🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > esperes
következő 🡲

esperes (a gör-lat. presbyter, ném. Erzpriester szóból): I. az →esperesi kerület élére állított pap, vicarius foraneus (553.k. 1.§),  a K-i egyh-akban protopesbyter. Tisztségét a CIC (vö. 553.k. 2.§, 554.k. 2.§, 555.k. 1.§) és a CCEO (828-32.k.) szabályozza, jogkörét és kinevezését illetően bőségesen utalva a részleges jogra . - 1. Kinevezése. Ha a részleges jog másként nem rendelkezik az ~t a mpp. nevezi ki, s a kinevezés előtt belátása szerint hallgathatja meg az adott kerületben működő papokat.  Az ~i tisztséget az egyetemes jog nem köti egy meghatározott pléb-hoz (554. k. 1.§), de a részleges jog továbbra is rendelkezhet úgy, hogy egy kerület ~e egy adott pléb. plnosa legyen (vö. Comm 14, 1982, 229). Előírja viszont a CIC, hogy az ~nek papnak kell lennie (554.k. 1.§), de nem kell feltétlenül az adott egyhm. papjai közül kikerülnie. Kinevezése meghatározott időre szól, amit a részleges jog szab meg (554.k. 2.§). Az ~t a mpp. szabadon elmozdíthatja hivatalából (554.k. 3.§). - 2. Kötelességei és jogai. Az ~ hivatala nem csupán jogi v. adminisztratív, hanem lpászt. jellegű. Nem szorítkozik a felügyeletre, hanem az ap. gondoskodás, a papság életének és a pasztorális munkának a lelkesítése és támogatása is feladatkörébe tartozik. Konkrét teendőit elsősorban az 555.k. sorolja föl. E feladatok a következő csoportokba oszthatók: a. Segítés és összehangolás. Ez a feladat főleg a ker-ben folyó közös lpászt. tevékenységet illetően tartozik az ~re; b. Felügyelet a személyekre (a klerikusok életére és munkájára), dolgokra (nevezetesen a lit-ra, annak szabályszerű végzésére, az Euch. őrzésére, a tp-épületekre, a felszerelésekre, ) és az adminisztrációra (az anyakönyvezésre, a vagyonkezelésre, az épületek gondozására) terjed ki; c. Gondoskodás. Az ~nek elsősorban a ker. papságára kell gondot viselnie, segítve továbbképzésüket, törődve lelki állapotukkal, különösen azokkal, akik nehéz helyzetben vannak v. problémákkal küzdenek. Fokozott figyelmet kell fordítania mind lelki, mind anyagi tekintetben azokra a plnosokra, akik súlyos betegek, valamint az elhunyt papok méltó temetésére, és arra, hogy az utánuk őrizetlenül maradt egyh. javakat és okmányokat károsodás ne érje; d. Látogatás (→visitatio canonica). Az ~i látogatás a fenti kötelességek teljesítésének eszköze. A pléb-k látogatását a jog az ~ számára külön is előírja. A módot illetően a CIC a mpp. rendelkezéseire utal (555.k. 4.§); e. Tanácsadás. Az ~ feladatai közé tartozik, hogy a pp-nek tanácsot adjon a pléb-k betöltése (vö. 524.k.), a kp-ok kinevezése (547.k.) terén, továbbá az egyhm. zsin. keretében (463.k. 1.§ 7). Több ~ felett áll az ált. knk. →főesperes.- II. A m. ref. egyh-ban  esperest, a szóvégi t csak a 19. sz: maradt el. A II. erdődi zsin. 1555: az esperestet archidiaconusként említette, akinek a hatásköre több gyülekezetre, az →egyházmegyére terjed ki. 1564: a nagyenyedi orsz. zsin. az ~eket szenioroknak, 1566: a gönci zsin. véneknek nevezi. 1577: a nagyváradi zsin-on Gönczi F. György debreceni lpászt. magát az atyafiak legfőbb szenioraként említi, de a ref. egyh-ban a főesperesi tisztség sohasem alakult ki. Az 1554: az óvári zsin. a pp., szuperintendens mellé coadjutorokat, ~eket rendelt választani. Ez a helynöki címnek felel meg. Az ~ adott esetben ppi, szuperintendensi jogokkal volt fölruházva. A tiszáninneni egyhker-ben 1735-ig a ppi tisztséget nem töltötték be, az egyhker-ben levő 4 egyhm. ~i jogkörrel bírt, és gyakran éltek is a szuperintendens címmel. A mindenkori rangidős ~ a saját egyhker-ében a pp. egyik helyettese, megszólítása tisztelendő, majd nagytiszteletű lett. - III. Az Orosz ortodox egyh-ban archipresbiter, blagocsinnie, 3 változatban: 1. A parochiális ~ hivatalát 1667: a moszkvai zsin. vezette be. A pp. nevezi ki, s közvetlenül neki van alárendelve. A 19. sz. 60-as éveiben választották. Feladatait 1721: a Szt Szinodus körvonalazta: felügyelniök kell az egyhm. területén működő papokat, de hatáskörük kiterjed a hívekre is. Régen felügyelték az egyh. isk-kat, feleltek a nyomdák munkájáért. Ma a szem-okat felügyelik, egyeztetnek az egyh. személyek közötti vitákban. A pp. által reájuk bízott körzetet évente kétszer meg kell látogatniuk. - 2. A szerzetes ~ a szerz. közösségek és ktorok felett felügyel. Ellenőrzi az apátokat, →igumeneket, →archimandritákat. E hivatalt a Szt Szinodus 1775: rendszeresítette. A ktorokban előforduló, nem súlyos fegyelmi ügyekben bírói joghatóságuk van. A hivatalt csak pappá sztelt szerz., ált. tekintélyes ktorfőnök kapja meg. - 3. Szerz-eknek adható kitüntető cím, mellyel egy ktor ellenőrzési joga jár.  E.P.-T.B.-I.E.

I.  Erdő 1991:300. - II. Geleji Katona István: Egyh. kánonok. Kecskemét, 1875. - Kiss Áron: A XVI. sz: tartott m. ref. zsin-ok végzései. Bp., 1881. - Révész Imre: M. ref. egyhtört. 1. köt. Debrecen, 1938. - III. Berki 1984:144, 189.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.