🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > abortusz
következő 🡲

abortusz, magzatelhajtás, angyalcsinálás, kaparás, küret (a lat. aborior, 'elvetél', 'idő előtt világra jön' igéből): a szó általános értelmében a még életképtelen magzat eltávozása a méhből; szorosan véve az emberi magzat távozása vagy eltávolítása a méhből; az alábbiakban: az emberi magzat távozása vagy eltávolítása az anyaméhből 28 hetes kora előtt. Későbbi időpontban már koraszülésről van szó. - I. Erkölcsi szempontból az ~ lehet: a) Akaratlan v. spontán, ha a magzat külső beavatkozás nélkül, betegség következtében távozik az anyaméhből. Ez önmagában nézve eü. kérdés, megelőzése és gyógyítása az orvostud-ra tartozik. Korábbi művi ~ következménye is lehet, ami miatt az anya képtelenné vált magzat kihordására. - b) Művi v. mesterséges, ha a magzat méhen belüli életét külső beavatkozás szakítja meg (ezt az ~t terhességmegszakításnak is mondják). Közvetlen művi ~ról van szó, ha a beavatkozás célja a magzat megölése, közvetett művi ~ról, ha a beavatkozás célja az anya meggyógyítása, de következményeként a magzat eltávozik az anyaméhből. A közvetett művi ~ orvosi-etikai kérdés, melynek megoldását a →duplex effectus elv teszi lehetővé. - A kat. erkölcstan szerint a közvetlen művi ~ az egyént, nemz-et és emberiséget érintő legsúlyosabb erkölcsi kérdések egyike, amelynek értékelésével a kat. Egyh. egyedül áll mint az élet védelmezője. Míg ugyanis sok állam a születésszabályozás általános és hatásos módszerét látja benne, az Egyh. a leghatározottabban és következetesen elítéli mint az emberi élet elleni, természetellenes bűnt, mint gyilkosságot. Az ~ tehát a kat. erkölcstan és törv-ek szerint mint közvetlen ~ megengedhetetlen. E tilalom alapja az ember földi életét védő természetjog, az ember (magzat) élethez való joga és az ember örök életre szóló meghívása, melynek csak a megszületett, öntudatos ember tud az üdvösség rendes útján eleget tenni. A közvetett ~t megengedetté teheti a nagyobb értékek szolgálata (duplex effectus). - E tanítás ellen 4 indítékot, indikációt szoktak fölhozni, melyek nem kat. körökben a közvetlen ~t is megengedetté teszik: 1. Egészségügyi indikáció: eszerint az anya egészségének védelme följogosít a magzat megölésére. A p-i megnyilatkozások ezt elítélik, de az anya életének megmentésére a közvetett ~t megengedhetőnek tartják. - 2. Eugenikus ('fajnemesítő') indikáció: eszerint szabad megölni a magzatot, ha súlyos testi v. szellemi károsodással jönne a világra. Az Egyh. tanítása szerint ilyen előre látható károsodásokat a nemzéstől való tartózkodással kell elkerülni. Egyébként semmiféle nyomorúság nem szünteti meg az emberi élet értékét, melynek szolgálata igen nagy értékek forrása lehet a családban. Az Egyh. tehát tiltja ezt az indikációt, mely a tört. tapasztalatok szerint a nácizmusban mutatta meg szélsőséges következményeit. - 3. Szociális indikáció: a ma legtöbbet hangoztatott indok, mely a család anyagi helyzetére hivatkozva öli meg a magzatot, mint a meglévő életszínvonal ellen támadót. Az Egyh. tiltakozik az önzésnek ezen formája miatt elkövetett magzatgyilkosság ellen, és sürgeti az egész társad. és az egész emberiség összefogását a valóban emberi körülmények ált. biztosítására. - 4. Erkölcsi indikáció: eszerint ha erőszakból v. erkölcstelen kapcsolatból fogant egy élet, a belőle származó erkölcsi károk elkerüléséért szabad megölni a magzatot. Ezt már XI. Ince is elítélte, s ismét közösségi feladat a megvédett életet kísérő erkölcsi hátrányok csökkentése. - Ma leginkább az téveszti meg az embereket, hogy a magzat élete nem kap jogvédelmet. Az ~ büntetlensége, sőt „törvényesítése” azt a benyomást kelti, hogy orsz-ok és államok helyeslik az ~t, minek következtében sokkal könnyebben fordulnak szembe assz-ok és családok a természet rendjével s ölik meg magzatukat.

