Magyar Katolikus Lexikon > R > Rózsa


Rózsa Elemér, SJ (Bp., 1919. máj. 30.-Bp., 1995. júl. 7.): pap. - 1937. VIII. 14: lépett a r-be, 1940: Kassán, 1944: Szegeden fil-t tanult, ahol 1947. VI. 24: pappá szent. Egy ideig a bpi Jézus Szíve-tp. lelkésze, 1950. VII. 20: a rház erőszakos kiürítésekor nem tartózkodott ott, így elkerülte az elhurcolást. 10 é. a Főv. Távfűtő Váll. lakatosa, majd a Villamossági Kutató Int. dolgozója. Lakásán havonta jöttek össze jezsuiták lelki-szellemi töltekezésre. →Dombi József rendtársával részt vett a világszolidarizmus elméletének kidolgozásában, 1964. XII. 8: letartóztatták. 1965. VI: „államellenes szervezkedés” vádjával I. r. vádlottként 8 évi börtönre ítélték. 1972. XII: szabadult. 1991: nyugdíjasként a VIII. ker. Krisztus Király-kpna lelkipásztora. (Ítéletét 1992. I. 6: a Legfelsőbb Bíróság megsemmisíttette.) - Írása: Távlatok 1993:356. (Rövid beszámoló az elmúlt 40 év „illegális lelkigyakorlatairól”) 88

Cat. SJ 1947:59; 1949:59. - M. jezsuiták vall. III:217. - Havasy 1990:424. - Dobszay 1991:117. - Pálos 1992:187. - Üldözött jezsuiták 1995:237. - Hetényi Varga 2002. II:315. Arck.

Rózsa Huba (Bp., 1939. máj. 30.-): egyetemi tanár, a SZIT alelnöke. - A teol-t székesfehérvári egyhm-s kispapként 1959-64: Szegeden végezte, 1964. VI. 19: Székesfehérvárott pappá szent. Törökbálinton kp., 1967: ppi szertartó, 1968: Albertfalván kisegítő. A Hittud. Akad-n 1969: teol. dr.,  az esztergomi hittud. főisk. tanára. 1972-75: Rómában a PMI ösztöndíjasa, a Pápai Biblikus Int-ben biblikus szaklicenciát szerzett. 1975: Esztergomban az ó- és úsz-i egzegézis tanára. - 1978: a Hittud. Akad. (1992-: PPKE Hittud. Kar) ÓSz. Szentírástud-i Tanszék ny. rk, 1981: ny. r. tanára. - 1986-88, 1998-2002: a HTK dékánja. 1991-98: a HTK Lev. tagozatának ig-ja. A PPKE HTK dri isk-jának vez-je. - 1993-: biblikus cikkeket ír az Akad. Kiad. Nagylexikonába. - Lelkipásztorként 1978-: Csepel-Belvárosban kisegítő. 1992-: a SZIT alelnöke, 2002-: a M. Hebraisztikai Társulat alelnöke. - 1991: p. prel. 1993: Apáczai Csere János-, 1998: Scheiber Sándor-, 2001: Stephanus-díjat kapott. - M: Krisztus Jézus született. Gyermekségevangélium Lukács és Máté szerint. Liptay Györggyel. Bp., 1978. - Jézus kereszthalála és feltámadása. Gál Ferenccel. Uo., 1982. - Az ÓSz keletkezése. Uo., 1987. (3. átd. és függelékkel kieg. kiad. Uo., [1999]-2002) - ÓSz-i bevezető. Bp., 1991. (2. kieg. kiad. Uo. 1993) - Bevezetés Krisztus misztériumába. Összeáll. Veszprém, 1994. - Mi a Biblia? Uo., 1995. (2. átd. kiad. Uo., 1997) - Kezdetkor teremtette Isten. A bibliai őstört. magyarázata, Ter 1-11. Uo., 1997. (A Biblia világa) - Mi a Biblia? Bevezetés a Biblia ismeretébe. Uo., 1995. (3. jav. kiad. Uo., 2004) (A Biblia világa) - Eschatologie und Jahrtausendwende. 2. Deutsch-Ungarischer Theologentag, Uo., 3. März 2000. Szerk. Erdő Péterrel. Bp., 2001. (Studia theologica Budapestinensia) - Üdvösségközvetítők az ÓSz-ben. Uo., 2001. (2. kiad. 2005) - A Genesis kv-e. I. Uo., 2002. - A világ és az emberiség eredete a Bibliában. A Ter 1-11 magyarázata. Uo., 2004. (A Biblia világa) - Biblia. Szövegét jav. Gál Ferenccel és Vanyó Lászlóval. Uo., 1997. - Újszövetségi Szentírás. S. a. r., magyarázatokat átdolg. Uo., 2003. - Biblia. S. a. r., az ósz-i bev-t és magyarázatokat átdolg. Uo., 2005. - A Biblia szerepe az eu. és a ker. kultúrában. Bp., 2005. (Haza a magasban) - Szerk. 1995-: A Biblia világa, Farkas Olivérrel 2005-: a Pásztorok sorozatot. - Tanulm-ai: a Teológia, Vigilia, Jeromos füzetek, Távlatok folyóir-okban.

A Teológia és a Communio folyóiratok szerk. biz-i tagja. s.k.

