert párthus fejed. családból származott. Cézáreában (Kajzeri) nevelkedett, Szebasztéban tanult. Ker. leányt, (Szt) Julittát vette feleségül. 2 fiuk született: Arisztakesz és Verdanesz. 278: Rómában katona lett. 286: főtisztként harcolt a perzsák ellen a →Tiridát hg-et az örm. trónra segítő róm. seregben. A kir. börtönbe vetette, mert nem tagadta meg ker. hitét. 300: Choszrovituchd királylány kiszabadíttatta fogságából. Válársápátban ~ fölépítette Gájáne és →Ripszima vt-k tp-ait. Leontius érs. 301: Cézáreában pp-ké szent. Visszatérése után a kir. család megkeresztelkedett, s Tiridát államvallássá tette a kerséget. 302: ~ Válársápátban fölépíttette az →Ecsmiadzin szegyh-at. Térített a szomszédos Alvániában is. Az, hogy 316: Rómában I. Szilveszter p-tól pátr. c-et kapott volna, történetileg nem hiteles. 325: A Szebuh-hegy barlangjában remetéskedett. - Holttestét évek múltán épen találták meg. Ereklyéi föltalálását a pünkösd utáni 4. szombaton egyaránt ünnepli az örm. kat. és ort. egyh.; ünneplik az örm. szert. kat. m-ok is. - A bpi örmény kpnát ~ tiszt. sztelték. →Világosító Szent Gergely örmény kápolna K.D.

Armenia 1892:7-9, 11-12. sz. (Lukácsi Kristóf: Világosító Szt ~ napján) - Ávedik Lukács: Az örm. kerség eredete. Erzsébetváros, 1904.

Gergely (†1018 után): VIII. Benedekkel szemben 1012: ellenpápa. - A Theophilactusok által pártfogolt Benedekkel szemben a Crescentiusok (→sötét század) ültették trónra. Az év karácsonyán Pöhldébe, II. Henrik ném. kir-hoz ment, hogy pártfogását kérje, ő azonban már korábban Benedeket ismerte el. Így ~ lemondott a p-ságról. - Utoljára 1018: említik. T.J.

LThK IV:1182.

Gergely (11-12. sz.): érsek. - 1124: a trauiaknak és spalatóiaknak adott szabadalomlevelek aláírója mint bácsi érs. A semat-ban 1124: kalocsai érs. A MA-ban 1114-34: Fulbert a kalocsai érs., ~t itt nem említik. Lehetséges, hogy a szék 1125-30: üres(?). ~ utóda a semat-ban 1131-34: Fáncsika, előbb zágrábi pp. T.E.

Mendlik 1864:78. (1124-30: érs.) - Gams 1873:371. (1113-30: érs.) - Balics 1888:103. - Schem. Col. 1942:15. (8.)

Gergely (11-12. sz.): megyéspüspök(?). - Csak a MA-ban szerepel 1124: csanádi mpp. Dezső (1113) és Beszteréd (1138) között. Újabb összeállítások nem közlik. T.E.

Gergely (12. sz.): püspök. - Gamsnál 1196-99: a székén levő, a semat-ban 1192-99: tinnini pp. Széke Gamsnál 1199-1210, a semat-ban 1200: üres, utóda 1201: Mikus. T.E.

Gams 1873:423. (10.) - Schem. S-K-S. 1902:9. (10.)

Gergely (†Muhi, 1241. ápr. 11.): megyéspüspök. - A MA-ban 1224: vál., majd tényl. győri mpp. Az egyhm. kormányzása mellett országos ügyekben is részt vett. Így Erdélyben a kir. ellen lázadó Ném. Lovagrend tagjait p. fölhatalmazásból megbüntette. A kir. által lefoglalt egyh. javak ügyében sikeresen járt el IX. Gergely p-nál. Győrött letelepítette a ferences és domonkos szerz-eket. A muhi csatában esett el. - Utóda Győrött 1242: Lendvai Benedek. T.E.

Mendlik 1864:69. (1223-40: pp.; utóda 1240-41: György) - Gams 1873:373. (1223-40: pp.; utóda 1240-†1241: György!) - Schem. Jaur. 1940:6. (19.) (s.v. Omodeus; 1223-41: pp.); 1968:28. (1223-41: pp.)

Gergely (13. sz.): püspök(?). - Auner (Fejérre hivatkozva) 1246: az első szörényi pp-nek tartotta, aki vsz. m. pálos szerz. volt. Sánta (Karácsonyi János nyomán) az említő okl. hamis volta miatt tagadja létezését. T.E.

Auner 1908:7. - Sánta 1914:56.

