🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > kultúra
következő 🡲

kultúra (a lat. colo, [cultum] 'földet művel' igéből): a nyers anyagban lehetőségként rejlő értékek létrehozása emberi cselekedetek által; a nyersanyag, a munka és a kimunkált értékek együttese. - 1. Eredetileg a ~ mindig valaminek a megmunkálását (~ját) jelentette: az ókori latinoknál a föld megmunkálása (lat. agricultura), →földművelés; átvitt értelemben Cicero óta a lélek kiművelése (cultura animi: filozófia). - 2. A Szentírásban maga a szó →kultusz jelentéssel szerepel (Sir 1,32; 1Kor 10,14). A földművelés azonban Isten és a népe (vö. Iz 5,1-7: szőlőművelés; Jer 8,13), ill. az Atya és Krisztus tanítványai (→magvető példabeszéde: Mt 13,1-23; gonosz szőlőművesek: Mt 21,33-46), Krisztus és az Egyh. kapcsolatának (szőlőtő, szőlővesszők: Jn 15,1-17) szemléltető képe. Az Én-ben a kert~ az értelmes és rendezett szeretet képrendszere. - 3. Az óker. és középkori ker. írók ugyanígy 'földművelés' jelentéssel, de 'kultusz' értelmében is használták a szót: cultura Christi, cultura christianae religionis. - 4. →Erasmusnál, Morus Szt Tamásnál és a →humanistáknál előtérbe került a lélek művészetek (→hét szabad művészet) által történő kiművelése. Francis →Bacon az →etika részeként egyenesen georgica animi, a 'lélek földműveléséről' beszélt. - 5. A ~ mellől elhagyva a birtokost, a →természet fogalompárjaként Samuel →Pufendorfnál jelent meg a 17. sz. végén: az ember természetes állapota nem a boldog, paradicsomi állapot, hanem Istentől független, magárahagyott, társad-on kívüli boldogtalanság, amiből a ~ emeli ki az embert. Az eszköztelen és tehetetlen természettel szemben a ~t az egyéni leleményesség és a társad. szervezetek jellemzik. - 6. A ~ mai fogalmát Johann Gottfried →Herder a 19. sz. elején alakította ki, azzal, hogy a két korábbi jelentéshez (valaminek a ~ja, ill. önálló ~fogalom) hozzákapcsolta a →történetiséget. Eszerint egy nép, nagyobb közösség ~jának születése a lehetséges értékek fölismerése; ~juk kivirágzása a lehetséges értékek kiművelése, megvalósítása; a ~ halála ezeknek az értékeknek az elveszítése és a közösség fölbomlása. - A 19. sz-tól foglalkozik ~val a történelemtud-on belül a kultúrtörténet, a 20. sz: alakult ki a kultúrfilozófia. - 2001: e herderi ~-fogalmat gyakran leszűkítik a tudás ter-ére. **

HWPh IV:1309.