🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bilinszky
következő 🡲

Bilinszky Lajos (Kolozsvár, Kolozs vm., 1868. jan. 2.-Kolozsvár, 1940. szept. 7.): pap, az erdélyi leánynevelés apostola, tankönyvíró. - A gimn-ot Kolozsvárott, a teol-t Gyulafehérvárt és a Pázmáneumban végezte. 1890. VII. 16: szent. pappá, teol. dr. Brassóban kp., 1893: Nagyszebenben a ferences nővérek el. isk-jában hitokt. Később mint ig. a szebeni int-et óvodával, leányelemivel, keresk. isk-val, polg. isk. tanár- és tanítónőképzővel egészítette ki. A növ-eknek koll-ot, 60 nővérnek zárdát épített. Az intézményeket a legmodernebb fölszereléssel látta el, s gondja volt arra, hogy a kisebbségi élet nehézségeivel küzdő családok leányai olcsó ellátást kapjanak. Szervező munkája mellett mindig tanított, s mint nevelő azt vallotta, hogy a diákot nem megbuktatni kell, hanem foglalkozni kell vele. Sepsiszentgyörgyön árvaházat szervezett, melyet a ferences nővérekre bízott. P. kamarás és c. prép. Értéktárgyait eladta, a kapott összeget nevelés céljára az egyh. rendelkezésére bocsátotta. 1905-39: a kat. polg. isk-k és tanítóképzők számára mintegy 50 irod-, nyelv- és tört-tankv-et írt, melyeket 1919 e. ruménra is lefordítottak, és 1945-ig használtak. Az →Erdélyi Katolikus Akadémia tagja. - Fm: Lönhart Ferenc erdélyi pp. élete. 50 é. áldozási jubileuma alk. Prokupek Sámuellel. Nagyszeben, 1894. - A Szt ferencrendi nővérek nagyszebeni tan- és nevelőint-ének tört. Uo., 1903. - Rendszeres m. nyelvtan. Uo., 1906. - Stilisztika. Uo., 1909. - Poetika, retorika. 1-2. köt. Uo., 1910-11. - Irodtört. Uo., 1912. - Román-m. isk. szótár. Román nyelvkv-ekhez a közép- és polg. isk. 1-4. o. számára. Nagyszeben, 1923. - Erdélyi katolicizmus múltja és jelene. Többekkel. Dicsőszentmárton, 1925. 88

Schem. Trans. 1913:276. - Erdélyi lex. 1928:34. - Várady-Berey 1934:44. - Gulyás III:329. (*jan. 20.) - Cat. AJ 1938:42. - Bíró-Boros 1941:182. - RMIL I:2299.


