🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Ferenczi
következő 🡲

Ferenczi György, SJ (Zalaudvarnok, Zala vm., 1903. márc. 15.-Isztambul, 1966. dec. 16.): misszióstestvér. - 1925: lépett a r-be. 1927: és 1935: tett fog-at. Mindig konyhán v. ebédlőben dolgozott Pécsett, Kalocsán és Bpen. 1937: került a török missz-ba, Isztambulba mint szakács és mindenes. Itt élt haláláig, kivéve 1961-64: amikor Rómában a Collegium Germanicum-Hungaricumban volt ebédlős. **

Szolg. 1978. 38:93.

Ferenczi István, Ferenci, Krisztusfaragó István (Gyergyóremete, Csík vm., 1910. júl. 17.-Csíksomlyó, 1988. jan. 4.): faragó. - 1916: a csíksomlyói árvaházba került. 1924: hazatért, 1926: Szászrégenben suszterinas. 1932: visszatért Gyergyóremetére suszternak. Közben farigcsált, s mert szerette a zenét, hegedűt készített. A jámbor asszonyok megkérték, hogy készítsen feszületet az egyik útelágazáshoz. Amikor elkészült, akkora tetszést aratott, hogy elnevezték ~t Krisztusfaragónak. - 1935: a csíksomlyói árvaház susztere lett, majd Brassóban gyári munkás. Megnősült, 1938: a bécsi döntés után visszaköltöztek Csíksomlyóra, útközben kirabolták őket. A borvíz-kútnál sajátkezűleg épített kis házat, s faragta a teljes berendezést. Felesége a 'kollektívben' dolgozott. 1943/44: a KALOT népfőisk. faragóműhelyében →Szervatius Jenőtől tanult, ettől kezdve foglalkozott komolyan faragással. 1986: súlyos beteg lett. - Fm: A csíksomlyói kegyszoborról készített másolatai külföldre is eljutottak, egy Budajenőn is látható; a csíksomlyói kegytp. sekrestyeoltárai; Gyergyóhodoson a Sztsír Krisztus-szobra, Betlehem; Galócán Jézus Szíve-szobor; kisebb-nagyobb feszületek. Szociális Testvérek közlése

Ferenczi Tóbiás, OFMConv (Kézdiszentlélek, Háromszék, 1701.-Miskolc, 1767. júl. 2.): biblikus tanár, tartományfőnök. - Fölszentelése után teol. dr. Eperjesen a növ-ek bölcselet, majd biblikum, dogmatika és erkölcstan tanára. 1737: Egerben, 1740: Nagybányán, 1743: Kolozsvárt házfőn., 1744. IV. 21: tartfőn. 1747: Miskolcon házfőn., 1756. V. 8: Eperjesen ismét tartfőn. Műveiben a Szentírás nehezebben magyarázható helyeivel foglalkozik. - Fm: Contradictiones S. Scripturae apparentes earumque conciliatio. Kassa, 1735. - Selecti S. Scripturae veteris et novi Testamenti textus, eorumque interpretatio. Uo., 1747. - Questiones Scripturisticae. Uo., 1756. 88

Szinnyei III:419. - Monay 1953:28.

Ferenczi István

Ferenczi György SJ missziós testvér

Ferenczi Tóbiás OFMConv


Ferenczi Anna, RSCJ (Gyergyóújfalu, Csík vm., 1891. dec. 31.–Bécs, Au., 1966. okt. 24.): szerzetesnő. – Bpen 1918. VIII. 31: lépett a →Szent Szív Társaságba. Uo. 1921. X. 20: tette első, Bécsben 1928. VII. 18: örök fog-át. 1921: a →Philippineumban, 1923: Bécsben, 1938: a →Sophianumban szakácsnő, 1949: Bécsben az óvódában dolg. 1964-től betegeskedett. r.k.

Ferenczi (Flosznik) Erzsébet M. Valéria SZINT (Miskolc, Borsod vm., 1911. nov. 21.–Miskolc, 1984. jún. 1.): szerzetesnő. F. Mária húga. – Miskolcon polg isk-t, Esztergomban tanítóképzőt, Bpen konzervatóriumot végzett. 1926. VII. 19: Miskolcon lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1932. VII. 30: Esztergomban tette. Uitt és Miskolcon zenetanár volt. – 1950 u. Miskolcon a rokonainál élt, kántor volt, a kántorképzőben is tanított. r.k.

