🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Baranyai
következő 🡲

Baranyai Zsigmond, Szt Erzsébetről nev., Piar (Saár, Heves vm., 1814. nov. 26.-Pest, 1871. júl. 20.): tanár, rendi kormánytanácsos. - 1831: lépett a r-be, 1840: pappá szent. Szegeden és Pesten főgimn. tanár és ig. Az 1850-es években egyike volt a pesti főgimn. azon tanárainak, akik hazafias szellemben nevelték az ifj-ot. - M: Az ó-, közép és új korabeli földirat és tört. alaprajza. Pütz Vilmos után. Pest, 1861. M.I.

Szinnyei I:577. - Gulyás II:359. - Koltai 1998:47. (*okt. 14.)


Baranyai Mária Kunigunda, KN (Bp., 1891. júl. 4.–Pápa, 1968. szept. 2.): szerzetesnő. – Zsámbékon 1918. II. 11: lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1920. XI. 24: tette. – A szétszóratás után 1950 őszétől rokonoknál. r.k.

Baranyai Zoltán (Nagyszőlős, Ugocsa vm., 1888. dec. 12.–Chicago, Ill., USA, 1948. okt. 25.): diplomata. – Az Eötvös Koll. tagjaként a bpi Tud.egy. 1908: m–fr. szakos középisk. tanári okl. szerzett, majd a Sorbonne-on képezte tovább magát. 1911–14: Bpen felső keresk. isk. tanár, az I. vh-ban katona. – 1918–: felső keresk. isk. tanár, 1920. IV. 1–: a Külügymin. sajtóelőadójaként a Nemzetek Szöv. mellett létesített genfi m. titkárság (később képviselet) vezetője; 1922: az Ersébet Tud.egy. drált. 1925. VI. 4–: beosztott (1924. VII. 28: min. titkárként, 1933. VI. 18: min. o.tanácsosként) tisztviselője. 1926. XII. 6: a szegedi Ferenc József Tud.egy. „A fr. nyelv és műveltség a 18.sz-ban” tárgykör m.tanárává [1946. VIII. 28: újra] képesítette. – 1936. III. 1–1940. II: a Külügymin. kulturális oszt. közp. szolgálatban. 1940. II. a chicagói konzulátus vezetője. 1941. VI. 30. min. tan. 1942. VIII. 6–: a vichy-i (Fro.) követségen szolgált. 1944. III. 19: Mo. ném. megszállása után is állomáshelyén maradt. 1945: min. oszt. főn. 1946: a párizsi békekonf. fődelegátusa. – 1947–48: a kat. Notre–Dame Univ. (Indiana, USA) irod.tört. egy. tanára. A M. Irod. Társ. választm. tagja, a M. Külügyi Társ. eln. tanács tagja. – Cikkei: M. Nyelvőr (1909: A jelentéstannak egy új irányáról), A m. tud.pol. alapvetése. (Bp., 1927: Nemzetk. tud. intézmények és szöv-ek repertóriuma), M. Szle (1929: 3. sz. A kisebbségi jog fejlődése és reformja a Nemzetek Szövetségénél; 1930: 2. sz. Morfinománia, kokainománia; 1931: 2. 3. sz. A kisebbségi szerződések létrejötte 1–2. r.); A kisebbségi jogok védelme. (Bp., 1922: A kisebbségi jogok védelmének tört-e és a kérdés újabb fejleményei) – M: Edouard Sayous levelezése m. tudósokkal. Bp., 1918. (Klny. Bpi Szle) – Az ékszer.–La parure. [Elb.] Írta [Guy de] Maupassant. Ford. Uo, 1919. [Új lny.1933] (Kétnyelvű klasszikus kvtár 3.) – A fr. nyelv és műveltség Mo-on a 18. sz-ban. Uo., 1920. (M. tanulm-ok, 1.) – A kisebbségi jogok védelme. Összeáll. (Bev. Wlassics Gyula) Uo., 1922. (2. átd. kiad. 1926) – A kisebbségi jogok védelmének kézikve. Összeáll. Berlin, 1925. (2., átd. kiad. A faji, vallási és nyelvi kisebbségeket védő nemzetk. szerződések eredeti szövege és m. ford. a szerződések magyarázata, a kisebbségi jogok története [alcímmel]. Pozsony, 1928) – Visages de la Hongrie. (Réd.) Paris (ny. Bp.), 1938. – Ungarn. Das Antlitz einer Nation. (Hrsg.) Bp. 1940. – Bpen a Revue des Études Finno-Ougriennes 1923–: szerk., a Külügyi Szemle szerk. biz tagja. 88

MÉL (+ Notre–Dame, USA, 1948) – Szegedi egy. alm. 1971:57. – D-magyarorsz. 1988. XII. 17. (Péter László: ~ időszerűsége) – Pritz 1994:445. – ÚMIL 1994. I:134. – Nagy 2000:65.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.