- II. Története. Az ~t ismerték a gör-róm. kultúrkörben, sőt orvosok (Hippokratész és Aesculapius) az anyák megmentése érdekében alkalmazták is. Kr. u. az 1-2. sz: rendkívül elterjedt, de a ker-ek ismertetőjegyeként tartották számon, hogy „nem ölik meg magzataikat”. Athenagorasz, Minucius Felix és Tertullianus tanúskodik az Egyh. ~t tiltó fölfogásáról, majd Ny-on és K-en egyaránt zsin. döntés született a kérdésben. 300 k. Hispániában az elvirai zsin. így határozott: „Ha egy asszony férje távollétében házasságtörő kapcsolatból fogant, és tette után megölte gyermekét, úgy határozunk, hogy még élete végén sem szabad megadni neki a közösségben való részesedést, mert bűnt bűnre halmozott. ... Ha egy katekumen nő házasságtörésből fogant, és megöli gyermekét, úgy határozunk, hogy csak élete végén kereszteljék meg”. Azaz a zsin. kiközösítéssel, ill. a halál előtti utolsó pillanatban való befogadással sújtotta az ~t elkövető assz-t (63, 68. kánon). - K-en 314: az ankürai zsin. enyhített a korábbi, szigorú törv-en: „Úgy határoztunk, hogy 10 évet töltsenek vezeklésben a megfelelő fokozatok szerint” (21. kánon). - 524: a hispániai léridai zsin. kimondta: „Akik házasságtörés után gonoszul megölni próbálják a magzatot vagy a megszületett gyermeket, mind a férfit, mind az asszonyt csak 7 év után fogadják vissza az egyh. közösségbe”. - 678: a konstantinápolyi 6. egyetemes zsin. 92. kánonja „azokat az asszonyokat, akik ~t okozó szereket, v. a magzatot megölő mérget vesznek be, a gyilkosoknak járó büntetéssel” sújtotta. - Míg az egyh. törv-hozás az ~t gyilkosságként ítélte el, a moralisták és jogászok között fölvetődött a kérdés: vajon minden ~ gyilkosság-e? A kérdést az →animáció mindmáig megoldatlan problémája indokolta, s a 11-12. sz-tól tekintélyes képviselői voltak a nézetnek, hogy bizonyos ideig a magzat nem hordoz értelmes lelket, ezért az animáció időpontja előtt elkövetett ~ bűn ugyan, de nem emberölés. - A 16. sz. végén V. Sixtus, aki híressé vált szigorú törv-eiről, az ~ kérdésében adta ki az Effrenatam kezdetű bullát, melyben pontosan megfogalmazta az ~ összes részletkérdését: „Az elvetemült emberek féktelen vakmerőségét és szabadosságát arra, hogy vétkezzenek Isten gyilkosságot tiltó parancsolata ellen, a korábbi időkben gyakran szigorú törv-ek és rendelkezések fékezték meg. Ezt megfontolván - mivel az Úr az igazságosság legmagasabb trónusára ültetett minket - kénytelenek vagyunk mi magunk is, józan meggondolástól indítva, s részben megújítva, részben kiegészítve a régi jogszabályokat, azokat is a gyilkosoknak járó büntetésekkel sújtani, akik nem szégyellik az anyja méhében rejtőző, még éretlen magzatot a legkegyetlenebb módon meggyilkolni. Mi tehát, mivel ezt a bajt is orvosolni akarjuk, elrendeljük: Mindazok - bármilyen rendű és rangú, v. bármely szerzethez tartozó ffiak és nők, v. világi papok, bármilyen világi v. egyh. hivatalt viselők -, akik ezután önmaguk v. más személy közbejöttével ~t okoznak (azaz bármi módon: ütlegeléssel, méreggel, gyógyszerrel, a terhes assz. megerőltetésével v. bármi más elképzelhető módszerrel már lelkes v. még lélek nélküli, már kiformálódott v. még formátlan magzatot eltávolítanak a méhből), úgy, hogy ez valóban be is következett, továbbá maguk a terhes assz-ok, akik ebbe beleegyeztek, azonnali hatállyal (ipso facto) azon büntetéseket vonják magukra, amelyeket az isteni és az emberi jog, kánoni törv-ek és p. rendelkezések, valamint a világi törv-ek a szándékos gyilkosokra szabnak ki.” - 1917: az Egyh. Törv-kv. megismételte a hagyomány álláspontját: Mindazok, akik ~t hajtanak végre, beleértve az anyát is, az ordináriusnak fönntartott, önmagától beálló kiközösítésbe esnek, s ha klerikus volt a tettes, letétetik (2350. kánon).

