🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kemenes
következő 🡲

Kemenes (1874-ig Csácsinovits) Ferenc (Bögöte, Vas vm., 1829. szept. 20.-Veszprém, 1905. nov. 2.): nagyprépost. - A gimn. 1-6. o-át Kőszegen végezte, 1839: belépett a piar. r-be, novíc. Trencsénben, 1847 őszén Nagykárolyban tanított. 1848 nyarán beállt honvédnek, mint hadnagy 1849. VI. 14: Perlasznál megsebesült, VIII. 20: Karánsebesnél tette le a fegyvert. 10 napi osztr. fogság után kiszabadult, s hazatért szüleihez. A gimn. 7. o-ából 1850: Szombathelyen, a 8. o-ból Győrött vizsgázott, 1851: belépett a veszprémi szem-ba, a teol-t Pesten végezte, 1855. X. 9: Veszprémben pappá szent. Szentbékkállán, 1856. III. 28: Kaposvárt kp., IX. 23: ppi levtáros és iktató, 1859: sztszéki jegyző, 1862: ppi titkár, 1868: irodaig. 1870: veszprémi knk. 1871: pp-helyettes az önkormányzati kongr. idejére, 1873: segesdi főesp., 1874: csöpőfői c. prép., 1877: zalai, 1879: pápai, somogyi, 1883: szegyh. főesp. és hantai prép., 1898: ált. ppi helynök és veszprémi nagyprép. - A kápt. vagyonának újjászervezője, uradalmait mintagazdaságokká alakíttatta. Létrehozta az Alapítványi Hiv-t, mely mintát adott a kápt. alapítványok kezeléséhez. Rendszeresen 8-10 diákot neveltetett, többet felsőbb tanulm-aiban is segített. Az angolkisasszonyok nevelőint-ének 30 ezer K-t adott, 600 ezer K vagyonát tanügyi és nevelési célokra hagyta. - M: Kemenes költeményei. Pest, 1860. - Egyh. beszéd... Ranolder János... veszprémi mpp... 25 é. ppi... emlékünnepén... Veszprém, 1875. - Egyh. beszéd... a nádas-ladányi kat. sztegyh. megáldásakor... Uo., 1885. - Egyh. beszéd... a kaposvári sztegyh. megáldásakor... Uo., 1886. - Isten és az ember. Költem. Uo., 1891. (Bőv. kiad. 1-2. köt. Uo., 1901) - Vegyes költeményei. Uo., 1901. 88

Pallas X:345. - Szinnyei V:1410. - Perényi József: ~. Veszprém, 1909. - Strausz 1930:45. (26.) - Szegleti 1978:365. - Pfeiffer 1987:129.