Ferenczi (Flosznik) Mária M. Adalberta SZINT (Miskolc, Borsod vm., 1909. szept. 22.–Miskolc, 1990. máj. 21.): szerzetesnő. F. Erzsébet nővére. – Esztergomban tanítóképzőt, Szegeden tanárképző főisk-t végzett. 1925. VIII. 20: Miskolcon lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1931. VII. 26: Esztergomban tette. Székesfehérváron és Esztergomban tanítóképző int. tanár. – 1950 u. Miskolcon pléb-n házvezetőnő és kántor. r.k.

Ferenczi István (Söjtör, Zala vm., 1888. okt. 8.–Bp?, 1968.): tanító. – 1907–: a söjtöri r. k. népisk. tanítója. Azután többfelé tanított. Az I. vh-ban katona, s mint hadirokkant került haza. 1916 nyarán az oláh betörés elől menekülve Nyíregyházára került, ahol 1916–31: az áll. tanítóképző gyakorló el. isk. vez.-je. 1933–44: a bpi I. ker. áll. tanítóképző gyakorló el. isk. vez.-je. s mint ilyen 1944 (is): a Kat. Tanügyi Tanács tagja. 1939. (?): megbízták a visszacsatolt Felvidék tanítóságának átképzésével. Szépirod. művet ford. eszperantóból m-ra. – Cikkei: Szombathely-egyházm. r.k. tanítóegyes. ért. (1910:18.), M. Lélek (1942: Széchenyi István gyermekévei); M. tanítók évkve. 1935/36. Bp., 1936. (A fogalmazás tanításának gyakorlati módja; Polgári jogok és kötelességek; Népisk-i alkotmánytan); Szülői értekezletek és a szülők látogatása. Bp., [1941] (Jellemnevelés; A jutalmazás és büntetés; A gyermek otthoni foglakozása; Az ideges gyermek) – M: Földrajz. Az osztatl. el. isk. 4;/6. o. sz. Bp., 1926. (1. r. Mo. Új lny. [1931, 1935, 1940]. 2. r. Mo. és a világrészek. Új lny. [1931, 1934, 1936]. – Tanítói fogások és botlások. Nyíregyháza, 1927. – Szabolcs vezér földje. Földr. olvasmányok a 3. o. beszéd- és értelmi gyakorlatok anyagához. Uo., 1930. – Szabolcs vm. földrajzának új vezérfonala. Uo., 1930? – Mintatanítások az új tanterv szellemében. Szerk. és kiad. Tesléry Károllyal. Előszó: Drozdy Gyula. Uo., 1930. – Táblai rajzok a népisk. tárgyainak köréből. Mintatanítások Drozdy Gyula magyarázó utasításaival. 1–4. köt. Szerk. Tesléry Károllyal. Uo., 1930. – Két cserkész az olimpiászon. Bev. Faragó Ede. Bp., 1936. – Óratervek a játékos svéd torna tanításához. Az el. isk. 1/2. o. sz. Nyíregyháza, [1937]. (3. kiad. Bp., [1941]) – Óratervek az egész évre a testgyakorlása tanításához. Torna-terem nélk. el. isk. 3/4., 5/6. o. sz. Uo., [1937]. (2. kiad. 5/6. o. sz. Bp., 1940; 3. kiad. 3/4. o. sz. Uo., 1941) – Történelem, polg. jogok és kötelességek. Szalatsy Richárddal. Bp., 1937. (Népisk. Egys. Vezérkvek. 14.) – Napsugár az iskolában. Uo., 1938. (2. kiad. 1938., 3. kiad. 1943) – Gyöngyszemek az iskolából. Tanítók breváriuma. Aforizmák. Uo., 1939. – Amit jónak hittünk az iskolában. (Baklövések). Uo., 1941. – Az írás-olvasás tanítása falusi iskolákban. Uo., 1942. – M. üstökösök. Ifj. elbek. Uo., [1943] – Az ország szíve. Regényes tanulmányút Bp-re. Uo., 1943. 88

Schem. Sabar. 1910. – Hunek 1931. – Bene.[1939], 1941. – Ker. m. közél. alm. 1940. I. – MTC Bp., 1944.

