🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bangha
következő 🡲

Bangha Béla, SJ (Nyitra, 1880. nov. 16.-Bp., 1940. ápr. 30.): hithirdető, szerkesztő, író. - A kalocsai jezsuita gimn. hetedikes növ-eként 1895. VIII. 15: lépett a r-be. Nagyszombati, pozsonyi és innsbrucki tanulm-ok után 1909. X. 26: pappá szent. 1910: a bpi rházba került, átvette a Mária Kongregáció folyóir. szerk-ét. 1910. X: hitvédelmi előadásokat kezdett a pesti Jézus Szíve tp-ban. 1912: megalapította a Magyar Kultúra folyóir-ot. A kat. sajtó megújítására és terjesztésére megszervezte a Kat. Hölgyek Orsz. Sajtóegyes-ét. A bpi nagypléb-k és a peremker-ek lelkipásztori ellátására létrehozta a Kisegítő Kápolna Egyes-et. A r-ben szokásos 3. próbaévet 1913 őszén Canterburyben kezdte meg. Az I. vh. kitörésekor az USA követségének segítségével tért haza. 1915. II. 2: tette ünn. fogadalmát. 1917: létrehozta a Közp. Sajtóváll-ot (KSV): 25 koronás részvényeket bocsátottak ki, megvették az Új Nemzedék és a Déli Hírlap c. lapokat. A Tanácsközt. idején a váll. pénzét lefoglalták, közp. irodáját (IV. Haris-köz) felszámolták, ~ külföldre menekült. Pozsonyban készítette el a restauráció tervét, s hazatérése után újjászervezte a KSV-t. Munkásságát főleg a Mária kongr-kra alapozta, ~t tartották a Mária-tisztelet értelmi vezérének. Sajtószerzetet akart alapítani, de terve nem sikerült. A KSV fenntartására 1922: New Yorktól Mezőkövesdig kb. 100 városban tartott előadást. 1923. VI. 13: a rendi gen. egy nemzetk. titkárság megszervezésére Rómába rendelte, ahol megalapította a m. kolóniát, és a Collegium Germanium-Hungaricum kpnájában megszervezte a m. miséket. Egy lat. nyelvű folyóir-tal az egész világ Mária kongr-it irányította. Tervezte egy sajtóegy. felállítását. Mint hithirdető bejárta Olo-ot, No-t és a Balkánt. Nemzetk. kongressz-okat szervezett és irányított. 1925: hazatért, átvette a M. Kultúra és a Mária Kongr. szerk-ét. 1928. VII. 26: bpi házfőn. 1931-33: szerk. és kiadta 4 köt-ben a Kat. Lex-t. 1933: Nyisztor Zoltánnal missz. körútra indult az Argentínában, Uruguayban és Brazíliában élő m-ok közé, de útját betegsége miatt félbe kellett szakítania. 1938: a bpi Euch. Világkongressz. fő szervezője, kiadványainak fogalmazója és ford-ja, himnuszának (Győzelemről énekeljen, Hozsanna 280/B) szerzője volt. Sírja a Kerepesi temetőben.

