🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Fraknói
következő 🡲

Fraknói István   →Szigeti István

Fraknói (1874-ig Frankl) Vilmos (Ürmény, Nyitra vm., 1843. febr. 27.-Bp., 1924. nov. 20.): választott püspök, történetíró. - Apja Frankl Sándor uradalmi orvos. Nagyszombatban és Esztergomban tanult, ahol megkeresztelkedett, a bölcs-et és a teol-t 1862: Pesten végezte. 1864: bölcs. dr. és tanár a nagyszombati érs. főgimn-ban. 1865. VII. 23: pappá szent., X. az esztergomi papnev. tanára lett. - 1870. V. 25: a MTA l., 1873. V. 21: r. tagja, 1873: a II. o. titkára, 1879. V. 22: főtitkára, 1889. V: másodelnöke, 1892. V. 5: ig. tagja, 1907. V. 1: tb. tagja. - 1875. IV-1879. V. 23: a M. Nemz. Múz. kvtárőre, 1878. III. 24: nagyváradi knk., 1879. VII. 6: szekszárdi c. apát, 1889. XII. 24: arbei vál. pp., 1898: krasznai főesp., 1900: szentjobbi javadalmas apát. 1897-1915: a múz-ok és kvtárak orsz. főfelügy-je, 1903: a Kisfaludy Társ., 1916: a SZIA II. szako. tagja. A m. tört. kutatások elősegítésére Rómában megalapította a M. Tört. Int-et, végrendeletében ált. örökösévé a SZIA-t tette. Főként a 15-16. sz. m. tört-tel foglalkozott. - Cikkei az Idők Tanúja (1861-64), M. Tud. Értekező (1862), Orsz. Tükre (1863), Új. M. Sion (1863-84), Győri Tört. és Régészeti Füzetek (1863, 65), Egyetemes m. encyclopédia (1866), MTA Értes. (1867-82), Századok (1868-97), Fasciculi Ecclesiastici (1868), Archeológiai Értes. (1871-91, 1905), Bpi Szle (1873-86, 1913-20), M. Kv-szle (1876-89), Tört. Tár (1877-82), Religio (1885), Turul (1893), M. Kv-szle (1901, 1912-17), Alkotmány (1912, 1916-18) stb. c. lapokban. - Klny-okkal együtt 87 műve jelent meg. - Fm: A m. nemzet műveltségi állásának vázlata... Pest, 1861. - A nádori és országbírói hivatal eredete... Uo., 1863. - M. főpapok a trienti zsin-on. Esztergom, 1863. - Pázmány Péter és kora. 1-3. köt. Pest, 1868-69. - A m. nemzet tört. 1-3. köt. Uo., 1872-73. - A hazai és külf. iskolázás a XVI. sz-ban. Uo., 1873. - Pázmány Péter levelezése. 1. köt. 1605-1625. Bp., 1873. - Mo-i emlékek. 1526-1604. 1-10. köt. Uo., 1874-90. - Mo-i tanárok és tanulók a bécsi egy-en a XV. és XVI. sz-ban. Uo., 1874. - II. Lajos kir. és udvara. Uo., 1878. - Vitéz János esztergomi érs. élete. Uo., 1879. - A szekszárdi apátság tört. Uo., 1879. - Martinovics és társainak összeesküvése. Uo., 1880. - Monumenta Vaticana historiam Hungariae illustrantia. 1-4. köt. Uo., 1884-89. - Mo. a mohácsi vész előtt. Uo., 1884. - Pázmány Péter 1570-1637. Uo., 1886. - XI. Ince p. és Mo. felszabadítása a török uralom alól. Uo., 1886. - Egy m. jezsuita a XVI. sz-ban. Szántó István. Uo., 1887. - Erdődi Bakócz Tamás élete. Uo., 1889. - Cesarini Julián bíbornok mo-i p. követ élete. Uo., 1890. - Hunyadi Mátyás kir. élete 1440-1490. Uo., 1890. - Várad felszabadítása 1692-ben és XII. Incze p. Róma, 1892. - A m. kir. kegyúri joga. 1. köt. Uo., 1894. - A Hunyadiak és Jagellók kora. Uo., 1896. - Werbőczy István életrajza. Uo., 1900. - A budai krónika. Uo., 1900. - Mo. összeköttetései a római Szentszékkel. 1-3. köt. Uo., 1900-02. - Gr. Széchenyi Ferenc. Uo., 1902. - Mária, V. István leánya. Uo., 1906. - II. Rákóczi Ferenc vallásos élete és munkái. Uo., 1906. - A kir. trónöröklés rendje az Árpádok korában. Uo., 1912. - Egyháznagyok a m. kk-ból. Uo., 1916. - A m. ogy-ek befolyása a külpol-ra. Uo., 1918. - A m. kir-választások tört. Uo., 1921. - A bécsi Pázmány intézet megalapítása. Uo., 1923. - Pesten 1876-ig szerk. az Egyetemes M. Encyclopaedia 11-13. köt-ét. ~ volt az utolsó az arbei c-en. 88

LBE:11. - M. Sion 1886:108. (*Érsekújvár) - Zelliger 1893:135. - Szinnyei III:702. - Berzeviczy Albert: ~ ig. tb. tag emlékezete. 1927. - M. zsidó lex. 1927:290. - MÉL I:535. - MTA tagjai 1975:80. - Varga László: ~ tört-írói pályája. 1976. (Dissz.) - Gulyás IX:588.

Fraknói Vilmos vál. pp., történetíró


Fraknói (1946-ig Fuchs) Ernő (Jászberény, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1902. dec. 22.–Jászberény, 1976. jan. 28.): számvevőségi főtanácsos, cserkészvezető. – Jászberényben éretts., a József műegy. közgazda hallg., de anyagiak miatt okl. nem szerzett. 1926: visszatért szülővárosába és különféle tisztségeket töltött be a városnál. A 858. sz. Jász cserkészcsapat parancsnokaként 1933. VIII. 1–15: a IV. →gödöllői dzsemborin is részt vett. 1940: Sepsiszentgyörgyön, majd Kézdivásárhelyt hivatalnok. 1948: Jászberényben a Jász-Nagykun-Szolnok vm. számvevőség főnöke. – M: Kézdivásárhely megyei város költségvetési előirányzata az 1941–1944. évre. Összeáll. (1–3 db.) Kézdivásárhely, 1941–1943. (s.v. Fuchs Ernő) – A–B–C regiszteres mutató a városok költségvetésének hely- és nemrendjéhez. Jászberény, 1948. Bo.J.–Fe.Má.

Gulyás IX: 585. (s.v. Fraknói Ernő)

Fraknói Ilona Rozália SZLT (Vác, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1911. dec. 17.–Vác, 1996. jan. 29): szerzetesnő. – Gimn, érettségi után tanítónőképzőt végzett. 1932. IX. 8: Bp-en lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-át 1937. IX. 8: uitt tette. 1933–48: Pápán tanított. –1950 u. a váci szoc. otthonban élt. r.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.