Gergely (†1291. okt. 9. után): megyéspüspök. - Az MA-ban 1288. VI. 11-1290. VII. 10: kir. kancellár. 1275. V. 30: vál., VII. 11: vál. és megerősített, VIII. 11-1291. X. 9: tényl. csanádi mpp. Kormányzása idején Kun László, majd Guthkeled István bán emberei pusztították az egyhm-t. A p. legátus, Fülöp fermói pp. ~t bízta meg a váradi pp. fölszent-ével. - Utóda 1291: Antal. L.A.

Mendlik 1864:94. (1275-90: pp.) - Gams 1873:370. (1275:90: csanádi pp.) - Juhász Kálmán: ~ pp., Kun László kancellárja. ?, 1930. - Juhász II:16. - Schem. Csan. 1980:370. (16.) 1275-91: pp.)

Gergely, OESA (13-14. sz.): püspök. - A MA-ban 1310-1314/23: lemondása elfogadásáig boszniai pp. 1308. IV. 24: részt vett a budai zsin-on, 1309. VI. 15: jelen volt Károly Róbert budai koronázásán. - Utóda 1314. I. 23: Guiszkard OSB. T.E.

Schem. B-D-S. 1862:4. (7.); 1900:11. (7.) - Gams 1873:368. (9.) - Hodinka 1898:87. (8.) - Eubel I:142. - Chobot II:488. - Gašić 1944:14. (11.)

Gergely, OFM (14. sz.): megyéspüspök. - Ferences szerz-ből lett a MA-ban 1334. VI. 16-1335. XI. 2: szerémi mpp. XXII. János 1334. VI. 16: erősítette meg. Gamsnál 1336. II. 28: is betöltötte székét, mely a MA-ban 1336. II. 29-IV. 25: üres. - Utóda 1336: Beke Péter. T.E.

Gams 1873:378. - Schem. B-D-S. 1900:43. (19.) - Eubel I:454. - Gašić 1944:53. (20.)

Gergely (†1360. márc. 26./ápr. 18.): megyéspüspök. - 1343-59: váradi őrknk. A MA-ban 1359. V: vál., VIII. 29-XII. 21: vál. és megerősített, 1360. III. 26: tényl. csanádi mpp. Rendezte elődei díjhátralékait. A szegyh-ban oltáralapítványt tett. Nagy Lajos követeként közvetített Velence és Genova viszályában. - A csanádi szék 1360. IV. 18/28: üres, utóda 1360. V. 28: Bebek Domokos. T.E.

Mendlik 1864:91. (1359-60: pp.) - Gams 1873:370. (1359. X-1360: pp.) - Bunyitay II:87. - Borovszky I:355. - Schem. Mv. 1896:119. - Eubel I:179. (1359. V. 22: lett pp.) - Juhász III:82. (A lendvai Bánfiakkal zalai birtokok miatt folytatott pere alapján Juhász rokonságot tételezett fel és Lendvainak nevezte) - Schem. Csan. 1980:19. (24.)

Gergely (14. sz.): püspök. - Egy hamis okl. szerint 1382. III. 1: már szörényi (és havasalföldi) pp., ekkor szent. alszerpappá a hosszúmezői Bold. Szűz ktorban Kőröspataki János klerikust. 1390. VIII. előtt az 1. (de időpontban nem jelölt) szörényi pp. - Utóda Sántánál 1390. VIII. 13: János fia Lukács OFM; Eubelnél 1399. VI. 18: Demeter fia Miklós. T.E.

Eubel I:449. - Auner 1908:12. - Sánta 1914:57. (1.)

Gergely (†1392. márc. 10./szept. 11.): megyéspüspök. - A MA-ban 1387. IX. 24-1389. IV. 28: vál., 1389-1392. III. 10: tényl. nyitrai mpp. 1388. X. 24: erősítették meg. - Széke 1392. IX. 11-1393. IV. 26: üres, utóda 1393. III. 10: Kápolnai Mihály. T.E.

Mendlik 1864:56. (22.) (s.v. György!; 1388-92: pp.) - Idők Tanúja 1866. IX. 26. (22.) - Gams 1873:375. (s.v. Gregorius; 1388-92: pp.) - Eubel I:368. - Schem. Nitr. 1914:9. (26.) (utóda: Mihály)

Gergely, OFM (†1490 k.): megyéspüspök. - Minorita szerz. volt, a MA-ban 1484. I. 25-II. 23: vál., 1484. X. 1-1490. VII. 5: tényl. nyitrai mpp. - Utóda 1490: Sánkfalvai Antal. T.E.

Mendlik 1864:56. (s.v. Sánkfalvi G., 1486-92: pp.) - Idők Tanúja 1866. IX. 23. (33.) (1486-92: pp.) - Gams 1873:375. (1484. X. 1-1492: pp.) - Eubel II:225. (1484. X. 1: pp.) - Schem. Nitr. 1914:10. (37.) (1483-92: pp.) - Szt Ferenc 1926:474.

