🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > New Yorki Szent István Egyházközség
következő 🡲

New Yorki Szent István Egyházközség: már 1849: olvasni lehetett a New York Tribune újságban m. tüntetésekről és gyűlésekről a szabharc támogatása mellett. Kossuth Lajost, mint a szabadságharc hősét ünnepelték szárnysegédjével, Asbóth Lajossal együtt. 1886: Munkácsy Mihály tiszteletére rendeztek bankettet a városban. 1900: kb. 120.000 m. élhetett New York városában, és 1901: egy nemzeti díszlobogót is küldött nekik az Országos Nemzeti Szövetség Mo-ról. A m. bevándorlók legtöbbje r. kat. volt, de nem volt papjuk. Egyhközséget és tp-ot fenntartani Amerikában csak a hívők önkéntes fillérei tettek lehetővé az Egyház és állam szigorú szétválasztása miatt. Ezért csak anyagi biztonságuk megteremtése után gondolhattak az emigráns m-ok tp. építésére. – Az első m. katolikus pap Amerikában valószínűleg a mosonmagyaróvári Kutassy Ferenc volt, aki 1848: érkezett ide, de az indianai Evansville-be kapott beosztást ném. pléb-ra. Az első m. egyhközs-et →Bőhm Károly alapította meg Clevelandben, ahol a Szt Erzsébet tp. plnosa lett. Utána jött a →Kováts Kálmán, a McKeesportban levő Szt István-tp. plnosa. Ők valóban úttörők voltak. Sok helyen a nemzetiségeknek meg kellett osztaniok a papot egymás között. 1891: a New York-i érsek Januschek Ferencet bízta meg az összes magyarhoni bevándorlók lelki szükségleteinek ellátásával, ami a m-ok ellátásán kívül felölelte a tótokat, horvátokat, németeket is. Januschek atya a m-ok számára az első szentmisét 1891: a St. Bridget tp-ban mutatta be. Röviddel ezután találunk egy Szt Erzsébet-tp-ot a 345 East 4th Street alatt, amelyet a szlovákok és m-ok közösen használtak. Itt misézett 1893: Bella Sámuel, majd Dénes Ferenc vette át ezt a pléb-t. A nemzetiségi feszültségek miatt azonban ez a megoldás tarthatatlannak bizonyult. – 1901: megalakult a Szt István Római és Görög Katolikus Tp. és Betegsegélyző Egylet, amely kérte az érsektől egy m. egyhközs. megalapítását. Samassa József egri érsek →Perényi László jászberényi hittanárt küldte erre a feladatra Amerikába. Perényi atya kibérelte a Szt Szaniszló lengy. tp. alagsorát ideiglenes m. tp-nak. Az egyhközs. 1902: kezdte meg működését és az anyakönyvek vezetését. Mivel sokan a bevándorlók közül New York-ot csak átmeneti tartózkodási helynek tekintették, nem igyekeztek anyagilag segíteni egy állandó m. tp. építését. Perényi atya mégis elkezdte a gyűjtést, amihez segítséget nyújtott az 1904: idelátogató gr. →Apponyi Albert is. Ennek következtében sikerült is nekik megvásárolni egy presbiteriánus tp-ot 30.000 dollárért. Az átalakítás rögtön megindult és 1905: a tp-ot ünnepélyesen megáldották. A saját tp. létrehozása elősegítette a Szent Imre Ifjúsági Kör, Nők Oltáregylete, Mária Gyermekei Társaság, Rózsafűzér Egylet alakulását is. Perényi atya 1907: lemondott plnosi hivataláról, Perth Amboyba ment, 1908: visszatért Egerbe. – Helyét Passaicból →Kovács Lajos foglalta el. Megszervezte a vasárnapi m. isk-t és a tp-ot m. kultúrközponttá tette. – 1911: South Bendből Fröhlich János lett a plnos. Meghívta az →Isteni Szeretet Leányai Társulatot, akik több pléb-án kezdték el áldásos működésüket. 1914: megalakult a Szent Klára Oltáregylet, megindult a negyvenórás szentségimádás. 1921: →Bangha Béla SJ tartott m. missziót. Az egyhközs. fő támaszai a Szent István Egylet és a Magyarok Nagyasszonya Egylet voltak. – Az I. vh. után a m-ok, akik addig hazatérésről álmodtak, feladták reményüket és most már Amerikát választották végleges otthonuknak. Ezért szívesebben adakoztak tp-ra és isk-t is akartak a gyermekeiknek. Az Isteni Szeretet Leányai már tíz évvel korábban megkezdték szociális tevékenységüket a Yorkville-ben alapított Mária Otthonban, s most ide vonzódott a m. közösség is. Az isk-t is a nővérek vezették, az oktatás ang. nyelven folyt, de lehetett m-ul is tanulni, sőt zenei képzést is kaphattak. 