🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Czudar
következő 🡲

Czudar Imre, Zudar, ónodi (Bőcs, Borsod vm., 1345 k.-Gyulafehérvár?, Alsó-Fehér vm., 1389. ápr. 28. előtt): megyéspüspök. - Apja a Czudar nb. Domokos, 7 testvére közül ~ a legfiatalabb, 1352: Nagy Lajos kir. apródja. Klerikus, majd udvari kp., 1366: gyulafehérvári knk. és szatmári főesp. 1367: lemondott javadalmáról, IX. 24: kalocsai prép., majd ennek megtartásával 1369. II. 22: csanádi, majd egri és pécsi knk. is. 1371. I. 18: megtartva az udvari kp-ságot és a pécsi knk-ságot, fehérvári prép. Csak szubdiákonus volt, de XI. Gergely 1374. XII. 18: kinevezte váradi pp-ké. Nagy Lajos, mert más jelöltje volt, megneheztelt a p-ra és megtagadta a kért segítséget. Csak Erzsébet kirné közbenjárására engesztelődött meg és járult hozzá ~ kinevezéséhez, akit pappá, majd pp-ké szent., és ~ elfoglalta a váradi széket. 1377. X. 2: egri pp. 1378: a kir. rábízta Galícia és Lodoméria vajdaságát; ekkor György patai főesp. lett ~ helyn-e. Javadalmi ügyekben pereskedett kápt-jával, a pert elvesztette. 1380: a kir. halála után ~ testvérei a rájuk bízott várakat eladták és átadták Lubart litván fejed-nek, ezért Erzsébet kirné 1384 nyarán ~t letette a ppségből és javait lefoglalta. VI. Orbán 1384. VIII. 27: áthelyezte az imolai ppségre, ahol ~ vsz. meg sem jelent; 1386. V. 28-1389. I. 18: erdélyi mpp. Egri pecsétje 1379-ből és 1381-ből maradt fenn, sírköve a gyulafehérvári szegyh. Szt Anna-kpnájában. - Utóda Váradon 1378: Déméndi László, Egerben 1384. VIII. 27: Kanizsai János, Erdélyben 1389. VI. 14: Knol Péter. H.L.

Schem. Trans. 1383:XVII. (23.) - Mendlik 1864:82. (1375-76: váradi pp.), 99. (1376-84: egri pp.), 89. (1386-89: erdélyi pp.) - Gams 1873:367. (30.) (1378. I-1384: egri pp.), 385. (1376-77: váradi pp.), 702. (1384-85: Imolában a szék betöltetlen, 1386. XII. 13: Emmanuel Fieschi a pp.), 382. (29.) (1386. V. 28-1389: erdélyi pp.) - Bunyitay I:202. - AEET IV:109. - Schem. Mv. 1896:82. - Temesváry 1922:211. - Vorbuchner 1925:25. - Hóman-Szekfű II:246. - MÉL I:338. - Sugár 1984:124. (s.v. Czudar-Zudor) - Bodor 1984:52. (58.) - Jakubinyi 2004:21.

Czudar László, ónodi, OSB (†1372. nov. 11.): apát. - Cz. Imre és Zudar János váradi püspök unokatestvére. 1356: kolozsmonostori apát.  Eredményesen pereskedett a kályáni nemesekkel Benyéért, Deme jogutódaival Tiburctelkéért, Görgényi Péter fia Jánossal Apáti-Abafájáért.  Apátsága régi bíráskodási kiváltságait az erdélyi vajdával megerősíttette, 1357: úgy bőv., hogy az apát és a konvent fölött egyedül a kir. és a vajda, jobbágyai és birtoktalan szolgái fölött a bűnügyek kivételével az apát és officiálisa bíráskodott.  ~ idején gyökeresedett meg a szokás, hogy a konvent 2-3 tagja, esetleg maga az apát is, megjelent a vajdai közgyűlésen. 1361: szekszárdi apát. - 1365: a pannonhalmi konvent apátjául választotta. ~ megerősítését kérte V. Orbántól, aki elutasította, majd  a →reservatioval élve kinevezte pannonhalmi apáttá. 1366: a mogyoródi r-i nagykápt. elnökei között az első helyen említik.  - ~ igyekezett megtartani a monostor birtokait és betelepíteni a néptelen falvakat. A →székesfehérvári társaskáptalannal 1250 u. kezdett somogyi dézsmapert elvesztette. 1369-71: további birtokpereket folytatott. 1367: be akarta népesíteni a Zselicséget, ezért a telepeseknek különböző kedvezményeket (pl. szabad plébánosválasztást), 1369: a zselici Keresztúr és Szentlászló falvaknak további szabadságokat biztosított. - A r. megújulása érdekében igyekezett betartani az előírást, hogy a monostorokból évente egy szerz-t küldjenek egy-re. 1370: a p. megbízta a montecassinói apátság helyreállítására kivetett adó mo-i beszedésével.  - Vörösmárvány síremléke Pannonhalmán máig látható. - Pecsétjén (63 x 40 mm) a képmező közepén →tabernákulumban Szt Márton ppi ornátusban, bal kezében →pásztorbot, jobbjával áldást ad. A tabernákulum profílozott nyíláskeretét pontsor díszíti, kétoldalt változatos →vakmérmű tagolású, bonyolult kapcsolódású pillér-fiálé rendszer fogja közre, felül →vimpergás lapokból álló, magasra nyúló →baldachin koronázza. Az építmény talpvonala alatt szegmens ívű fülkében ~ térdelő alakja, mellette 2 címerpajzs nehezen azonosítható ábrázolással (angyal v. valamilyen állat). Körirata gyöngysorok között. - Utóda Pannonhalmán 1377(?): Domokos. V.S.-H.S.

Turul 1892:176. - PanRt II. - Bodor 1984:67. (20.) - Jakó 1990:36.

Jakubinyi 2004:87. szerint 1950. V. 23: Schriffert Béla a titkos ordinárius, ~ csak VII. 10-től.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.