🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > lelkiségi mozgalmak
következő 🡲

lelkiségi mozgalmak: az Egyház küldetésének minél jobb teljesítésére tett próbálkozások összefoglaló neve. - A ~ a →lelkiség megújításával v. új kezdeményezésekkel a kor adottságaihoz alkalmazkodnak, miközben Krisztus radikálisabb követésére törekednek. Az életképes ~ intézményesülnek, és hosszabb időn át megmaradnak, a divatjellegűek nagyon gyorsan szétfoszlanak. A ~at ált. egy-egy személy indítja el, aki erre sajátos meghívást, →karizmát kap Istentől (→szentek, →rendalapító). - 1. A lelkiségi hagyományban a ~ a →szerzetességhez kötődtek. Az →ágostonosok, →bencések, →remeték rendjéből új ~, újabb szerz. közösségek születtek (→koldulórendek, →ciszterciek, →trappisták). A sajátosan laikus ~ a 20. sz: alakultak erőteljesebben. A II. Vat. Zsin. (1962-65) különösen az Egyh-ról és az apostolkodásról szóló tanításával nagy hatást gyakorolt az ilyen kezdeményezésekre. Az egyh. élet más irányzataival együtt nagy erővel kapcsolódtak a zsinat utáni megújulásba, és kölcsönösen megtermékenyítik egymást. A ~ állandóan alakulnak, és újra meg újra kiigazításra is szorulnak. Az egyh. közösségen belül szükségük van a jóindulatú bátorításra külső és belső nehézségeik legyőzésében. Nem ritkán összeütközésbe kerülnek az egyh. már meglévő intézményeivel is. - 2. A ~ közös vonásai. a) elmélyült lelkiség, mely a gondolkodás és akarat evangéliumi megújításával és a közösségi hitélményre törekvéssel új utakat nyit az imádsághoz, Isten igéjéhez és a szentségekhez; b) evangelizálás és katekézis mint az evang. megélt tanúságtétele, különösen azokon a ter-eken, ahol az Egyh. csak a laikusok apostolkodásával lehet a föld sója; c) közösség és testvériesség Jézus Krisztusban, amit az Egyh. mint világméretű közösség tapasztalható közelségbe tud hozni; d) küldetés a világ szolgálata és üdvözítése közti közvetítésre; e) a laikusok és a hierarchia új viszonya, mely eleven kapcsolatot jelent a fölszentelt →papság és a hívek →általános papsága, ill. az →intézmények és a →karizmák között; f) az egyháziasság új stílusa, ami teret enged a karizmák és a szolg-ok sokféleségének, hogy kölcsönösen kiegészítsék egymást. →Charles de Foucauld társasága, →Communione e Liberazione, →Cursillo, →Equipes Notre Dame, →Fokoláre Mozgalom, →Házas Hétvége, →katolikus karizmatikus megújulás, →Keresztény Élet Közösségei, →Keresztény Nők Nemzetközi „Gral” Mozgalma, →Opus Dei, →Schönstatt-mozgalom, →Szalézi Szent Ferenc Társasága, →újkatekumenátus

Schütz 1993:196. - KEK 2660. - Györgydeák 1994. - Egyh. mozgalmak és közösségek országos találkozója. Bp., 1999.