- M: A legszebb virág és ápolása. Pozsony, 1905. - Modern vallásfogalmak. Bp., 1905. - Rejtett kincsesbánya. Pozsony, 1905. - Jellemrajzok a kat. egyh. életéből. Kalocsa, 1909. (4. kiad. Bp., 1942) - Jézus istenségének bizonyítékai. Bp., 1910. - Krisztus és a modern társad. Uo., 1910. - Mi a kongregáció? Rövid kalauz a Mária-kongregációk számára. Uo., 1911. (2. kiad. Uo., 1921) - A kerség és a zsidók. Uo., 1912. - A XX sz. Krisztus problémája. Uo., 1912. - Sajtóröpiratok. 1-3. köt. Uo., 1912-14. - Örök remények. Uo., 1913. - Hitéleti szervezkedésünk és a Mária-kongregáció. Uo., 1915. - Az ész tanúsága Isten mellett. Uo., 1916. (Világosság felé 3.) (új lenyomat 1922) - Krisztus és az Egyh. Uo., 1916. (uaz 7.) - Mekkora kincs a mi kat. hitünk. Uo., 1916. - A m. kat. sajtó kérdése. Uo., 1917. - Ker. v. vörös szocializmus. Uo., 1919. (Kálvintéri álnéven) - Imakv. Uo., 1920. - Lola naplója és egyéb elb-ek. Uo., 1920. (Szerafini Blanka álnéven) - Szt István és a ker. Mo. Uo., 1920. - Mo. újjáépítése és a kerség. Uo., 1920. - Elmélkedések a kat. hit alapigazságairól. Uo., 1921. - Nagy kérdések útján. Uo., 1921. (Kat. kultúrkvtár 1.) - Amerikai missz. körúton. Uo., 1922. - Világrend és Isten. Uo., 1922. (Világosság felé 4.) - Van-e túlvilág? Uo., 1922. (uaz 8.) - Házasság és gyermekáldás a ker. morál szempontjából. Uo., 1923. - A katolicizmus fellegvárai. Uo., 1923. - Pázmány szelleme és a kat. irod. Uo., 1923. - Istenhit és istentagadás. Uo., 1923. (Kat. kultúrkvtár 2.) - Jézus istenségének bizonyítékai. Uo., 1923. (uaz 3.) - A kat. Egyh. krisztusi eredete. Uo., 1923. (uaz 4.) - Róm. levelek. Uo., 1924. (Korda kv-ek 5-6.) - Konferencia beszédek. Nagyvárad, 1924. - Catechismus parvus congregationis Marianae. Róma, 1924. - Little catechism of the sodality of our Lady. Uo., 1925. - De modo sodales ad apostolatum inducendi. Uo., 1925. - Der zeitgemässe Laienapostolat und die Marianische Kongregationen. München, 1925. - Handbuch für die Leiter Marianischer Kongregationen. Uo., 1925. - Római úti kalauz. Bp., 1925. - Jézus szívének nagy ígérete. 6. kiad. Uo., 1926. (Kis kvtár a kath hívek számára 1.) - Elmélkedések. Uo., 1926. (Braille írással) - Handbuch des zeitgemässen Apostolats. Freiburg, 1926. - Az apostolkodás rövid kézikv-e. Gyakorlati bevezetés a világi apostolkodás főbb feladataiba. Uo., 1927. (Apostolkodási kvtár 1.) - A mózesi teremtéstört. hat napja. Bp., 1927. (Hit és világnézet 2.) - Gondolkozás-e a szabadgondolkozás? Uo., 1927. (uaz 3.) - A felekezeti előítéletek forrása. Uo., 1927. (uaz 4-5.) - Ó, ha én hinni tudnék! Bp., 1928. (uaz 8.) - A jezsuita r. és ellenségei. Uo., 1928. (Kat. kultúrkvtár 10.) - Lelkigyakorlatos konferencia a pécsi egy-en 1928. Pécs, 1928. - Válasz az Orsz. Ref. Lelkészegyes. gyűlésén elhangzottakra. Kecskemét, 1928. - A gyermek és a házasság. Uo., 1929. (Hit és világnézet 11.) - Mária. Uo., 1929. (uaz 12.) - M-ok Nagyassz-a. Uo., 1929. (uaz 17.) - Az oltár titka. Jelen van-e Krisztus az