Gergely (15. sz.): püspök. - Gams jegyzékében (Tarkői) Pál után szerz-ként 1458-63: boszniai pp., közben 1464. IV-1466. XI: széke üres. Utóda itt 1466. XI. 25: vál. pp-ként Lővei Benedek. T.E.

Gams 1873:369. (26.) - Schem. B-D-S. 1900:17. (23.) (é.n.) - Gašić 1944:20. (27.) (OFM, ~ idejében foglalták el az egyhm. területét a törökök. Utóda 1465: Csupor Demeter.)

Gergely (15. sz.): választott püspök. - A MA-ban meg nem nev. szerz-ből 1490. III. 31: nónai pp. A p. nem erősítette meg, egyéb jegyzékekben nem található. Az utolsó nónai pp.(?), aki m. okl-et aláírt. T.E.

Gergely, Balázs fia (†1462): püspök. - 1419-42: pápóci prép., IV. Jenő 1438. IX. 16: milkói pp-ké nevezte ki, ekkor Győrben lakott. Egy ideig honti főesp., 1444-62: esztergomi knk. 1444: a késmárki tp-nak 40 napi búcsút engedélyezett. 1452: ~ szent. föl a pozsonyi Szt Márton szegyh-at, éveken át Széchi Dénes érs. helynöke. 1450: mint az esztergomi érs. spp-ét megválasztották a bakonybéli apátság kormányzójának. Részt vett abban a sikertelen mozg-ban, mely Brassóban ppséget akart alapítani. - Utóda Eubelnél 1468. VI. 13: Túroni Mihály; Gamsnál - aki 2 Gergelyről tud - 1451: Pál és 1469: Ondolai László. T.E.

Gams 1873:383. (6.) (1438-44: Gregorius, Suffr. Strigoniensis), (8.) (1453-62?: Gregorius Milkoviensis - e két személy bizonyára azonos; közbeiktatta 1451: Paulus ep. Argensist, aki Hunyadi Pál árgyasi pp.) - Fraknói 1895:159. - Kollányi 1900:95. - Eubel II:211. - Sánta 1914:30. (8.) - Bedy 1938:321.

Gergely (13. sz.): váradi olvasókanonok. - A →Váradi Regestrum híradása szerint a 13. sz. közepén a kápt. dékánknk-jai voltak a váradi pp. segítőtársai az anyagi javak rendezésében. ~ egyik volt köztük. 1269 k. a kápt. korabeli okl-eit írta. T.E.

Bunyitay I:130.

Gergely Ferenc (Bp., 1914. szept. 10.-Bp., 1998. márc. 18.): orgonaművész, kántor, egyetemi tanár. - Bpen a Liszt Ferenc Zeneműv. Főisk-n Zalánfy Aladár (orgona), Wehner Géza (zongora), Harmath Artúr, Bárdos Lajos, Werner Alajos és Ádám Jenő (középisk. énektanár), Siklós Albert (zeneszerzés) növ-e. Mesterkurzuson Olivier Messiaennél vett részt. - 1931-től (1996: is) a pesti ferences tp. orgonistája, 1948-ig karnagya is, 1991: konfráter. 1936-40: a terézvárosi plébtp., 1940-58: az Egyetemi tp., 1947-50: a Dohány u. zsinagóga orgonistája is. - 1943-69: a Nemzeti Zenede, majd Zeneműv. Szakisk., 1947-52: az egyetem teol. fakultásán az egyhzene megbízott előadója, 1948-96: a Liszt Ferenc Zeneműv. Főisk. orgona tanára. 1948-89: templomi elkötelezettsége miatt nem kapott kinevezést, munkáját óraadóként kellett végeznie. 1989: egyetemi tanár. - 1944. V. 2: feleségül vette Lászlófy Erzsébetet, két gyermekük született. 1969: megözvegyült, 1980. VII. 20: Kovács Máriát vette feleségül, kinek isk. énekkarával greg. témájú hangversenyeket rendeztek. - 1950: Werner Alajossal kántorképző kurzust szervezett a rendházakból elűzött szerz-eknek, mely 1951: Pantol Márton vezetésével hivatalosan elismert, azóta élő nyári tanf. lett, melynek ~ orgonatanára. - Eu-ban és Kanadában adott hangversenyeket, jelentős sikereket ért el improvizációival. Számos orgonát tervezett egyedül és csoportban, több nagylemeze jelent meg. - Kitüntetései: 1958: Liszt-díj III., 1974: Munka Érdemrend ezüst fokozata, 1981: érdemes művész, 1984: Munka Érdemrend arany fokozata, 1992: Liszt-díj, 1994: Kossuth-díj. II. János Pál p-tól 1989: a →Nagy Szt Gergely rend lovagja kitüntetést kapta. - Hanglemezek: Bach-orgonaművek, Cézar Franck-orgonaművek, Karácsonyi orgonamuzsika, Játék a Mátyás-tp. orgonáján, Improvizáció a kalocsai szegyh. orgonáján. - Orgonaművek: Liszt Ferenc: 13 orgonamű. Kiad. Bp., 1961. - Magyar Orgonazene III. Kiad. Uo., 1969. - Pécsi Sebestyén: Harmónium-orgona iskola (Kis orgonaművek). Uo., 1960. - Írások: Magyar Kórus 1948. V. (Az orgonareformok és magyar eredmények) - Klotz, Hans: Az orgonáról. Ford. és kieg. Uo., 1972. - Mo-i orgona krónika. Kz. 1994. s.k.

