🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bunyitay
következő 🡲

Bunyitay Vince, nemes (Sátoraljaújhely, Zemplén vm., 1837. jan. 11.-Nagyvárad, Bihar vm., 1915. márc. 26.): választott püspök, történetíró. - Ősei közt több ref. pap volt. Atyja, András, kat. jegyese, Szepesi Anna kérésére beleegyezett gyermekeinek kat. keresztelésébe és nevelésébe. ~ Kassán a prem. gimn-ban tanult. 10 évesen, bátyja első miséjén elhatározta, hogy ő is pap lesz. Egerben végezte a teol-t, 1860: pappá szent. után az egri érs. irodában dolgozott, majd nevelői állást vállalt. Szaniszló Ferenc váradi pp. átvette egyhm-jébe. Kp-évek után 1863-75: szentjobbi, 1875-80: bélfenyéri plnos. Édesanyja emlékére Istennek és fajomnak jeligével szegény gyermekeknek óvodát létesített. Amikor pléb-járól lemondott, 1879: Lipovniczky István pp. kvtárosává nevezte ki, és megbízta a váradi ppség tört-ének megírásával. 1884. VI. 5: a MTA l. tagja. 1893: váradi knk. 1897: felsőgagyi apát, 1907: őrknk., majd p. prel., olvasóknk. 1915. III: olchini vál. pp-ké nevezték ki az akkor már halálosan beteg ~t. Eszméletét visszanyervén, örömmel mondotta: „Legalább elmondhatják, hogy a szegény kálvinista Bunyitayakból egy pp. is került ki!” Váradon temették el. - Versei (Viola álnéven) a Családi Lpk., Kalauz, Kath. Néplap (1856-58); tört. értekezései a Századok (1873-90), Új M. Sion (1879-86), Tört. Tár (1887), Arch. Közl. (1879), a nagyváradi Szabadság (1887), Kat. Szle (1887), Nagyvárad (1890); cikkei még a Nagyvárad (1892), P. Napló (1892) c. lapokban, A Bihar vm. és Nagyváradi Régészeti és Tört. Egylet Évkv-ében. (1893) - Öm: Szt László sírjának káptalana. Nagyvárad, 1879. - Ifj. olvasmányok. 1-2. köt. Pest, 1863-65. - Boldogassz. követése. Írta J. Nogall. Ford. Uo., 1867. - Régi képek. 1-2. rész. Uo., 1868-69. - Boldogassz. gyöngykoszorúja. Nagyvárad, 1858. - Ismeretlen apátságok. Esztergom, 1880. - Az egyedi apátság tört. Nagyvárad, 1880. - A váradi ős szegyh. Bp., 1880. - A váradi ppség tört. alapításától a jelen korig. 1-3. köt. Nagyvárad, 1883-84; 4. köt. 1566-1780. S.a.r., kieg. és jegyz. ellátta Málnási Ödön. Lindenberger János előszavával. Debrecen, 1935. - A mai Nagyvárad megalapítása. Bp., 1885. (Székfoglaló) - A váradi kápt. legrégibb stallumai. Nagyvárad, 1886. - Szilágymegye kk. műemlékei. Bp., 1887. - A róm. Szentlélek-társulat anyakv-e 1446-1523. Uo., 1889. - M. kir-ok Váradon. Nagyvárad, 1890. - Nagyvárad termrajza. Szerk. Bp., 1890. - Bihar vm. oláhjai és a vallásunió. Uo., 1891. - Nagyvárad a török foglalás korában. Uo., 1892. - Dicsőséges Szt László kir. éneke. Nagyvárad, 1892. - Szt László kir. emlékezete. Bp., 1892. - A gyulafehérvári szegyh. későbbi részei és egy m. humanista. Uo., 1893. - Schematismus historicus venerabilis cleri dioecesis Magno-Varadiensis latinorum pro anno Domini et millenari 1896. (névtelenül) Nagyvárad, 1896. - Egyhtört. emlékek a mo-i hitújítás korából. Szerk. Rapaics Rajmunddal és Karácsonyi Jánossal 1-3. köt. Bp., 1902-06. - A kőrösszegi és adorjáni gr. Csáky-család tört. Okl-tár. Bártfai Szabó Lászlóval. 1-2. köt. Uo., 1919. - Gr. Csáky Miklós hgprím. váradi ppségének tört. S.a.r., kieg. és jegyz. ell. Málnási Ödön. Vác, 1935. - Kiadta: Ipolyi Arnold kisebb munkáinak 3-5. köt-ét, irod. munkásságát (1845-86) az 5. köt-ben; Schlauch Lőrinc egyh. és egyhpol. beszédeit 2 köt-ben. Bp., 1890. - Szerk. és kiad. 1863. XI-1864. II: a nagyváradi Ifj. Olvasmányok c. folyóiratot. - Utóda az olchinói c-en 1915: Rédey Gyula. 88

Pallas III:828; XVIII:256. - M. Sion 1892:46. - Szinnyei I:1416. - B. Közl. 1915. IV. 15. (ppi kinevezése) - Egyh. Közl. 1915:191. - Tiszántúl 1915:70, 77, 88. sz. -Karácsonyi János: B. V. l. tag emlékezete. Bp., 1916. - KL I:280. - Gulyás IV:268. - Bunyitay-Málnásy IV:9. - MÉL I:278. - MTA tagjai 1975:41.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.