🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Emmausz
következő 🡲

Emmausz (gör. 'meleg forrás, hévíz'): 1. helység Jeruzsálemtól ÉNy-ra, légvonalban 24 km-re. Hajdan Jeruzsálemből több út vezetett ~ba; közülük leginkább a Bet-Horonba vivő utat használták e katonai szempontból fontos város megközelítésére, mely a puszta és a hegyvidék határánál feküdt, és Ny-on éppoly jelentősnek számított, mint K-en Jerikó. ~nál győzedelmeskedett Kr. e. 161: Makkabeus Júdás Nikanor és Gorgiász fölött (1Mak 3,57-4,25). Bakhidesz Kr. e. 160: megerősítette (9,50-51). Kr. e. 47-től a hasonló nevű kormányzóság legfontosabb helysége. Kr. e. 4: Varus fölégette megtorlásul, amiért Athrongaiosz megtámadott egy róm. hátvédcsapatot. Az első zsidó háborúban itt állomásozott az 5. légió (ezt fölirat is igazolja). Kr. u. 221: Nikopolisz néven város. A ker. közösségben, amely ~ban létrejött, a legjelentősebb személyiség Julius Africanus volt. Az arab Amvasz falut, amely megőrizte nevében a régi ~ nevét, 1967. VI: lerombolták. - Lk 24,13: úgy szerepel, mint 2 tanítványnak (→Kleofás) az úticélja. A megadott 60 stádium távolság téves, ezért már Euszébiosz, ill. Szt Jeromos helyesbítette 160 stádiumra. - 2. bencés apátság Prágában (Cseho.), 1950 u. Norciában (Olo.). IV. Károly római cs. és cseh kir. 1346-48: alapította ún. glagolita (ószláv nyelvű róm. szert-ú) bencések számára. A dalmáciai Pasman szg-ről, Cokovacból menekültek a törökök elől. Az alapító elsősorban a Balkán felé irányuló ökumenikus missz-ra szánta ~t és még 2 másik hasonló ktort. A →husziták e vallási-kulturális kezdeményezésnek véget vetettek, a szerz-eket elűzték. 1519-89: ~ az →utraquisták székhelye volt, egy →kommendációs apát kormányozta. 1593: a kat-ok visszakapták a romos ktor-t és tp-ot. A →brevnovi szerz-ek 1593-1636: a 30 é. háború nehézségei ellenére is életet vittek ~ba. Mivel kir. alapítás volt, III. Ferdinánd 1636: monserrati reformált szerz-eket telepített ~ba, az itt élő cseh szerz-eknek egy új ktort alapított Prágában, a Szt Miklós-ktort. ~ a sp. szerz-ek jóvoltából ismét vallási-kulturális közp. lett. A II. József-féle föloszlatás ugyan elkerülte, de a felvilágosodás súlyosan károsította. Új lendületet kapott, amikor a ném. kultúrharc következtében →Beuronból elmenekült 80 szerz-nek a prágai érs., Schwarzenberg Ferenc a Sztszék és I. Ferenc József beleegyezésével helyet adott ~ban. Ők a saját stílusukban fölújították az épületeket. Ennek az 1880: kezdődött virágzásnak 1941: vége szakadt. Vypoukal apát több szerz-ével együtt Dachauban halt meg, az apátságot bombázás megsemmisítette. A háború befejeztével az életben maradottak újrakezdték a ktori életet, de a föloszlatás 1950. IV. 14-26: félbeszakította azt. Néhányan elmenekültek és 1965: menedéket kaptak a norciai S. Maria delle Grazie-ktorban, amelyet az Egyh. ~ jogutódjának ismert el. - 3. →Clairvaux-i Szent Bernát kápolnaigazgatóság. **

Kirschbaum I:622. - Kominiak 1980:64. - BL:353.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.