🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Aranybulla
következő 🡲

Aranybulla: II. András király által 1222: kiadott, arany pecséttel ellátott oklevél. - 7 pld-ban készült, de ezek egyike sem maradt ránk. Szövegét későbbi átiratokból ismerjük, melyek közül az 1318: és 1351: készültek a legrégibbek. Törvénycikkei elsősorban a →királyi serviensek jogállásával foglalkoztak: 1. intézkedett a székesfehérvári aug. 20-i törv-nap megtartásáról; 2. megtiltotta a kir. szerviensek bírói ítélet nélküli elfogását és megbüntetését; 3. mentesítette a szervienseket és az egyh-ak népeit a kir. adóktól; 4. szabályozta a szerviensi birtokok öröklésrendjét; 5. szabályozta a megyésispánok, udvarispánok és kir. billogosok bíráskodásának rendjét; 6., 28. megtiltotta az ítéletek végrehajtásának megakadályozását; 7, 10. megszabta az előkelők és a kir. szerviensek hadkötelezettségét, és kárpótlást ígért az elesettek hozzátartozóinak; 8, 9. szabályozta a nádor és az udvarispán bíráskodását; 11., 26. föltételekhez kötötte az idegenek tisztségviselését, és megtiltotta, hogy birtokadományban részesüljenek; 12. elrendelte az özvegyek hitbérének kiadását; 13, 14. megtiltotta, hogy a kir. főtisztviselők elnyomják a szegényeket, s az ispánok kifosszák a várnépeket; 15. megtiltotta, hogy a kir. lovászok, pecérek, solymárok a kir. szerviensek falvaiban megszálljanak; 16., 30. megtiltotta a vm-k és orsz. méltóságok örökadományozását és a méltóságok halmozását. Két méltóságot csak a nádor, a bán, a kir. s a kirné udvarispánja viselhet; 17. biztosította a szolgálati birtokot; 18. szabályozta a szerviensek átállását a kir. szolgálatából a kir. fiának szolgálatába és viszont; 19. biztosította a várjobbágyok és hospesek jogait; 20, 21. szabályozta a tized fizetésének módját, különös tekintettel a kir. szerviensekre; 22. a kir. szerviensek birtokait mentesítette a kir. disznóinak legeltetése alól; 23. megszabta az új pénz minőségét és érvényességének idejét; 24. eltiltotta az izmaelitákat és zsidókat a kamarai tisztségek viselésétől; 25. megtiltotta a só tárolását az orsz. belsejében; 27. intézkedett a nyestbőradóról; 29. elhatárolta egymástól a kir. és ispáni jövedelmeket; 31. elrendelte, hogy egy-egy példányt kapjanak az ~ból a p., a johanniták, a tp-osok, a kir., az esztergomi és a kalocsai kápt. és a nádor, valamint ellenállási jogot biztosított a főpapoknak és előkelőknek, ha a kir. v. utódai az ~ban foglaltakat megszegnék. Ez utóbbi ellenállási záradék a m. rendi alkotmány fontos törv-eként 1687-ig volt érvényben. B.A.

Karácsonyi János: Az ~ keletkezése és első sorsa. Bp, 1899. - Fejérpataky emlékkv. Bp., 1917. (Erdélyi László: Az ~ társad-a) - Fejér m. tört. évkv. Székesfehérvár, 1972. (Érszegi Géza: Az ~) - Kristó Gyula: Az ~k évsz-a. Bp., 1976.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.