Ferenczi József (Nagykászon, Csík vm., 1806. szept. 6.–Gyulafehérvár, 1870. jan. 30.): kanonok. – 1829. IX. 20: sztelték pappá, a bécsi Augustineumban tanult tovább. 1831: Gyulafehérváron a szem. tanulmányi felügyelője. 1832: Marosvásárhelyen tanár. 1840: Nagykászon plnosa. 1850: h. esp., isk. felügyelő. 1852: Csíkszentgyörgy plnosa, alcsík-kászoni főesp. 1854: Székelyudvarhely plnosa, főesp. –1859–68: Gyulafehérváron a szem. rektora, knk., 1868: a papi nyugdíjalap kezelője. F.S.

Ferenczi 2009:243.

Ferenczi Sándor (Nyárádszereda, v. Maros-Tora vm., 1955. jún. 12.–): plébános, történész. – A gimn-ot Marosvásárhelyen, a teol-t Gyulafehérváron végezte. 1981. VI. 21: itt sztelték pappá, Kolozsvár-Monostoron kp. 1983: Györgyfalván, majd a kolozsvári Mária Szeplőtelen Szíve tp-ban lelkész. – 1985: Ákosfalva, 1988: Vulkán, 1990: Korond plnosa. 2001: Gyulafehérváron a Hittud. Főisk. tanára, két alkalommal is vicerektora, és borbándi plnos. 1991: szentszéki tanácsos. – Írásai a Studia Theologica Transsylvaniensia, Keresztény Szó, Vasárnap és a Hazanéző folyóir-okban jelentek meg. – M: A gyulafehérvári (erdélyi) főegyházmegye tört. papi névtára. Kolozsvár, 2009. F.S.

Ferenczi 2009:244.

Ferenczi (Fischl) Zoltán József OFM (Magyarpolány, Veszprém vm., 1898. júl. 13.–Székesfehérvár, 1992. nov. 5.): tanár, cserkészvezető. – Szülők: Sándor, Incze Ludmilla. Vácott 1913. VIII. 27: lépett a r-be, a gimn. 7-8. oszt Kecskeméten végezte, 1920. VI. 30: szerz. fog. tett, 1921. I. 30: pappá szent. a Pázmány Péter Tud.egy. teol. végzett, mat-fiz. szakos középisk. tanári okl. szerzett, 1937: bölcsész dr. 1921–26: Veszprémben tanított, diákjaival vitorlázó repülőgépet épített, próbarepüléseket végeztek. 1926–37: Bpen tanár, a főv-ból kerékpártúrát szervezett 1937. VII. 31.– VIII.14: az V. (vogelenzangi, Holl.) dzsembrori színhelyére. 1937–40: Vácott a Piar. Gimn. ig-ja és házfőn. 1940–43: Bpen gimn. tanára, 1942–46: ig-ja. A 1944. X. 16.–XII: a nyilas időkben az isk. ter-én a zsidó tanulók ruhájáról levetette a sárga csillagot, több zsidót mentettek meg a gimn. épületében. 1945: magyarságáért a toloncházba került, de sikerült onnan távoznia. – 1946: átlépett a mariánus ferences rtart-ba. 1947: Esztergomban gimn. tanár, 1948: Búcsúszentlászlón, 1951: Zalaszentbalázson kp., Bálványoson plnos, Szulokon, majd Ajkarendeken szolgált. 1965: nyugdíjazták, Bakonygyepesen telepedett le. 1985–92: a székesfehérvári papi otthonban betegeskedett. – Írásai: Bölcseleti Közlem. 1938. (A végtelen matematikai megvilágításban); 1939. (Az okság elve és a végtelen) 1940. (A világ végessége a tiszta ész világánál); 1941. (Az okság elve és a végtelen változássorozat.) – M: Differenciál- és integrálszámítás. Középisk. sz. Bp., 1934. (Isk. segédkvek gyűjtem. 10.) – A m. kegyes tanitórend bpi gimn. 1941/42– 1943/44. évkve. Szerk. (1–3 db.) Bp., 1942–1944. – Kz-ban: Vizsgálatok a trigonometrikus és hatványsorok szummabilizálásáról. (Dri értek.) Bo.J.–Fe.Má.–88.

Schem. OFMSM 1949:68. – Gulyás VIII:936. – Koltai 1998:113. – Diós 1999:52. (2805) – Értesítők 4: B90–B92.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.