- Időközben fölmerült a →születésszabályozás problémája, melyen belül különböző indokokat, ún. indikációkat hoztak föl az ~ mellett is. XI. Pius 1930: a Casti connubii enc-ban megerősítette a hagyományos törv-t, részletesen elemezve a szóba jöhető indikációkat. VI. Pál a Humanae vitae-ben, II. János Pál a Familiaris consortioban megismételte és megerősítette a magzati életnek ugyanazt a védelmét, amely a közvetlen animáció föltételezésével a fogantatás pillanatától oltalmazza az embert. Ennek értelmében lépett hatályba 1983: az új egyh. törv. is (részletesen lásd a VI. p-ban). - III. Magyarországon 1956-ig a kat. Egyh. és a polg. törv-ek egyaránt tiltották az ~t. Ennek ellenére a közvélemény hallgatólagosan tudomásul vette a nem kívánt v. titkolt terhesség megszakítását. Főleg az „egykéző” vidékeken (pl. Baranya, Somogy és Tolna vm.) vált ált. szokássá. Végrehajtója a bábaasszony v. maga az anya volt. A végrehajtás módjai azok, amelyek az Effrenatam bullában is szerepelnek: abortív italok, az assz. túlerőltetése, fürdő, mechanikus behatások. Az 1956 előtti BTK szerint az ~ büntetése az ~t végző nő esetében 3 év, ha házasságban, 2 év, ha házasságon kívül fogant; ha más végezte az ~t, büntetése ugyanaz, mint az előzőé, de 5 év börtön, ha nyereségvágyból tette, amennyiben az anya beleegyezett. Ha a nő beleegyezése nélkül történt az ~, az elvégző büntetése 5 év, ill. 10-15 év fegyház, ha a nő halálát okozta. Az anya életét mentő bármilyen beavatkozás a BTK szerint nem számított jogtalannak, tehát nem volt büntetendő. - A büntetőjog abból indult ki, hogy 1. az ~t elsősorban a közegészségügy védelme miatt kell üldöznie, mert az csak közvetve hat a népességszaporodáshoz fűződő társadalmi érdekekre; 2. csak a jogszabály alapján arra hivatott szerv engedélye nélkül v. nem annak megfelelően végrehajtott művi ~ büntetendő; 3. a magzatát tiltott módon elhajtó v. elhajtató nő is büntetendő a nevelés és a tiltott ~tól való visszatartás érdekében; 4. a büntetőjogi küzdelem éle az önző anyagi érdekből cselekvő 3. személy ellen irányul. A polg. jogszabályok szerint a terhes nő nem büntethető, ha a terhesség megszakítását az arra hivatott szerv által jogszabály alapján kiadott engedélynek megfelelően hajtatja végre. - IV. Az ~ statisztikai adatai. Az ~ kezelése országonként különböző, a nemzetközileg szervezett és ösztönzött törekvések különböző közelebbi célokra hivatkozva támogatják az ~t. 1965: a Népességi Világkongresszus (Belgrád) által elfogadott becslés szerint a világon évente 30-40 millió ~t végeztek, azaz 100 élve születésre (a továbbiakban é.sz.) 25-35, Eu-ban 50-100, több országban ennél is több ~ jutott.

1. Az ~ok becsült száma a világon 1967 körül

                   Abortusz-törvénnyel                Világ
             rendelkező         nem rendelkező        össz.
              országok        fejlett    fejlődő           
                                  országok

Népesség                                              (millió fő):     420            610      2.390        3.420

Élve születés                                           (1000 fő):     7.400         11.100     96.500      115.000

Élve születés                                           (1000 lakosra):   18             18         40           34

Az ~ összesen                                           (1000 fő):       4-6000     6-9000    15-2000     30.000

Az ~                                                    (1000 lakosra): 10-14 %.  10-15 %.     6-8 %.      9 %.

Az ~                                                     (100 é.sz-re):  54-81 %    54-81 %    16-21 %       26 %

- Az ~t Szovjetoroszo-ban 1917 után engedélyezték, az 1930-as években betiltották, 1956-82: bizonyos megkötésekkel ismét engedélyezték; az ~ok számát évi 6-8.000.000-ra becsülik, ami az é.sz-ek 1,5-2-szerese. Bulgáriában, Cs-ban, Lengyo-ban, Mo-on az 1950-es évek közepéig tiltották, ekkor teljesen szabaddá tették, 1967-72: feltételekhez szabták. Az NDK-ban a 70-es évek első feléig tiltották, majd a nők kérésére engedélyezték. Ro-ban 1965-ig engedélyezték, 1966. X: a 14,7 ezrelékes é.sz-re hivatkozva a 4-nél kevesebb gyermekes anyák esetében megtiltották. 9-11 hónap múlva az é.sz. arány 38-40 ezr-re emelkedett, 1972: 18-20%. (magas arány!) körül megállapodott.

2. Az ~ engedélyezésének föltételei 1977-ben

           Az ~t engedélyezik, ha az indok                 
                    I.   II.   III.   IV.   V.   VI.   VII.

Magyarország         _     _     _      _    _    _      _1

Bulgária             _     _     _      _    _    _      _  

Csehszlovákia        _     _     _           _    _         

Lengyelország        _     _     _      _    _    _      _  

NDK                  _     _     _      _         _      +  

Románia              _     _     _      _    _    _      _2

Jugoszlávia          _     _     _      _    _    +         

Franciaország        _     +     +      +                +  

NSZK                 _     _     +      +    +    +         

Egyesült Királyság   _     _     _      +         +         

Svédország           _     _     _      _    _    _      +  

Dánia                _     _     _      _    _    _      +  

Norvégia             _     _     _      _    _    +         

Finnország           _     _     _      _    _    +         

USA                  +     +     +      +    +    +         

Kanada               _     +     +                          

  I: az anya életének veszélyeztetése

 II: az anya testi egészségének veszélyeztetése

III: az anya lelki egészségének veszélyeztetése

 IV: a csecsemő egészségének veszélyeztetése

  V: nemi erőszak, vérfertőzés

 VI: szociális, gazdasági, orvosi

VII: az anya kérése

jelmagyarázat:

_ = 1967: érvényben volt, 1977-ig érvényben maradt.

_ = 1967: érvényben volt, 1977: nem volt érvényben.

+ = 1967: nem volt érvényben, 1977: érvényben volt.

1 = 3 szülészi esemény után az anya kérésére, 2 szülészi
   esemény után szoc. indok alapján.

2 = 4 gyermek után az anya kérésére.

