🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Babits
következő 🡲

Babits Mihály, szentistváni (Szekszárd, 1883. nov. 26.-Bp., 1941. aug. 4.): költő, író. - Apja táblabíró. Isk-it Szekszárdon, Bpen, 1901: Pécsett a ciszt. gimn-ban végezte. Bpen 1906: m-lat. szakos tanári okl-t szerzett. 1905: Baján a ciszt. gimn., 1906-08: Szegeden a főreálisk., 1908-11: Fogarason, 1911-12: Újpesten, 1912-16: Bpen a tisztviselőtelepi, majd a Munkácsy u. gimn. tanára. 1908: a nagyváradi Holnap antológia közölte verseit; állandó munk., 1916-tól egyik szerk-je a Nyugatnak. 1919. I. 25: egy. tanárrá nevezték ki, az ellenforr. idején állásától, majd tanári nyugdíjától megfosztották. 1919. VIII.után kizárólag az irod-ból élt. 1921. I. 13: feleségül vette Tanner Ilonát (költői nevén Török Sophie-t). Utazásokat tett Olo-ban, No-ban és Svájcban. 1927-től a Baumgarten-alapítvány kuratóriumának irányítója, a nem hiv. irod. élet vezéregyénisége. Éveken át betegeskedett, 1938. II. 10: megoperálták, gégerákban halt meg. - 1918. XII. 1: megalakulásakor a Vörösmarty Akad. alelnöke, 1925: elnöke, 1930. II. 4: a Kisfaludy Társ. r. tagja. 1920. II-tól kizárásáig r. tagja volt a Petőfi Társ-nak. - Költ-e évtizedeken át a m. líra élvonalában állt. Értelmi gazdagság, sokszínűség és csiszolt verskultúra jellemzi. Korai éveiben személytelen líra meghonosítására törekedett, erkölcsi felelősségtudattól áthatott, személyes arculata - erős érzelmi hatás egyidejű megjelenésével - inkább csak a háborús évektől jellemzi lírájának egy részét. Fortissimo c. verséért - melyben az I. vh. tombolásának meg nem akadályozása miatt Istennel is pörbe szállt - vallás elleni vétség címen indítottak ellene eljárást; uakkor művei sokaságában vall közvetetten v. közvetlenül is alapjában kat. világszemléletéről. Életművének jeles darabja Jónás kv-ének költői átd-a. Kiemelkedő lírai művei: Sugár, Esti kérdés, Pictor Ignotus, A lírikus epilógja, Húsvét előtt, A jobbak elmaradnak, Petőfi koszorúi, Mint különös hírmondó, Ősz és tavasz között, Balázsolás. Elmélyült gondolkodása érvényesült részben fil. tárgyú esszéiben és az eu. irod. áttekintésében. Kísérletező készsége hagyományos és modern törekvések ötvözeteit nyújtó prózai írásaiban is megnyilatkozott. Legértékesebb prózai műve a Halálfiai c. családreg. Eltérő korokból, s több nyelvből való ford-ai - melyek alkalmanként az önkényességnek, ill. az önálló alkotásnak is teret adnak - líraiakon kívül drámai műveket is magukba foglalnak; kiemelkedő alkotása Dante: Isteni színjátékának tolmácsolása és az Amor Sanctus. Fordításában énekeljük az →Éneklő Egyház 33, 78, 218. énekét. - M: Levelek Írisz koszorújából. Versek. Bp., 1909. - Herceg, hátha megjön a tél is! Versek. Uo., 1911. - Két kritika. Uo., 1911. - Dante komédiája. I. A pokol. Ford. Uo., 1913; II. A purgatórium. Uo., 1920; III. A paradicsom. Uo., 1923. - A gólyakalifa. Reg. Uo., 1916. (Athenaeum Kvt. 43.) - Recitativ Versek. Uo., 1916. - A vihar. Írta Shakespeare. Ford. Uo., 1916. - Wilde Oszkár verseiből. Ford. Uo., 1916. (Modern Kvt. 508/9.) - Irod. problémák. Uo., 1917. - Az örök béke. Írta I. Kant. Ford. és bev. Uo., 1918. (Term. és Társad. 1.) - Karácsonyi Madonna. Novellák. Uo., 1920. - Nyugtalanság völgye. Versek. Uo., 1920. - Pávatollak. Versford. Uo., 1920. - Erato. Az erotikus költ. remekei. Műford. Bécs, 1920. - Laodameia. Drámai költ. Bp., 1921. - A napló. Írta Goethe. Ford. Uo., 1921. - Az önző. Írta G. Meredith. Ford. Tóth Árpáddal és bev. 1-2. köt. Uo., 1921. (Nagy Írók, Nagy Írások I:7.) - Gondolat és írás. Uo., 1922. - Timár Virgil fia. Reg. Uo., 1922. - Kleopatra egy éjszakája. Írta Th. Gauthier. Ford. Uo., 1922. - Aranygaras. Mesék. Uo., 1923. - Kártyavár. Reg. Uo., 1923. - A romlás virágai. Írta Ch. Baudelaire. Ford. Szabó Lőrinccel és Tóth Árpáddal. 1-2. köt. Uo., 1923. (Nagy Írók, Nagy Írások II:6.) - Sziget és tenger. Versek. Uo., 1925. - Halálfiai. Reg. Uo., 1927. - Versek 1902-1927. Uo., 1928. - Élet és irod. Tanulm-ok, esszék. Uo., 1929. - Az istenek halnak, az ember él. Versek. Uo., 1929. - Dante. Bev. a Divina commedia olvasásához. Uo., 1930. (M. Szle Kincsestára 37.) - Oedipus kir. és egyéb műford-ok. Uo., 1931. - A torony árnyéka. Mesék és novellák. Uo., 1931. - Új anthológia. Fiatal költők 100 legszebb verse. Összeáll. Uo., 1932. - Amor sanctus. Szt. szeretet kv-e. Kk. himnuszok lat-ul és m-ul. Ford. és magy. Uo., 1933. (A M. Szle Kv-ei 6.), 1988. - Elza pilóta v. a tökéletes társad. Reg. Uo., 1933. - Versenyt az esztendőkkel! Versek. Uo., 1933. - Az eu. irod. tört. Uo., 1934/35. - Írók két háború közt. Esszék. Uo., 1936. - Hatholdas rózsakert. Novellák. Uo., 1937. - Összegyűjtött munkái. 1-10. köt. Uo., 1937-39. - Írás és olvasás. Esszék. Uo., 1938. - Ezüstkor. Esszék. Uo., 1938. - Összes versei. Uo., 1938. - Jónás kv-e. Vers. Uo., 1938. - Keresztül-kasul az életemen. Önéletr. írások. Uo., 1939. - Kisebb műford-ok. Uo, 1939. - Hátrahagyott versei. (Szerk. Illyés Gyula) Uo., 1941. - A második ének. Verses mesejáték. Uo., 1942. - Válogatott mŰvei. 1. köt. S.a.r. Keresztúry Dezső. Uo., 1959. - B., Juhász Gyula és Kosztolányi Dezső levelezése. S.a.r. Belia György. Uo., 1959. - Összegyűjt. versei. S.a.r. Rozgonyi Iván. Uo., 1961. - Versford. S.a.r. Rozgonyi Iván. Uo., 1961. - B. Adyról. Dokumentumgyűjt. S.a.r. Gál István. Uo., 1975. T.A.

