🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szolidaritás Háziipari Szövetkezet
következő 🡲

Szolidaritás Háziipari Szövetkezet, 1954. jan 1.-1997.: termelő és értékesítési szövetkezet. A →Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat hozta létre a →szerzetesrendek föloszlatása során rendházaikból elűzött, munka nélkül maradt szerzetesek és szerzetesnők foglalkoztatására. - 1951: →Szörényi Gábor SJ és →Szabó Erna SZINT vez-ével megkezdték a szétszórt szerz-ek nyilvántartását és az idősek szoc. otthonokban való elhelyezését. Czapik Gyula érs-kel tárgyalva fölvetették a szerz-ek foglalkoztatására létesítendő ~ gondolatát. A Minisztertanácstól kapott engedély úgy szólt, hogy a ~ megindítható a saját erejükből, azaz alapítási és átszervezési hitel nélkül. 1953: →Nagy Imre enyhültebb, demokratikusabb vezetése sem gördített akadályt az általa is ismert, volt nővérek működése elé. A rendi elöljárók örömmel vették, hogy lesz egy olyan szövetk., ahol közösen dolgozhatnak az idős és fiatal nővérek. Szinte osztatlanul az egész társad. segítőkészséggel fordult az alakuló ~ felé, elsősorban az Egyh. Városi Ferenc a Krisztus Király pléb. épületében a ~ rendelkezésére bocsátotta a volt kultúrtermet és egy kis irodát. A Szeretetszolgálat a rendi elöljárókat a Szövetkezetek Országos Szövetségének (OKISZ) hozzájárulásával 1953. XII. 30-ra összehívta a Piarista Gimn. tanári szobájába. Ezt megelőzően megállapodás történt, hogy háziipari szövetk. formáját választják, mert így a vidéken élő nővérek, valamint a szoc. otthonok lakói is bekapcsolódhatnak az új létesítmény munkájába. - A Háziipari Szövetkezetek Szövetsége (HISZÖV) képviseltette magát az alakuló közgyűlésen, ahol 1950 u. először jöhettek össze áll. engedéllyel a r. elöljárók. 86 alapító tag jelent meg, akikkel a gyűlés megnyitásakor a kiküldött párttitkár együtt imádkozott. Mint korelnök Peller M. Anna nyitotta meg a gyűlést. A választás titkos volt, 3 vez. tagot fogadtak el. - 1954. I: elindult a szerény vállalkozás, nagyon nehéz körülmények között. A -10-15 fokos télben pl. nem volt kályha, sem tüzelő, hiányoztak a megfelelő eszközök. Végül →Paulay Imre OPraem szerzett kályhát, a tüzelőt a pléb. adta, majd 1-2 nap múlva kérelem nélkül érkeztek a varrógépek, kötőgépek. Az első belépőkben nem volt más, csak boldog beindulási lendület, tettrekészség és nagy-nagy szorgalom. A dolgozók mintadarabokat készítettek, a vezető eln. megszerezte az első iparengedélyt és a Kálvária téri Bank megnyitotta a ~ számláját, melyen akkor nem volt egy fillér se, a tagok kis megtakarított pénzükből éltek. - A ~ által megkeresett vállalatok hamarosan biztosítottak munkát és hozzá alapanyagot is, azzal a kedvezménnyel, hogy a rendelt áru leszállítása után fizessék ki az alapanyag árát. A Népműv. Váll. első megrendelőként 1000 db meghatározott méretű talajvizsgálati zsákot kért 1 héten belül, ami első pillanatra elképzelhetetlennek tűnt. Ekkor azonban megmutatkozott a szerzetességben rejlő erő: az elöljárók is besegítettek, a Knézich u. zárda tagjai a rendházukban tették ugyanezt a munkájukkal. Hamarosan annyi rendelés érkezett, hogy a számlára beérkező pénz nem volt elegendő az alapanyagok megvásárlásához, ezért a Banktól hitelt kellett fölvenni. - A ~ egyik célja volt, hogy a szoc. otthonokban élő kedvesnővérek, akiknek semmiféle nyugdíjuk v. kegydíjuk nem volt, mint bedolgozók szerezhessék meg a szövetkezeti tagságot, dolgozhassanak, s munkájuk alapján