🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Fenczik
következő 🡲

Fenczik István (Béla), szinicsáki (Nagylucska, Bereg vm., 1892. okt. 13.-Ungvár, 1945. márc. 30.): g.k. pap, miniszter. - A gimn-ot Sárospatakon, Ungvárt és Beregszászon végezte. 1910-14: Bpen a teol., 1916-18: a bölcsészkar hallgatója, Bécsben fil-t, Párizsban a Sorbonne-on jogot tanult. 1918: Bécsben a Zeneakad. növ-e, teol. dr., V. 26: cölebsz pappá szent. Bpen a Liszt Ferenc Zeneműv. Főisk-n, 1922: a Tisza István Tudegy-en tört-lat. szakos tanári okl-et szerzett. Okl-eit 1922: a prágai Károly Egy. honosította. - 1916: az ungvári tanítóképző tanára és a ppi énekkar karnagya. 1918-26: az ungvári (m. és or. tannyelvű) reálgimn. és a teol. dogmatika és a fil. tanára. 1929: a teol. rektora. - 1923: a csehek ukránosító, majd csehesítő törekvéseinek meggátlására megszervezte a Duhnovits Magyarorosz Kultúregyesületet, melynek üv. titkára, 1930: a Duhnovits Kárpátorosz Cserkészek Központját, melynek 1944. X-ig elnöke. 1932: Karpatoruszkij Golosz c-mel napilapot indított. A Kárpátaljai Ruszin Egyesületek küldöttje, 1926: Párizsban, 1928: Belgrádban, 1929: Lembergben és Rigában, 1930: Szófiában és Bukarestben, 1934: Rómában végzett szervezési munkát. 1934: az USA ruszin egyesületeinek meghívására kb. 150 előadást tartott szülőföldjéről. Hazatértekor a cseh hatóságok hazaárulás vádjával (a lengy-m. közös határ propagandája miatt) letartóztatták, Ungvárt bebörtönözték. Híveinek szavazata váltotta ki, amikor 1935: Kárpátalja népe képviselőjévé választotta a prágai parlamentbe. 1935. III. 3: a Huszton alakult Nemzeti Autonóm Párt vezére, a parlamentben a Kárpátorosz Nemzeti Párt Klubjának eln-e. 1938. X. 11: Prágában kárpátorosz min-ré nevezték ki, de a →bécsi döntés után, XI. 3: az összes kárpátaljai őslakos pol. pártok Kárpátaljának Mo-hoz való csatolását mondták ki. A m-ok lakta részek visszacsatolása után ~ a m. ogy. meghívott tagja, ahol a ruszinok nevében kiáltványt olvasott föl egész Kárpátalja Mo-hoz csatolásáért. 1939-45: ogy. képviselőként a m. parlament tagja. 1940-45: a Szt Gellért Tud. Társaság tb. tagja. - A Kárpátalját megszálló szovjetek Demjanovics Péter Pállal együtt letartóztatták és hazaárulás és államellenes összeesküvés vádjával halálra ítélték. Kivégzése előtt fölkínálták számára a kegyelmet, ha a moszkvai pátr. kezéből elfogadja kinevezését munkácsi pp-ké. ~ az ajánlatot visszautasította és a p. iránti hűségben fogadta a halált. Egy Maruszja nevű börtönőr lőtte tarkón. - Fm: A műélvezetről. Felolvasás. Ungvár, 1918. - Szt Gellért helye a fil. tört-ében. Bp., 1918. - Pisznyi podkarpatszkih ruszinov. 1-2. rész. Prága, 1921. - Galicia. Ungvár, 1928. - Moja poezdka v Bulgariju na V. svezd russkich ucenich. Uo., 1930. - Aleksandr Andrijevic Mitrak. Uo., 1931. - Csetanka dija naroda. Uo., 1932. - Interpeljaciji. Uo., 1936. - A Kárpátoroszok múltja és jelene. Pécs, 1939. (A Pécsi Tudegy. Kisebbségi Int. kiadványa 10.) (Az ideigl. nemz. kormány az 530/1945 ME. rendelettel megsemmisítette!) - A kárpátaljai autonómia és a kisebbségi kérdés. Ungvár, 1941. - Az állati lélek. Bp., 1943. (Vadászati útmutató kv-sorozat 1.) - 1932-44: Ungváron a Karpatoruszkij Golosz pol. lap kiadója, 1939-40: fel. szerk-je és fel. kiadója. H.V.K.-88

Ogy. alm. 1940:169. (arck.) - Hetényi Varga I:489. - „Sötét napok jöttek...” Koncepciós perek m. elítéltjeinek emlékkv-e 1944-57. Bp-Ungvár, 1993:54. - Bendász 1994:37. - Gulyás VIII:781.

Fenczik Jenő Ödön (Kismártinka, Bereg vm., 1844. okt. 5.-Herincse, 1903. dec. 5.): g.k. lelkész, író. - A teol-t a munkácsi egyhm. papnöv-eként Bécsben végezte. 1869: pappá szent., több egyhközs-ben működött. A Szt Bazil Társulatban vez. szerepet játszott. - M: Liturgika. Bp., 1878. - Írt ezenkívül 45 egyh., történeti, meséskv-et és reg-t. Versei és más írásai eleinte a lembergi Szlovo c. lapban jelentek meg, 1885-1903: Lisztok c. orosz nyelvű vallásos, konzervatív és russzofil irányzatú újságot adott ki. Szembeszállt a m. lit. nyelv bevezetésével. - Álneve: Vladimir. P.I.

Schem. Munkacs. 1878:125. - Egyh. Közl. 1903:51. - Vasárnapi Újs. 1903:50. (Nekr.) - Bonkáló 1935:54. - Gulyás 1956:548. - Mayer 1977:252. (s.v. Fenczik Jehven) - Gulyás VIII:784. -Bendász István közlése

Fenczik Jenő Ödön

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.