Rózsa József (Szeged, Csongrád vm., 1848. ápr. 27.-Mezőkovácsháza, 1911. aug.): plébános, író. - A gimn-ot Szegeden, a teol-t Temesvárt végezte. 1872. V. 25: pappá szent. Óbélán, Németcernyán, Aradszentmártonban kp., 1875: gimn. tanár Lugoson, 1876: adm. Szenthuberten, Pécskán, Nagykikindán, 1880: Csókán, 1881: Szeged-Belvárosban, 1883: betegszabadságon. XI. 1: Magyarbánhegyesen, 1897: Mezőkovácsházán plnos, 1901: főesp. - Fm: A szabadkőművesség célja és rendszerei. Írta O. Beuren. Ford. Szeged, 1885. - Shakespeare és a kat. vallás. Írta J. M. Rajch. Ford. Uo., 1886. - A kat. egyh. történelme kül. tek. Mo-ra. Tankv. a középisk-k felsőbb o-ai számára. Makra Imrével. Temesvár, 1887. - A forr. a 16. sz. óta. Írta Hohoff. Ford. uazzal. 1-2. köt. Szeged, 1889. - A kat. vallás tankv-e. Ford. uazzal. 1-3. rész. Óbecse, 1890. - A kerség védelme erkölcsi és művelődési szempontból. Írta Fr. A. Weis. Ford. uazzal. Uo., 1890-1900. - Jezsuita mesék. Ford. Szeged, 1893. - A socialdemocratia földi paradicsoma. Ford. Uo., 1893. - A hamis próf-k, v.: Szó a nazarénusokról. Bp., 1896. (Népiratkák 120.) 88

Szinnyei XI:1287. - Egyh. Közl. 1906:47, 51. sz. - Schem. Csan. 1910:224; 1913:347. (1911. IX. 1: más a plnos)

Rózsa József (Tusnádfürdő, Csík vm., 1893. márc. 3.-Kolozsvár, 1968. júl. 10.): gimnáziumi tanár. - 1904: a csíksomlyói, 1910: a gyulafehérvári R.K. Főgimn-ban tanult, 1911: éretts. Az I. vh-ban katona, harctéri szolgálata miatt tanári okl-et 1918: szerzett a Ferenc József Tudegy-en, ahol 1921: drált. 1918-20: Gyulafehérvárt h. tanár, 1920-40: és 1944-48: nyugdíjazásáig a kolozsvári r.k. gimn. lat-m-rum. és fil. tanára, 1935-40: c. ig-ja. 1940-44: marosvásárhelyi tanker. főig. 1948-: bedolgozó szövetk. munkásként papírzacskóragasztásból pótolta csekély nyugdíját. A R.K. Státus és az erdélyi Pázmány Péter Társ. tagja. - Írásai: Néptanítók Lapja (1940:17. sz. A néprajz és a népisk. szerepe a nevelésben; 1942:622. Nevelőértékek a háborúban), M. katolikus nagyok (Kolozsvár, 1941:172. Dr. Hirschler József). - M: „Jó Barát” naptár az 1926/27. isk. évre. [Szerk. névtelenül] Kolozsvár, 1926. - Lat. antol. A líceum 5-8. o. sz. Uo., 1946. - Lat. tankv. a 9. o. sz. Írta T. Vasilescu és N. Barbu. Átd. Bodor Andrással és Kovács Erzsébettel. Bukarest?, 1957. - Kolozsvárt 1925. X. 30-1940. VI. 15: a Jóbarát évente 10x-i ifj. lap fel. szerk-je, 1929. IX. 15-1937. VI. 15: szerk-je és kiadója is, 1937. IX. 15-1940. VI. 15: fel. szerk. laptulajdonosa. 88

Zágoni Mikes Kelemen R.K. Gimn. 1940/41. évkv-e. Kolozsvár, 1941:10. (Reischel Arthur: Dr. ~) - Monoki 1941:89. - Jámbor 1942:48. - Polg. isk. tanárok évkv-e 1942/43. 1943:155. - Antal 2000:135. (*Csíktusnád) - RMIL 2002. IV:773. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

Rózsa (1881-ig Rosenberki) Vitál János, OSB (Pápa, Veszprém vm., 1857. febr. 18.-Zalaapáti, 1930. dec. 19.): gimnáziumi tanár, perjel. - 1875. VIII. 29: lépett a r-be. Pannonhalmán teol-t, a bpi tudegy-en lat-gör. szakot végzett, 1880. VIII. 18: ünn. fog-at tett, IX. 24: pappá szent. Pannonhalmán hitszónok, 1881: Komáromban gimn. tanár, 1886: Pannonhalmán főisk. tanár, 1888: Esztergomban gimn. tanár, 1910: Komáromban gimn. ig., 1912-30: Zalaapátin perjel, 1914-19: házgondnok is. - Az Esztergom-vidéki Régészeti és Tört. Társulat titkára, a Műemlékek Orsz. Biz-a l. tagja. - 31 sztbeszéde: Szt Gellért (1898-1909). - M: Horatius szatírái. Ford. és magy. 1-3. füz. Pozsony-Bp., 1894-97. (Tanulók kvtára 61, 63, 69.) - Esztergomi Régészeti és Tört. Társulat évkv-e. 1896, 1898, 1900. 1-3. köt. Szerk. Esztergom, 1898-1900. - Egyh. beszéd Szt Imre hg. ünnepén. Uo., 1896. - Titkári jelentés az Esztergom-vidéki Régészeti és Tört. Társulat II. é. működéséről és állapotáról. Uo., 1897. - Qu. Horatii Flacci Satirae III. f. Bp., 1898. (Latin isk. Classicusokhoz való praeparatio) - Ünnepi beszéd a kerségnek tizenkilencszázados, a m. kerség és kirság kilencszázados évford-ja alkalmával... Esztergom, 1900. - A gör-róm. mithológiából és tört-ből kölcsönzött szállóigék. Uo., 1907. (Klny. esztergomi bencés főgimn. értes.) 88

Szinnyei XI:1294. - Balogh 1942:53. - PN 1987:116. (901.)