 A világban az ~ok sz-a 1968-78: növekedett, 1975-80: alacsonyabb szinten megállt. A legmagasabb az ~ok sz-a Mo-on 1969: több, mint 206.000; Bulgáriában 1972 és 1980: 154-156.000; Csehszlovákiában 1969 és 1981: 103-104.000, Lengyo-ban 1966 és 1978: 226-223.000, Angliában 1972: 167.000, az NSZK-ban 1970: 88.000, Fro-ban 1979: 157.000, az USA-ban 1978: 1.150.000, Japánban 1966: 808.000, Indiában 1980: 346.000.

3. Az ~ok számának alakulása Közép-Eu-ban

         Magyaro.  Bulgária  Csehszl.  Lengyo.  Jugoszlávia

1966:     186.773    120.871      -     225.991   219.537  

1967:     187.527    120.763    96.421   220.504   242.055  

1968:     201.096    113.454    99.886   219.660   245.783  

1969:     206.817    129.687   102.797   212.933       ..   

1970:     192.283    142.335    99.766   214.034       ..   

1971:     187.425    153.687    97.271   203.619       ..   

1972:     179.035    154.415    91.292   204.562       ..   

1973:     169.650    137.439    81.233   210.682       ?    

1973:+    156.224    139.713   274.703   598.559   379.051  

1974:     102.022    144.509    83.604   214.387       ?    

1975:      96.212    143.450    81.671   212.101       ?    

1976:      94.720    142.261    84.589   215.368       ?    

1977:      89.096    141.702    88.989   216.533       ?    

1978:      83.545    147.667    92.545   223.288       ?    

1979:      80.777    147.888    94.486   148.624       ?    

1980:      80.882    155.876   100.170   133.835        ?   

1981:      78.421    152.370   103.517   130.070        ?   

1982       78.682    147.791   107.638   141.177

1983       78.599    134.165   108.662   130.980

1984       82.191    131.140   113.802   132.844

1985       81.970    132.041   119.325   135.564

1986       83.586    134.686   124.188   129.720

1987       84.547    133.815   159.316   122.536

1988       87.106    ..        164.730   105.333

1989       90.508    132.021   162.085   ..

1990       90.394

1991       98.931

1992       87.065

1981:+    142.890    125.700   237.728   678.696   376.507  

+ = az élve születések (é.sz.) száma

Szovjetunió

1980: 7.003.000

1981  7.834.000

1982  6.912.000

1983  6.765.000

1984  6.780.000

1985  7.034.000

1986  7.116.000

1987  6.818.000

1988  7.228.599

1989  6.574.431

Forrás 1980-88 évből Demographic Yearbook. 1989-1991. New York.

4. Az ~ok számának alakulása Ny-Eu-ban

       Anglia  NSZK   Fro.     Dánia   Norv.  Finno. Svédo.

1966:      ?     ?       ?.     5750    ?      5219   25.990

1967:      ?     ?       ?      6350   5015    5618   ?   

1968:  25.008    ?       ?      6450   5152   6288   ?   

1969:  58.378    ?       ?      7300   6270   8175   ?   

1970:  86.565    ?       ?      9027   7941  14.757   ?   

1971: 133.109    ?       ?     11.522  10.402  20.622   ?   

1972: 167.484    ?       ?     13.667  12.203  22.146   ?   

1973: 118.066    ?       ?        ?       ?    23.361 25.990

1973+:901.503  635.633 857.700 71.895 61.208  56.787 109.663

1974: 117.013   ?       ?      24.868 15.171  22.846  30.636

1975: 113.524   ?       ?      27.884 15.132  21.547  32.526

1976: 109.095   13.044 134.173 26.842 14.754  19.818  32.351

1977: 109.960   54.309 150.931 25.662 15.528  17.772  31.462

1978: 119.273   73.548 150.417 23.699 14.783  16.928  31.918

1979: 128.365   82.788 156.810 23.193 14.456  15.849  34.709

1980: 136.782   87.702 171.218 23.334 13.531  15.037  34.887

1981:    ..     87.353 180.695 22.779 13.845  14.120  33.294

1982 136.928    91.064 181.122 21.462 13.496  13.861  32.604

1983 135.794    86.529 182.862 20.791 13.646  13.360  31.014

1984 145.497    86.298 180.789 20.742 14.070  13.645  30.755

1985 150.211    83.538 173.335 19.919 14.599  13.832  30.838

1986 157.168    84.274 166.797 20.067 15.474. 13.310  33.090

1987 165.542    88.540 162.353 20.380 15.422  13.000  34.707

1988 178.426    83.784 166.510 21.199 15.852  12.995  37.585

1989 180.622    75.297  ..     15.422 16.208  ..      ..

1981+:730.900  624.557 805.680 53.089 50.708  63.469  94.065

+ = az élve születések (é.sz.) száma

5. Az ~ok számának alakulása Amerikában és Távol-Keleten

          Kanada        USA        India         Japán     

1966:        ?            ?           ?           808.378   

1967:        ?            ?           ?           747.490   

1968:        ?            ?           ?           757.389   

1969:      4378          ?           ?           744.451   

1970:     11.200      180.119         ?           732.033   

1971:     30.949      480.259         ?           739.674   

1972:     38.905          ?           ?               ?     

1973:     43.201      615.831         ?               ?     

1973+:   343.373    3.136.965         ?         2.091.983   

1974:     48.136      763.476       97.546            ?     

1975:     49.311      854.853      214.179            ?     

