🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Télfy
következő 🡲

Télfy (1847. IV. 25-ig Zima) Iván (1867-ig János) (Nagyszombat, Pozsony vm., 1816. jún. 18.-Bp., 1898. aug. 2.): nyelvész, egyetemi tanár. - Nagyszombatban 1825-31: gimn-ot végzett, 1832: kispap. 1834. VIII. 29: a pesti Tudegy. bölcs. dr-rá avatta. 1834-37: a Pázmáneum növ-e, 1836. XII. 9: görög és semi nyelvekből drált. A szem-ot elhagyva Jordánszky Elek pp. támogatásával 1837: Bécsből Itáliába, majd Triesztbe (Isztria) utazott, ott postaigazgatósági díjnok, majd az áll. számvevőségnél gyakornok. 1838 végén Pesten jogi magánvizsgákat, 1840. IX: az oklevéltani, XI: a mezőgazd., technologiai és term-rajzi tanszékre pályázati vizsgákat tett. - 1841: Pesten ügyvéd, 1843-44: a pozsonyi ogy-en a távollevők követe; ekkor választották meg a páduai akad. l. tagjává. 1844: Nagyszombatban ügyvédkedett, ahol az újonnan megalakult Védegylet jegyzője. - 1846. III. 1-: a pesti Tudegy-en a gör. nyelv és irod. tanszék h. tanára, 1852: a classica philol. rk., 1868-1886. XII. 1: nyugdíjazásáig r. tanára. 1847: elvállalta az olasz nyelv és irod. h. tanárságát is. 1864. I. 20. az MTA l. tagja. A szünidőket utazásokkal töltötte; beutazta egész Eu-t, 1869: és 1888: Görögo-ot (előadást tartott görögül az athéni Parnassos társulat egyik ülésén). - M: Alagya Méltgs és Ft. Jordánszky Elek úr felsz. tinniniai pp. stb. 1840. é. Febr. 17-kén történt halálára. Esztergom, 1840. - Ruth. Eredeti dr. 3 fv. Pest, 1841. - Városi melódiák. Pozsony, 1843. - A statisztika elmélete. Uo., 1844. - A mezei gazd. stat-ja. Uo., 1845. - Gyakorlati ó- és új gör. nyelvtan. Buda, 1848. - Studien über die Alt- und Neugriechen und über die Lautgeschichte der griechischen Buchstaben. Leipzig, 1853. - Hellen remekírók, m. ford-ban. 1. füz. Xenophonnak Cyrus hadjárata v. Anabasisa. Ford., bev. s jegyz. ellátta. 1 füz. Pest, 1856. (s.v. Télfy János) - Plátónnak Socrates védelme vagy apologiája és Critonja. Gör-ből ford. Uo., 1858. (s.v. Télfy János) - Jelenkori gör. irod. Uo., 1858. - M-ok őstörténete. Gör. források a szittyák tört-éhez. Uo., 1863. (előbb M. tudományos értekező, 2. köt. 1862) - Vörösmarty szózata görögül és adalék a gör. vers tört-hez. Ford. és írta. 2. kiad. Uo., 1862. (s.v. T. János) - A m-ok őstörténete. Gör. források a scythák tört-éhez. Esztergom, 1863. (s.v. T. János) - A classica-philologia encyclopaediája. Pest, 1864. - Ethika, v. bölcsészeti erkölcstan. Uo., 1864. - Üdvözlet Kuti Márton úrnak, mint critizáló ethicusnak. Uo., 1865. - Sententiae Spriptorum Graecorum. Uo. és Lipcse, 1864. - Homér Iliása. Gör-ből ford. 2. kiad. Bővítve Homér életrajzával és a homéri kérdés tárgyalásával. Pest, 1866. - Solon adótörv-éről. Uo., 1867. (Ért-ek a nyelv- és széptud. köréből I:1.) (s.v. Télfy Iván) - Adalékok az attikai törvénykv-höz. Uo., 1868. (Uaz I:2.) - Solymos Dénes költeményei és a hétszigeti görög népnyelv. Uo., 1870. (Uaz II:5.) - Athén 30 zsarnoka. Reg. Uo., 1871. (és 1877) - Aeschylos. Bp., 1876. (Uaz V:7.) - Eranos. Uo., 1877. (Uaz VI:9.) - Rankavis Kleon új görög drámája. Uo., 1879. (Uaz VII:6.) - Új gör. irod. termékek. Uo., 1883. (Uaz XI:2.) - Kk. gör. verses regények. Uo., 1883. (Uaz XI:3.) - Nyelvészeti mozgalmak a mai gör-öknél. Uo., 1885. (Uaz XII:8.) - Heracles Rankavis Kleon hellén drámája. Uo., 1886. (Uaz XIII:12.) - Jelentés újhellen munkákról. Uo., 1887. (Uaz XIV:4.) - Kisfaludy Károly »Mohácsa« gör-ül. Uo., 1890. (U.az XV:10.) - Újabb hellén munkák és a hellén nyelvtanítás. Uo., 1890. (Uaz XV:6.) - Új gör. munkák ismertetése. Uo., 1894. (Uaz XVI:5.) - Két új gör. nyelvtan m-ul és a mai gör. verstan. Uo., 1895. (Uaz XVI:6.) - Álneve: T. János (1862-63); Télfy János (művein 1867-ig). 88

P. Hírl. 1847:269. sz. (Névvált.) - B. Hírl. 1898:213. sz. - Vasárnapi Újs. 1898: 32., 33. sz. Arck. - Pecz Vilmos: Emlékbeszéd ~ l. tag felett. Bp., 1902. (repertóriummal, 1839-96: 324 írása címével) - Szinnyei XIII:1438. - Szentpétery 1936:669. - MTA tagjai 1972:280.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.