Bilinszky Lajos (Kolozsvár, Kolozs vm., 1868. jan. 2.–Kolozsvár, 1940. dec. 7.): áldozópap, tanítóképzői igazgató. – A középisk-t Kolozsvárt és Gyulafehérvárt, a teol-t pazmanitaként Bécsben végezte, ahol hittud-ból drált. 1890. VII. 16: pappá szent. Brassóban kp. és hittanár, 1893: a nagyszebeni ferences nővérek kat. leánynev. int., 1898: az ott általa szervezett tanítóképző ig-ja. – Az int-et óvodával, leányelemivel, keresk. isk-val, polg. isk. tanár- és tanítónőképzővel egészítette ki. A növ-eknek koll-ot, 60 nővérnek zárdát épített. Az intézményeket a legmodernebb fölszereléssel látta el, s gondja volt arra, hogy a kisebbségi élet nehézségeivel küzdő családok leányai olcsó ellátást kapjanak. Szervező munkája mellett mindig tanított, s mint nevelő azt vallotta, hogy a diákot nem megbuktatni kell, hanem foglalkozni kell vele. Sepsiszentgyörgyön árvaházat szervezett, melyet a ferences nővérekre bízott. P. kamarás és c. prép. Értéktárgyait eladta, a kapott összeget nevelés céljára az egyh. rendelkezésére bocsátotta. 1905–39: a kat. polg. isk-k és tanítóképzők számára mintegy 50 irod-, nyelv- és tört-tankv-et írt, melyeket 1919 e. ruménra is lefordítottak, és 1945-ig használtak. – 1915: c. prép. 1921: az általa szervezett fiú keresk. isk. ig-ja. 1914: leányárvaház céljaira tett 50 ezer koronás alapítványából alapították 1918(?): Sepsiszentgyörgyön a →Santa Maria Leányárvaházat. Az →Erdélyi Katolikus Akadémia tagja. – Írásai: Nagyszebeni Újs. (1914:39–43. sz. A Szt Ferenc-r. nővérek nagyszebeni tan- és nev. int. vázlatos tört.) – M: Lénárt Ferenc erdélyi pp. élete. Prokupek Sámuellel. Nagyszeben, 1894. – A Szent ferencrendi nővérek nagyszebeni tan- és nevelőint. tört. Uo., 1903. – M. olvasókv. Polg. és felső leányisk. 1–2. o. sz. 1–2. köt. Bp., 1905–06. (1. r. 6. kiad., 2. r. 5. kiad. Uo., 1924–25) – Világtörténet. Kat. polg. és felső leányisk. sz. 1–2. köt. Írta Schultz Imre. Teljesen átd. Uo., 1905–06. (2. kiad. Uo., 1908) – Egyetemes tört. Tanító- és tanítónőképzők sz. 1–2. köt. Uo., 1906. (2. telj. átd. kiad. 1911–14, rumén ford. Aurel B. Crajia. Arad, 1913) – Stilisztika olvasókv-vel. Polg. leányisk. 3. o. sz. Uo., 1907. (6. átd. kiad. Pétergál Henrik. Uo., 1924) – Módszeres m. nyelvtan. Polg. és felső leányisk. 1–2. o. sz. Uo., 1907. (8. kiad. Átd. Pétergál Henrik. Uo., 1923–24) – Költészettan és a m. nemz. irod. tört. Polg. leányisk. 4. o. sz. Uo., 1908. (2. kiad. Poetika és irodtört. olvasókv-vel c. Uo., 1910., 5. átd. kiad. Pétergál Henrik. Uo., 1924) – Részletes m. nyelvtan és stilisztikai olvasókv. Tanító és tanítónőképzők 1. o. sz. Uo., 1909. (2. bőv. kiad. 1916) – A m. nemz. tört. kapcsolatban a világtört. legfontosabb eseményeivel. 1–2. köt. Uo., 1910. (Pótfüzet az átmeneti év sz. Uo., 1910., 5. kiad. Uo., 1923) – Poétika, retorika és olvasókv. Uaz 2. o. sz. Uo., 1910. – Poétika, retorika és olvasókv. Uaz 3. o. sz. Uo., 1911. (3. kiad. 1913) – A m. nemz. irodtört. olvasókv-vel. Uaz 4. o. sz. Uo., 1912. – Világtört. a középisk. és polg. isk. 1–3. o. sz. az 1919. é. analitikai tanterv alapján. 1. Ókor. 2. Középkor. 3. Újkor. Kolozsvár, 1921. – Módszeres m. nyelvtan. Közép- és polg. isk. 1–2. o. sz. Dicsőszentmárton, 1922. – Poétika irodtört. olvasókv-vel. Uaz 4. o. sz. Uo., 1922. – Stilisztika olvasókvvel. Közép- és polg. isk. 3. o. sz. Uo., 1922. – Román nyelvkv. Közép- és polg. isk. 1–4. o. sz. 1–4. köt. Porsche Rezsővel és Todorán Jenővel. Nagyszeben, 1922–23. (2. jav. kiad. 1–2. r. Uo., 1924) – Román–m. isk. szótár. Porsche Rezsővel és Todorán Jenővel. Uo., 1923. – M. olvasókv. Közép- és polg. isk. 1. o. sz. Kolozsvár, 1923. – M. olvasókv. Közép- és polg. isk. 1–2. o. sz. 2. köt. Uo., 1923. – M. nyelvkv. Az el. isk. 4. o. sz. Uo., 1924. – Román nyelvkv. A m. tannyelvű el. isk. 3–4. o. sz. 1–2. köt. Írta Porsche Rezsővel és Dulfu P-vel. Nagyszeben, 1925. – Vezérkv. az el. isk. román nyelvkv-höz. Uazokkal. Uo., 1925. – Rumänisches Sprachbuch. Für Volksschule 3. Klasse. Uo., Uazokkal. Uo., 1925. – Lehrerhandbuch f. d. rumänische Sprachunterricht an deutschsprachigen Volksschulen. Uazokkal. Uo., 1925. – Közigazgatási jog a felsőkeresk. isk. 2. o. sz. Összeáll. Kolozsvár, 1928. – Magánjog a felsőkeresk. isk. 1. o. sz. Összeáll. Kolozsvár, 1928. – Módszeres m. nyelvtan középisk. sz. Uo., 1928. – Világtört. újkor és a legújabb kor 1648-ig. Líceumok, gimn. és tanítóképzők 2. o. sz. A legújabb tanterv alapján. Uo., 1930. – Lélektan és gondolkodástan. Tanítóképzők sz. Uo., 1932. – M. olvasókv. líceumok, gimn-ok és tanítóképzők sz. Szerk. Kolozsvár, 1933. – Uaz 1. o. sz. Szerk. Uo., 1933. – Uaz 2. o. sz. Szerk. Uo., 1933. – Módszeres m. nyelvtan a líceum, gimn. és tanítóképző 1. és 2. o. sz. Uo., 1933. – Világtört. újkor és a legújabb kor 1648-tól napjainkig. Líceumok, gimn. és tanítóképzők 3. o. sz. A legújabb tanterv alapján. Uo., 1934. – Rendszeres m. nyelvtan. Uo., é.n. – M.olvasókv és az írásművek elmélete. Középisk. 3. o. sz. Uo., 1936. – Világtört. ókor. Középisk. és tanítóképzők 1. o. sz. A legújabb tanterv alapján. Uo., 1936. – Világtört. középkor és újkor 1648-ig. Líceumok, gimn. és tanítóképzők 2. o. sz. A legújabb tanterv alapján. Uo., 1936. 88

Schem. Trans. 1913:276. – Erdélyi lex. 1928:34. – Várady–Berey 1934:44. – Gulyás III:329. (*jan.20.) – Cat. AJ 1938:42. – Bíró 1941:182. – RMIL I:299. (Kolozsvárt drált!) – Monoki 1997:77.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.