🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Althann
következő 🡲

Althann Mihály Frigyes, gr. (Glatz, Cseho., 1682. júl. 20.-Vác, 1734. jún. 20.): megyéspüspök. - A gimn-ot Neuhausban (Türingia?), a fil-t és teol-t Rómában a jezsuitáknál végezte, teol. dr. Fölszent. után prágai, alamóci, varsói, boroszlói knk., altbunzlaui nagyprép. 1714: a kir. Rómába küldte a →Rota Romana auditorának. 1718. I. 4: váci pp-ké nevezték ki, székét III. 20: foglalta el, ősszel canonica visitatiót tartott. Az 1714. IV. 28-i kir. rendelet értelmében Alsónémediben, Hartyánban, Mogyoródon, Szadán, Szentmártonkátán, Veresegyházán és Üllőn visszafoglalta a prot-októl a korábbi kat. tp-okat. Vsz. 1718: elkészíttette Vác térképét és telekkv-ét. 1719: bíb., III. Károly róm. követté, majd nápolyi alkir-lyá nevezte ki. Távollétében Berkes András volt a helynöke. Nápolyban jótékonyságával tűnt ki, s mert Szt Januarius vére imádságára rendkívüli időben forrt föl, csodatévőnek tartották. Fő szorgalmazója volt Nepomuki János sztté avatásának. 1729. III. 29: Berkes A. halála után lemondott az alkirságról és hazatért. VIII. 5: már Vácott volt és azonnal föllépett a papság visszaéléseivel szemben. Pest vm. prot. rendjei tiltakoztak a tp-ok visszafoglalása ellen. A kir. 1731: az 1681. évi törv-re hivatkozva intézkedett, ami ellen nemcsak a prot-ok tiltakoztak, hanem ~ is, sőt V. 23: a p-hoz föllebbezett. A kir. ezért ktorba akarta száműzni, s csak a nuncius közbenjárására tekintett el ettől. Bécsbe idézte ~t, aki a 2. idézésre sem jelent meg. Erre IX. 3: a kir. lefoglaltatta a ppség javadalmait, s csak 1732 elején engesztelődött meg. ~ kormányzása idején a pléb-k számát 34-ről 59-re növelte. 1732: szem-ot épített. Cilíciumviselő aszkéta volt. - Utóda Vácott 1734. XII. 20: Althann Mihály Károly gr. - M: Instructio brevis pro archidiaconis ruralibus ac parochis. Pécs, 1719. - Roskoványi: Monumenta Cath. III:146. (III. Károlyhoz intézett fölterjesztése) 88

Mendlik 1864:74. (1718-34: váci pp.) - Gams 1873:384. (1718. I. 4-1734. VI. 20: váci pp.) - Fraknói 1895:442. - Pallas I:507. - Chobot II:611. - Nagy J. Győző-Korompay Tibor: A két A. váci ppsége. Vác, 1941. - Schem. Vac. 1970:178. (*jún. 11.) - M. Sion. Új folyam. 2008/1:120. (Pandula Attila: A „váci” Althannok címerei)

Althann Mihály Károly, gr. (Glatz, Cseho., 1702.-Bécs, 1756. jún. 6.): megyéspüspök. ~ M. Frigyes unokaöccse, akinek felügyelete alatt Rómában tanult. A nemesi akad-n mindkét jog, a Gregoriánán a teol. dr-a lett. Fölszent. után boroszlói knk., St. Gallen-i apát, p. prel. és trónálló, 1728. IX. 20-1735. XII. 2: Bari c. érs-e, Apulia prím-a és a jeruzsálemi lovagrend kommendátora. Mo-ra visszatérve a helytartótanács tanácsosa (→Carolina Resolutio), 1734. XII. 20: váci mpp. Gondot okozott ~nak nagybátyja jótékonyságának folytatása, s a per, melyben a kápt. tagjait azzal gyanúsították, hogy az elhunyt pp. ingóságait széthordták. 1740: a pestis idején a nép atyja volt. 1744-46: canonica visitatiót tartott az egyhm-ben. ~ maga és hatására Grassalkovich hg. több pléb-t alapított. Megtérítette, majd pappá szent. a kecskeméti ref. isk. rektorát. Jelentősen hozzájárult Vác város jólétének növeléséhez. - M: Edictum et institutio ecclesiastica de modo ad ritu celebrandorum festorum episcopi cathedralis ecclesiae Vaciensis. Buda, 1754. - Epistola pastoralis. Vác, 1754. - Utóda Bariban 1735. XI. 21: Mutius de Gaeta, Vácott 1756. VII. 19: Migazzi Kristóf. 88

Mendlik 1864:74. (1734-50: váci mpp.) - Gams 1873:856. (1728. IX. 20-1735. XII. 2: bari érs.), 384. (1735. XII. 2-1750: váci pp.) - Pallas I:507. - Szinnyei I:133. - Chobot II:620. - Nagy J. Győző-Korompay Tibor: A két A. váci ppsége. Vác, 1941. - MÉL I:26. - Schem. Vac. 1970:181. - M. Sion. Új folyam. 2008/1:120. (Pandula Attila: A „váci” Althannok címerei)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.