🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Apafi
következő 🡲

Apafi Mihály, I., apanagyfalvi (1632. nov. 3.-Fogaras vára, 1690. ápr. 15.): erdélyi fejedelem. - Klasszikus műveltségű volt, vsz. külföldi egy-et végzett. Részt vett II. Rákóczi György balsikerű lengy. hadjáratában, 1657. VII. 31: ő is tatár fogságba került, váltságdíj megfizetése árán 1661. V: szabadult. IX. 14: a marosvásárhelyi Libáncs-réten tartott ogy-en Ali pasa hadvezér Erdély fejed-évé választatta, XI. 20: a kisselyki ogy. beiktatta. ~ fölajánlotta Kemény Jánosnak, hogy visszaadja birtokait, ha lemond a fejed. c-ről. Kemény, aki ~ követeit elfogatta, I. 22: a nagyszőllősi csatában elesett. VI. 2: szultáni fermán és nagyvezéri levél megerősítette ~ fejed. hatalmát. Kancellárja, Bethlen János tanácsára 1662: a ref. koll-ot Nagyenyedre költöztette. A szultán hűbéreseként részt vett a Habsburgok elleni hadjáratban; 1663. X. 18: az érsekújvári táborból eredménytelenül szólította föl a kir. Mo-ot a törökhöz való csatlakozásra. 1664: fölajánlotta I. Lipótnak, hogy szakít a törökkel, ha a mo-i prot-ok teljes vallásszabadságát biztosítja. I. Lipót ezt megígérte, de a töröknél ~ elmozdítását sürgette, mivel a hazai függetlenségi törekvések fő támaszát látta benne. ~ 1672 óta támogatta a mo-i bújdosokat és Thököly Imrét. A varsói fr. követ útján kapcsolatot tartott I. Lipót ellenfelével, XIV. Lajos fr. kir-lyal, akivel 1677. V. 27: szöv-et kötött Varsóban. XIV. Lajos VII. 17: ezt megerősítette, de VII. 19: a Porta megtiltotta, hogy ~ fr. támogatással hadat indítson I. Lipót ellen. IX. 26: az erdélyi fejed. tanács Thököly Imrét állította a bujdosók hadainak élére. - Buda visszavétele után 1687. X. 27: a balázsfalvi szerződésben ~ pol. önállósága fejében vállalta 700.000 Ft fizetését, s a cs. csapatok téli elszállásolását. 1688. V. 9: a Caraffával kötött megállapodásban ~ követei elismerték I. Lipótot Erdély védurául. Várakat adtak át, s Erdély szakított a Portával. - VIII. 8: meghalt Bornemissza Anna, a fejed. neje, amitől ~ búskomor lett. Erdély függetlenségének biztosítására s az eddigi megállapodások betartására Bécsbe küldött követei csak ígéretekkel tértek haza. A búskomorságát mulatozásokkal gyógyító fejed. úgy halt meg, hogy sem Erdély függetlenségét, sem fia tényleges fejed-ségét biztosítani nem tudta. - Tud-kedvelő volt, elősegítette a Compilata Constitutio törv-kv. megírását. Utolsó évét kvtárában (1714: készült jegyzék szerint 165 mű 187 köt-ben, köztük egy egy corvina, a ma Bécsben őrzött Catallus) és óragyűjteményében töltötte. Igen nehéz viszonyok között inkább a diplomáciával, mint a fegyverekkel próbálta Erdély önállóságát megtartani. - M: Az egész ker. vallásnak rövid fundámentomi. Gyulafehérvár, 1645. (új kiad. 1753.) - M. F. Wendelinusnak a ker. Isteni tudományokról írott két kv-e. M. nyelvre fordíttatnak. Kolozsvár, 1681. - I. és II. A. M. naplója. Kiadta Tóth Ernő. Kolozsvár, 1900. - A. M. naplója. Kiadta Biás István. Marosvásárhely, 1910. 88

Szinnyei I:202. - Gulyás I:679. - MTK II. - Erdély tört. II:790. - Csapodi-Tóth-Vértesy 1987:113.

Apafi Mihály, II., apanagyfalvi (1676. okt. 13.-Bécs, 1713. febr. 1.): erdélyi fejedelem. - Apja életében, gyermekként 1681. VI. 10: a gyulafehérvári ogy-en Erdély fejed-évé választották. A Porta ~ fejedelemségét nem ismerte el, VI. 8: Thököly Imrét nevezte ki fejed-mé, aki VIII. 21: Zernyestnél legyőzte a cs-iaktól támogatott erdélyi sereget, IX. 15: a keresztényszigeti ogy. fejed-mé választotta, de X. 25: Erdélyből menekülésre kényszerült. 1691. I. 20: az erdélyi ogy. Fogarason a fejed. kiskorúsága idejére Bánffy Györgyöt választotta Erdély kormányzójává. Itt hirdették ki az X. 16: kiadott, Erdély közjogi helyzetét szabályozó Diploma Leopoldinumot, mely meghagyta az önkormányzat addigi szervezetét, szavatolta a törv-eket, biztosította a szabad vallásgyakorlatot s meghatározta a fizetendő adót. A török elleni Habsburg előretörés eldöntötte az addig nagyhatalmi alkudozások tárgyául szolgáló Erdély sorsát. A kormányzó arisztokrácia ~ fejed. mielőbbi cs. megerősítését kívánta, amit I. Lipót az Alvincziana resolutioban annak nagykorúságához kötött. Bánffy és köre hatalmát megerősíteni igyekezett, 1696: titokban összeházasította gr. Bethlen Katával, Gergely erdélyi főgenerális leányával. Ezt ürügyül fölhasználva a Habsburg kormány VI: ~t a török háború befejezéséig (valójában életfogytiglan) Bécsbe internálta, birod. hg. c-et és évi 10.000 Ft kegydíjat adva neki. Vele kihalt az ~ család. - Hamvait 1725: az almakeréki tp-ban, 1909: Kolozsvárt temették el. - M: I. és II. A. M. naplója. Kiad. Tóth Ernő. Kolozsvár, 1900. - A magános könyörgései. Kiad. Kristóf György. Uo., 1931. 88

M. Tört. Tár 1874-75. (19-20. köt. Sándor Pál: A. M. s az erdélyi fejedelemség utolsó évei) - MTK II:500. - Erdély tört. II:881.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.