1976:     54.478      988.267      278.870            ?     

1977:        ?      1.079.430      247.049            ?     

1978:        ?      1.157.776      312.754            ?     

1979:        ?           ?            ?               ?     

1980:     65.751    1.297.600      346.327            ..   

1981:     65.053    1.300.800      388.405             ..    

1982      66.254    1.304.000      500.624       590.299    

1983      61.750    1.269.000      492.696       568.363

1984      62.291    1.333.500      561.033       568.916

1985      60.956    1.328.600      583.704       550.127

1986      62.406    1.328.000      ..            527.900

1987      63.585    1.354.000      ..            497.756

1988      ..        ..             534.870       486.146

1989      ..        ..             582.161       466.876

1981+:   371.346    3.646.000          ?        1.529.455   

+ = az élve születések (é.sz.) száma

6. 16 ország sorrendje az ~ok abszolút száma szerint

         A megfigyelt országokban az ~ok
             legmagasabb száma                    sorrendje                                                 
              1966-81:   időpontja     a m. adat                                          
                                         %-ában            

Magyarország    206.817      1969          100         6.   

Bulgária        153.876      1980           75,4       9.   

Csehszlovákia   103.517      1981           50,1      10.   

Lengyelország   225.991      1966          109,3       5.   

Jugoszlávia     245.783      1968          118,8       4.   

Anglia+Wales+Skócia 167.484  1972           81         7.   

NSZK             87.702      1980           42,4      11.   

Franciaország   156.810      1979           75,8       8.   

Dánia            27.884      1975           13,5      14.   

Norvégia         15.528      1977            7,5      16.   

Finnország       23.362      1973           11,3      15.   

Svédország       34.887      1980           16,9      13.   

Kanada           65.751      1980           31,8      12.   

USA           1.157.776      1978          559,8       1.   

India           346.327      1980          167,5       3.   

Japán           808.378      1966          390,9       2.   

 Az országok demográfiai jelenségeit korábban a 100 élveszületésre jutó ~ok mutatója szerint is összevetették. Így nézve az ~ok aránya 1971-ig Mo-on volt a legmagasabb a világon. Az ~ok sz-a ugyanis 1959-73: minden évben meghaladta az é.sz-ekét, 1960-70: 10, 1964: 40 %-kal. 1970 óta a →fogamzásgátló szerek terjedésével az arány (é.sz/~) fokozatosan csökkent. A születések sz-a először 1974: múlta fölül az ~okét, ettől kezdve a 100 élveszületésre jutó ~ rohamosan csökkent 55-66 %-ra. 1982-től ismét emelkedik e mutató (59-62-66 %).

7. Bejelentett ~ok 100 élve születésre 1955-89: Közép-Eu-ban

          Magyaro.   Bulg.   Csehszl.  Lengyo.   Jug.      

1955:         17        ?         1       ?         ?       

1956:         43        ?         1       2         ?       

1957:         74       22         3       5         ?       

1958:         92       27        26       6         ?       

1959:        101       33        36       11        13      

1960:        111       39        41       24        18      

1961:        121       50        43       25        25      

1962:        126       57        41       33         ?      

1963:        131       63        30       32         ?      

1964:        140       69        29       32        37      

1965:        136       75        34       31         ?      

1966:        135       98        40       43        55      

1967:        126       97        45       42        62      

1968:        130       80        47       42        64      

1969:        134       91        46       40         ?      

1970:        127      103        44       39         ?      

1971:        124      113        41       37         ?      

1972:        117      118        36       36         ?      

1973:        109       98        30       35         ?      

1974:         55       97        29       35         ?      

1975:         50       99        29       33         ?      

1976:         51       98        29       32         ?      

1977:         50      100        32       33         ?      

1978:         50      108        33       34         ?      

1979:         50      109        35       22         ?      

1980:         54      122        40       19         ?      

1981:         55       ..        44       19         ?      

1982:         59      125        46       20         ?      

1983:         62      110        47       18         ?      

1984:         66      107        50       19         ?      

1985          63      111        53       20

1986          65      112        56       20

1987          67      115        74       20

1988          70      ..         76       18

1989          73      118        77       ..

1990          72

1991          71

1992          72

 Ny-Európában és É-Amerikában az é.sz./~ arány ált. alacsonyabb mint (Lengyo. kivételével) Közép-Eu-ban. 1974-től főként az É-Amerikai országokban és az USA-ban a magyart is megközelítő szinten állapodott meg a mutató.

8. Bejelentett ~ok 100 élveszületésre 1966-89: néhány nyugat-európai és amerikai országban

 Egyesült  NSZK  Fro. Dán. Norv. Finno. Svédo.   Ka-  USA
Királyság                                       nada

1966:   ?    ?    ?     7    ?      7       ?      ?     ?  

1967:   ?    ?    ?     ?    7      7       ?      ?     ?  

1968:   3    ?    ?     9    7      9       ?      ?     ?  

1969:   6    ?    ?    10    9     12       ?      1     ?  

1970:   9    ?    ?    13   12     23       ?      3     5  

1971:  15    ?    ?    15   16     34       ?      8    13  

1972:   ?    ?    ?    18   19     38       ?     11     ?  