Kemenes (1908-ig Kranjacz) Illés Ede, OSB (Babócsa, Somogy vm., 1885. nov. 16.-Sopron, 1943. jan. 3.): tankerületi főigazgató. - Az el. isk-t Bükön, a gimn-ot 1896-1902: Sopronban és 1903-05: Győrött, a teol-t és a tanárképzőt 1905-09: Pannonhalmán végezte. 1902. VIII. 6: lépett a r-be, 1909. VI. 6: ünn. fog-at tett, VI. 29: pappá szent. és gör-lat. szakos tanári okl-et szerzett. 1909: gimn. tanár Komáromban, 1910-22: tanárképzői tanár Pannonhalmán, közben 1912-19: h. újoncmester, 1919-22: kvtáros is. 1920-24: gimn. ig. Pannonhalmán, 1924-31: házfőn. és bencés reálgimn. ig. Bpen, 1931-33: házfőn. és gimn. ig. Esztergomban. 1933-34: a Közokt. Tanács alelnöke, 1934-43: bp-vidéki tanker. főig. Bpen. - Lat. tankv-eket írt, részt vett az 1934:11. tc. és az 1935:6. tc. szerk-ében és a végrehajtási utasítás kidolgozásában, dolgozott a Gimn. tanterv ált. utasításán is. Az osztályfőnöki óra a gimn. 1. és 2. o. számára c. hiv. kiadvány szerzője. - 1942: a SZIA I. o. tagja. - M: De reduplicatione in lingua Latina. Győr, 1911. - Szt Dávid kir. Dec. 29. Sztkilenceddel és énekekkel. Uo., 1922. (Védősztjeink) - Grammatica discipulorum. Lat. nyelvtan. 1. Alaktan. A gimn. 1-2. o. számára. Teljesen átd. Bp., 1926. - Lat. nyelvtan. Székely Istvánnal. 2. Mondattan. Gimn. és reálgimn. 3-8. o. sz. Uo., 1927; Uaz. Frimml Aladárral. Uo., 1928; Uaz a gimn. és leánygimn. sz. Jámbor Györggyel. Uo., 1932. - Római régiségek a gimn. felső osztályai számára. (Függelékül a róm. irod. vázlata.) Jámbor Györggyel. Uo., 1932. - Szerk. 1920-24: a pannonhalmi, 1924-31: a bpi bencés reálgimn. és 1931-33: az esztergomi bencés gimn. értes-it, 1926. IX-1928. X: a Juventus c. lat. ifj. lapot, 1932. V. 15-XII. 25: az Esztergom és Vidéke kéthetenkénti lap főszerk-je. - A Szt Gellért 33 sztbeszédét közölte. - Álneve és betűjelei: B.E.; Kemény; -s-s. T.E.

Kerkápoly 1930:738. Arck. - M. társad. lex. 1931:107. - M. legújabb kor lex. 1932:677. - Strazimir 1933:677. - Ki kicsoda? 1937:407. - Balogh 1940:62. - Ker. m. közél. alm. I:494. - Schermann 1940:106. - SZIA tagajánl. 1942:4. - Szt Benedek r. névt. 1943:102. - Nemz. Újs. 1943. I. 5. Arck. - Gulyás 1956:578. - PN 1987:151. (1162.) - Gulyás XVII:91.

Kemenes István (Bp., 1888. márc. 15.-Yonkers, N.Y., USA, 1959.): plébános. - A JT kalocsai Szt István Gimn-ában 1906: éretts., 1906. X-1908. VI: Rómában a CGH növ-e, 1908-11: Innsbruckban egy. hallg., majd a Fiáth, Széchenyi Pál gr. és Majláth Géza gr. családjánál nev. 1915: katona, egyhjogból drált, 1920. VII. 26: pappá szent. 1937-ig: a veszprémi egyhm. szolgálatában állt, 1922. IX. 15: a New York-i Szt István-tp. adm-a. Az 1930-as években a philadelphiai (Pa.) Jézus Szíve-tp. plnosa, 1937-38: Budakeszin kp., Nadapon adm., 1939: Vértesbogláron adm., majd az USA-ban telepedett le. - M: A keresztény „királyi papság”. Bp., 1933. T.E.

MKA 1928:109; 1930/31:132. - Veress II:282. - Schem. AR. 1950:103. (az USA-ban) - M. Papi Egység 1959:10. sz.

Kemenes (?-ig Köhler) László, Szt Antal apátról nev., Piar (Bp., 1928. szept. 29.-Bp., 2007. márc. 11.): tanár, főigazgató. - 1947. VIII. 27: Bpen lépett a r-be, 1948. VIII. 28: egyszerű, 1952. III. 23: ünn. örök fog-at tett, 1954. I. 31. pappá sztelték, lat-fr. szakos tanári okl-et szerzett. 1955: Bpen gimn. tanár. 1965: h. ig. és a Kalazantinum tanára, 1974: tartfőn. asszisztens. 1977: a gimn. ig-ja. 1986: a kat. középisk-k, 1992: a kat. isk-k főig-ja. 1997: a Ppi Kar Iskolabizottságában a külf. kapcsolatok felelőse. - 1941: lett cserkész, 1945: örsvezető, majd cserkésztiszt. 1988: részt vett a →Magyar Cserkészszövetség újra szervezésében. Összehívta a Piar tanárokat, s kérésükre a rfőnök 1989. II. 11: engedélyezte a 2. sz. Sík Sándor csapat működését. 1997-99: a Cserkészszövetség Ped. Biz-ának eln-e, a tisztképző egyik vez-je. 2004. II: a fr. okt. minisztertől az Akadémia Pálma Rend lovagja kitüntetést kapta.  K.A.-Bo.J.-Fe.Má.

