🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár
következő 🡲

Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár, Székesegyházi Könyvtár, Szemináriumi Könyvtár, 1791. dec. 21.-: Szily János, az egyházmegye első püspöke (1777-99) által alapított, 2 teremből álló könyvtár. - Az alapító rendelkezése szerint a →szombathelyi szemináriumban helyezték el, hogy elsősorban az ifjú papság képzését segítse. A szem. tanulói szabadon járhattak be, de „bármilyen rendű és rangú szabad férfi” is használhatta. Első kvtárosa Tisler Mihály. →Dorfmeister István az előszobában az Olümposzon mulatozó isteneket, a nagyobb teremben a négy nagy Ny-i egyházatyát ábrázolta. 1884: Hidassy Kornél pp. új épületszárnyat emeltetett a ~ számára, melynek földszintjéről díszes csigalépcső vezet a galériára, a mennyezeten id. és ifj. →Stornó Ferenc festményei. - A ~ állománya mintegy 70.000 köt. Legértékesebb darabjait Szily pp. szerezte meg aukciókon, ill. vásároltatta meg az →abolíció idején szerz-rendek kvtáraiból (16 kk. kódex, köztük egy 13. sz. Antifonale; 96 ősnyomtatvány; 173 antikva, köztük unikumok és igen ritka példányok). Nevezetes Hartmann Schedel Világkrónikája (Nürnberg, 1493) fametszetekkel gazdagon illusztrálva; a Nicolaus Jenson velencei nyomdájában 1479: készült decretalis kötése a lövöldi karth. ktorban, jelzése szerint 1484: készült; a régi m. nyomtatványok legértékesebb darabjai Pázmány Péter és Káldi György prédikációinak és hitvitázó iratainak első kiadásai (1602: a sárvári Manlius-nyomda kiadványa), Veresmarti Mihály Intő, s tanító levele (Pozsony, 1639). Ritka, híres értéke a ~nak Marsilius Danubius Pannonico Mysicus (1726) c. 6 köt-es, több száz rézmetszettel illusztrált műve, mely Pannonia természetrajzi leírását adja. - A ~ kz-gyűjt-ének (közte Faludi Ferenc saját kezű versesköt-e, Rájnis József A poétai mesterségek közönséges reguláiról írt értekezése) szintén Szily János vetette meg az alapját. - Különgyűjt. Herzan Ferenc bíb. 5000 köt-es kvtára (többségében első kiadások: a 18. sz. Fro-ról; lat. klasszikusok, többnyire Bodoni tipográfiájával; műv-tört. különlegesség Giambattista Piranesi 18. sz. ol. építész és grafikus 20 kötetes metszetgyűjt-e; zenetört. érdekesség egy Velencében 1514-55: kiadott kottagyűjt., amelyben több mű található Ottavio Petruccitól, a hangjegynyomtatás föltalálójától; cseh nyelvű nyomtatott bibliák [Prága, 1488 és Velence, 1505]; az 1799-1800. é. velencei konklávé szavazóívei; Napóleon levele a bíb-hoz). A Herzan-gyűjt. kv-kötészetileg is jelentős. - A ~ jelentős helyi nyomda-, sajtó-, és művelődéstört. anyaggal is rendelkezik. Dobri Mária

A Vasmegyei Régészeti Egylet évkv-e 19-20. 1891-92:10. (Pálinkás Géza: A szombathelyi szegyh. kvtár régi kéziratainak és ősnyomtatványainak jegyzéke) - Géfin Mária: A szombathelyi Herzan-kvtár fr. kv-ei és kéziratai. Győr, 1934. - Vasi Szle 1991/4:519. (Dobri Mária: A ~ tört. 1791-1991) - Monok István-Buda Attila: A m. bibliofilia képeskv-e. Bp., 2006:90. - A ~ 1601 e. megj. nyomtatványainak katalógusa. Összeáll. Rétfalvi Gábor. Szombathely, 2006.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.