Gulyás I:954. - B. emlékkv. (Illyés Gyula) Bp., 1941. - Megyer József: ~. Szeged, 1942.  - Éder Zoltán: B. a katedrán. Uo., 1966. - Kardos Pál: B. Uo., 1972. - Rába György: B. 1903-1920. Uo., 1981. - MItB VI:127. - Töttös Gábor: B-ról B-ért. Szekszárd, 1983. - B. száz esztendeje. Kritikák, portrék. Összeáll. Pók Lajos. Uo., 1983. - Rába György: B. Uo., 1983. - Nemes-Nagy Ágnes: A hegyi költő. Uo., 1984. - Szabó 2004:32.


Babits Emese, SJC (Battonya, Csanád vm., 1911. márc. 11.–Bp., 1988. okt. 3.): szerzetesnő. – Battonyán polg. isk-t, Bp-en a Csalogány u-ban 1929–: tanítónőképzőt, ped. szem-ot végzett. 1936. IX. 4: Szegeden lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. 1939. I. 1: első, 1957. VIII. 15: örök esküjét uo. tette. – Szegeden 1936: szervezte és vezette a Dolgozó Lányok Szöv-ét. 1942: Bp-en a Jézus Szíve Szövetsége Leányok vez-je. 1946. IV. 17: Kálozon elöljáró. – A szétszóratás után 1950. IX. 1: Soponya-Nagylángon kántor, 1954. X. 1: Szegeden a Szt József-tp-ban kántor-karnagy. 1968: házkutatást tartottak nála, rendőrségi megfigyelés alatt volt. 1985: nyugdíjazása után Kálozon működött. r.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.