🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > zarándoklat
következő 🡲

zarándoklat, zarándoklás, peregrináció (lat., ‘idegen földön áthaladás’): →zarándokhely fölkeresése egyénileg vagy közösségben, s ott vallási gyakorlatok végzése jámborságból, fogadalomból v. vezeklésből. Szinte minden vallásban megtalálható, alapja a minden emberben meglévő vágy olyan helyek után, ahol a termfölötti világgal közvetlenebbül találkozhat. – 1. A nemkeresztény vallások ~ai: a ~ világszerte nagyon kedvelt vallásos megnyilvánulási forma, mert testében-lelkében foglalkoztatja az embert, fölébreszti a közösségi érzést, növeli a vallásosságot, megtapasztaltatja az áldozat erejét. A világvallások esetében (zsidóság, iszlám) a diaszpórában élők faji és nemzeti összetartozás-élményét is adja. – 2. A kereszténység tört-ében a ~nak 2 változata alakult ki: a) a jámbor hívő buzgóságból keresi föl az Úr Jézus, a Szűzanya és a sztek életének ill. ereklyéik őrzésének helyeit. Indulás előtt megáldották a zarándokok övét. Ruházatuk széles karimájú kalap, köpeny, bot és korsó. Útközben ktorokban és zarándokházakban pihentek meg, a zarándokhelyen szálláshelyek várták őket. A 11. sz: kezdődtek a csoportos zarándoklatok: a St-Vanne-i apát 700 társával kelt útra, köztük lovagokkal, kik szükség esetén megvédték őket; 1065: Günter bambergi pp. közel 12.000 fős zarándokcsop-ot vezetett. – b) kényszerzarándoklat: súlyos bűnök levezeklésére az egyházi és világi hatóságok által előírt zarándoklat, mely egy vagy több, meghatározott távoli kegyhely fölkeresésére kötelezte a vétekest. Főként a kk-ban, az ír, angolszász monasztikus hagyományban élt. Elvégzését zarándokcédulával kellett igazolni. Szt VII. Gergely (ur. 1073–85) Cenciust, V. Kelemen (ur. 1305–14) Guillelmo Nogaret-t kötelezte ~ra a kiközösítés alól való feloldás feltételeként. Megtérő eretnekeket az →inkvizíció kötelezte ~ra. 1–3 hónapon belül el kellett indulni. A zarándok menlevél értékű penitencia-levelet kapott, amelyben pontosan le volt írva, mit kell tennie a zarándokhelyen. A római ~ 15–40 napig tartott. Hazatérve a zarándok átadta a zarándokhelyen kapott igazolást, s ezzel fejeződött be vezeklése. – Mo-on a ~ok céljaként kijelölt búcsújáró helyek között volt ált. →Róma, →Bari, →Aachen, →Santiago de Compostela, Szt →Patrik purgatóriuma, →Mariazell. A külföldi ~ok kijelölt célállomásai között szerepelt →Nagyvárad Szt Péter és Pál-tp-a is. – A ~ súlyát és fontosságát növelték a pápák által engedélyezett →búcsúk.  B.G.

Pásztor 1940. – EC IX:1080. – BL:1950. – Bálint–Barna 1994.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.