1973:   ?    ?    ?     ?    ?     41      24     13    20  

1974:   ?    ?    ?    35   25     37      28     14    24  

1975:   ?    ?    ?    39   27     33      31     14    27  

1976:  16    2   19    41   28     30      33     15    31  

1977:  17    9   20    41   31     27      33      ?    32  

1978:  17   13   20    38   29     26      34      ?    35  

1979:  17   14   21    39   28     25      36      ?     ?  

1980:  18   14    ?    41   27     24      36     18     ?  

1981:  20   14   21    43   27     20      36     18    35  

1982   19   15   23    41   26     21      35     18    35

1983   19   15   24    41   28     20      34     ..    34

1984   20   15   24    40   28     21      33     ..    36

1985   20   13   23    37   29     22      31     ..    35

1986   21   14   21    36   29     22      32     17    35

1987   21   14   21    37   29     22      33     17    36

1988   23   12   22    36   28     33      34     ..    ..

1989   23   11   ..    ..   27     ..      ..     ..    ..

9. Az ~ok száma és aránya Mo-on 1950-92:

   Az ~ok száma        1000 15-49 éves       100 é.sz-re   
                     nőre jutó arány %.     jutó arány (%)

1950:     1700                1                     1       

1951:     1700                1                     1       

1952:     1700                1                     1       

1953:     2800                1                     1       

1954:   16.300                6                     7       

1955:   35.400               14                    17       

1956:   82.500               33                    43       

1957:  123.383               49                    74       

1958:  145.578               58                    92       

1959:  152.404               61                   101       

1960:  162.160               65                   111       

1961:  169.992               69                   121       

1962:  163.656               66                   126       

1963:  173.835               70                   131       

1964:  184.367               74                   140       

1965:  180.269               72                   136       

1966:  186.773               73                   135       

1967:  187.527               72                   126       

1968:  201.096               76                   130       

1969:  206.817               78                   134       

1970:  192.283               72                   127       

1971:  187.425               69                   124       

1972:  179.035               67                   117       

1973:  169.650               63                   109       

1974:  102.022               38                    55       

1975:   96.212               36                    50       

1976:   94.720               36                    51       

1977:   89.096               34                    50       

1978:   83.545               32                    50       

1979:   80.767               31                    50       

1980:   80.882               31,4                  54,4     

1981:   78.421               30,6                  54,9     

1982:   78.682               30,8                  58,9     

1983:   78.599               30,8                  61,8     

1984:   82.191               32                    66     

1985    81.970               32                    63

1896    83.586               33                    65

1987    84.547               33                    67           

1988    87.106               34                    70

1989    90.508               35                    73

1990    90.394               36                    72

1991    89.931               35                    71

1992    87.065               ..                    72

1985:  82.000 (becsült)                                    

10. Az összes vetélés Mo-on 1950-84:

           V e t é l é s        1000 15-49 é. 100 é.sz-re
     Term.     Művi      Össz.     nőre %.        (%)     

1950: 38.428     1707     40.135        15,9        20,5    

1960: 35.756  162.160    197.916        79,6       135,1    

1970: 31.357  192.283    223.640        83,4       147,3    

1980: 21.128   80.882    102.010        39,6        68,6    

1981: 19.282   78.421     97.703        38,1        68,4    

1982: 18.538   78.682     97.220        38,0        72,8    

1983: 17.886   78.599     96.485        37,8        75,8    

1984: 18.660   82.191    100.851        39,5        80,4    

1985  18.878   81.970    100.848        39,5        77,5

1986  19.122   83.586    102.708        40,2        80.1

1987  18.584   84.547    103.131        40,4        82,0

1988  18.811   87.106    105.917        41,4        85,2

1989  18.390   90.508    108.898        42,4        88,3

1990  18.295   90.394    108.689        42,8        86,5

1991  17.671   89.931    107.602        ..          84,6

1992  16.571   87.065    103.636        ..          85,1

Forrás: Demográfiai Évkv. KSH Bp., 1989. évről 126. o.; 1990:152.