Koltai 1998:187.


Kemenes Antal (Ditró, Csík vm., 1884. febr. 4.–1942 u.): gimnáziumi tanár. – Iskoláit Ditrón, Csíksomlyón, 1906: Kézdivásárhelyt, az egy-et Kolozsvárt végezte, 1912. III. 22: tört–földr. szakos tanári okl-et szerzett. 1911: Szegeden gyakorló tanár, 1912: a csíkszeredai r.k. gimn. kisegítő, 1913: a szentgotthárdi, néhány hónap múlva a gyergyószentmiklósi áll. főgimn. h., 1917. IX. 17: r. tanára. 1914. VIII. 1–X. 14: orosz hadifogságba kerüléséig katona. K-Szibériában raboskodott, 1916 tavaszától a novgorodi kormányzóságban vasútépítő munkás, az Uralban rézbányász, 1919 tavaszán a 3. urali hadsereg pékje, Kolcsak seregétől VI. 9: szabadult. Hazafelé tartva Moszkvában, majd Kijevben a kényszersorozáson rokkantnak nyilváníttatta magát. VIII végén ért haza. – A mezőkövesdi kir. kat. főgimn tanára, 1921: Pécsett fil-ból drált. 1922: a sümegi Kisfaludi Sándor Reálgimn., 1929–42(is): a jászberényi áll. gimn. tanára. A Berzsenyi Irod. Társ. tagja. – M: Szabad órák alatt. Csíkszereda, 1913. – Gyergyó név eredete. Gyergyószentmiklós, 1914. – Székely róvásírás és a tulajdonjegyek. Bp., 1914. – A sümegi m. kir. Kisfaludy Sándor főreálisk. tört. Sümeg, 1925. – Gömbös Gyula és a m. élet. Jászberény, 1936. – Mezőkövesden 1920. III. 7–1921. XII. 25: a Mező-Kövesd és Vidéke fel. szerk-je. 88

Somogyi Helikon 1928:90. – Barthos–Csetri 1924/25:140. – Barthos–Csetri–Luttor 1929:149; 1931:118. – M. műv. lex. 1938:68. Arck. – Ker. m. közél. alm. I:494. – Gulyás XVII:89.

Kemenes (Köhler) László Piar (1928. szept. 29.–Bp., 2007. már. 11.): tanár, főigazgató, cserkészvezető. Lásd MKL VI:477. – 1941: mint 3. o. gimnazista lett cserkész 2. sz. BKG cserkészcsapatban. 1945: őrsvezetői képesítést szerzett, majd rajvezető, később cserkésztiszt lett. 1988-: részvett a Magyar Cserkészszövetség újjászervezésében. Novemberben összehívta a piarista tanárokat és a csapatparancsnokok kérésére 1989. feb. 11: a rendfőnök engedélyezte a 2. sz. Sík Sándor csapat működését. 1989-: 2 é. a Szövetség külügyi bizottságának tagja. Így vett részt 1990. XI: Rómában az ICSE cserkész lelkipásztori konf-n. 1993: részt vett a gödöllői Jubileumi táborozáson. 1997–99: között a Szövetség Pedagógiai Biz-ának elnöke és a tisztképző tanfolyam kiképzője. 1992: megkapta a MCSSZ Újjáalakulási Díszjelvényét. A fr. nyelv magas szintű okt-áért 2005. II: a fr. kormány „Akadémiai Pálmarend lovagja” kitüntetéssel jutalmazta. Bo.J.–Fe.Má.