🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > veszprémi székesegyházi iskola
következő 🡲

veszprémi székesegyházi iskola: A székesegyházi (káptalani) oktatási intézményben a kereszténység kezdeteitől fogva az egész középkoron át a papi utánpótlást képezték. Az itt folyó tevékenységről egyetlen forrás tájékoztat. Miután 1275: a káptalan Kőszegi Pétert választotta püspökké, Csák Péter nádor megtámadta a püspöki székhelyet. Hadai tetemes kárt okoztak a székesegyháznak, az iskolának és a gazdag könyvtárnak. A pusztítás arra késztette IV. (Kun) László kir-t, hogy különféle adományokkal, kiváltságokkal kárpótolja a veszteségeket. 1276: a siófoki vámot többek közt azért adta a székesegyháznak, hogy az iskolát helyreállítsák. Adománylevele szerint a veszprémi isk-ban (studium) a hét szabad művészet (septem artes liberales) Párizs mintájára folyó magas szintű oktatása mellett az ország jogainak megóvása végett jogot is tanítottak. Erre alkalmas, egyetemjárt kanonokok is éltek Veszprémben. Miklós fia Pál prépost (1273–1286) a bolognai egy-en római jogból doktori fokozatot szerzett. Az okl. túlzó méltatása alapján szoktak (indokolatlanul) Veszprémben főiskola v. egyetem 13. sz-i létezésére következtetni (→veszprémi egyetem). So. L.

Századok. 1896/30:321. (Békefi Remig: Árpádkori közoktatásügyünk és a veszprémi egyetem létkérdése.) – Békefi Remig: A káptalani iskolák története Magyarországon 1540-ig. Bp., 1910:160. – Levéltári Közlemények 1940–41/18–19:175. (Miklósy Zoltán: Hiteles hely és iskola a középkorban.)  – Gerics József: Adalékok a Kézai krónika problémáinak megoldásához. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sect. Hist. 1 (1957) 121. p. – Vigilia 1961/26:459. (Gutheil Jenő: Veszprém Árpád-kori jogi főiskolája az első magyar egyetem.) – Bónis. 1971: 26. – Gutheil 1977:126, 231. – Szelestei 1989:78. (Solymosi László: Könyvhasználat a középkor végén. Könyvkölcsönzés a veszprémi székesegyházi könyvtárban.) – Mészáros. 2000:45.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.