🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > turócszentmártoni memorandum
következő 🡲

turócszentmártoni memorandum (szl. Memorandum slovenského národa), 1861. jún. 7: politikai követelések fűzére. – Az →abszolutizmus bukása utáni mo-i ogy. választásokon egyetlen tót pánszláv jelöltet sem választották meg képviselőnek. Az IV. 2-i karlócai szerb nemzeti kongr. mintájára, a Pestbudínske Vedomosti c. lap (1861–67) szervezésében, vezetőik  Turócszentmártonban 1861. VI. 6–7: naggyűlést tartottak [Kovác szerint kb. 5000 fővel]. Pol-i programjuk: A szlovák nemzet memoranduma alapgondolata: „Mi ezt az államot [Mo-ot] csak annyira ismerjük el, amennyire mi elismerésre találunk benne." A "szlovák nemzet" önállóságának elismerését követelték, amit "nemzeti terület" kijelölése fejezne ki, ahol a tót lenne az ügyintézés és az okt. nyelve. Minden további nyelvi és kulturális követelés ebből a vezéreszméből indult ki, államjogi programmá vált, habár csak alapelveket tartalmazott. A m. ogy-nek benyújtott ~ot a m. kormány véleményezésre elküldte a felvidéki vm-éknek. 1861. VIII. 22: az ogy. Ferenc József (ur. 1848–1916) általi önkényes föloszlatásáig – azok egyike sem támogatta. A tót vezetők követeléseiket ezután a kir. elé terjesztették. Ezen 2. ~ban a Felvidéken kijelölt "szláv kerület" (horno-uhorské slovenské okolie) részére saját ogy-t, s törvényhozó és végrehajtó szerveket igényeltek, eredménytelenül; így is az I. vh-ig a tót pol. alapprogramja maradt. A ~ ellen VII. 1–VIII. 17: Árva, Gömör, Hont, Liptó, Nyitra, Trencsén és Zólyom vm. törv.hatósága, egyes választóker-i és külön Besztercebánya, Korpona, Nagyszombat, Rózsahegy, Szakolca és Zólyom város képviselő testülete föliratban tiltakozott. 88

Az 1861. é. ogy. irományai. Pest, 1861. (Nyitra megyei 328 közs. óvása a turócszentmártoni értekezlet emlékirata ellen) – Magyarország 1861. VII. 30. (Pompéry [János] a turócszentmártoni tót gyűlésről); XII. 11. (Egy-két tót peticiója) – Idők Tanúja 1861. VI. 12. (A szetmártoni tót értekezlet); VII. 11. (Emlékirata a szláv nemzetnek Mo. magas törvényhozó testületéhez ...) [az aláírók teljes névsorával] – P. Napló 1861. VIII. 8. (A turócszetmártoni gyülekezet több tagjának körlevele a horvátokhoz, szerbekhez, oroszokhoz és románokhoz) – Culen Konstantin: Memorandum národa slovenského za roku 1861. Turc. Sv. Martin, 1941. – Vájlok Sándor: A turócszentmártoni szlovák memorandum. (3 tanulm.) Rozsnyó, 1941. (Előbb kassai Új Élet) – M. tört. bibliogr. 1825–1867. 4. köt. 1959: 451–455. – Kovác 2001: 214.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.