Oltáriszentségben? Uo., 1930. - A másik. Elb. Uo., 1931. (Szerafini Blanka álnéven) - Kat. lex. 1-4. köt. Szerk. Uo., 1931-33. - Requiem. Vallásos színkép halottaink emlékezetére. Uo., 1932. - Imakv. a művelt kat. közönség számára. Uo., 1932. - Katolicizmus és zsidóság. Vallástört. előadások Iványi Jánossal és Pataki Arnolddal. Uo., 1933. - A mi erőnk: a mi sajtónk! Uo., 1933. - Örök élet igéi. Uo., 1934. - Beszédvázlatok a családvédelmi triduumra. Többekkel. Uo., 1934. - D keresztje alatt. Feljegyzések egy délamerikai missziós körútról. Uo., 1934. - Róm. útikalauz a m. közönség számára. Artner Edgárral. Uo., 1934. - Klärung in d. Judenfrage. Wien-Leipzig, 1934. - Hitvédelem. ~ és Strommer Viktorin előadásai alapján jegyezte Gergely István. Bp., 1935. - Róma lelke. Uo., 1936. - M. jezsuiták Pombal börtöneiben. Uo., 1937. (M. kultúra kvtár 10.) - Életünk élete. Elmélkedési és előadási vázlatok az Oltáriszentségről. Uo., 1937. - A ker. Egyh. tört. 1-8. köt. Ijjas Antallal. Uo., 1937-41. - Az Eucharistia. Többekkel. Uo., 1938. - Allocutiones eucharisticae. Uo., 1938. - De momento actionis propagandisticae contra atheismum. Uo., 1938. - Napkelet és napnyugat. Élő szellemek hódolata az Oltáriszentség előtt. Összeáll. Uo., 1938. - Béke veletek. Sztbeszédek. Uo., 1939. - Csődöt mondott-e a kerség? Uo., 1939. - Isten léte és a világ. Uo., 1939. (Actio Catholica 58.) - A megváltás. (+ Halász Pál: A megváltás) Uo., 1939. (uaz 63.) - Az Egyh. krisztusi gondolata. Uo., 1940. (uaz 71.) - A vallás örök időszerűsége. Uo., 1940. (uaz 59.) - Világnézeti válaszok. Uo., 1940. - Világhódító kerség. A társad. visszavezetése Krisztushoz. Uo., 1940. - Képek a Jézustársaság tört-éből. Uo., 1940. - A 400 é. Jézustársaság. Összeáll. Uo., 1940. - A mai kat. sajtóprobléma. Uo., 1941. - Elb-ek és színművek. Bp., 1942. - Hit és világnézet. 1-2. köt. Uo., 1942. - Jellemrajzok a kat. egyh. életéből. Uo., 1942. - Jézus istenségének bizonyítékai. Uo., 1942. - A kat. Egyh. krisztusi eredete. Uo., 1942. - Harc a ker. Mo-ért. Uo., 1943. - A kat. építés. Uo., 1943. - A kat. sajtó szolg-ában. Uo., 1943. - Ker. unió. Uo., 1943. - Pontiola. Bibliai színmű. H.é.n. - Álnevei, betűjegyei: b. b. (M. Kultúra), Kálvintéri (Alkotmány 1911-16), Peregrinus, Szerafini Blanka. - 1942-43: összegyűjt. műveit a SZIT 30 köt-ben adta ki, s.a.r. Bíró Bertalan. H.J.

KL I:152. - Karczag 1932:337. - Nemz. Újs. 1940. IV. 30. - Gulyás II:222, 1269. - ~, a nagy sajtóapostol. Bp., 1940. - Nyisztor Zoltán: ~ élete és műve. Uo., 1941. - ~ évkv. Szerk. Hamar Zoltán. Uo., 1941. - JTE 1940:315. - Gyenis III:448. - KMJ I:171.


Bangha Gizella, SJC (Csepreg, Sopron vm., 1895. aug. 2.–Bp., 1974. aug. 18.): szerzetesnő. – 6 elemi elvézése után 1924. X. 24: Dunavarsányban lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. Első esküjét 1926. VIII. 25: uo. tette. Itt, Kálozon, Pécelen háztartásban és kertészetben dolg. – A szétszóratás után a piliscsabai szoc. otthonban háztartási alkalmazott. r.k.