1922: az Otthon lelkésze, →Kemenes István lett a m. plnos, mert Fröhlich atya hazatért Mo-a. 1923: távozott, s mivel a jezsuiták nem vállalták el a pléb-t, az 1922: érkezett m. ferencesek vették át. – Az érs. →Peéri Bonaventurát nevezte ki plnosnak. 1934-ig a hívők száma 4000-re nőtt, jóllehet a távolságok miatt nem mindenki tudott minden vasárnap a tp-ba járni. Megindult a Szt Név Társulat és Szt Ferenc Harmadrendje, a régi egyesületek új erőre kaptak. 1924: Zadravecz István pp. látogatta meg a plébániát és bérmált. Látogatást tett náluk Csernoch János érs. is amikor a chicagói Eucharisztikus Kongresszusra érkezett. Peéri atya tovább akart terjeszkedni és ezért megvásárolt négy házhelyet. 1928: Csiszárik János pp. sztelte fel az új m. tp-ot, 1930: Zadravecz István pp. áldotta meg a harangokat. Az új tp. román stílusa emlékeztet a jáki tp-ra, közel 1000 hívőnek nyújt férőhelyet. A tp-mal egybeépült hatemeletes épület 12 tantermes elemi iskolát foglal magában. Az alagsori Fehér terem sok kulturális igényt is kielégít. Az új tp-ban a vallási élet is fellendült. Egyhetes missziót tartottak a felnőtteknek, végezték az egész nagyheti szertartást, keresztutat állítottak, vegyeskar emelte a liturgia ünnepélyességét. Évente triduummal készültek Szt Antal, Szt Anna és Szt István ünnepére. 1929–: a gazd. válság ellenére Peéri atya 1932: rmegalakította a Szt István Dalárdát és az Anyák Klubját. A sok gond és munka azonban felőrölte erejét, s orvosi utasításra kimerülten visszahajózott Eu-ba. – Raffinszky Romuald lett a plnos, de a hanyatlást nem lehetett megállítani, 1933: az egyhközs-et átadták az amerikai-ír Szt Név Ferences rtart-nak, azzal a feltétellel, hogy mindig lesz ott 1–2 m. ferences pap is. – Az új házfőnök a paplakot rházzá alakította át 8 fő számára. Terence McNally 1934: vette át a plnosi hivatalt, Fehér Péter volt a m. lelkész. McNally atya létrehozta az angol Harmadrendet, megszervezte a Szt Ferenc misenovéna ligát és bevezette Szt Júdás-novénát. 1941: heti rádióprogramot indítottak. McNally atya 15 éven át vezette az egyhközs-et. Az ő idejében hivatásokat is adott az egyhközs: 1943: Arthur Butlert, 1944: Szlezák Imrét, 1947: Mészáros Lipótot sztelték pappá, ők ketten hamarosan itt lettek m. lelkészek. – A II. vh. után, főleg 1948–: a modern népvándorlás politikai menekültek ezreit hozta az USA-ba. Szlezák atya 1953: a Hit Szava rádióprogramot, amihez az elmélkedéseket Kilián Csaba adta. – 1956 u. 36.000 menekült jött az USA-ba, legtöbbjük New Yorkba érkezett, a m. papok sokat segítettek nekik. – Ekkorra már a m-ok között a 2. nemzedék nőtt fel, s nem mindegyikük tanult meg m-ul; nagyon lecsökkent az igény a m. nyelvű szertartásokra. McNally atya 1942: megalapította a Szt Júdás Leánykórust, a CYO számára pénteki táncokat rendezett, baseball-csapatot is alakított, megszervezte a Katolikus Veteránok Csoportját, majd a Szülői-Tanári Egyesületet. De továbbra is megmaradt a Szt Név Társulat, az Anyák Klubja és az Oltáregylet. Az 1940-es években elindult a Szt Júdás novénák sorozata, és a Szűzanya-szobor májusi koronázása. McNally atya a Szt István oltárképet egy hatalmas, színes üvegablakkal cserélte ki. Mindszenty bíboros 1947: látogatott el a tp-ba. Kelemen Krizosztom OSB főapát 1948: mondott ünnepi szentmisét. McNally atya bevezette az öt első szombati ájtatosságot is engesztelésül. Mindszenty bíboros letartóztatása után érte is, és Stepinac érsekért is, ima- és tiltakozás-napot rendeztek. 1951: Közi Horváth József mondott megrázó beszédet Grősz József kalocsai érsek bebörtönzéséről. 1952: Szt István napját a St. Patrick katedrálisban ünnepelték Spellmann bíb. és Zita királyné jelenlétében. 1953: megalakult az Éjjeli Szentségimádás Egylete, s az évben fogadták a Fatimai Szűz vándorszobrát. 1954: megalakult a Hit Szava Énekkar. Az 1956-os forradalom első évfordulóján Kilián Csaba OFM mondta a szentbeszédet a St. Patrick katedrálisban. – 1958: Benedict Dudley új rházat épített. 