- Az ~ Mo-on 1950-85: az állampárt életszínvonal-politikájának egyik fő eszköze volt, s arányaiban és összességében tört-ünkben példa nélküli magyarirtást végzett. Összesen 4.135.587 magzati életet öltek meg. - V. Az ~ a mai m. polg. törv-hozásban. Az 1989-es rendszerváltozás után az ogy. 1992. XII. 17: fogadta el az 1992. évi LXXIX. törv-t a magzati élet védelméről: „A Magyar Köztársaság országgyűlése annak tudatában, hogy a fogantatással induló magzati élet tiszteletet és védelmet érdemel; a magzati élet védelme a gyermeket váró nőkről történő fokozott gondoskodással valósítható meg, ugyanakkor a magzat egészséges fejlődését biztosító feltételek megteremtése elsődlegesen a szülők felelőssége; a terhességmegszakítás nem a családtervezés és a születésszabályozás eszköze; a családtervezés a szülők joga és felelőssége, a következő törvényt alkotja: 1.§ A női és férfi ivarsejt egyesüléséből létrejött, az  anyaméhben kifejlődő magzatot és a gyermeket váró nőt támogatás és védelem illeti meg.” A 2-4.§ a támogatás és védelem eszközeiről és módozatairól szól (felelősségteljes párkapcsolat, családi élet, ártalmatlan születésszabályozási módszerekről szóló oktatás az alap- és középfokú isk-kban, Családvédelmi Szolgálat, térítésmentes terhesgondozás, várandóssági pótlék). - „A terhesség megszakítása: 5.§ A terhesség csak veszélyeztettség esetén, az e törvényben meghatározott feltételekkel szakítható meg. - 6.§ (1.) A terhesség a 12. hetéig szakítható meg, ha a) azt az állapotos nő egészségét súlyosan veszélyeztető ok indokolja; b) a magzat orvosilag valószínűsíthetően súlyos fogyatékosságban vagy egyéb károsodásban szenved; c) a terhesség bűncselekmény következménye; d) az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén. (2.) A terhesség az (1.) bekezdésben foglalt feltételek esetén a 18. hetéig szakítható meg, ha az állapotos nő a) korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen; b) terhességét neki föl nem róható egészségi ok, illetve orvosi tévedés miatt nem ismeri föl korábban, vagy az egészségügyi intézmény, illetve valamely hatóság mulasztása miatt haladta meg a terhessége az (1.) bekezdésben foglalt időtartamot. (3.) A terhesség a 20. hetéig - a diagnosztikus eljárás elhúzódása esetén a 24. hetéig - szakítható meg, ha a magzat genetikai, teratológai ártalmának valószínűsége az 50%-ot eléri. (4.) A terhesség az időtartamától függetlenül szakítható meg a) az állapotos nő életét veszélyeztető ok miatt, b) a magzatnál a szülés utáni élettel összeegyeztethetetlen rendellenesség fönnállása esetén. - 7.§ (1.) A terhesség megszakítása, ha azt nem egészségi ok indokolja, az állapotos nő írásbeli kérelme alapján végezhető el. (2.) A terhesség megszakítását... nem magyar állampolgár is kérheti.” A törv. 1993. I. 1: lépett hatályba. - VI. Az ~ a mai egyh. törv-hozásban. Az élet- és szabadságellenes bűncselekmények közül különös súlya van a kánonjogban az ~nak. Erre utal egyrészt az, hogy a törvényhozó e bűncselekmény-csoportból egyedül az ~nak szentel külön kánont, a többi tényállást együttesen tárgyalja; másrészt a rendelt büntetés súlyossága. Az ~ ilyen büntetése az Egyh-ban már azért is indokoltnak látszik, mert a születendő emberi élet büntetőjogi védelmét a civil jogrendek ilyen széles körben nem szokták biztosítani. Ehhez hozzáfűzhetjük, hogy az ~ potenciális elkövetőinek körében feltehetően nagyobb azoknak az aránya, akiket az egyh. büntetés visszatarthat egy ilyen cselekedettől, v. javulásra indíthat. - Az 1398.k. bünteti mindazt, aki eredményes magzatelhajtást végez. Nem követi el tehát a bűncselekményt, akinek kísérlete sikertelen maradt, függetlenül az ilyen tett erkölcsi megítélésétől. Ugyancsak nem meríti ki a bűncselekményi tényállást az, aki olyan cselekményt végez, mely kettős hatással (duplex effectus) jár, ha a szándék a másik, jó hatásra irányult, azaz a magzatelhajtást nem akarta közvetlenül. Vonatkozik viszont a büntetés a terhesség bármely szakaszában, tehát akár a kezdet kezdetén elkövetett ~ra is. Vonatkozik a büntetés azokra is, akik a magzatelhajtásban nélkülözhetetlen - akár fizikai, akár erkölcsi - közreműködők voltak (vö. 1329.k.).

