🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tőkés
következő 🡲

Tőkés Lajos Piar (Nagyvárad, Bihar vm., 1873. ápr. 24.–Bp., 1951. szept. 13.): főgimn. tanár. – Nagyváradon éretts., Vácott 1890. VIII. 27: lépett a r-be, az újoncév után 1892: Nyitrán teol. hallg. 1893–94: Selmecbányán h.tanár s a bányászati és erdészeti akad. hallg-ja. 1894–96: a Ferenc József tud.egy-en term.rajz, földr. és vegytan szakos hallg. Kolozsvárt 1895. III. 25: szerz. fog. tett, 1896. VII. 16: pappá szent., 1898: tanári okl. szerzett. – 1896: Vácott., 1901: Temesvárt, 1907: Selmecbányán gimn. tanár, s az erdészeti főisk. növénytani tanszékének adjunktusa is. 1908: Nagykanizsán, 1914: Nagykárolyban, 1915: Temesvárt, 1924: Kolozsvárt, 1925: Temesvárt, 1930: Máramarosszigeten gimn. tanár és újoncmester, 1931: Debrecenben gimn. tanár. 1936–1950. VII: Sátoraljaújhelyt nyugdíjas, VII–IX: Jászberényben internált. – Cikkei: Bpest (1884), Nagyvárad (1889), Egyetemes Közokt. Szle (1893), Az Én Újságom (1894), Ifj. Lpk (1894), Kalazantinum (1898), Dmo-i Közl., Temesvári Hirl., Temesvár Közművelődési Intézményei (1900–1906), Term.tud. Füzetek (1902: A délmo-i paleontologiai gyűjtem. ismertetése; Adatok D-mo. phytophaenologiájához; Újabb adatok a Spalax hungaricus (Nahring) életmódjához; 1903: A temesvári sáncárkok pusztuló növényzete; 1905: A délvidéki Kárpátok növényvilága; D-mo. agyagtelepei; A Duna és Maros között 1902–1904.-ig észlelt phytophaenologiai adatok), Temesvári kegyesr. főgimn. ért. (1908/09: Temesvári kirándulás Vajdahunyadra és a Zsil völgyébe) – M: Chemicus Veridicus. A legfontosab hamisított tápszerek és élvezeti cikkek egyszerű felismerése. Vác, 1898. [2. kiad. Temesvár, 1906. (Term.tud. filléres kvtár 9.)] – Vác és környékének edényes növényzete és Enumeratio plantarum vascularium ad Vác sponte crescentium et frequentius cultorum. Uo., 1899. – A lomblevelek biologiája. Uo., 1900. (Klny. váci főgimn.ért. ) – Ásványhatározó. Egyszerű fiz. és kém. kísérletek alapján. Bp., 1900. – A táplálkozás és védelem növénybiologiai alapjelenségei. Temesvár, 1900. – A chemia haladása a XIX. sz-ban. (A szabad lyceumból). Uo., 1901. [Klny. Term.tud. Füzetek 1901] – A növénytan alapvonalai. Középisk. felsőbb oszt. sz. Írta Róth Samu. 6. kiad. Átd. Bp., 1901. – A növénytan alapvonalai. Tanító és tanítónőképzők haszn. Írta Róth Samu. Átd. Uo., 1902. – Az elterjedés növénybiologiai alapjelenségei. Temesvár, 1901. (Klny. temesvári kegyesr. főgimn. ért.) (2. kiad. Uo., 1904). – Délmorszi tanulm. kirándulások. Uo., 1902. (Klny. temesvári főgimn. ért.) – Délmorsz gerinczes faunája és Systema et consignatio animalium vertebralium in Hungariae meridionalis comitatibus Temes, Torontal, Krassó-Szörény ad hoc tempus (1903) collectorum observatorumque. Uo., 1903. – Herbarium egyezer növény számára. Uo., 1905. – Temesvár környékének edényes növényzete. Uo., 1905. [Klny. temesvári főgimn.ért.; és Term.tud. Füzetek 1905; és Arany János Társ. évkve 3.; és 1906. (Term.tud. filléres kvtár 16.) – Term.rajz. Középisk. I. o. sz. Bp., 1905. – Term.rajz. Középisk. 2. o. sz. Bp. 1906. [A gimn. reálgimn. és reálisk. 2. o. sz. Átd. Kerékgyártó Árpád. Uo., 1926. (2. átd. kiad. Átd. Kerékgyártó Árpád és Mohay Ádámmal. 1929)] – Dmo. kőbányái. Temesvár, 1906. (Term.tud. filléres kvtár 2.) [Klny. Term.tud. Füzetek 1904] – A fajfentartás növénybiológiai alapjelenségei. Uo., 1906. (U. az 5.) [Klny. Term.tud. Füzetek 1903] – A dmo-i természetrajzi múzeum. Tájékoztató. Uo., 1906. (U. az 7.) – Dmo. gerinces faunája. Uo., 1906. (U. az 11.) [Klny. Term.tud. Füzetek 1903] – Arany János és a természet. 1–2. rész. Temesvár, 1905–1906. – Növénytan gimn. 4. o. sz. Uo., 1908. – Levélkulcs a fák és cserjék 335 fajának megismeréséhez. Nagykanizsa, 1908. (Klny. nagykanizsai főgimn. ért. 1908 és Term.tud. Füzetek 1908) (2. kiad. Temesvár, 1909) – Állattan középisk. felsőbb o. sz. Bp., 1913. (U. az. 2. kiad. 1914) – Temesvárt 1902–1906: a Dmo-i Term.tud. Társulat és 1904–1906: a Délvidéki Kárpát Egyes. titkáraként 1902–05: a negyedévenkénti Természettudományi Füzetek szerk., 1905: a Délvidéki Kárpátegyes. és a Dmo-i Táj- és Néprajzolati Múz. értesítője a Déli Kárpátok 1-4 füz. szerk. [Szinnyeinél: "megindította a Természettudományi Filléres Könyvtárt 1905-ben" Petriknél annak 1–22. 26. sz. megelent füzetét 1906–1908: Steiner Simon dr. szerk.] 88

Rajner 1893:110. – Temesvári r. k. főgimn. ért. 1904/05:86., 1905/06:118. – Kalmár. 1907:162., 1910:149. – Szinnyei. XIV:459. – Temes vm. 1914:238. – Petrik 1901/10. II. Bp., Uo., 1928. – Barthos–Csetri–Luttor. 1931:98. – Pilinyi 1943:261. – Koltai 1998:393. – Gulyás–Viczián XXX: (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.