orvosi, kórházi ellátmányban részesülhessenek. A ~ nagy előnye volt, hogy mind Bpen, mind vidéken minden szerz. beléphetett az elöljáróktól kapott igazolással, hogy az illető valóban tagja az általa mondott r-nek. Közös műhelyi dolgozók az első években kizárólag nővérek lehettek, később civil dolgozók komoly munkája adott lendületet a ~nek. - 1 év alatt indult be a kötöttáru és az egyh. ruhák és a gyermek-konfekció termelése Bpen 4 részlegben. A gyárak nagy segítséget, beruházást élvezve felnőtt női és férfiruhát gyártottak, a gyermekruhagyártás számukra nem volt kifizetődő. A tervgazdálkodás a ~ feladatává tette export női blúzok gyártását, ami nagy hozzáértést, figyelmet kívánt a külf. elvárások miatt. A kiszabott anyagok kézimunkára (toledós, azsúrozott, hímzett blúzok) a vidéki nővértársakhoz kerültek. - A rendelés mennyisége és a szövetkezeti tagság számának növekedésével a ~ a felettes szerv elnöke, Moczi András közbenjárására új helyiséget kapott a Déry u-ban (VIII. ker), majd a Rumbach Sebestyén u-ban. 1954-57: Bpen 8, vidéken 3 közp. kisebb-nagyobb részleg volt, az elkészült árut mindig „márkás” munkának nyilvánították. Az adminisztráció megszervezésében kiemelkedő munkát végzett a ~ első főkönyvelője, Kiss Ottilia; a dolgozók tanf-okra és szakközépisk-ba jártak, megszerezték az előírásoknak megfelelő okl-et. Az 1970-es évek jelentették a ~ virágkorát. A bevezetett új gazd. mechanizmus és a szigorúan előírt terv- és bérgazdálkodás megkívánta mind több civil munkatárs alkalmazását. - A ~ eredményességét nagyban segítették a szerz. atyák és testvérek: papok vállalták a termelőeszközök beszerzését, karbantartását, előadói tisztséget, autók vezetését és az áru átadását. A férfi szerzetek tagjai a szétszóratás után szakképzettséget szereztek, és nélkülönözhetetlen munkaerőkké váltak. Tárgyalóképességük a legnehezebb keresk. kapcsolatokat is sikerre vezette. - Az 1956-os forr. és szabharc után sok kiváló munkaerő távozott Ny-ra, hogy maradéktalanul papi v. szerzetesnői hivatásának élhessen. A pol. tisztogatások idején azonban, 1957: sok új, állásából elbocsátott, börtönt, internálótábort megjárt pap és más személy lépett be a ~be. Ez évben az OKISZ fölkérte a ~et a kesztyűrészleg megalapítására, mivel Angliából nagyobb mennyiségű Simplex alapanyag maradt a Tannimpex Külkeresk. Váll. raktárán. Az új részleg főként férfiaknak biztosított munkát. Itt dolgozott Ibrányi, →Kerkai Jenő, Labancz Medárd, Nagy Ernő Kelemen atya, Boldizsár és Manszuétusz testvér. E részleg dolgozói 1987: különváltak, s a ~ vagyonának megosztásával megalakult a Parola Szövetkezet. - Egyh. részről Grősz József érs. tett sokat a ~ért. A börtönből szabadulva azonnal lépéseket tett a nehéz helyiség-kérdések ügyében, 1957-58: pol. zaklatások esetén segítette a ~ tagjait. - Működésének csúcsán a ~nek Bpen 10, vidéken 5 jelentős létszámú tagságot foglalkoztató részlege volt, melyben nemcsak a szerz-ek, hanem sokan mások is nyugodt megélhetéshez jutottak. 1961: sportegyes-et alapítottak a szabadidő hasznos eltöltésére, első elnöke Kovács Lajos Bánk OFM. A nővérek kórust is alapítottak, melyet 1964-ig →Csorda Romana vez. 1970-80: a nővérgárda lassan nyugdíjba vonult v. kihalt. A ~ eredeti feladatát teljesítette, mert az osztályonkívüli szerz-eknek, v. átmenetileg munkahelyet keresőknek munkát és megélhetést biztosított, igazolt munkaévekkel és nyugdíjjal. Nemeskéri Margit IBM

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.