- A mesterséges megtermékenyítéssel kapcsolatban, valamint a különböző kísérletek során elpusztított embriókra tekintettel az Apostoli Sztszék az 1398. kánonhoz hiteles törvénymagyarázatot fűzött, melyben kifejtette, hogy ~on (a fent leírt bűncselekmény értelmében) nem csupán az éretlen magzatnak a méhből való eltávolítását kell érteni, hanem a magzat megölését, bármilyen módon és a fogamzás pillanatától kezdve, bármikor kerüljön is rá sor (AAS 1988:1818). E hiteles magyarázat hátterében egy már régebben folyó elméleti vita is áll. Egyesek az ~ cselekményének megvalósulásához az éretlen (sőt némelyek szerint az éretlen, de még élő) magzatnak a méhből való mesterséges eltávolítását tartották szükségesnek. Ez a formalista felfogás olyan véleményekre vezetett, melyek szerint, ha a magzatot pl. a méhből való eltávolítás előtt már elpusztították, ez nem lett volna ~ként büntethető. Ezzel szemben sokan világosan látták, hogy ebben a bűncselekményi tényállásban nem a módozaton van a hangsúly, hanem a cselekmény célján, vagyis a magzat elpusztításán. A Sztszék hiteles magyarázata ez utóbbi nézet mellett foglalt állást. Ha pedig a cselekmény lényege a magzat megölése, akkor mindegy, hogy ez a méhen belül vagy a méhen kívül, vagy esetleg nem is méhben lévő embrió (lombikbébi) sérelmére történt-e. - Az ~ büntetéséül az 1398.k. önmagától beálló kiközösítést rendel. Az önmagától beálló büntetés már azért is szükségesnek látszik, mert sokszor titokban követik el a cselekményt. A CIC már nem hangsúlyozza, hogy ennek a kiközösítésnek az elengedése az ordináriusnak van fenntartva (vö. CIC 1917:2350.k.). Erre azonban nincs is szükség, hiszen a büntetések elengedésére illetékes hatóság általában és alapvetően amúgy is az ordinárius (vö. 1354-1355.k.). Ezért ilyenkor nem beszélünk fenntartásról. Ahhoz, hogy egy pap rendes körülmények között ezt a kiközösítést - mint általában a nem fenntartott kiközösítéseket - elengedhesse, külön megbízatásra van szüksége. - Annak megítéléséhez, hogy egy konkrét esetben tényleg beállt-e az ~ért járó kiközösítés, figyelembe kell venni, hogy - mint az önmagától beálló büntetések általában - ez is csak akkor sújtja a tettest, ha az illető tudja, hogy a magzatelhajtásért kiközösítés jár (1324.k.). Ugyancsak szem előtt kell tartani a többi mentő és enyhítő (!) körülményeket is, melyek mentesítenek az önmagától beálló büntetéstől. - A szerzetesekre, de a világi intézmények és az apostoli élet társaságai tagjaira is vonatkozó büntetésszerű jogkövetkezmény, hogy a cselekmény elkövetőjét az intézményből el kell bocsátani (695.k. 1.; vö. 729.k., 746.k.). - - 1990-től lényeges tendenciaváltozás nem következett be. Az abortuszok száma 1991: 89.931, 1992: 87.065, a száz élveszületésre jut arány 71-72 volt. Az Egyház és a m Értelmiség törekdett az ismeretett, végzetes népedeséi folyamat megváltoztatására, részben istenitanítás, részben ajózan ész világánál. A változtatás lehetősége létrejött 1990-től. **-M.T.

 Magnum Bullarium Romanum. Luxemburg, 1762. II:702. - Pallas XII:196. - MNL III:488. - AJE II:1523. - Molnárfi 1980: A vetélések adatai. - A népesedés és népesedéspolitika. Bp., 1983. - Erdő 1991:534.

Az ~ alakulását 1980-tól alapvetően a gyermekáldást akadályozó „védekezéssel” összefüggő  magatartásforma befolyásolta, általában csökkentette.

A 100 élveszületésre jutó abortuszok száma a K-eu. országok közül - ha Jug-t adatok hiányában nem vesszük figyelembe - Lengyo-ban a legkisebb, 1980 óta 18-20 fő körüli. Mo-on az 1980. évi 54 főről 1989-re 73 főre nőtt, és nagyjából a Csehszl-ban megfigyelt mértékkel (77 fővel) azonos. Bulg-ban ez a mutató tartósan 110-en felüli: itt több az abortusz, mint az élveszületés.

Mo-on 1950-1989 között mintegy 4.500.000 ~ volt. Ez 1990-92 között további mintegy 250.000 fővel emelkedeett, s közel 5.000.000 (4.700.000) lett. Az ~szal elpusztítottak száma csaknem elérte Mo. lakosságának felét, több, mint Albánia v. Íro. lélekszáma, sőt csaknem annyi, mint Svájc lakóinak 1991. évi adata ( 6.790.000 fő) Túlzás nélkül állítható, hogy az elmúlt 40 éves időszak a hús-vér Trianon időszaka volt.

A 1990-es években jelent meg az ún. „esemény utáni tabletta” (RU 486), mely Eu-ban egyre jobban terjed. Bár ez tulajdonképpen korai ~t jelent, mindent mgtesznek, hogy megkönnyítsék használatát az iskoláskorú fiatalok között. A reklámok egyik fő érve az, hogy „a tabletta az ~ elleni leghatékonyabb szer”. De a tabletta használata nem csökkentette az önkéntes ~ok számát, épp ellenkezőleg. Fro-ban ma az abortuszok harmada a RU 486 tabletta eredménye.

NBr. 1971: 783.000 szülés,    95.000 (törvényes) abortusz

1986: 661.000  148.000

USA 1972: 586.760, 1980: 1.297.606, 1993: 1.330.414 abortusz

Fro.  1976: 250.000 (közvetlenül az abortuszliberalizáció után),

1994: 220.900 abortusz (pedig 1981-88: Fro-ban esett vissza a legjobban)

A fogamzásgátlást elfogadó hozzáállás, mely a leendő élettel kapcsolatos felelősségtől szabadul, az ~t elfogadó hozzáálláshoz vezet.

Ott, ahol jelentős szerepet kap a fogamzásgátlásra koncentráló „szexuális nevelés”, nő a nem kívánt terhességek és az azt követő ~ok száma a fiatal lányok körében.

Manapság a legtöbb eu. országban a terhesség 12. hetéig egyszerűen az anya kérésére elvégezhető az ~.

A szülés előtti diagnosztika ált. gyakorlata valójában arra irányul, hogy megduplázzák az ~ok számát. Gyakran a szomatikus, kromoszómikus vagy genetikai rendellenességek legcsekélyebb gyanúja esetén már ~t javasolnak. Ez a diagnosztika nyitott a nemek választására is, ami feltétlen törvényi szabályozást kíván.

L'Osservatore Romano (heti ném. összefoglaló) 2003. IX. 26:9.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.