1959: Edward Holleran modernizálta a tp-ot is és új pléb-t és kolostort épített. A világiakat egyre jobban bevonták a liturgiába. Léghűtést vezettek be a tp-ba és a tp. melletti telket átalakították a fatimai Szűzanya kegyhelyévé, valamint parkolóhelyet létesítettek. 1966: P. Frederick McKeever OFM lett a plnos s ő vezette be a II. vatikáni zsinat újításait, mint pl. a Világi Egyhköz-i Bizottságot meg a liturgikus változásokat. Jóllehet a Szt István-tp. kezdettől fogva nemzetiségi plébánia volt, egyre inkább magába foglalta a környéken lakókat is. 1967: Edmund DeStefano OFM aktív ifjúsági programot indított, teológiai előadássorozatot szervezett a felnőttek számára. Elkészült a →Szent Jobb mása hiteles ereklyével és díszes ereklyetartóval. A guadalupei Szűz életnagyságú képe az előcsarnokban nyert elhelyezést. 1974: Mindszenty bíboros ismét meglátogatta a tp-ot, amelyet a m. hívek zsúfolásig megtöltöttek. Másnap a bíb. a St. Patrick szegyh-ban misézett latinul. 1976: Philadelphiában a 41. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson sok m. is részt vett. – Patrick Morris OFM hivatali idejére esett az egyhközs. hármas jubileuma 1979: Szt István 1000 éve, az egyhközs. 75 éve, és a tp. 50 éve. – Az egyhközs. épülete nemcsak tp. és isk., de kultúrközpont is volt a hívek számára. A Fehér teremben színelőadásokat mutattak be, heti táncokat rendeztek a fiatalságnak, hajókirándulást szerveztek. A Szt István Dalárda és a Szt Cecília női kórus fontos szerepet játszott a tp. életében. Mindig megünnepelték III. 15-ét és X. 6-át is. A Mária Kongregáció közös szentáldozását mindig reggeli követte. 1951: →Varga Béla tiszt-re rendeztek ünnepi vacsorát. 1952: →Mihalovics Zsigmond méltatta Prohászka Ottokárt, →Közi Horváth József beszélt Mindszenty bíboros igazságtalan bebörtönzéséről, 1953: Kállay Miklós volt miniszterelnök szólt a közönséghez. --A Ladies Auxiliary bingót rendezett hetenként és penny-sale-t, hogy segítsen az anyagiakban. 1954: Kilián Csaba új négyszólamú énekkart szervezett, mely 1959-ig többször nyilvánosan is szerepeltek mindaddig. Szlezák atya a Szentföldről tartott vetített képes előadást, aztán meg magyarországi körútjáról mutatott be képeket. 1959: zarándoklatot rendeztek Dovlestownba, az ottani magyar pálos atyák meghívására. A Mikulás-délutánt a gyerekek nagyon kedvelték. 1964: P. Holleran megalapította a Szt István Egyhközs. Hitelszövetkezetét. A Szt István búcsút minden évben különös pompával ünnepelték meg, de rendeztek utcai fesztivált (block party) is. 1979: a hármas jubileum al- kalmával sok ünnepi esemény történt. A záróünnepélyt pontosan a tp. 50. évfordulóján ünnepelték McCarrick püspökkel. – 1982: Csorba Domonkos OFM lett a m. lelkész, Végvári Vazul és Páldeák Szabolcs segítették. 1983: Irányi László pp. 1989 és 2000: Paskai László, 1990–: szinte évente Miklósházy Attila SJ pp., 2001: Seregély István érs. látogatta meg a plébániát. Évente lelkigyakorlatokat tartott a tp-ban Kiss Barnabás. –Néhány évig Kormon József volt a m. lelkész, aki felújította az 1984: alakult Kapisztrán Ifiúsági Alapot a délvidéki, erdélyi, felvidéki m-ok anyagi támogatására. 1992: visszatért Mo-ra, az Alap vezetését Kiss Barnabás és Ligeti Angelus vették át. A 7. sz. Erős Gusztáv és a 46. sz. Bánfy Kata cserkészcsapatok is szépen működtek. Csorba atya közben nem messze a tp-tól, vett egy emeletes házat az átutazó m. vendégek számára, amit 1993: az amerikai kapisztrán kusztódia felszámolása után kénytelen volt eladni. – 1992–2005. VIII: Csorba atya egyedül végezte a m. lelkipásztori munkát. 2005. X: Hesz Dénes és Bagyinszki Ágoston érkezett a Szt István tp-hoz, hogy a magyarok lelkipásztori szolgálatát ellássák. – Plébánosai: Perényi László, 1907: Kovács Lajos, 1911: Frőhlich János, 1922: Kemenes István, ferencesek: 1922: Peéri Bonaventura, 1933: Raffinszky Romuald, 1935: Terence McNally, 1949: Patrick Howard, 1952: Felician Berkery, 1958: Benedict Dudley, 1964: Edward Holleran, 1967: Frederick McKeever, 1973: Patrick Morris, 1982: David McBriar, 1985: Ronald Stark, 1986: John Murphy, 1990: Neil O'Connell, 2000: Angelus Gambatese. Mi.A.