Molnár 1936. - M. Zenei Szle 1942. X:256. - Székely 1988:150. - s.k. (1995. IV. 24.) - M. Egyhzene 1997/98:1. sz. (Enyedi Pál: ~)

Gergely (1941-ig Gludovácz) József (Kemendollár, Zala vm., 1901. aug. 11.-Székesfehérvár, 1982. nov. 22.): pap. - A gimn-ot Egerben és Veszprémben, a teol-t 1921-25: a Pázmáneumban végezte, 1925. VI. 26: Sümegen pappá szent. Pacsán kp., 1927: Veszprémben karkp., 1928: a kisszem. lelki ig-ja és teol. h. tanár. 1929: teol. dr. 1931: az Angolkisassz-ok Int-ében hittanár és tanulm. felügy. A VTC Sportegyes. és a Gazdakör elnöke. 1935. XI. 5-1942. VIII. 2: az Egyhm. Nyomda ig-ja, a nyomda számára a Gizella téren házat vett, átalakíttatta, 2 szedő-, 3 nyomda-, 1 vonalzó-, vágó- és több fűzőgéppel gyarapította, s az épületben papír- és kv-keresk. üzletet nyitott. 1939-1941. VII. 31: a Szt Margit-tp. első ig-ja. Bpen 1942: megvette Kertész Márk papíráru nagykereskedését, azt 1942. III. 1: KERMA Rt. néven bejegyeztette, ezt a Chromo papírgyár irka osztályával gyarapította. VIII-1946. IX. 3: a KERMA vezérig-ja. -1947. X. 2: az esztergomi főegyhm. szolgálatába állott, 1948: a bp-felsőkrisztinavárosi pléb. hitoktatója, 1950: plnosh., 1950. VIII: a budavári Mátyás-tp., 1952: a városmajori tp. kp-ja, 1953: a Szt Rita lelkészség vez-je. 1978: nyugdíjazásától a székesfehérvári Papi Otthon lakója. - A Veszprémi Hírlapnak 1933. IX. 10-1940. I. 21: főszerk-je, 1940. I. 28-1943. XI. 21: fel. szerk-je, a Veszprém Egyházmegyei Katolikus Tudósító fel. szerk-je. - 1941: névváltoztatásáig írói neve: Gludovácz József. 88

Veszprém m. sajtóbibliogr. 1957:91. (239.), 93. (247.) - Schem. Strig. 1982:349. - Pfeiffer 1987:440. - Gulyás X:758.


Gergely Náregi, Szt, Náreki, Krikor Náregáci (örm-ül Virrasztó Gergely), (945/50–1003): örmény szerzetes, költő. – A Ván-tó déli partján, a hegyekben, a náregi ktorban nevelkedett, majd ugyanott tanított. Életét aszketikus szemlélődésben élte le. Szt-ként tisztetelték, sírja búcsújáró hellyé vált. 1002: befejezett imakönyve, a Voghperkuthjun, ‘Siralmas panaszok’, a misztikus irod. különlegessége, az örm-ek között közkedvelt volt és egyszerűen →Náregnek nevezték. – A legenda szerint hithűsége kivizsgálására egy papi bizottságot küldtek ki, de ~ céljukat megsejtve asztalhoz ültette őket. Két galambot süttetett, de a vendégek a pénteki böjt megszegése miatt felháborodva tiltakoztak. Erre ~ a galambokhoz fordult: „Keljetek számyra és térjetek vissza dúcotokba” – mire azok életre keltek és elrepültek. A küldöttek pedig térdre borultak és bocsánatát kérték. – Emléknapja az örm. kat. egyh-ban: szept. 2. Szám L.

Schütz Ödön: Hajk és Bél harca. Szombathely,1995:128.

Gergely Katalin Hedvig SZLT (?, 1904. jún. 23.–Bakonybél, 1964. máj. 20.): szerzetesnő. – Tanítónőképzőt végzett. 1926. IX. 27: Bp-en lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-át 1931. IX: 27: uitt tette. 1926: Zalaapátiban tanított, 1929: Sárváron tanítónő és házfőnöknő. –1950 u. haláláig a bakonybéli szoc. otthon vezető nővére. r.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.