🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Domokos
következő 🡲

Domokos, Dominik (11. sz.): érsek. - 1037: a MA-ban, Mendliknél és Gamsnál 1037(már székén levő)-46: esztergomi érs. Újabb összeállítások nem említik. Utóda a MA-ban 1046, Mendliknél 1055: Benedek, Gamsnál 1052(?): Nehemiás. T.E.

Mendlik 1864:28. (3.) (II. Dominik, 1037: esztergomi érs.) - Gams 1873:379. (s.v. Dominicus; 1037-46: esztergomi érs.) - Schem. Strig. 1917:XXIII. (2.) (s.v. Dominicus; 1037-40: esztergomi érs.)

Domokos (15-16. sz.): püspök. - Fehérvári prép., a semat-ban (Szatmári) István (1514) és Országh János (1505) között é.n. említik szerémi pp-ként. 88

Schem. B-D-S. 1900:48. (34.)

Domokos, OFMConv (†Saraj, Bosznia, 1336. ápr. 23.): vértanú. Hitéért elevenen megnyúzták.

Domokos Kázmér Ferenc, OFM (Csíkcsomortán, Csík szék, 1736.-Kolozsvár, Kolozs vm., 1784. máj. 18.): tartományfőnök. - 1755. VII. 14: lépett a r-be, 1760. V. 24: pappá szent. 1776: szamosújvári házfőn. 1777-80: definitor, 1780: visitator generalis Erdélyben, 1780. VII. 2-1783. IX. 21: erdélyi tartfőn., 1783-84: custos. - M: Idea Actionum Juridicarum. Raphain Lukáccsal és Schlama Názárral. Kolozsvár, 1759. (Petrikben szerzők nélkül.) 88

György 1930:494. (251.)

Domokos Kázmér Mihály, OFM  →Damokos

Domokos Pál Péter (Csíkvárdotfalva, Csík vm., 1901. jún. 28.-Bp., 1992. febr. 18.): gimnáziumi tanár, népzenegyűjtő. - A gimn. 4 o-át Csíkszeredán, a tanítóképzőt, a Debrecenben járt 2. o. kivételével, Csíksomlyón végezte. 1919: Csíkkarcfalván h., 1920: Vulkánban kántortanító. 1923-26: Bpen elvégezte a polg. isk. tanárképzőt. 1926: Csíkszeredán, majd Kézdivásárhelyt tanítóképzői tanár. A szünidőkben bejárta Moldva m. falvait, s gyűjtötte szellemi néprajzukat. 1933-35: Gyergyóalfaluban kántortanító. 1936-38: az Erdélyi R.K. Népszöv. titkára, 1938: az →Erdélyi Katolikus Akadémia tagja lett. 1938-40: az Erdélyi Ppi Tanítói Önsegélyző gondnoka, 1936-40: az erdélyi egyhm. tanfelügy-je is. 1940. IX-1944. IX. 18: a kolozsvári áll. tanítóképző ig-ja. 1943: Kolozsvárt m. népr-ból drált. 1945. V-1949. X: a bpi Népjóléti Min. osztálytanácsosa, 1948: gyűjtőúton járt Moldvában. 1949-50: a csepeli Kislakásépítő és a Duna-Tisza-közi Öntöző Váll. s-munkása. 1951: a Viola u. ált. isk. mat-fiz. tanára, 1953: a József Attila Gimn., 1956-61: nyugdíjazásáig a Kaffka Margit Gimn. mat-fiz. és ének-zene tanára. - 1951: a SZIA II. o. tagja, 1988: a tud. dr-a. - Fölfedezte és közzétette a →csíkcsobotfalvi kéziratot; csángó népdalokat és meséket gyűjtött. - M: A moldvai magyarság. Csíkszereda, 1931. (5. kiad. Bp., 1987) - Csíki énekeskv-ek. Marosvásárhely, 1931. (Klny. Székely Nemz. Múz. Emlékkv-e) - Régi csíki népdalok. Kolozsvár, 1937. (Klny. Erdélyi Múz.) - Úti jegyzések. Írta gr. Teleki József. Kiad. Uo., 1937. - Carte de cantece pentru scol. prim. El. isk. énekeskv. 1-7. o. 1-5. füz. Uo., 1939. - Zemplény János kéziratos énekeskv-e. Uo., 1939. (Erdélyi Tud. Füz-ek 113.) - Adalékok Moldva tört-éhez. Uo., 1940. - Mert akkor az idő napkeletre fordul. (50 csángóm. dal) Uo., 1940. - Moldvai csángó mese és 4 csángóm. ének. Gyűjt. Uo., 1942. - Rezeda. 96 csángóm. népdal. Közread. Bp., 1953. - Csángó népzene. Rajeczky Benjaminnal. (Részben Petrás Ince János gyűjtése) 1-2. köt. Uo., 1956-61. - A moresca Eu-ban és a m. nép hagyományaiban. Uo., 1958. (Klny. Filol. Közl.) - Júlia szép leány. Uo., 1959. (Klny. Ethnogr.) - Hajnal, hajnalnóta, hajnalozás. (A hajnal szóból lett lengy. legenda). Uo., 1961. (Klny. uo.) - Hangszeres m. tánczene a 18. sz-ban. Uo., 1978. - "...édes Hazámnak akartam szolgálni..." - Kájoni János: Cantionale catholicum. - Petrás Incze János: Tudósítások. Okmánytár. S.a.r., összeáll. és kottákkal kieg. Uo., 1979. - A nemzetek és vallások tört-e Ro-ban. Youngstown, Ohio, 1980. (ang-ul és ném-ül is) - Bartók Béla kapcsolata a moldvai csángóm-okkal. Népdalok, népmesék, népszokások, eredet-mondák a m. nyelvter. legkeletibb részéről. Bp., 1981. - A kunok és ppségük. Írta Ioan Ferent. Ford. Uo., 1981. - Moldvai csángó m-ok. Írta Csoma Gergely. Utószó. Uo., 1988. - Az én Eredélyem. D. P. P. elmondja életét. Bp., 1988. (Életutak 1.) - Csíkszeredán alapító fel. szerk-je 1931. II. 4-V. 28: a Csíki Néplapnak, Bpen fel. kiad-ja 1925. IX-X: a Botond folyóir-nak. - Álnevei és betűjele: D. (1927-től az erdélyi lapokban); Gernyeszegi Ádám; Páldeák Áron; Siculus Verus (Youngstown, 1980). T.E.

Szittya Horváth Lajos: Hozzászólás (Nyírő Józsefnek ~ról a K-i Újs-ban megjelent cikkéhez). Székelykeresztúr, 1930. -: "A Szép Nyikó vidéke." A székely dal és zene művelőinek. Válasz ~ kritikájára. Röpirat. Uo., 1930. - Monoki 1941:26. - Gulyás VI:541; 1956:102. - ZL 1965. I:497. - Viczián 1978:47. (104.) - MNL I:603.


Domokos Antal, (Kozmás, Csík szék, 1811. febr. 6/11/16?.– Gyulafehérvár, 1885. aug. 9.): plébános. –1835. X. 18: sztelték pappá. Kézdiszentkereszten, 1837: Tordán, 1838: Kolozsváron kp. – 1840: Szászfenes, 1845: Szentkatolna plnosa. 1869: nyugalomba vonult. 1870: Gyulafehérváron a szem. vicerektora. – M.: Selecta proverbia et axiomata ingeniose jucunda rythmicis versibus inclusa. Albae-Carolinae 1871. F. S.

Ferenczi 2009:225.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.